Author:
Orsolya Bubryák
Search for other papers by Orsolya Bubryák in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

Available only in print. Until 2020, Acta Historiae Artium was published in print only, with basic information on its contents accessible on the website. Online articles have been available since Volume 62 (2021).

Count Tamás Erdődy (1558–1624), Ban of Slavonia and Croatia, one of the leading knights bannerets in the Kingdom of Hungary, pursued an illustrious political career: at different stages of his life he held several high offices of state, he was a successful participant in the fight against the Ottomans, he enjoyed the unconditional confidence of the Habsburg rulers, and he was nominated four times to the post of palatine, the highest position in the land, second only to the king. As a patron of the arts he was quick to recognise the potential power of visual devices. His support for the arts was closely connected to his political activities, and the works he commissioned, including the building work carried out on his estates, all played a part in his political ambitions and were linked to particular stages of his career. In his campaign to be elected palatine, he defined himself as Christ’s victorious warrior, a hero defending both his nation and the Christian faith. This was reflected in his chosen motto, “In Deo vici,” with its allusions to Constantine the Great; it was proven by the military title bestowed upon him, as a knight of the Order of the Precious Blood of our Saviour Jesus Christ of Mantua; and this image was reinforced by the heroic pictures of him, and by the posthumous portraits painted after them. Though it failed to achieve its political objective – for Erdődy never became palatine – the complex programme of patronage he followed, rare in the extreme in the Kingdom of Hungary in the early modern period, still dominates the way we regard this eminent nobleman.

 • Adamček–Kampuš 1976

  Adamček, JosipKampuš, Ivan: Popisi i obračuni poreza u Hrvatskoj u XV. i XVI. stoljeću, IHP Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1976.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Alszeghy 1910

  Alszeghy, Zsolt : Felix Bellator sive Thomas Erdődius, Egyetemes Filológiai Közlöny 34. 1910. 307308.

 • Auer 1745

  Auer, Lipót : Venatio lugubris. Gyászos vadászat, a mellyben (…) Monyorókeréki gróff Erdődi Gábor Antal (…) egri püspök (...) Szt. András havának 12-dik napján pompás solemnitással való temetésének alkalmatosságával (…) praedikáltatott 1744-dik esztendőben, Kassa, 1745.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Barabás 1898

  Barabás, Samu : Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok, I–II. Budapest, 1898.

 • Benda 2007

  Benda, Borbála : Az Erdődy család 17. századi genealógiája, Turul 80. 2007. 109125.

 • Bene 2000

  Bene, Sándor : Egy kanonok három királysága. Ráttkay György horvát históriája, Budapest, 2000. (Irodalomtörténeti Füzetek, 148)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Botka 1875

  Botka, Tivadar : Illyésházy Istvánné, Erdődy Anna sírköve, Századok 9. 1875. 5962.

 • Brajković 1995

  Brajković, Vlasta : Wappen- Wappenbrief- und Genealogiesammlung, (exhibition catalogue: Hrvatski Povijesni Muzej), Zagreb, 1995.

 • Bregovac Pisk 2008

  Bregovac Pisk, Marina : Portreti u zbirci grafika Hrvatskog povijesnog muzeja, Zagreb, 2008. (Hrvatski Povijesni Muzej, katalog muzejskih zbirki, XLIII.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bubryák 2013

  Bubryák, Orsolya : Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei, Budapest, 2013.

 • Buzási 1990

  Buzási, Enikő : Zrínyi és a későreneszánsz vitézi allegória. A szigetvári hős festett apoteózisa, in Collectanea Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére, ed. Keserű, Bálint. Szeged, 1990. (Adattár XVI–XVII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez, 10.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzási 2000

  Buzási, Enikő : Fikció és történetiség az Esterházy család ősgalériájában és a Trophaeum metszeteiben, in Történelem–kép 2000, 411424.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzási 2008

  Buzási, Enikő : Portrék, festők, mecénások. A portré történetéhez a 16–17. századi Magyar Királyságban, in Mátyás király öröksége 2008. II. 2553.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzási 2014

  Buzási, Enikő : Porträts, Maler, Mäzene. Zur Geschichte des Porträts im 16.–17. Jahrhundert im Königreich Ungarn, Acta Historiae Artium 55. 2014. 23104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Buzási–Horn–Bubryák 2010

  Buzási, EnikőHorn, IldikóBubryák, Orsolya: Bubryák Orsolya: Családtörténet és reprezentáció. Erdődy György (1680–1759) programja a galgóci várkastély kialakításában” című doktori (PhD) értekezésének vitája, Művészettörténeti Értesítő 59. 2010. 328336.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cennerné Wilhelmb 1997

  Cennerné Wilhelmb, Gizella : A Zrínyi család ikonográfiája, Budapest, 1997.

