View More View Less
 • 1 Víz- és Környezetgazdálkodási Kar, Szent István Egyetem, Szarvas, Szabadság út 1–3., H-5540
Restricted access

Összefoglalás

A kukorica talaj- és növényvizsgálatra alapozott trágyázási szaktanácsadásának fejlesztéséhez 8 éves kísérleti periódusban vizsgáltuk a N-trágyázás (0, 80, 160, 240 kg/ha N) hatását a kukorica szemtermésére, a levél tápelem-koncentrációjára, valamint a tápelemek közötti kölcsönhatásokra. A műtrágyázási tartamkísérletet 1989-ben állítottuk be mélyben karbonátos csernozjom réti talajon, 4–4 N-, P- és K-ellátottsági szinten, teljes kezeléskombinációban, 64 kezeléssel, kétszeresen osztott parcellás elrendezésben. Jelen dolgozatban a 2001–2008 között (a tartamkísérletek 12–19. éveiben) végzett kísérletek N-trágyázási eredményei szerepelnek, melyek alapján az alábbi főbb következtetések tehetők:

 • A 2,8–3,2% humusztartalmú csernozjom réti talajon N-trágyázás nélkül 8 év átlagában a talaj 0–60 cm-es rétegének vetés előtti NO3-N-tartalma 48 kg/ha, a szemtermés 6,24 t/ha volt. A vizsgált 8 évből csak 3 évben fordult elő, hogy a 80 kg/ha-nál nagyobb adagú N-trágyázás további szignifikáns terméstöbbletet eredményezett. A szemtermés jelentősebben a talaj 0–60 cm-es rétegének vetés előtti 80–100 kg/ha NO3-N szintjéig növekedett. A 240 kg/ha N-adag a termésmaximumhoz képest csök kentette a szemtermést.
 • A N-trágyázás szintjétől függően a talaj 0–60 cm-es rétegének vetés előtti NO-N-tartalma 30–205 kg/ha között változott a kísérleti ciklus alatt. A kukorica levél N-koncentrációja a címerhányás kezdetén szoros összefüggést (r=0,76) mutatott a talaj NO3-N szintjével.
 • A kukorica levél címerhányás kezdetén mért N-koncentrációja és a szemtermés közötti összefüggés alapján a kielégítő N-ellátottsági határérték a maximális szemtermés 95%-os szintjén 2002–2008 közötti kísérleti években 2,0–3,2%, míg 2001-ben 3,5–4,8%. Nyolc kísérleti év nagy adatbázisának elemzése azt igazolta, hogy 10–14 t/ha-os szemtermés eléréséhez a kielégítő N-koncentráció határérték a címerhányás kezdetén 2,0–4,0% közötti értékben határozható meg.
 • A 120–360 mg/kg AL-P2O5-ellátottságú talajon a N-trágyázás a levél P-koncentrációját 2 évben növelte és 2 évben csökkentette. Ezekben az években a levél N- és P- koncentrációja között a kölcsönhatás kimutatható volt. A levél P-tartalma a címerhányás kezdetén 0,22–0,35% között változott a N-trágyázás szintjétől és az évjárattól függően.
 • A 200–465 mg/kg AL-K2O-ellátottságú talajon a N-trágyázás a levél K-koncentrációját érdemben nem befolyásolta. A Ca-tartalom 0,27–0,54% között változott a kísérleti periódusban, és két évben tapasztaltunk pozitív korrelációt a levél N- és Ca-koncentrációja között. A levél Mg-tartalma 0,18–0,38% tartományban mozgott, és a két legnagyobb terméshozamú évben érvényesült a N-trágyázás Mg-koncentráció növelő hatása.
 • A levél Mn-koncentrációja minden évben pozitív kölcsönhatást mutatott a növekvő N-tápláltsággal. A N-trágyázás csak a rendkívül száraz évben csökkentette a levél Zn-koncentrációját. Egyes években pozitív kölcsönhatás volt a levél N- és Zn-koncentrációja között. A jobb N-ellátottság a levél Cu-tartalmát 3 évben, a Fetartalmát 2 évben növelte megbízhatóan.
 • 1. Bergmann, W.Neubert, P.: 1976. Pflanzendiagnose und Pflanzenanalyse. Jena, Germany. VEB Gustav Fisher Verlag.

