Author:
Andrea Haris Budapest

Search for other papers by Andrea Haris in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
View More View Less
Restricted access

Abstract

The Benedictine Monastery of Tihany (founded in 1055 by King Andrew I of Hungary) was in its actual form in two periods (1720–1736 and 1744–1754 respectively) according to two different plans constructed. Contrary to earlier attributions to the Carmelite architect Martin Wittwer the plans were probably made by two master builders of Pest-Buda, Johann Hölbling and Johann Georg Paur. The furnishing (altars, pulpit and organ) lasted from the mid 1750ies to the end of the 1770s. Its iconography reflects the different concepts of two abbots, Ágoston Lécs and Sámuel Vajda. Until now the sculptor of the monastery, Sebastian Stolhoff was considered as the unique author of the whole furniture. Archive studies and observation in the course of restorations have proved, that the furniture was made in the joiners’ workshop of the monastery supervised by Sebastian Stolhoff, a familiar of Tihany Abbey. The workshop has mainly to help the construction of the altars, and the plans as well as the wood sculptures were made by sculptors from the town Pápa (Leopold and Josef Huber) with the exception of the main altar, a work by Ferenc József Schmidt, a sculptor of Veszprém. The gilding and painting of the statues, which according to the guilds’ practice was separated from the sculptural work, was also made by urban masters, mainly Mihály János Stern of Pápa and József Codell of Szé kes fe hér-vár. The geographic circle of the activities of the sculptors and painters working in Tihany can be determined as corresponding to the middle part of Transdanuby.

 • 1. Aggházy 1937Aggházy, Mária: A zirci apátság templomépítkezései a XVIII. században [Die Kirchenbauarbeiten der Abtei in Zirc im 18. Jahrhundert], Veszprém 1937.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 2. Aggházy 1959Aggházy, Mária: A barokk szobrászat Ma gyar-országon [Barockskulptur in Ungarn], I–III, Budapest 1959.

 • 3. Badál 2002Badál, Ede: Zirc apátsági temploma [Die Abteikirche von Zirc], Magyar Műemlékvédelem 11 (2002), 269284.

 • 4. Baranyai 1975Baranyai, Béláné: Mesterek és műhelyek az északkelet-magyarországi barokk szobrászatban [Meister und Werkstätten in der Barockskulptur in Nordostungarn], In Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti tanulmányok, Hrsg. von G. Galavics, Budapest 1975, 313450.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 5. Biró 1935Biró, József: A belényesi róm. kath. templom [Die röm.-kath. Kirche in Belényes], Archaeologiai Értesítő48 (1935), 147148.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 6. Bozmánszky 1944Bozmánszky, Gyárfás: Hazánk legrégibb és legművészibb Jézus Szíve-szentélye [Der älteste und künstlerischste Herz-Jesu-Chor in Ungarn], Pannonhalmi Szemle 19 (1944), 252262.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 7. Chmelinová 2005Chmelinová, Katarina: Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára, Bratislava 2005.

 • 8. Cs. Dobrovits Cs. Dobrovits, Dorottya: Építkezés a 18. századi Magyarországon: Az uradalmak építészete [Bautätigkeit in Ungarn im 18. Jahrhundert: Baukunst der Gutswirtschaften] (Művészettörténeti füzetek 15), Budapest 1983.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 9. Dabrónaki–Marjai 2007Dabrónaki, BélaMarjai, Zoltán: A győri Szent Ignác bencés – egykor jezsuita – barokk templom szentélye, főhajója, karzata fa- és stukkóberendezésének restaurálása (2002–2006) [Restaurierung des Chores, des Hauptschiffes bzw. der Holz- und Stuckausstattung der Empore in der barocken Benediktinerkirche (ehemals Jesuitenkirche) St. Ignatius in Győr (zwischen 2002 und 2006)], Műemlékvédelem51 (2007), 179190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 10. DAP I–III – Documenta artis Paulinorum. A magyarországi rendtartomány kolostorai [Documenta artis Paulinorum. Kloster des ungarischen Ordensbezirks], I–III, Hrsg. von B. Gyéressy, Budapest 19751978.

