Author:
Vilmos Katona Független kutató

Search for other papers by Vilmos Katona in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
https://orcid.org/0000-0002-0299-2897
Restricted access

The purpose of this study is to describe the international theoretical foundations and practical principles of critical regionalism, with the intention of providing a comprehensive summary on the subject and promoting environmental consciousness in design. Through precise definitions, we aim to apply these principles to local Hungarian architecture, and encourage a proper interpretation of critical regionalism with examining its topicality and continuity today. The study describes a unique architectural trend that takes inspiration from the Hungarian genius loci, suggesting its recognition by the domestic and the international professional communities. The author seeks to contribute to this mission without claiming it complete, however, with highlighting the most important interpretations, dispelling some popular misconceptions, and naming the most significant creators related to critical regionalism.

 • Batár Attila: A történelem mint tervező. Egy bécsi utca – a Mölkersteig. Mölker Verlag, Bécs / N&n, Budapest 2001.

 • Bojár Iván András: Új magyar építészet (kiállítási katalógus). Dorottya Galéria, Budapest 1998.

 • Bojár Iván András: Téglaépítészet Magyarországon I-II. Vertigo Publishing, Budapest 2002–2003.

 • Canizaro, Vincent B. (szerk.): Architectural Regionalism: Collected Writings on Place, Identity, Modernity, and Tradition (Építészeti regionalizmus: Összegyűjtött írások a helyről, identitásról, modernitásról és hagyományról). Princeton Archtectural Press, New York 2007

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Čeferin, Petra: Far from home: Contemporary Slovenian architecture in the making (Az otthontól távol: Kortárs Szlovén építészet készülőben). In: Architecture and Identity. Szerk. P. HerrleE. Wegerhoff. LIT Verlag, Berlin 2008. 4756.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Clarke, Michael (szerk.): The Concise Oxford Dictionary of Art Terms (A művészeti kifejezések tömör oxfordi szótára), (2. kiadás). Oxford Uni versity Press, Oxford 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dubois, JeanGiacomo, MathéeGuespin, LouisMarcellesi, ChristianeMarcellesi, Jean-BaptisteMével, Jean-Pierre: Dictionnaire de linguistique (Nyelvészeti szótár). Larousse-Bordas / VUEF, Párizs 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Építész Stúdió: Budapest karakterterv metodika. Építész Stúdió 11 Kft., Budapest 1992.

 • Ferkai András: A mérhető és a mérhetetlen. Megjegyzések az ötvenes és hatvanas évek építészetéről. In: arc’ 4. Magyar Építészek Szövetsége, Budapest 2000. 8298.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ferkai AndrásPazár Béla: Baustelle Ungarn. Neuere ungarische Architektur (Magyar építési helyszín. Új magyar építészet). Akademie der Künste, Berlin 1999.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Foster, Hal (szerk.): The Anti-Aesthetic. Essays on Postmodern Culture (Az ellen-esztétika. Tanulmányok a posztmodern kultúráról). Bay Press, Port Townsend, Wash. 1983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frampton, Kenneth: Studies in Tectonic Culture. The Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century Architecture (Tanulmányok a tektonikus kultúráról. Az építés költészete a tizenkilencedik és huszadik század építészetében). MIT Press, Cambridge, Mass. 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Frampton, Kenneth: A modern építészet kritikai története (ford. M. Gyöngy Katalin és mások). Terc, Budapest 2002. Frampton 2022

 • Frampton, Kenneth: The Other Modern Movement. Architecture, 1920–1970 (A másik modern mozgalom. Építészet 1920–1970 között). Yale University Press, New Haven / London 2022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Giamarelos, Stylianos: Resisting Postmodern Architecture. Critical Regi onal ism before Globalisation (Ellenállás a posztmodern építészetnek. Kritikai regionalizmus a globalizáció előtt). UCL Press, London 2022.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gunther Zsolt: Milyen létjogosultsága van a regionális gondolkodásmódnak? Magyar Iparművészeti Egyetem Doktori Iskola, Budapest 2005.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hamvas Béla: Az öt géniusz / A bor filozófiája. Életünk Könyvek, Szombathely 1988.

 • Heidegger, Martin: A műalkotás eredete (ford. Bacsó Béla). Európa, Budapest 1988.

 • Janáky István: A hely. Janáky István épületei, rajzai és írásai. Műszaki Könyvkiadó, Budapest 1999.

