View More View Less
 • 1 Szociálpszichológia Tanszék, ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A tanulmányban ismertetünk egy, az identitás vizsgálatához kialakított megközelítési módot, mely „félig-hétköznapi” diszkurzusok összegyűjtését és feltárását célozza, továbbá illusztrációként bemutatunk egy példát a vizsgálat során nyert adatok elemzésére. A dolgozatban leírjuk, hogy (1) miért tekintjük a fókuszcsoport módszert megfelelő eszköznek arra, hogy speciális, az európai és a magyar identitás vonatkozásában releváns diszkurzusokat gyűjtsünk, majd bemutatunk egy elemzést (2), mely a fókuszcsoportokból nyert beszélgetések azon részleteinek tematikus, formai és diszkurzív-szempontú feltárását célozza, melyekben a beszélők Európát és Magyarországot „skizofrén”-ként jellemezték, azaz egy, a mentális patológiából származó terminussal illették.

 • 1. American Psychiatric Assotiation (1995): A DSM-IV Diagnosztikai Kritériumai. Budapest, Animula.

 • 2. Atkinson, M. (1990): Tapscsapda. In: Síklaki István (szerk.), A szóbeli befolyásolás alapjai II. Budapest, Tankönyvkiadó, 165195.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Austin, J. L. (1973): How to Do Things with Words. Oxford, Oxford University Press.

 • 4. Austin, J. L. (1990): Tetten ért szavak. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 5. Bahtyin, M. M. (1976): A szó esztétikája. Budapest, Gondolat.

 • 6. Bakos Ferenc (1994): Idegen szavak és kifejezések szótára. Budapest, Akadémiai Kiadó.

 • 7. Bamberg, M. (2004): We are young, responsible and male: Form and function of “slut bashing” in the identity constructions in 15-year-old males. Human Development, 47, 331353.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Bhugra, D. (2005): The Global Prevalence of Schizophrenia. PLoS Med, 2 (5), e151 http://dx.doi.org/10.1371/journal.pmed.0020151; downloaded on 10.10.2007).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Billig, M. (1997): The dialogic unconscious: Psychoanalysis, discursive psychology and the nature of repression. British Journal of Social Psychology, 36, 139159. .

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Bloor, M., Frankland, J., Thomas, M., Robson, K. (2001): Focus Groups in Social Research. London, SAGE.

 • 11. Bodor Péter (1997): Az éteren túl: A megismerés társas konstrukcionista felfogása. Replika, 26, 105120.

 • 12. Bodor Péter (2000): A szeg és a fej – Searle-féle beszédaktus-elmélet pszichológiai szempontból. In: Iványi E. és Solymosi Zs. (szerk.), Írások Huszár Tibor 70. születésnapjára. Budapest, ELTE Szociológiai Intézet, 4259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Bodor Péter (2002): Konstruktivizmus a pszichológiában. BUKSZ, 2002, Tavasz, 6774.

 • 14. Bodor Péter (2004): On Emotions: A Developmental Social Constructionist Account. Budapest, L'Harmattan.

 • 15. Bodor Péter (2006a): Metaforák, diszkurzus és pszichológia. Replika, 54–55, 219241.

 • 16. Bodor Péter (2006b): Sellars és Goodman a kognitivizmus ellen, avagy rövid próbalovaglás egy filozófiai vesszőparipán: kék és zöld. In: Boldog Születésnapot kívánunk – Tanulmányok Csepeli György 60. születésnapjára. http://www.csepeli.com/tanulmanyok.html.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Bodor, P. (2008): Identity in focus – and the case of ascribing schizophrenia to Europe and Hungary. in: Recon Research Report: Collective identity formation in accession states, 95–110. http://www.reconproject.eu/main.php/_publicationPreview?publicweb=1&publid=279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Charmaz, K. (1995): Grounded theory. In: Jonathan A. Smith, Harré, R., Van Langenhove (eds.), Rethinking Methods in Psychology. London, Sage, 2749.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Csepeli György , Örkény Antal, Poór János, Székelyi Mária és Várhalmi Zoltán (2007): Nemzeti érzés és európai identitás. Budapest, Arktisz.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. De Cillia, R., Reisigl, M., Wodak, R. (1999): The discursive construction of national identities. Discourse and Society, 10, 149173.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Denzin, N. K., Lincoln, Y. S. (2005): Introduction: The Discipline and Practice of Qualitative Research. in: The SAGE Handbook of Qualitative Research, 133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Eder, K., Rauer, V., Schmidtke, O. (2004): Die Einhegung des Anderen: türkische, polnische und russlanddeutsche Einwanderer. in: Deutschland. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Edwards, D. (1997): Discourse and Cognition. London, Sage.

 • 24. Eriksen, O., Fossum, E. J. (2007): Reconstituting democracy in Europe. In: Eriksen, E. O. (ed.), How to Reconstitute Democracy in Europe? Recon Report, No. 3, 747.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 25. Gee, J. P. (2001): An Introduction to Discourse Analysis. London, Routledge.

