View More View Less
 • 1 MTA Pszichológiai Kutatóintézete, Budapest
 • | 2 Szegedi Tudományegyetem Pszichológiai Intézete, Budapest
Restricted access

Absztrakt

A kisiskoláskori versengéssel kapcsolatos kutatási eredmények alapján a 8–9 éves gyerekek számos aspektusból összehasonlítják teljesítményüket társaik teljesítményével (Ruble és Frey, 1991). Ugyancsak ezen eredmények alapján elmondható, hogy a kisiskolás gyerekek pozitívan viszonyulnak a versengéshez (Sándor és mtsai, 2005), valamint szívesen és sokat versengenek, és különösen érzékenyek a versengő játékokban elért győzelemre és vesztésre (Underwood és mtsai, 1999).

Vagyis a szakirodalom és saját vizsgálataink alapján a versengés a kisiskoláskorban lényegében életkori sajátosságnak tekinthető, és hozzátartozik az ilyen életkorú gyerekek iskolai és iskolán kívüli életéhez. Ugyanakkor nincs a szakirodalomban olyan vizsgálat, amely azt kívánta volna feltárni, hogy a versengést gyakran megélő 8–9 évesek milyen fogalmat alakítanak ki erről a jelenségről, milyen szociális reprezentációval rendelkeznek a versengéshez hozzátartozó győzelemről és vesztésről, és milyen érzelmi és viselkedéses reakciók azok, amelyeket a jelenséghez tartozónak ismernek fel. A jelen vizsgálat ezt a hiányt kívánta pótolni.

A vizsgálatban összesen 67 gyermek vett részt: 33 fiú és 34 lány, két budapesti általános iskola második osztályos tanulói. A vizsgálatnak ebben a fázisában a gyerekeknek az volt a feladatuk, hogy a vizsgált versengéssel, győzelemmel, illetve vesztéssel kapcsolatban mondjanak minél több olyan szót, amelyek a vizsgált fogalmakkal kapcsolatosak.

A gyerekek által a három fogalommal kapcsolatban adott asszociációk elemzése a szociális reprezentációk elméleti keretein belül mind a Verges-féle (Verges, 1994), mind az AGA (Asszociatív Csoport Analízis) technikával (Szalay és Brent, 1967) megtörtént.

A két elvégzett vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy a Verges-féle asszociációs módszerrel kapott eredmények összhangban vannak az AGA-módszerrel kapott eredményekkel. Az asszociációs vizsgálatok alapján csakúgy, mint a korábbi rajzos vizsgálataink alapján (Fülöp és Sándor, 2008) a 8–9 éves gyerekek a versengés fogalmát elsősorban mint versenyt, ezen belül is leginkább mint sportversenyt értelmezik, vagyis a versengésnek a világos szabályok szerint zajló, szervezett, strukturált formáját ismerik a legjobban. A fogalmat kevésbé kötik a legfőbb életterületeikhez, a családhoz és az iskolához.

A győzelem és a vesztés érzelmileg erősen telített fogalmak, a győzelem egyértelműen pozitív a vesztés pedig negatív érzelmeket idéz. Különösen igaz ez a lányokra, akiknek a reprezentációjában mind a győzelemmel, mind a vesztéssel kapcsolatban több érzelem fejeződik ki.

A fiúkra jellemzőbb, hogy a versengés kapcsán több olyan fogalmat idéznek (autóverseny, foci, boksz stb.), amelyek megfelelnek a hagyományos férfi nemi sztereotípiáknak és jellemzőbben kapcsolnak a három fogalomhoz csapatsportot, mint a lányok.