 • Jencks, Charles: The New Paradigm in Architecture (Új paradigma az építészetben), (a The Language of Post-Modern Architecture 7. kiadása). Yale University Press, London / New Haven 2002.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Karácsony RitaVukoszávlyev Zorán: „The Danes”. The influence of the Danish Group on designing architecture in Hungary in the 1940s and 1950s. In: Artistic Contacts Between Political Blocs After World War II in Central Europe: Visual Arts, Power, Cultural Propaganda. Szerk. Makary GórzynskiSylwia PieruckaAnna Tabaka. Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk 2019. 6163.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona Vilmos: Reconsidering the tectonic. On the sacred ambivalence of the tectonic in the light of Martin Heidegger and relevant theoretical studies on architecture (A tektonika újragondolása: A tektonika szent kétértelműségéről Martin Heidegger és a vonatkozó építészetelméleti tanulmányok fényében). Periodica Polytechnica Architecture 41 (2010) 1. 1925.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona Vilmos: Genius loci a kortárs szakrális építészetben. Építés–Építészet tudomány 38 (2010) 3-4. 359399.

 • Katona Vilmos: A Search for Genuine Regionalism. A Regenerative Agenda for the Peripheries (Egy eredeti regionalizmus nyomában: A perifériák regeneratív napirendje). In: Transdisciplinary Urbanism and Culture. Szerk. Quazi ZamanIgea Troiani. Springer, Cham 2018. 213226.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona Vilmos: Relief Method. The Analysis of Architectonic Façades by Fractal Geometry (A relief-módszer: architektonikus homlokzatok vizsgálata fraktálgeometria segítségével). Buildings 11 (2021) 1. Art. no. 16.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona Vilmos: The Hidden Dimension of Façades. Fractal Analysis Reveals Composition Rules in Classical and Renaissance Architecture (A homlokzatok rejtett dimenziója: A klasszikus és reneszánsz építészet szerkesztési szabályainak feltárása fraktálanalízissel). Fractal & Fractional 7 (2023) 3. Art. no. 257.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Katona VilmosVukoszávlyev Zorán: Hely és identitás. Kritikai regionalizmus az új évezredben, nemzetközi és hazai eredmények. Építés–Építészettudomány 40 (2012) 1–2. 141197.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kerékgyártó Béla (szerk.): A mérhető és a mérhetetlen. Építészeti írások a huszadik századból. Typotex, Budapest 2004.

 • Lefaivre, LianeAlexander Tzonis: The Grid and the Pathway. An Introduction to the Work of Dimitris and Suzana Antonakakis (A négyzetrács és az ösvény: Bevezetés Dimitris és Suzana Antonakakis munkásságába). Architecture in Greece 15 (1981) 164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Meadwell, Hudson: A Rational Choice Approach to Political Regionalism (A politikai regionalizmus racionális választáson alapuló megközelítése). Comparative Politics 23 (1991) 4. 401421.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moravánszky Ákos: Tűzfalak. Közép-Európa intenzitása. Magyar Építőművészet 80 (1989) 4. 69.

 • Moravánszky, Ákos: Regionalizmus. Magyar Építőművészet 80 (1989) 6. 3.

 • Moravánszky, Ákos: The Bucolic Periphery. Pastoral Themes in Today’s Hungarian Architecture (A bukolikus határszél: Pásztortémák a jelenkori magyar építészetben). Domus (1998) 804. 4245.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Moravánszky ÁkosM. Gyöngy Katalin (szerk.): Monumentalitás. Kritikai antológia. Terc, Budapest 2006.

 • Nesbitt, Kate (szerk.): Theorizing a New Agenda for Architecture. An Anthology of Architectural Theory 1965–1995 (Elmélet az építészet új célkitűzéseihez. Az 1965–1995 közötti építészetelmélet antológiája). Princeton Architectural Press, New York 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norberg-Schulz, Christian: Existence, Space and Architecture (Lét, tér és építészet). Praeger Publishers, New York / Washington 1971.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Norberg-Schulz, Christian: Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture (Genius loci: Úton egy építészeti fenomenológia felé). Academy Editions, London 1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oechslin, Werner: Les Cinq Points d’une Architecture Nouvelle (Az új építészet öt pontja). Assemblage 4 (1987) 4. 8393.

 • Portoghesi, PaoloCellini, FrancescoBecker, Thomas (szerk.): The Presence of the Past (A múlt jelenléte). Academy Editions, London 1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ricoeur, Paul: History and Truth (Történelem és igazság). Northwestern University Press, Evanston 1965.

 • Saint John Wilson, Colin: The Other Tradition of Modern Architecture (A modern építészet másik hagyománya). Academy Editions, London 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Salingaros, Nikos: Unified Architectural Theory. Form, Language, Complexity (Egyesített építészetelmélet: Forma, nyelv, összetettség). Sustasis Foundation, Portland, Oreg. 2012.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pinto, Shiromi: Reputations. Minnette de Silva (Hírnevek. Minnette de Silva). Architectural review 246 (2019) 1463. 110113.