 • 2. Chapman, H. D.: 1967. Plant analysis values suggestive of nutrient status of selected crops. [In: R. C. Dinauer (ed.) Soil testing and plant analysis, part II: Plant analysis.] Madison. Wisc. SSSA. 7792.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 3. Berzsenyi Z. : 1993. A N-műtrágyázás és az évjárat hatása a kukorica hibridek (Zea mays L.) szemtermésére és a N-műtrágya reakciójára tartamkísérletben az 1970–1991. években. Növénytermelés. 42. 1: 4963.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 4. Berzsenyi Z. : 2009. A nitrogén műtrágyázás hatásának vizsgálata a kukorica (Zea mays L.) hibridek növekedésére Richards-függvénnyel. Növénytermelés. 58. 1: 521.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Berzsenyi Z . – Lap, O. Q.: 2000. Különböző tenyészidejű kukorica (Zea mays L.) hibridek növekedésének jellemzése Richards-függvénnyel eltérő évjáratokban. Növénytermelés. 49. 1–2: 95116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Debreczeni B . – Debreczeni B.-né: 1983. A tápanyag-és vízellátás kapcsolata. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 7. Csathó, P.: 1998. Correlations between two soil extractants and corn leaf potassium contents from Hungarian field trails. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 29: 21492160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 8. Izsáki, Z.: 2000. A diagnosztikai célú növényanalízis alkalmazása a cukorrépa tápanyagellátásának rendszerében. Cukoripar. 53. 4: 141147.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Izsáki, Z.: 2004. Evaluation of grain quality of maize at different nutrient supply levels. [In: Jacobsen S. E. et al. (eds.) Proceedings of the VIII ESA Congress: European Agriculture in a global context.] Copenhagen. Denmark. KVL. 521522.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. Izsáki, Z.: 2005. Limit value of nutritional status of maize (Zea mays L.) for plant analysis. Cereal Res. Commun. 33. 1: 101104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 11. Izsáki, Z.: 2008a. Hatások és kölcsönhatások vizsgálata NPK műtrágyázási tartamkísérletben kukorica (Zea mays L.) jelzőnövénnyel. Növénytermelés. 57. 3: 275289.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Izsáki, Z.: 2008b. Effect of soil P supply on P-Zn interactions in a maize (Zea mays L.) long-termfield experiment. Cereal Res. Commun. 36: 18511854.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. Izsáki, Z.: 2009. Effect of nitrogen supply on nutritional status of maize. Commun. Soil Sci. Plant Anal. 40: 960973.

 • 14. Izsáki, Z.: 2010a. Nutritional status of maize (Zea mays L.) in early development stage. Növénytermelés. 59. 4: 445448.

 • 15. Izsáki, Z.: 2010b. A N-műtrágyázás hatása a csernozjom réti talaj nitrogénmérlegére és a NO3-N mélységi eloszlására 1990–2007 között. Agrokémia és Talajtan. 59. 2: 233248.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Jones, J. B.: 1967. Integration of plant analysis for several agronomic crops. [In: Dinauer R. C. (ed.) Soil testing and plant analysis, part II: Plant analysis.] Madison. Wisc. SSSA. 4958.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Kádár, I.: 1988. A meszezés és műtrágyázás együttes hatásának vizsgálata tenyészedénykísérletben. II. Növényvizsgálati és tápanyagforgalmi elemzések. Agrokémia és Talajtan. 36–37: 239252.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Kádár, I.: 1992. A növénytáplálás alapelvei és módszere. Magyar Tudományos Akadémia Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézete. Budapest.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Kádár, I.: 2008. Kölcsönhatások vizsgálata a növénytáplálási kutatásokban. Talajvédelem különszám. Talajtani vándorgyűlés. 2008. május 28–29. Nyíregyháza. 265274.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Kádár I. Elek É.: 1980. Állókultúrák és szántóföldi növények mintavételi módszere. Budapest. MÉM NAK.

 • 21. Kincses S.-né Filep T. – Loch J.: 2002. Az NPK-trágyázás hatása a kukorica tápelem-felvételének dinamikájára, öntözött és nem öntözött viszonyok között. Acta Agraria Debreceniencis. 1: 15.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Lemaire, G. (ed.): 1997. Diagnostic of the nitrogen status in crops. Heidelberg. Germany. Springer Verlag.

 • 23. Lente Á. - Pepó P.: 2009. Az évjárat és néhány agrotechnikai tényező hatása a kukorica termésére csernozjom talajon. Növénytermelés. 58. 1: 3951.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 24. Mengel K. : 1976. A növények táplálkozása és anyagcseréje. Mezőgazdasági Kiadó. Budapest.

 • 25. MÉM NAK : 1979. Műtrágyázási irányelvek és üzemi számítási módszer. Budapest.

 • 26. Nagy J . – Huzsvai L.: 1995. Az évjárat hatás értékelése a kukorica (Zea mays L.) termésére. Növénytermelés. 44. 4: 385393.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Nagy, J.: 2007: Evaluating the effect of year and fertilisation on the yield of mid ripering (FAO 400–499) maize hibrids. Cereal Res. Commun. 35. 3: 515517.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Pepó, P.: 2009. A kukorica (Zea mays L.) termése és növénydőlése száraz és csapadékos évjáratban csernozjom talajon. Növénytermelés. 58. 3: 5366.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Plénet, D.Cruz, P.: 1997. Maize and sorghum. [In: Lemaire, G. (ed.) Diagnosis of the nitrogen status in crops.] Heidelberg. Germany. Springer Verlag. 93106.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Reuter, D. J.Robinson, J. B.: 1997. Plant analysis: An interpretation manual. Collingwood. Australia. CSIRO.

 • 31. Sárvári M. Szabó P.: 1998. A termesztési tényezők hatása a kukorica termésére. Növénytermelés. 47. 2: 213221.

 • 32. Smith, F. W.Loneragan, J. F.: 1997. Interpretation of plant analysis: Concept and principles. [In: Reuter, D. J.Robinson, J. B. (eds.) Plant analysis: An interpretation manual.] Collingwood. Ausztralia. CSIRO. 133.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Szalókiné Z. I. Szalóki S.: 2002. A víz-és a tápanyag-ellátás hatása a kukorica termésösszetevőinek mennyiségére és NPK-tartalmára. Növénytemelés. 51. 5: 543557.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation