Author:
Ádám Kis Informatikai Tanszék, ELTE BTK, Budapest
SZAK Kiadó, H-2093 Bicske, Diófa u. 3.

Search for other papers by Ádám Kis in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

A tanulmány a terminológia terminus elemzésére vállalkozik szövegkorpusz elemzése útján. A terminológia szó előfordulásait értelmezve meghatározási irányokat jelöl ki. Tizenegy olyan kategorizálási lehetőség fogalmazódik meg, amelyek egymástól eltérő definíciós irányok megalapozására alkalmasak. Ezt öt lehetséges meghatározás követi, melyeket ugyancsak a szövegből származó idézetek támasztanak alá. A meghatározások öt kategóriát alkotnak (terminusrendszer, szakkifejezés-halmaz, tudományág, nyelvészeti ág, diszkurzusmód). A szövegek értelmezése azt megmutatja, hogy nem a halmazjelleg a szignifikáns, hanem inkább a terminus fogalomhoz való kötődés. Ennek megfelelően a szerző a terminológia fogalmát pragmatikailag közelíti meg, olyan nyelvhasználati módnak nevezi, melynek szignifikáns eleme a terminusok használata. A tanulmány ezzel a megállapítással ér véget, azonban az okfejtés csak megszakad: a cikk igényli és ígéri a terminus fogalom hasonló elemzését.

 • 1 Fóris, Á. 2007. A terminológia megújításának feladatai: a műszaki-tudományos terminusok rendszerezése. Magyar Nyelv CIII (1), 5566. http://www.c3.hu/~magyarnyelv/07-1/foris.pdf.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2 Kis, Á. 1980. Szaknyelv és terminológia. In: Gárdus, J.Sipos, G.Sipőczy, Gy. (szerk.) Tanulmányok a felsőoktatás köréből. Szaknyelvkutatás – szaknyelvoktatás. Budapest: Felsőoktatási Kutatóközpont. 121128.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3 Kis, Á. 2004. Gyakorlati terminológia. In: Dróth, J. (szerk.) Szaknyelv és szakfordítás. Tanulmányok a Szent István Egyetem Alkalmazott Nyelvészeti Tanszékének szakmai rendezvényéből és kutatásaiból. Gödöllő: Szent István Egyetem. 4652.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4 Kis, Á. 2005. Terminusalkotás – a terminológiai helyzet és a terminológiai szerep. In: Dobos, Cs. – Kis, Á.Lengyel, Zs.Székely, G.Tóth, Sz. (szerk.) “Mindent fordítunk és mindenki fordít”. Bicske: SZAK Kiadó. 105112.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5 Kis, Á. 2007. Automatikus terminuskivonatolás diszkurzusszerkezetek segítségével. In: Pusztay, J. (szerk.) A magyar, mint veszélyeztetett nyelv? Szombathely: BDF. 165181.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6 Pusztai, I. 1977. A terminológia fogalma és vizsgálatának módszere. Kézirat.

 • 7 Pusztai, I. 1980. A bécsi terminológiai iskola elmélete és módszertana. Magyar Nyelvőr 104 (1), 316.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)