 • Simon Mariann: Helyek és szellemek. A genius loci a kilencvenes évek hazai építészetében. Architectura Hungariae 4 (2002) 4. Art. no. 2.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Simon Mariann: Identitáskeresés és arculatteremtés. A regionalizmus értelmezése a hazai építészetben 1989–2003. Építés–Építészettudomány 32 (2004) 3–4. 235252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sisa JózsefWiebenson, Dora (szerk.): Magyarország építészetének története. Vince Kiadó, Budapest 1998.

 • Sudjic, Deyan: Épület-komplexus. Ahogy a hatalmasok és a gazdagok építkeznek (ford. Szieberth Ádám). HVG, Budapest 2007.

 • Sulyok MiklósFerencz IstvánNagy TamásTurányi Gábor: La Biennale di Venezia. Műcsarnok, Budapest 2002.

 • Sussman, AnneHollander, Justin B.: Cognitive Architecture. Designing for How We Respond to the Built Environment (Kognitív építészet: Tervezés az épített környezetre adott válaszaink szerint). Routledge, New York 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sykes, A. Krista (szerk.): Constructing a New Agenda. Architectural Theory 1993–2009 (Egy új napirend felépítése: Építészetelmélet 1993–2009 között). Princeton Architectural Press, New York 2009.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tillman József Andor: Az eseményhorizonton túl. Terek, kultúrák, távlatok. Typotex, Budapest 2018.

 • Tyler, Rachel Siobhan: Revealing the Hidden Colour in Representations of Eileen Gray’s Modern Architecture and Design (A rejtett szín leleplezése Eileen Gray modern építészetében és formaterveiben). Journal of Design History 33 (2022) 2. 123139.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tzonis, AlexanderLefaivre, Liane: Critical Regionalism. Architecture and Identity in a Globalized World (Kritikai regionalizmus: Építészet és önazonosság a globalizáció világában). Prestel, München / Berlin / London / New York 2003.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Venturi, Robert: Complexity and Contradiction in Architecture (Összetettség és ellentmondás az építészetben), (2. kiadás). The Museum of Modern Art, New York 1977.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wesselényi-Garay Andor: Kritikai expanzió. Építészfórum. https://epiteszforum.hu/wesselenyi-garay-andor-kritikai-expanzio (Utolsó megtekintés: 2023. 09. 12.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instructions are available in separate PDFs, for articles written in Hungarian or English.
Please, download the Hungarian version from HERE, the English version from HERE.

 

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Sajtos, István

Editor(s): Krähling, János

Co-ordinating Editor(s): Gyetvainé Balogh, Ágnes

Department of History of Architecture and of Monuments
Name of the Institute: Budapest University of Technology and Economics
Address: Műegyetem rkp. 3, K II. 82, 1111 Budapest, Hungary
Phone: (36 1) 463 1330

Indexing and Abstracting Services:

 • SCOPUS

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.128
Scimago Quartile Score

Architecture (Q3)
Conservation (Q3)
Visual Arts and Performing Arts (Q2)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0.3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 285/615 (53rd PCTL)
Conservation 67/102 (34th PCTL)
Artchitecture 127/170 (25th PCTL)
Scopus
SNIP
0.382

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,101
Scimago Quartile Score Architecture (Q4)
Conservation (Q4)
Visual Arts and Performing Arts (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,3
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 247/584 (Q2)
Conservation 60/96 (Q3)
Architecture 103/149 (Q3)
Scopus
SNIP
0,397

2020

 
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0,111
Scimago
Quartile Score
Architecture Q4
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
15/63=0,2
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 88/138 (Q3)
Conservation 52/85 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 221/532 (Q2)
Scopus
SNIP
0,604
Scopus
Cites
4
Scopus
Documents
16
Days from submission to acceptance 17
Days from acceptance to publication 123
Acceptance
Rate
69%

 

2019  
Scimago
H-index
3
Scimago
Journal Rank
0,133
Scimago
Quartile Score
Architecture Q3
Conservation Q3
Visual Arts and Performing Arts Q2
Scopus
Cite Score
19/62=0,3
Scopus
Cite Score Rank
Architecture 71/126 (Q3)
Conservation 44/78 (Q3)
Visual Arts and Performing Arts 168/502 (Q2)
Scopus
SNIP
0,339
Scopus
Cites
15
Scopus
Documents
12
Acceptance
Rate
67%

 

Építés - Építészettudomány
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 927 EUR/article
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 144 EUR / 180 USD
Print + online subscription: 164 EUR / 220 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Építés - Építészettudomány
Language English Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1957
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Magyar Tudományos Akadémia  
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0013-9661 (Print)
ISSN 1588-2764 (Online)