Author:
Ágota Fóris Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem, 1088, Budapest, Reviczky u. 4.

Search for other papers by Ágota Fóris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a tankönyvszövegek komplex elemzésének megalapozásához való hozzájárulás, terminológiai és a szövegnyelvészeti kutatások eredményei alapján. A tanulmány szövegnyelvészeti szemléletből kiindulva, a terminológiai kutatások eredményeit is felhasználva elméleti oldalról közelíti meg a vázolt tárgykör kifejtését. Beaugrande és Dressler Bevezetés a szövegnyelvészetbe című könyvére építve a szövegnyelvészet és a terminológia tankönyvi vonatkozásait foglalja össze.

A tanulmány célja tehát azoknak a kérdéseknek a tárgyalása, amelyek az ismeretek szövegbe való kódolása és dekódolása folyamatában meghatározó szerepet játszanak. A téma kifejtése – ha vázlatosan is – érinti azokat a kérdéseket, hogy hogyan jutunk ismeretekhez, hogyan történik az ismeretek tárolása, továbbítása és feldolgozása. A vizsgálat kitűzött feladatának megoldása a terminológiai és szövegnyelvészeti szempontú szövegminősítés fontosságát támasztja alá.

 • 1. Bańczerowski J. 1996. A valóság nyelvi kategorizálásáról. Magyar Nyelvőr 120 (1), 6470.

 • 2. Beaugrande, R. deDressler, W. 1972, 19812. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

 • 3. Beaugrande, R. deDressler, W. 1981. Introduction to Text Linguistics. London/New York: Longman.

 • 4. Beaugrande, R. deDressler, W. 2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. (Ford. Siptár P.) Budapest: Corvina Kiadó.

 • 5. Bruner S. J. 1968. Az oktatás folyamata. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • 6. Cabré (Castellví) , M. T. 2003. Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology 9 (2), 163–200. [magyarul: Cabré Castellví, M. T. 2008. A terminológia elméletei. Leírás (deskripció), előírás (preskripció) és magyarázat. Magyar Terminológia. 1 (1), 12–42.].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Campbell, S. 1999. A cognitive approach to source text difficulty in translation. Target 11 (1), 3363.

 • 8. Csapó B. 2006. A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Iskolakultúra XVI (2), 316.

 • 9. Dárdai Á. 2002. A tankönyvkutatás alapjai. Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

 • 10. Fóris Á. 2002. Szótár és oktatás. (Iskolakultúra könyvek 14.) Pécs: Iskolakultúra.

 • 11. Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 12. Fóris Á. 2006. A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra XVI (5), 7988.

 • 13. Fóris Á. 2007. A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány VII. 1–2: 105124.

 • 14. Fóris Á. 2008. Scale-free Networks in Dictionaries. In: Bernal, E.DeCesaris, J. (eds.) Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15–19 July 2008). Sèrie Activitats. 20. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 14991504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Fóris Á. 2009. A terminus háromdimenziós vektormodellje. Magyar Terminológia 2 (1), 3145.

 • 16. Fóris Á. 2010. A skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban. In: Bárdosi V.Kiss G. (szerk.) Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 8192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Gósy M. 2005. Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

 • 18. Groeben, N. 1978. Die Verständlichkeit von Unterrichtstexten. Münster: Aschendorff.

 • 19. Halliday, M. A. K.Hasan, R. 1976. Cohesion in English. London: Longman.

 • 20. Hasan, R. 1984. Coherence and cohesive harmony. In: Flood, J. (ed.) Understanding Reading Comprehension. Delaware: International Reading Association. 181219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hewings A. 1990. Aspects of the language of economic textbooks. In: Dudley-Evans, T.Henderson, W. (eds.) The Language of Economics: the Analysis of Economic Discourse. London: Modern English Publications. 109127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Hirsch, E. D. 1977. The philosophy of composition. Chicago: University of Chicago Press.

 • 23. Hörmann, H. 1976. Meinen und Verstehen. Frankfurt: Suhrkamp.

 • 24. Hyland, K. 1999. Talking to students: metadiscourse in introductory textbooks. English for Specific Purposes 18 (1), 326.

 • 25. J. Soltész K. 1963. Guiraud statisztikai módszere a szókincs vizsgálatában. In: Telegdy Zs. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok I. Budapest: Akadémiai Kiadó. 263272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Karlovitz J. 2001. Tankönyv. Elmélet és gyakorlat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 27. Károly, K. 2007. Szövegtan és fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 28. Kintsch, W.van Dijk, T. 1978. Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review 85 (5), 363394.

 • 29. Klare, G. 1963. The measurement of readability. Ames: Iowa State University.

 • 30. Kojanitz L. 2004a. A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összetevők elemzése és összehasonlítása. http://www.om.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeinek_bemutatasa.pdf (hozzáférés: 2010.03.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Kojanitz L. 2004b. Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? Iskolakultúra XV (9), 3856.

 • 32. Kojanitz L. 2005. Tankönyvanalízisek. Iskolakultúra XV (9), 135143.

 • 33. Korom E. 2005. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

 • 34. Lévy, P. 2008. Az értelmiség új felelőssége a kommunikáció korában. (Ford.: Ferwagner A. P.) Információs Társadalom VIII (4), 811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Meyer, B. 1975. The organization of prose and its effects on memory. Amsterdam: North Holland.

 • 36. Meyer, B. 1977. What is remembered from prose: A function of passage structure. In: Freedle, R. (ed.) Discourse production and comprehension. Norwood, N.J.: Ablex. 307336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Miller, G. A. 1956. The magical number seven, plus or minus two. PsyR 63, 8197.

 • 38. Nagy J. 2004. Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra XIV (3), 326.

 • 39. Orosz S. 1977. A tananyag elemzése. Budapest: Országos Oktatástechnikai Központ.

 • 40. Petőfi S. J. 1990. Szöveg, szövegtan, műelemzés. Budapest: OPI.

 • 41. Racsmány M. 2003. Az emlékezet kognitív neuropszichológiája. In: Pléh Cs.Kovács Gy.Gulyás B. Kognitív idegtudomány. Budapest. Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Rothkopf, E. 1976. Writing to teach and reading to learn: A perspective on the psychology of written instruction. Yearbook of the National Society for the Study of Education 75, 91129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Schmidt, S. 1978. Some problems of communicative text theories. In: Dressler, W. (ed.) Current trends in text linguistics. Berlin: de Gruyter. 4760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Szikszainé Nagy I. 2004. Leíró magyar szövegtan. Budapest: Osiris Kiadó.

 • 45. Thorndyke, P. 1977. Cognitive structures in comprehension and memory of narrative discourse. CogSpy (9), 77110.

 • 46. Tolcsvai Nagy G. 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • Collapse
 • Expand

Magyar Terminológia
Language Hungarian
Size  
Year of
Foundation
2008
Publication
Programme
ceased
Volumes
per Year
 
Issues
per Year
 
Founder Berzsenyi Dániel Főiskola (ELTE Savaria Egyetemi Központ)
Founder's
Address
H-9700 Szombathely, Hungary Károlyi Gáspár tér 4.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1789-9486 (Print)
ISSN 2060-2774 (Online)