View More View Less
 • * BME, Építésztörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82
 • ** BME, Építésztörténeti és Műemléki Tanszék, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K II. 82
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $168.00

Második világháború utáni építészetünk építészettörténeti értékelése mind ez idáig kevéssé foglalkozott a templomépítészet kérdéskörével. Ennek teljes emlékanyagot átfogó értékelése még nem történt meg, alapvetően vázlatát sem adta meg még kritikai építészettörténet-írásunk. Nem meglepő mindez, hiszen összegző megállapításként kezelt axióma: az 1948-at követő politikai fordulat után 40 évig nem lehetett templomot építeni, a kivételesnek tekinthető esetek pedig legfőképp politikai propaganda céllal jöttek létre. Ezt a vélekedést már a rendszerváltás környékén megindult társadalomtudományi és egyháztörténeti kutatások megkérdőjelezték, de az utóbbi negyedszázad építészettörténeti kutatásai még csak részleteiben írták felül. Stíluskritikai értékelésen alapuló átfogó kutatás a témában még nem történt.

Hazai építészetünk második világháborút követő változásait alapvetően a modern építészet folytonossága mentén szokásos vizsgálni — ez a módszer követhető a két világháború között kibontakozó progresszív modern templomépítészet hatásaként is a vizsgált időszakban. Az alkotói megközelítés értékelésére hangsúlyt helyező kutatásunk a stíluskritikai értékelésekkel kibővülve jóval összetettebb és árnyaltabb képet nyújt: nemcsak a modern továbbélését, hanem a tradicionális stílusirányzatok mentén megjelenő, szintézist biztosító folyamatokat is elhelyezi az építészettörténet értékrendszerében. A második világháborút követő gyors politikai és társadalmi változások által létrejött, alapvetően egyházellenes közeggel jellemezhető mintegy 40 évből jelen tanulmány keretei között a legdinamikusabbnak jellemezhető első két évtizedet vizsgáljuk. Az 1945–1964 közötti időszak hazai templomépítészetének értékelése egy tendenciáiban jól körülhatárolható korszakot fog mutatni számunkra. Ennek természetesnek tűnő belső fordulópontja az 1956-os forradalmat követő politikai-társadalmi változás, de az egyházak ügye és a vallásosság kérdésköre csak egy évtizeddel később kerül nyugvópontra. A stíluskritikailag meghatározható határvonal hazai templomépítészetünkben is fordulatot hoz — építészalkotói megközelítésű elemzéssel bizonyítjuk e korszakhatár felállításának létjogosultságát, melyet építészeti tipológiai vázlatunk is alátámaszt a teljes emlékanyagot átfogó tanulmányunkban.

 • Baku, Eszter: L’influenza del Novecento italiano nell’architettura ungherese tra le due guerre mondiali. Thema: Rivista dei beni culturali ecclesiastici Paper 2014.11.08 <http://www.thema.es/en/linfluenza-novecento-italiano-nellarchitettura-ungherese-guerre-mondiali/> (Utolsó megtekintés: 2015. 12. 15.)

 • Baku, Eszter: Tradition and Liturgy: Centralising Tendencies of Lutheran Church Architecture in Hungary during the Interwar Period. Periodica Politechnica Architecture 44 (2013) 1. 18.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baku Eszter : Weichinger Károly és a pécsi Pálos templom és kolostor építéstörténete. In: Sarbak Gábor (szerk.): Pálosaink és Pécs. Szent István Társulat, Budapest 2016. 133156.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Baku, EszterVeto, Dániel: Centralised spaces in Hungarian Church Architecture between the World Wars: Historical and Structural Survey of the Dome of Ottokár Prohászka Memorial Church. Periodica Polytechnica Civil Engineering 57 (2013) 1. 211222.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balló István : A Magyar Népköztársaság egyházpolitikája. Filozófiai Közlemények 1 (1968) 1416.

 • Balogh Margit : Állam, egyházak, vallásgyakorlás Magyarországon 1790–2005. 2. köt. 1944–2005. História–MTA Történettudományi Intézete, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh, Margit: Diplomatic Missions of the Holy See in Hungary and East-Central Europe after the Second World War. Central European Papers 2 (2014) 1. 88114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balogh Margit : „Isten szabad ege alatt” – az egyházak Magyarországon 1945 és 1948 között. In: Balogh Margit (szerk.): Felekezetek, egyházpolitika, identitás Magyarországon és Szlovákiában 1945 után. Kossuth Kiadó, Budapest 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bereczky Kálmán : Egy elfelejtett templomtervezo. Szeghalmy Bálint élete és életmuve. Országépíto 6 (1995) 1. 8485.

