View More View Less
 • 1 Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Károli Gáspár Református Egyetem, 1088, Budapest, Reviczky u. 4.
Restricted access

Absztrakt

A tanulmány célja a tankönyvszövegek komplex elemzésének megalapozásához való hozzájárulás, terminológiai és a szövegnyelvészeti kutatások eredményei alapján. A tanulmány szövegnyelvészeti szemléletből kiindulva, a terminológiai kutatások eredményeit is felhasználva elméleti oldalról közelíti meg a vázolt tárgykör kifejtését. Beaugrande és Dressler Bevezetés a szövegnyelvészetbe című könyvére építve a szövegnyelvészet és a terminológia tankönyvi vonatkozásait foglalja össze.

A tanulmány célja tehát azoknak a kérdéseknek a tárgyalása, amelyek az ismeretek szövegbe való kódolása és dekódolása folyamatában meghatározó szerepet játszanak. A téma kifejtése – ha vázlatosan is – érinti azokat a kérdéseket, hogy hogyan jutunk ismeretekhez, hogyan történik az ismeretek tárolása, továbbítása és feldolgozása. A vizsgálat kitűzött feladatának megoldása a terminológiai és szövegnyelvészeti szempontú szövegminősítés fontosságát támasztja alá.

 • 1. Bańczerowski J. 1996. A valóság nyelvi kategorizálásáról. Magyar Nyelvőr 120 (1), 6470.

 • 2. Beaugrande, R. deDressler, W. 1972, 19812. Einführung in die Textlinguistik. Tübingen: Max Niemeyer Verlag.

 • 3. Beaugrande, R. deDressler, W. 1981. Introduction to Text Linguistics. London/New York: Longman.

 • 4. Beaugrande, R. deDressler, W. 2000. Bevezetés a szövegnyelvészetbe. (Ford. Siptár P.) Budapest: Corvina Kiadó.

 • 5. Bruner S. J. 1968. Az oktatás folyamata. Budapest: Tankönyvkiadó.

 • 6. Cabré (Castellví) , M. T. 2003. Theories of terminology. Their description, prescription and explanation. Terminology 9 (2), 163–200. [magyarul: Cabré Castellví, M. T. 2008. A terminológia elméletei. Leírás (deskripció), előírás (preskripció) és magyarázat. Magyar Terminológia. 1 (1), 12–42.].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Campbell, S. 1999. A cognitive approach to source text difficulty in translation. Target 11 (1), 3363.

 • 8. Csapó B. 2006. A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása. Iskolakultúra XVI (2), 316.

 • 9. Dárdai Á. 2002. A tankönyvkutatás alapjai. Pécs: Dialóg Campus Kiadó.

 • 10. Fóris Á. 2002. Szótár és oktatás. (Iskolakultúra könyvek 14.) Pécs: Iskolakultúra.

 • 11. Fóris Á. 2005. Hat terminológia lecke. Pécs: Lexikográfia Kiadó.

 • 12. Fóris Á. 2006. A terminológiai szemlélet a tankönyvek minőségi megítélésében. Iskolakultúra XVI (5), 7988.

 • 13. Fóris Á. 2007. A skálafüggetlen hálók nyelvészeti vonatkozásai. Alkalmazott Nyelvtudomány VII. 1–2: 105124.

 • 14. Fóris Á. 2008. Scale-free Networks in Dictionaries. In: Bernal, E.DeCesaris, J. (eds.) Proceedings of the XIII EURALEX International Congress (Barcelona, 15–19 July 2008). Sèrie Activitats. 20. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 14991504.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. Fóris Á. 2009. A terminus háromdimenziós vektormodellje. Magyar Terminológia 2 (1), 3145.

 • 16. Fóris Á. 2010. A skálafüggetlen hálószerkezet a szótárakban. In: Bárdosi V.Kiss G. (szerk.) Szótárak, szólások, nevek vonzásában. Köszöntő könyv Fábián Zsuzsanna tiszteletére. (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához 111.) Budapest: Tinta Könyvkiadó. 8192.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Gósy M. 2005. Pszicholingvisztika. Budapest: Osiris Kiadó.

 • 18. Groeben, N. 1978. Die Verständlichkeit von Unterrichtstexten. Münster: Aschendorff.