 • 11. Erdélyi 1908Erdélyi, László: A Tihanyi Apátság története. Első korszak. Az apátság önállósága 1055–1701 [Geschichte der Abtei Tihany. Erste Periode. Eigenständigkeit der Abtei, 1055–1701] (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 10.), Budapest 1908.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 12. Eszláry 1957Eszláry, Éva: Hebenstreit József pesti szobrász [József Hebenstreit, Bildhauer aus Pest], Művészettörténeti tanulmányok. A Művészettörténeti Dokumentációs Központ Évkönyve 1954/1955 (1957), S. 88108.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 13. G. Györffy 1994Granasztóiné Györffy, Katalin: A veszprémi Szentháromság-emlék. Felvetések egy mű sorsával kapcsolatban [Die Dreifaltigkeitssäule in Veszprém. Vermutungen über das Schicksal eines Werkes], Művészettörténeti Értesítő43 (1994), 5763.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 14. G. Györffy 2004Granasztóiné Györffy, Katalin: A pesti Belvárosi plébániatemplom barokk oltárai [Die Barockaltäre der Innenstädtischen Pfarrkirche in Pest], in Romantikus kastély. Tanulmányok Komárik Dénes tiszteletére, Hrsg. von F. Vadas, Budapest 2004, 91101.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 15. G. Györffy 2006Granasztóiné Györffy Katalin: Festők, szobrászok, fafaragók, asztalosok, kőművesek és más mesteremberek gróf Csáky Antal szolgálatában Szendrőn a 18. század közepén. Joseph Hartmann és Heinrich Schweitzer, a szendrői egykori ferences templom oltárainak mesterei [Maler, Bildhauer, Holzschnitzer, Tischler und andere Handwerker im Dienst des Grafen Antal Csáky in Szendrő in der Mitte des 18. Jahrhunderts. Joseph Hartmann und Heinrich Schweitzer, Meister der Altäre der ehemaligen Franziskanerkirche in Szendrő], Művészettörténeti Értesítő 55 (2006), 275–306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 16. Garas 1955Garas, Klára: Magyarországi festészet a XVIII. században [Die Malerei in Ungarn im 18. Jahrhundert], Budapest 1955.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 17. Genthon 1959Genthon, István: Magyarország művészeti emlékei I, Dunántúl [Kunstdenkmäler Ungarns, Bd. I, Transdanubien], Budapest 1959.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 18. Guzsik 1973Guzsik, Tamás: A budapesti szervita templom és kolostor építéstörténete [Baugeschichte der Kirche und des Klosters der Serviten in Pest], Művészettörténeti Értesítő 22 (1973), 121.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 19. Gyéressy 1973Gyéressy, Béla: Pálos faragások mesterei [Die Meister der Pauliner Holzschnitzereien], Művészettörténeti Értesítő 22 (1973), 199215.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 20. Haris–László 1996/2005 – Haris, Andrea – László, Csaba: Tihanyi bencés kolostor. Kutatási dokumentáció 1996– 2005. Publikálatlan kézirat. [Benediktinerkloster in Tihany. Forschungsdokumentation 1996–2005. Unveröffentlichte Handschrift.].

 • 21. J., János 1820J., János: Egy Levél Veszprim, és Tolna Vármegyék útazásaibúl [Ein Brief aus den Reisen in den Komitaten Veszprém und Tolna], Tudományos Gyűjtemény 4 (1820), Nr. 7, 6370.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 22. Jernyei Kiss 1994Jernyei Kiss, János: A kecskeméti piarista templom [Die Piaristenkirche zu Kecskemét], Egyetemi szak dolgozat, ELTE Művészettörténet Tanszék [Diplomarbeit am Kunsthistorischen Institut der Universität Loránd Eötvös], Budapest 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 23. Jernyei Kiss 1997Jernyei Kiss, János: Die Piaristenkirche zu Kecskemét, Acta Historiae Artium 39 (1997), 131164.