 • 1. Abric, J. C. (1994): Méthodologie de recueil des représentations sociales. In: J. C. Abric (ed.), Pratiques sociales et representations. Paris, Presses Universitaire de France, 5982.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Ahlgren, A., Johnson, D. W. (1979): Sex differences in cooperative and competitive attitudes from the 2nd through the 12th grades. Developmental Psychology, 15 (1), 4549. Archer, J. (1992): Childhood gender roles: Social context and organisation. In: H. McGurk (ed.), Childhood Social Development: Contemporary Perspectives. East Sussex, UK, Lawrence Erlbaum Associates Ltd., 31-61.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Artz, S. (2004): Revisting the moral domain. In: M. M. Moretti, C. L. Odgers, Ma. A. Jackson (eds.), Girls and Aggression. New York, Kluwer Academic/Plenum Publishers, 101113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Benenson, J. F. (1990): Gender differences in social networks. Journal of Early Adolescence, 10, 472495.

 • 5. Benenson, J. F., Apostoleris, N. H., Parnass, J. (1998): The organization of children's same-sex peer relationships. In: W. M. Bukowski, A. H. Cillessen (eds.), Sociometry Then and Mow: Building on Six Decades of Measuring Children's Experiences with the Peer Group. San Francisco, Jossey-Bass, 524, 101113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Benenson, J. F., Nicholson, C., Waite, R., Roy, R., Simpson, A. (2001): The influence of group size on children's competitive behavior. Child Development, 72, 921928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Chaplin, T. M., Cole, P. M., Zahn-Waxler, C. (2005): Parental socialization of emotion expression: gender differences and relations to child adjustment. Emotion, 5 (1), 8088.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Corsaro, W. A. (1985): Friendship and Peer Culture in the Early Years. Norwood, N.J., Ablex.

 • 9. Corsaro, W. A. (1990): The underlife of the nursery school: Young children's social representations of adult rules. In: G. Duveen, B. LLoyd (eds.), Social Representations and The Development of Knowledge. Cambridge University Press, 179193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Crick, N. R., Grotpeter, J. (1995): Relational aggression, gender, and social-psychological adjustment. Child Development, 66, 710720.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Davies, I., Fülöp, M. (2010): ‘Citizenship’: What does it mean to trainee teachers in England and Hungary? Napredak (közlésre elfogadva).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Deese, J. (1965): The Structure of Associations in Language and Through. Baltimore, Johns Hopkins Press.

 • 13. Emler, N., Ohana, J., Dickinson, J. (1990): Children's representations of social relations. In: G. Duveen, B. Lloyd (eds.), Social Representations and the Development of Knowledge. Cambridge, UK, Cambridge University Press, 4769.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Flament, C., Rouquette, M. L. (2003): Anatomie des idées ordinaires. Paris, Armand Colin.

 • 15. Furth, H. G. (1980): The World of Grown-ups: Children's Conception of Society. New York, Elsivier.

 • 16. Fülöp Márta (1993): Pedagógusok nézetei a rivalizációról. Új Pedagógiai Szemle, 7–8, 7486.

 • 17. Fülöp Márta (1997): Versengés az iskolában. In: Mészáros A. (szerk.), Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 172296.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Fülöp Márta (2009): Az együttműködő versengő állampolgár nevelése: osztálytermi megfigyelések. Iskolakultúra, 3–4, 4159.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Fülöp Márta , Berkics Mihály (2007): A győzelemmel és a vesztéssel való megküzdés mintázatai serdülőkorban. Pszichológia, 27 (3), 194220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Fülöp Márta , Sándor Mónika (2008): A versengés, a győzelem és a vesztés fogalma kisiskolások körében. Pszichológia, 28 (2), 195220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Fülöp, M., Roland-Levy, C., Berkics, M. (2004): Economic competition percieved by French and Hungarian adolescents. In: A. Ross (ed.), The Experience of Citizenship. London, Metropolitan University, 325331.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Fülöp, M., Ross, A., Pergar Kuscer, M., Razdevsek Pucko, C. (2007): Competition and cooperation in schools. An English, Hungarian and Slovenian comparison. In: F. Salili, R. Hoosain (eds.), Research in Multicultural Education and International Perspective, Vol. 6: Culture, Motivation and Learning: A Multicultural Perspective. Greenwich, CT, Information Age Publishing. 235284.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Garvey, C. (1977): Play. Cambridge, MA, Harvard University Press.

 • 24. Goetz, J., LeCompte, M. (1984): Ethnography and Qualitative Design in Educational Research. Orlando, Academic Press.

 • 25. Graves, N. B., Graves, T. D. (1984): Preferences for cooperative, competitive and individualistic learning. Cooperative Learning, 5, 1920.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Green, V. A., Cillessen, A. N., Berthelsen, D., Irving, K., (2000): The effect of gender context on children's social behaviour in a limited resource situation: An observational study. Social Development, 12, 4, 586604.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Hepburn, A. (2004): Crying: Notes on description, transcription, and interaction. Research on Language and Social Interaction, 37 (3), 251290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Hughes, C., Cutting, A. L., Dunn, J. (2001): Acting nasty in the face of failure? Longitudinal observation of “hard to manage” children playing a rigged competitive game with a friend. Journal of Abnormal Child Psychology, 29, 403416.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Hughes, M., Dunn, J. (1998): Understanding mind and emotion – Longitudinal associations with mental-state talk between young friends. Developmental Psychology, 34 (5), 10261037.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Hughes, M., Grieve, R. (1980): On asking children bizarre questions. First Language, 1, 149160.

 • 31. Jahoda, G. (1984): A cross-cultural perspective of developmental psychology. International Journal of Behavioral Development, 9, 417437.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Jodelet, D. (1989): Folies et représentations sociales. Paris, P.U.F.

 • 33. Kagan, S., Madsen, M. C. (1971): Cooperation and competition of Mexican, Mexican-American, and Anglo-American children of two ages under four instructional sets. Developmental Psychology, 5, 3239.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Kagan, S., Madsen, M. C. (1972): Rivalry in Anglo-American and Mexican children of two ages. Journal of Personality and Social Psychology, 24, 214220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Kasik L . (2008): A szociálisérdek-érvényesítő képességek működésének jellemzői 4, 8, 11 és 17 éves korban. Magyar Pedagógia, 108 (2), 149193.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Knight, G. P., Berning, A. L., Wilson, S. L., Chao, C. G. (1987): The effects of information processing demands and social-situational factors on the social decision making of children. Journal of Experimental Child Psychology, 42, 244259.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Kőrössy Judit (2009): Mit tudnak az óvodások a felnőttek világáról? Óvodások szociális reprezentációja. In: Szabó, É., Kőrössy, J. (szerk.), Ezerarcú reprezentáció – Társadalomlélektani Tanulmányok I. Szeged, Jatepress, 718.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. László János (1999): Identitás és szociális reprezentáció. Magyar Pszichológiai Szemle, 54 (1), 518.

 • 39. Madsen, M. (1971): Developmental and cross-cultural differences in the cooperative and competitive behavior of young children. Journal of Cross Cultural Psychology, 2, 365371.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. McClintock, C. G., Moskowitz, J. M. (1976): Children's preferences for individualistic, cooperative, and competitive outcomes. Journal of Personality and Social Psychology, 34, 543555.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Moscovici, S. (1984, 2002): A szociális reprezentációk elmélete, In: S. Moscovici (ed.), Társadalom-lélektan. (Szerk.: László J.) Budapest, Osiris, 210290.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Orosz Gábor (2008): Francia és magyar egyetemisták versengésről alkotott szociális reprezentációja. Pszichológia, 28 (2), 165194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Orosz Gábor , Fülöp Márta (2007): Középiskolások versengésről alkotott szociális reprezentációja: a gazdasági oktatás és a nem szerepe. Alkalmazott Pszichológia, IX(3–4), 4670.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Osgood, C. E., Suci, G. J., Tannenbaum, P. H. (1957): The Measurement of Meaning. Urbana, IL, University of Illinois Press.

 • 45. Owens, L., Barnes, J. (1982): The relationships between cooperative, competitive, and individualized learning preferences and student's perceptions of classroom learning atmosphere. American Educational Research Journal, 19, 182200.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Pecjac, V., Farkas, A., Plichtova, J. (1994): Reflection of the word “Socialism” in three historical periods and three countries. Anthropos, 26, 287292.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Pepitone, E. (1980): Children in Cooperation and Competition. Toronto, Canada, Lexington Books.