 • 19. Halliday, M. A. K.Hasan, R. 1976. Cohesion in English. London: Longman.

 • 20. Hasan, R. 1984. Coherence and cohesive harmony. In: Flood, J. (ed.) Understanding Reading Comprehension. Delaware: International Reading Association. 181219.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 21. Hewings A. 1990. Aspects of the language of economic textbooks. In: Dudley-Evans, T.Henderson, W. (eds.) The Language of Economics: the Analysis of Economic Discourse. London: Modern English Publications. 109127.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Hirsch, E. D. 1977. The philosophy of composition. Chicago: University of Chicago Press.

 • 23. Hörmann, H. 1976. Meinen und Verstehen. Frankfurt: Suhrkamp.

 • 24. Hyland, K. 1999. Talking to students: metadiscourse in introductory textbooks. English for Specific Purposes 18 (1), 326.

 • 25. J. Soltész K. 1963. Guiraud statisztikai módszere a szókincs vizsgálatában. In: Telegdy Zs. (szerk.) Általános Nyelvészeti Tanulmányok I. Budapest: Akadémiai Kiadó. 263272.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Karlovitz J. 2001. Tankönyv. Elmélet és gyakorlat. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 27. Károly, K. 2007. Szövegtan és fordítás. Budapest: Akadémiai Kiadó.

 • 28. Kintsch, W.van Dijk, T. 1978. Toward a model of text comprehension and production. Psychological Review 85 (5), 363394.

 • 29. Klare, G. 1963. The measurement of readability. Ames: Iowa State University.

 • 30. Kojanitz L. 2004a. A tankönyvek használhatóságát meghatározó minőségi összetevők elemzése és összehasonlítása. http://www.om.hu/letolt/kozokt/tankonyvkutatasok/cd1_kojanitz/vizsgalat_eredmenyeinek_bemutatasa.pdf (hozzáférés: 2010.03.17.).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Kojanitz L. 2004b. Lehet-e statisztikai eszközökkel mérni a tankönyvek minőségét? Iskolakultúra XV (9), 3856.

 • 32. Kojanitz L. 2005. Tankönyvanalízisek. Iskolakultúra XV (9), 135143.

 • 33. Korom E. 2005. Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Budapest: Műszaki Könyvkiadó.

 • 34. Lévy, P. 2008. Az értelmiség új felelőssége a kommunikáció korában. (Ford.: Ferwagner A. P.) Információs Társadalom VIII (4), 811.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Meyer, B. 1975. The organization of prose and its effects on memory. Amsterdam: North Holland.

 • 36. Meyer, B. 1977. What is remembered from prose: A function of passage structure. In: Freedle, R. (ed.) Discourse production and comprehension. Norwood, N.J.: Ablex. 307336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Miller, G. A. 1956. The magical number seven, plus or minus two. PsyR 63, 8197.

 • 38. Nagy J. 2004. Olvasástanítás: a megoldás stratégiai kérdései. Iskolakultúra XIV (3), 326.

 • 39. Orosz S. 1977. A tananyag elemzése. Budapest: Országos Oktatástechnikai Központ.

 • 40. Petőfi S. J. 1990. Szöveg, szövegtan, műelemzés. Budapest: OPI.

 • 41. Racsmány M. 2003. Az emlékezet kognitív neuropszichológiája. In: Pléh Cs.Kovács Gy.Gulyás B. Kognitív idegtudomány. Budapest. Osiris Kiadó.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Rothkopf, E. 1976. Writing to teach and reading to learn: A perspective on the psychology of written instruction. Yearbook of the National Society for the Study of Education 75, 91129.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Schmidt, S. 1978. Some problems of communicative text theories. In: Dressler, W. (ed.) Current trends in text linguistics. Berlin: de Gruyter. 4760.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 44. Szikszainé Nagy I. 2004. Leíró magyar szövegtan. Budapest: Osiris Kiadó.

 • 45. Thorndyke, P. 1977. Cognitive structures in comprehension and memory of narrative discourse. CogSpy (9), 77110.

 • 46. Tolcsvai Nagy G. 2001. A magyar nyelv szövegtana. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó.

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Dec 2020 0 0 0
Jan 2021 1 0 0
Feb 2021 3 0 0
Mar 2021 0 0 0
Apr 2021 2 0 0
May 2021 2 0 0
Jun 2021 2 0 0