 • 24. Kiss 1908Kiss, István: A pápai plébánia története [Die Geschichte der Pfarrei in Pápa], Veszprém 1908.

 • 25. Koller 1978Koller, Manfred: Barockaltäre in Österreich: Technik – Fassung – Konservierung, In Der Altar des 18. Jahrhunderts. Das Kunstwerk in seiner Bedeutung und als denkmalpflegerische Aufgabe (Forschungen und Berichte der Bau- und Kunstdenkmalpflege in BadenWürttemberg 5), Hrsg. von A. Knoepfli, Berlin 1978, 223269.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 26. Koppány 1993Koppány, Tibor: A Balaton környékének műemlékei [Denkmäler der Umgebung des Plattensees] (Művészettörténet – Műemlékvédelem 3.), Budapest 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 27. Koppány 2004Koppány, Tibor: A kismartoni uradalom szentmargitai kőfaragói a Dunántúl 18–19. századi építkezésein [Steinmetzen aus Szentmargita der Eisenstädter Gutswirtschaft, die an den Bauarbeiten in Transdanu-bien im 18. und 19. Jahrhundert arbeiteten], in Etűdök. Tanulmányok Granasztóiné Györffy Katalin tiszteletére, Hrsg. von I. Bardoly, Budapest 2004, 193205.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 28. Kovács 1979Kovács, Péter: Jezsuita patika és faragóműhely Székesfehérvárott [Jesuitenapotheke und Schnitzerwerkstatt in Székesfehérvár], Székesfehérvár évszázadai 4 (1979), 99104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 29. Kovacsics–Ila 1988Kovacsics, JózsefIla, Bálint: Veszprém megye helytörténeti lexikona [Heimatlexikon des Komi-tats Veszprém], II, Budapest 1988.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 30. Krámer–Tóth 1966G. Krámer, Márta – Tóth, Sándor: A tihanyi apátsági templom és kolostor 1965. évi felújítása [Die 1965 durchgeführte Restaurierung der Abteikirche und des Klosters in Tihany], Műemlékvédelem 10 (1966), 234237.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 31. Lukácsi 1997Lukácsi, Márk: Vajda Sámuel élete és irodalmi munkássága [Leben und literarisches Werk von Sámuel Vajda] (Pannonhalmi füzetek 40.), Pannonhalma 1997, 14.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 32. Lukcsics–Pfeiffer 1933Lukcsics, PálPfeiffer, József: A veszp rémi püspöki vár a katolikus restauráció korában [Die Bischofsburg Veszprém im Zeitalter der katholischen Restauration] (A Veszprémi Egyházmegye múltjából 1.), Veszprém 1933.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 33. Mariazell 2004Ungarn in Mariazell – Mariazell in Ungarn. Geschichte und Erinnerung, Ausstellungskatalog, Hrsg. von P. Farbaky, Sz. Serfőző, Budapest 2004.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 34. Mihályi 1932Mihályi, Ernő: Joseph Braun: Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner geschichtlichen Entwicklung. München, Max Hueber Verl., 1932, Pannonhalmi Szemle7 (1932), 9395.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 35. Mihályi 1938Mihályi, Ernő: Rados Jenő: Magyar oltárok [Jenő Rados: Ungarische Altäre], Királyi Magyar Egyetemi Ny., Budapest 1938, Pannonhalmi Szemle 13 (1938), 308.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 36. Mihályi–Vigyázó 1926Mihályi, ErnőVigyázó, János: Tihany részletes kalauza [Ausführlicher Reiseführer Tihany] (Részletes helyi kalauzok 9.), Budapest 1926.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 37. Mons Sacer 1996 – Mons Sacer 996–1996. Pannonhalma 1000 éve I–III, Ausstellungskatalog, hrsg. von I. Takács, Pannonhalma 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 38. N. Mészáros 1992N. Mészáros, Júlia: Festészet Győrött a XVII–XVIII. században. Győri festők [Malerei in Győr im 17. und 18. Jahrhundert. Maler aus Győr], Győri Tanulmányok12 (1992), 125138.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 39. Nékám 1960Nékám, Lajosné: A kőszegi volt jezsuita patika [Die ehemalige Jesuitenapotheke in Kőszeg], Az Iparművészeti Múzeum Évkönyvei 3/4 (1960), 117136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 40. Nemessányi–Boromisza 2007Nemessányi, KláraBorom-isza, Péter: Paul Troger: Szent Ignác megdicsőülése. A győri Szent Ignác bencés templom főoltárképének teljes restaurálása [Paul Troger: Apotheose des hl. Ignatius. Vollständige Restauration des Hochaltarbildes der Benediktinerkirche St. Ignatius in Győr], 2005, Műemlékvédelem51 (2007), 166190.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 41. Némethy 1890Némethy, Lajos: A pesti főtemplom története. Az alapítástól 1752-ig [Geschichte der Hauptkirche in Pest. Von der Gründung bis 1752] I, Budapest 1890.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 42. Paradisum plantavit 2001 – Paradisum plantavit. Bencés monostorok a középkori Magyarországon [Paradisum planta-vit. Benediktinerklöster im mittelalterlichen Ungarn], Ausstellungskatalog, Hrsg. von I. Takács, Pannonhalma 2001.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 43. Rados 1938Rados, Jenő: Magyar oltárok [Ungarische Altäre], Budapest [1938].