 • 48. Piaget, J. (1929): The Child's Conception of the World. New York, Harcourt, Brace.

 • 49. Ross, A., Fülöp, M., Pergar Kuscer, M. (2006) (eds.): Teachers’ and Pupils’ Constructions of Competition and Cooperation: A three-country study of Slovenia, Hungary and England. Ljubljana, University of Ljubljana Press, 1266.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Ross, A., Read, B., Pergar Kuscer, M., Fülöp, M., Pucko, C., Berkics, M., Sándor, M., Hutchings, M. (2005): Teachers’ constructions of citizenship and enterprise: using associative group analysis with teachers in Hungary, Slovenia and England. The New Educational Review, 7 (3–4), 127155.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Ruble, D. N., Frey, K. S. (1991): Changing patterns of com- parative behavior as skills are acquired: A functional model of self-evaluation. In: J. Suls, T. A. Wills (eds.), Social Comparison: Contemporary Theory and Research. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum Associates, Inc., 79113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Sándor, M., Fülöp, M., Read, B., Ross, A., Smart, S., Pergar Kuscer, M., Razdevsek Pucko, C. (2005): Competition in classroom: Primary school teachers’ view in Hungary, Slovenia and the UK. In: A. Ross (ed.), Teaching Citizenship. London Metropolitan University, 111117.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Schopler, J., Insko, C. A. (1999): The reduction of interindividual–intergroup discontinuity effect: The role of future consequences. In: M. Foddy, M. Smithson, S. Schneider, M. Hogg (eds.), Resolving Social Dilemmas: Dynamic, Structural, and Intergroup Aspects. Philadelphia, Psychology Press, 281293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Strein, W. (1986): Sex and age differences in preschool children's cooperative behaviour: Partial support for the Knight/Kagan hypothesis. Psychological Reports, 58, 915921.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Szabolcs Éva (2001): Kvalitatív kutatási metodológia a pedagógiában. Budapest, Műszaki Könyvkiadó.

 • 56. Szabó Beáta , Szabó Éva (2009): Mesés gazdagság – Valós szegénység – A 10 évesek képzetei a szegénység és a gazdagság okairól és következményeiről. In: Szabó É., Kőrössy J. (szerk.), Ezerarcú reprezentáció – Társadalomlélektani Tanulmányok I. Szeged, Jatepress, 1938.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Szalay, L. B., Brent, J. E. (1967): The analysis of cultural meanings through free verban associations. Journal of Social Psychology, 72, 161187.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Thorkildsen, T. A., White-McNulty, L. (2002): Developing conceptions of fair contest procedures and the understanding of skill and luck. Journal of Educational Psychology, 84 (2), 316326.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Underwood, M., Hurley, J., Johnson, C., Morley, J. (1999): An experimental observational investigation of children's response to peer provocation: developmental and gender differences in middle childhood. Child Development, 70, 14281446.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Van Avermaet, E. (1996): Cooperation and competition. In: A. S. R. Manstead, M. Hewstone. (eds.), The Blackwell Encyclopedia of Social Psychology. Cambridge, MA, Blackwell, 136141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Verges, P. (1994): Approche du noyau central: propriétés quantitaives et structurales. In: C. Guimelli (ed.), Structures et transformations des representations socials. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 233255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation

Pszichológia
Language Hungarian
Year of
Foundation
1981
Publication
Programme
ceased
Founder Természettudományi Kutatóközpont -- Research Centre for Natural Sciences
Founder's
Address
H-1117 Budapest, Hungary Magyar Tudósok Körútja 2.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0230-0508 (Print)
ISSN 2060-2782 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Aug 2021 3 0 0
Sep 2021 1 0 0
Oct 2021 2 1 2
Nov 2021 22 1 1
Dec 2021 6 0 0
Jan 2022 9 1 1
Feb 2022 0 0 0