 • Blum, Paul Richard: The Catholic Church in Hungary: a Case of Remodernisation? Religion, State & Society 27 (1999) 3–4. 315326.

 • Bozsóky Pál Gero Lukács László: Az elnyomatásból a szabadságba. Vigilia Kiadó, Budapest 2005.

 • Crippa, Maria Antonietta: Romano Guardini y Marie-Alain Couturier – Los orígenes de la arquitectura y del arte para la liturgia católica en el signo XX /Romano Guardini & Marie-Alain Couturier – The soures of architecture and art for the 20th century Catholic liturgy. In: Fernandez-Cobián, Esteban (ed.): Arquitecturas de lo sagrado – Memoria y proyecto. Netbiblo, Oleiros 2009. 178205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csáki Tamás : Modernitás, monumentalitás, liturgikus reform. Árkay Aladár és Bertalan templomai, templomtervei 1930 körül. Utóirat – Post Scriptum (A Régi – új Magyar Építomuvészet melléklete) 8 (2008) 1. 3741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Csonka, Paul: Bau einer elliptischen Schalenkuppel in Ungarn. Die Bautechnic 36 (1959) 1. 422423.

 • Dóczi Erika : „Míg kövekbol templomot emelnek, kövekként maguk is templommá épüljenek...” – Szakrális építészet Magyarországon 1945–1989. Utóirat – Post Scriptum 8 (2008) 1. 4751.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fischer József et al.: Az építészet háború utáni feladatai Magyarországon. Tér és Forma 11 (1944–45) 158159.

 • Ferkai András : Építészet a második világháború után. In: Sisa JózsefDora Wiebenson (eds.): Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998. 305329.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fiamová, MartinaJakubcin, Pavol (eds.): Prenasledovanie cirkví v komunistických štátoch strednej a východnej Európy [Persecution of Churches in the Communist Countries in Central and Eastern Europe] Ústav Pamäti Národa, Bratislava 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gábor Eszter : A Római iskola építészete. Muvészet 18 (1977) 1. 1115.

 • Gárdonyi Máté : Túlélés – együttmuködés – ellenállás. A katolikus egyház stratégiái a „népi demokráciákban”. In: Bánkuti GáborGyarmati György (szerk.): Csapdában. Tanulmányok a katolikus egyház történetébol. Állambiztonsági Szolgálatok Történelmi Levéltára – H’armattan Kiadó, Budapest 2010. 3142.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garai Gréta : A közösség centrumában – Magyar katolikus templomépítészet 1970–1986 között. TDK kézirat, Budapest 2015.

 • Gergely Jeno : A katolikus egyház Magyarországon 1944–1971. Kossuth Könyvkiadó, Budapest 1985.

 • Hadik András Pusztai LászlóRitoók Pál: Kismarty-Lechner Jeno (1878–1962), Kismarty-Lechner Loránd (1883–1963). Az OMF Magyar Építészeti Múzeumának és a BTM Kiscelli Múzeumának kiállítása, Budapest 1990–1991. Hartmann Gergely: Templomaink tegnap és ma – Gyor-Moson-Sopron Megye templomépítészete 1897–2014. Gyor-Moson-Sopron Megyei Építész Kamara, Gyor 2016.

 • Jajczay János : Mai magyar egyházmuvészet. Révai, Budapest 1938.

 • Katona, VilmosVukoszávlyev, Zorán: Modern Tradition and Liturgy: The Ways of Modernism in Hungarian Church Architecture in 20th Century. Architektúra & Urbanizmus 66 (2012) 1–2. 223.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köbel Szilvia : „Oszd meg és uralkodj!” Az állam és az egyházak politikai, jogi és igazgatási kapcsolatai Magyarországon 1945–1989 között. Rejtjel Kiadó, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Köpeczi Bócz Edit : Az Állami Egyházügyi Hivatal tevékenysége. Akadémiai Kiadó, Budapest 2004.

 • Krähling, János: The Protestant Church Architecture of East-Central Europe in the Seventeenth to Eighteenth Centuries – From Medieval Heritage to New Spatial Solutions – An Overview. In: Harasimowicz, Jan (szerk.): Protestantischer Kirchenbau der Frühen Neuzeit in Europa: Grundlagen und neue Forschungskonzepte. Schnell und Steiner, Regensburg 2015. 131146.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krähling, János: Architectural drawing and education – Principles to the evaluation of the historic plan collection at Budapest University of Technology and Economics. Architectura Hungariae 14 (2015) 1. 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krähling János Baku Eszter: Építészettörténeti rajztár 1. – A BME Építészettörténeti és Muemléki Tanszékének rajzgyujteménye. BME Építészettörténeti és Muemléki Tanszék, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krähling, JánosNagy, Gergely Domonkos: Príspevok k výskumu architektoktonického dedicstva slovenských evanjelikov v Uhorsku – tradícia Barokovej centrality. Architektúra & Urbanizmus 45 (2011) 1–2. 219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ladányi Sándor : Adalékok a Magyarországi Református Egyházban az 1956–1957-es esztendoben történtekhez. Kálvin Kiadó, Budapest 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lantos Edit : Három-négy egyszeru pasztellszín. – A II. Vatikáni Zsinat liturgikus rendelkezéseinek hatása a templomokra és a templomba járókra. Utóirat – Post Scriptum 8 (2008) 1. 4246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lantos Edit : Római katolikus templomépítészet Magyarországon 1945 után – Az 1945 és 1957 közötti idoszak. Muvészettörténeti Értesíto 58 (2009) 1. 223244.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Levárdy Ferenc : Egyházi épületek és mutárgyak gondozása. Képzomuvészeti Alap Kiadóvállalata, Budapest 1971.

 • Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára iratanyaga (XIX-A-21-c 38. dob. 111. Churches built since 1945; XIX-A-21-c 38. dob. 111. Egyezmény. 1948; XXVIII-M-3, 1950–1976; XIX-A-21-c 38. dob. 110. A római katolikus egyházzal kötött megállapodás. 1950. augusztus 30.; XIX-A-21-c 4. dob. 17. Olt Károly: Az állam és az egyház viszonya. (1961. augusztus 26-án Balatonbogláron tartott eloadás szövege.); M-KS-288-22 1958. 002/4).

 • Nagy Mihály Zoltán Zombori István: Állam és egyház kapcsolata Kelet-Közép-Európában 1945–1989 között. – Intézmények és módszerek. METEM Historia Ecclesiastica Hungarica Alapítvány, Budapest 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pamer Nóra : Magyar építészet a két világháború között. Muszaki Kiadó, Budapest 1986.

 • P. Szucs Julianna : A Római Iskola. Corvina, Budapest 1987.

 • Rév Ilona : Templomépítészetünk ma. Corvina Kiadó, Budapest 1987.

 • Sándy Gyula : Hogyan lettem és hogyan voltam én templom-építo, tervezo és muvezeto építész. (Lapis Angularis VI. Források a Magyar Építészeti Múzeum gyujteményébol.) Magyar Építészeti Múzeum, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa József Dora Wiebenson: Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998.

 • Somogyi Antal : A modern katolikus muvészet. Dom Kiadás, Budapest 1933.

 • Somogyi Antal : Vallás és modern muvészet. Szent István Társulat, Budapest 1927.

 • Stan, LaviniaTurcescu, Lucian: Church and state under real socialism. In: Jouannet, EmmanuelleMotoc, Iulia (eds.): Les doctrines internationalistes durant les années du communismeréel en Europe – Internationalist doctrines during the years of real communism in Europe. (Collection de l’umr de droitcomparé de Paris Vol. 27.) Société de Législation Comparée, Paris 2012. 7596.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Urbán Erzsébet Vukoszávlyev Zorán: Árkay Bertalan templomépítészete a második világháború után. Architectura Hungariae 15 (2016) 1. 742.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Völgyesi Zoltán : A kommunista egyházpolitika szakaszai Magyarországon 1948-tól 1964-ig. Mediárium: Társadalom – egyház – kommunikáció 5 (2011) 1. 2534.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev, Zorán: Church at The Border – Church Architecture in Hungary from the start of 20th Century. In: Della Longa, GiorgioMarchesi, AntonioZahner, Walter (eds.): Arte Architettura Liturgia Esperienze internazionali a confronto 6: Atti dell’8° Convegno Internazionale Venezia 21 e 22 ottobre 2010. Alcion Edizioni, Venezia 2014. 1741.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vukoszávlyev, Zorán: Perception of Latin America’s church architecture in the time of II Vatican Council – Studies from East-Central Europe: La percepción de la arquitectura eclesial latinoamericana en la época del Concilio Vaticano II. – Estudios desde la Europa centro-oriental. Actas del Congreso Internacional de Arquitectura Religiosa Contemporánea IV (2015) Paper Borrador 01-6.

 • www.szakralis.hu

 • www.egyhaziepiteszet.wordpress.com