 • 44. Rizzi 1979Rizzi, Wilhelm Georg: Zur Sakralarchitektur Johann Michael Prunners. Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 32 (1979), 99133, Abb. 104136.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 45. Rohrbacher 1889Rohrbacher, Miklós: Tata története az Es-terházy-grófok alatt 1727–1848/49 [Geschichte von Tata unter den Grafen Esterházy 1727–1848/49], Tata 1889.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 46. Schemper-Sparholz 1992Schemper-Sparholz, Ingeborg: Barockbildhauer im Dienst der Klöster in Österreich – zwischen Künstlertum und Handwerkstand, In Studien zur Werkstattpraxis der Barockskulptur im 17. und 18. Jahrhundert, Hrsg. von K. Kalinowski. Poznań 1992, 327340.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 47. Schoen 1930Schoen, Arnold: A budapesti központi városháza [Zentrales Rathaus in Budapest], Budapest 1930.

 • 48. Schoen 1931aSchoen, Arnold: Székesfehérvár XVIII. századbeli festői [Maler aus Székesfehérvár im 18. Jahrhundert], Székesfehérvári Szemle 1931, Nr. 4, 23.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 49. Schoen 1931bSchoen, Arnold: Székesfehérvár XVIII. századbeli kő- és képfaragói [Steinmetzen und Bildhauer aus Székesfehérvár im 18. Jahrhundert], Székesfehérvári Szemle 1931, Nr. 6, 24.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 50. Schoen 1931cSchoen, Arnold: Székesfehérvár XVIII. századi építőmesterei [Baumeister aus Székesfehérvár im 18. Jahrhundert], Székesfehérvári Szemle 1931, Nr. 10/12, 36.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 51. Schoen 1931dSchoen, Arnold: Walch, a székesfehérvári városháza kőfaragója [Walch, Steinmetz des Rathauses in Székesfehérvár], Magyar Művészet 7 (1931), 5255.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 52. Schoen 1937Schoen, Arnold: XVIII. századbeli képző- és iparművész jezsuita frátereink [Ungarische bildende Künstler und Kunstgewerbler Frater der Jesuiten im 18. Jahrhundert], Történetírás1 (1937), 277293.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 53. Sörös 1904Sörös Pongrác: A bakonybéli apátság története. A Pannonhalmától való függés kora 1548-tól napjainkig [Geschichte der Abtei in Bakonybél. Zeitalter der Abhängigkeit von Pannonhalma von 1548 bis zu unseren Tagen] (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 9.), Budapest 1904.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 54. Sörös 1911Sörös, Pongrác: A Tihanyi Apátság története. Második korszak. Tihany mint főapátság önállósága 1701-től napjainkig [Geschichte der Abtei Tihany. Zweite Periode. Eigenständigkeit von Tihany als Hauptabtei von 1701 bis zu unseren Tagen] (A Pannonhalmi Szent-Benedek-Rend története 11.), Budapest 1911.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 55. Szilárdfy 1995Szilárdfy, Zoltán: A magánáhítat szentképei a szerző gyűjteményéből I., 17–18. század [Kleine Andachtsbilder des Barock aus der Sammlung des Verfassers I, 17.–18. Jahrhundert], Szeged 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 56. Tanulmányok 2007 – Tanulmányok a 950 éves Tihanyi alapítólevél tiszteletére [Studien aus Anlass des 950-jährigen Jubiläums der Gründungsurkunde von Tihany], Hrsg. von G. Érszegi, Tihany 2007.