 • 26. Goffman, E. (1989): On fieldwork (transcribed and edited by Lyn H. Lofland). Journal of Contemporary Ethnography, 18, 123132.

 • 27. Harré, R., Gillett, G. (1994): The Discursive Mind. Thousand Oaks, CA: Sage.

 • 28. Harré, R., van Langenhove, L. (eds.) (1999): Positioning Theory. Oxford, Blackwell.

 • 29. Illés Anikó (2003): A magyar történelmi festészet narratív pszichológiai elemzése. Magyar Tudomány, CVIII. kötet – Új folyam, XLVII. kötet, 1, 6777.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Kantner, C. (2006): Collective identity as shared ethical self-understanding. European Journal of Social Theory, 9, 501523.

 • 31. László János (2005): A történetek tudománya: Bevezetés a narratív pszichológiába. Budapest, Új Mandátum.

 • 32. Lombroso, C. (1910): Lángész és őrültség. Budapest, Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap- és Könyvkiadó-vállalat. URL: http://mek.oszk.hu/01900/01908.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Marková, I., Linnel, P., Grossen, M., Salazar, Orvig A., (2007): Dialogue in Focus Group. London, Equinox.

 • 34. Merton, R. K., Kendall, P. (1946): The focused interview. American Journal of Sociology, 51, 541557.

 • 35. Morant, N. (1995): What is mental illness? Social representations of mental illness among British and French mental health professionals. Papers on Social Representations, 112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Moscovici, S. (2002): Társadalom-lélektan. Válogatott tanulmányok. Budapest, Osiris.

 • 37. Mulhauser, P., Harré, R. (1991): Pronouns and People. Oxford, Basil Blackwell.

 • 38. Munday, J. (2006): Identity in focus: The use of focus groups to study the construction of collective identity. Sociology, 40, 89105.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Ochs, E. (1979): Transcription as theory. In: Ochs, E., Schieffelin, B. (eds.), Developmental Pragmatics. New York, Academic Press, 4372.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. O'Connell, D. C., Kowal, S. (1995): Basic principles of transcription. In: Smith, J. A., Harré, R., Van Langenhove, L. (eds.), Rethinking Methods in Psychology. London, Sage, 93106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Orwell, G. (1989): 1984. Budapest, Európa, http://mek.oszk.hu/00800/00896/.

 • 42. Pike, K. L. (1967): Etic and emic standpoints for the description of behavior? In: Hildum, D. C. (ed.), Language and Thought: An Enduring Problem in Psychology. Princeton, NJ, D. Van Norstrand Company, 3239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Pléh Csaba , Vinkler Zsuzsanna, Kálmán László (1996): A téri kifejezések alaktana magyar gyermekeknél: vizsgálat a Childes-adatbázis alapján. Magyar Pszichológiai Szemle, 36, 235246.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Pólya Tibor (2003): Az élettörténet narratív perspektívája és az elbeszélő személy identitás állapotának minősége. Ph.D. disszertáció, PTE BTK, Pécs.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Ricoeur, P. (2001): A narratív azonosság. In: László János and Thomka Beáta (szerk.), Narratívák 5. – Narratív pszichológia. Budapest, Kijárat, 1525.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Rosenhan, D. L. (1973): On being sane in insane places. Science, 179, 250258.

 • 47. Scharfetter, C. (2001): Eugen Bleuler's schizophrenias – synthesis of various concepts. Schweizer Archiv für Neurologie und Psychiatrie, 152, 3437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 48. Schegloff, E. A. (1998): Reply to Wetherell. Discourse & Society, 9, 413416. .

 • 49. Searle, J. (1969): Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. Cambridge, Cambridge University Press.

 • 50. Shiffrin, D. (1996): Approaches to Discourse. Oxford, Blackwell.

 • 51. Szokolszky Ágnes (2004): Kutatómunka a pszichológiában. Budapest, Osiris.

 • 52. Szolzsenyicin, A. (1990): A pokol tornáca. Budapest, Magvető.

 • 53. Vajda Júlia (2003): Az élettörténet szövegének szövete. Jel-Kép, 2003/1.

 • 54. Vicsek Lilla (2006): Fókuszcsoport. Budapest, Osiris.

 • 55. Wetherell, M. (1998): Positioning and interpretative repertoires: Conversation analysis and post-structuralism in dialogue. Discourse & Society, 9, 387412.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Yoshiharu, K., Qerman E. B. (2001): Impact of the term schizophrenia on the culture of ideograph: The Japanese experience. Schizophrenia Bulletin, 27, 181185.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jun 2021 5 0 0
Jul 2021 1 0 0
Aug 2021 0 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 11 0 0
Nov 2021 9 1 1
Dec 2021 0 0 0