Author:
Károly PolczKülkereskedelmi Főiskolai Kar, Budapesti Gazdasági Főiskola, H-1165 Budapest, Diósy Lajos u. 22–24.
Fordítástudományi Doktori Program, ELTE, Budapest

Search for other papers by Károly Polcz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

Az egységes terminushasználat rendkívüli jelentősséggel bír a szakmai nyelvhasználatban, mivel megkönnyíti a szakemberek közötti kommunikációt. Tapasztalatunk szerint a szaknyelvoktatásban és a szakfordító képzésben a terminológiai problémák egyik fő oka, hogy az oktatók, illetve a hallgatók ugyanarra a fogalomra eltérő terminusokat használnak. Ez különösen igaz a marketing szaknyelvre. Tanulmányunk célja, hogy ismertessük a consumer goods (fogyasztási cikkek) és hiponimáinak használatáról végzett vizsgálat eredményeit. Hipotézisünk szerint ezen terminusok használata mindmáig nem egységes az angolról magyarra fordított marketing tankönyvekben, valamint az angol–magyar szakszótárakban. Elemzésünket autentikus angol és magyar nyelvű szakkönyvek, fordítások, illetve szakszótárak alapján végeztük el. A tanulmányban rámutatunk arra, hogy míg az angol nyelvű terminológia egységes, addig a magyar fordítók és szerzők számos esetben ad hoc jelleggel használják a terminusokat, ami terminológiai problémákhoz vezethet mind a szaknyelvoktatásban, mind pedig a fordítóképzésben.

 • 1 Baker,, M. (ed.) 1998. Encyclopedia of Translation Studies. London: Routledge.

 • 2 Beaugrande, R.Dressler, W. 2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. Budapest: Corvina.

 • 3 Dróth, J. 2000. Legyen egységes az Európai unió magyar nyelvű terminológiája. Magyar Nyelvőr 127 (3), 287297.

 • 4 Dróth, J. 2003. Egy korszerű szakszótár elkészítésének alapelvei. Magyar Nyelvőr 127 (2), 159167.

 • 5 Fóris, Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 6 Gulyás, R. 2005. Magyar terminológia az EU intézményekben. Fordítástudomány VII (2), 1727.

 • 7 Heltai, P. 2005. A fordító és a nyelvi normák II. Magyar Nyelvőr 129 (1), 3058.

 • 8 Hubainé, Oláh Á. 2005. A terminológia oktatásának aktuális problémái. In: Muráth – Hubainé (szerk.) 5155.

 • 9 Károly, K.Fóris, Á. (eds) 2005. New Trends in Translation Studies. In Honour of Kinga Klaudy. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 10 Károly, K. 2007. Szövegtan és fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 11 Kis, B. 2005. Automatikus terminológiakeresés számítógéppel – kísérlet. Fordítástudomány VII (1), 8496.

 • 12 Kurtán, Zs. 2003. Szakmai nyelvhasználat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 13 Muráth, J.Hubainé, Oláh Á. (szerk.) 2005. A XXI. század kihívásai a szakfordítóképzésben. Pécs: PTE Közgazdaságtudományi Kar.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14 Muráth, J. 2006. Szakfordítás és segédeszközök. Pécs: PTE Közgazdaságtudományi Kar.

 • 15 Sager, J. C. 1998a. Terminology and Application. In: Baker, M. (ed.) 251255.

 • 16 Sager, J. C. 1998b. Terminology and Standardization. In: Baker, M. (ed.) 255258.

 • 17 Várnai, J. Sz. 2005. Európai uniós terminológia és fordítás – múlt és jelen. Fordítástudomány VII (2), 515.

 • 18 Zauberga, I. 2005. Handling Terminology in Translation. In: Károly–Fóris (eds.) 107116.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)