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 57. Tihany 1993/1996 – Tihany. A bencés apátsági templom barokk faberendezéseinek restaurálási dokumentációja. Tihany 1993–1996 [Restauratorische Dokumentation der barocken Holzeinrichtungen der Benediktinerabtei kirche in Tihany], Készítették / Verfasser: L. Bíró, S. Budai, J. Csanda, B. Dabrónaki, Sz. Hernádi, Z. Jeney, Gy. Juhász, M. Laurentzy, Z. Marjai, P. Menráth, K. Radovics, Gy. Sza-lay. Budapest 1996. KÖH Planarchiv, Inv.-Nr. 37494.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 58. Történelem – Kép 2000 – Történelem – Kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon [Geschichte – Geschichtsbild. Die Beziehung von Vergangenheit und Kunst in Ungarn], Ausstellungskatalog, Hrsg. von Á. Mikó und K. Sinkó, Budapest 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 59. Triumph der Phantasie 1998 – Triumph der Phantasie. Barocke Modelle von Hildebrandt bis Mollinarolo, Ausstellungskatalog, Hrsg. von Michael Krapf et al., Wien 1998.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 60. Voit 1969Voit, Pál: Martin Wittwer, a győri karmelita templom építésze (Adatok a dunai barokk építőiskola magyarországi kapcsolataihoz) [Martin Wittwer, Architekt der Karmeliterkirche in Győr (Beiträge zu den ungarischen Beziehungen der barocken Architekten-Donauschule)], Magyar Műemlékvédelem4 (1969), 187225.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • 61. Voit 1980Voit, Pál: Barokk tervek és vázlatok 1650–1760 [Barocke Entwürfe und Skizzen 1650–1760], Budapest 1980.

 • 62. Voit 1982Voit, Pál: Franz Anton Pilgram 1699–1761, Budapest 1982.

 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Lővei, Pál

Editorial Board

 • Lővei Pál (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Beke László (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Bodnár Szilvia (Szépművészeti Múzeum)
 • Galavics Géza (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Marosi Ernő (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Sisa József (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Takács Imre (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)
 • Evelin Wetter (Abegg-Stiftung)

Acta Historiae Artium
P.O. Box 27
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (06 1) 375 0493
Fax: (06 1) 356 1849
E-mail: Lovei.Pal@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR

 

 

2019  
WoS
Cites
2
CrossRef
Documents
12

 

Acta Historiae Artium
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 1100 EUR
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2023 Online subsscription: 468 EUR / 566 USD
Print + online subscription: 529 EUR / 640 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Historiae Artium
Language English
French
German
Italian
Size A4
Year of
Foundation
1953
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Tudományos Akadémia   
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5830 (Print)
ISSN 1588-2608 (Online)