Author:
Márta H. Varga Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem, H-1088, Budapest, Reviczky u. 4.

Search for other papers by Márta H. Varga in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A Magyar Terminológia hasábjain a szerző egy korábbi közleményben már foglalkozott a szóalakhasadásnak nevezett jelenséggel (H. Varga 2009: 175–190), amelyben a jelentés és az alak szerinti együttes differenciálódás nem magában az alapszóban (a lexémát reprezentáló szótári szóban), hanem annak toldalékolt formáiban következik be. Ilyen esetben egy-egy szó toldalékos formái már fonológiai, morfológiai felépítettségüknél fogva is elkülönülnek egymástól.

E tanulmányban a szerző a szóalakhasadás két fő típusa közül (1. a jelentésmegoszlást a többalakú tövek idézik elő, pl. éber: éber-en ∼ ébr-en, gyapjú: gyapjú-ja ∼ gyapj-a; 2. a jelentésmegoszlás a toldalékalternációknak köszönhető, pl. hab: hab-zik ∼ hab-ozik, kitűnő: kitűnő-k ∼ kitűnő-ek, fűszeres-t ∼ fűszeres-et) az utóbbi, az eltérő toldalékokban mutatkozó jelentéskülönbségek vizsgálatával foglalkozik. Célja, hogy hozzájáruljon a terminusalkotás módszereinek leírásához, valamint a lexikográfiai és terminográfiai munkálatok elveinek kidolgozásához.

 • 1. Elekfi L. 1998. Eltérő toldalékokban mutatkozó jelentéskülönbségek (A “Szókincsünk nyelvtani alakrendszere” gyűjtemény alapján). Magyar Nyelvőr 122 (3), 305317.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Fábián P. 1955. A gazdasági élet nyelve. In: Pais D. (szerk.) Nyelvünk a reformkorban. Budapest: Akadémiai Kiadó. 165226.

 • 3. Grétsy L. 1962. A szóhasadás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 4. Kageura, K. 1998/1999. Theories of terminology: A quest for a framework for the study of term formation. Terminology 5 (1), 2141.

 • 5. Kontra M. 2010. Szócsinálás. Magyar Terminológia 3 (1), 5563.

 • 6. M. Korchmáros V. 2006. Lépésenként magyarul. Magyar nyelvtani kézikönyv. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Hungarológia Központ.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Laczkó K. 2000. A toldalékok (affixumok). In: Keszler B. (szerk.) Magyar grammatika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 5560.

 • 8. Lőrincze L. 1956. Össze ne tévessze! In: Lőrincze L. (szerk.) Nyelvművelő. Budapest: Művelt Nép Könyvkiadó. 181186.

 • 9. Pete I. 2006. A határozott tárgyas ragozásról. Magyar Nyelvőr 130 (3), 317323.

 • 10. Pusztai I. 1982. Szaknyelvművelésünk időszerű kérdései. Magyar Nyelv 78 (1), 6776.

 • 11. Simonyi Zs. 1905. A magyar nyelv. Budapest: Athenaeum.

 • 12. Simonyi Zs. 1906. Az ikes ragozás története. (Nyelvészeti Füzetek 28.) Budapest: Athenaeum.

 • 13. Szende A. Tompa J. 1985. neológia, neologizmus. In: Grétsy L.Kovalovszky M. (főszerk.) Nyelvművelő Kézikönyv II. kötet. Budapest: Akadémia Kiadó. 276279.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. Szokolay H. 1896. Válaszok a szerkesztőség kérdéseire. Magyar Nyelvőr 25 (4), 571.

 • 15. H. Varga M. 2009. Megjegyzések a terminusalkotás módjaihoz – a szóalakhasadás. Magyar Terminológia 2 (2), 175198.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)