 • Cvetnić 2009

  Cvetnić, Sanja : Umjetnička baština Varaždina od renesanse do klasicizma u europskom kontekstu, in 800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina, reds. Šicl, Miroslav– Kaštela, Slobodan. Zagreb–Varaždin, 2009. 567570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ebner 1827

  Ebner, Ladislaus : Historisch statistisch topographische Beschreibung der königl. Freystadt Varasdin, Varasdin, 1827.

 • Elze 1897

  Elze, Theodor : Primus Trubers Briefe, Tübingen, 1897.

 • Endrődi 1998

  Endrődi, Gábor : Fejezetek a „Galgóci Betlehem” történetéből, Művészettörténeti Értesítő 47. 1998. 137.

 • Errante 1915

  Errante, Vincenzo : „Forse che si, forse che no”. La terza spedizione del duca Vincenzo Gonzaga in Ungheria alla guerra contro il Turco (1601) studiata su documenti inediti, Archivio Storico Lombardo 42. 1915. 15114.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdődy-kézirat

  Erdődy Ferenc : A gróf Erdődy családtagokra vonatkozó irodalom, (manuscript). PBFL, Erdődy-család levéltára, 33. cs. 3. tétel. XIX. fejezet, 14.

 • Ezredéves kiállítás, Zágráb 1896

  Horvát- és Szlavónország a Magyarország ezeréves fennállásának megünneplésére, Budapesten 1896. évben rendezett országos kiállításon, Zágráb, 1896.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fallenbüchl 1988

  Fallenbüchl, Zoltán : Magyarország főméltóságai, Budapest, 1988.

 • Fallenbüchl 1994

  Fallenbüchl, Zoltán : Magyarország főispánjai. Obergespane Ungarns. 1526–1848, Budapest, 1994.

 • Fallenbüchl 2002

  Fallenbüchl, Zoltán : Állami (királyi és császári) tisztségviselők a 17. századi Magyarországon. Adattár, Budapest, 2002.

 • Filić 1943

  Filić, Krešimir : Varaždinski muzej, Varaždin, 1943.

 • Forgách 1866

  Ghymesi Forgách Ferencz nagyváradi püspök Magyar Históriája 1540–1572. Forgách Simon és Istvánfi Miklós jegyzéseikkel együtt, a herczeg Esterházyféle kéziratból közli Majer, Fidél, bev. Toldy, Ferencz. Pest, 1866.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fraknói I. 1868

  Fraknói, Vilmos : Pázmány Péter és kora, I–III. Pest, 18681872.

 • Galavics 1986

  Galavics, Géza : Kössünk kardot az pogány ellen. Török háborúk és képzőművészet, Budapest, 1986.

 • Galavics 2008

  Galavics, Géza : Festők és metszetelőképek a késő reneszánsz Magyarországon, in Mátyás király öröksége 2008. II. 5585.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Gionta 1844

  Gionta, Stefano : Fioretto delle cronache di Mantova, Mantova, 1844.

 • HBL IV. 1998

  Hrvatski biografski leksikon, IV. red. Macan, Trpimir. Zagreb, 1998.

 • Hollstein XXI. 1980

  Aegidius Sadeler to Raphael Sadeler II, ed. Boon, Karel G. Amsterdam, 1980. (= Hollstein, Friedrich W. H.: Dutsch & Flemish etchings, engravings and woodcuts 1450–1700, vol. XXI.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horvat 1975

  Horvat, Anđela : Između gotike i baroka. Umjetnost kontinentalnog dijela Hrvatske od oko 1500. do oko 1700, Zagreb, 1975. (Društvo povijesničara umjetnosti Hrvatske, XXII.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jb KSAK 1883–1917

  : Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen des Allerhöchsten Kaiserhauses; (19182000: Jahrbuch der Kunsthistorischen Sammlungen in Wien; 2001– : Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jedlicska 1879

  Jedlicska, Pál : Adatok Szomolány vára s uradalmának történetéhez. Történelmi Tár 2. 1879. 262284.

 • Jedlicska I. 1882

  Jedlicska, Pál : Kiskárpáti emlékek, I. Vöröskőtől Szomolányig, Budapest, 1882; II. Éleskőtől Vágújhelyig, Eger, 1891.

 • Keleti 1983

  Keleti, Magda : Neskorá Renesancia, Manierizmus, Barok v zbierkach SNG, Bratislava, 1983. (Fontes, 2.)

 • Kerekes 1907

  Kerekes, György : Vegyes Közlések, Kassa város levéltárából, Történelmi Tár n. s. 8. 1907. 265286.

 • Keyssler 1751

  Keyssler, Johann Georg : Neueste Reisen durch Deutschland, Böhmen, Ungarn, die Schweiz, Italien und Lothringen (…), Hannover, 1751.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Klaić 1987

  Klaić, Nada : Medvedgrad i njegovi gospodari, Zagreb, 1987.

 • Komáromy 1906

  Komáromy, András : Kerecsényi László levelei Nádasdy Tamáshoz, 1553–1562, Történelmi Tár n. s. 7. 1906. 246265.

 • Koppány 2014

  Koppány, Tibor : Kastélyok a végvárak mögött. Késő reneszánsz és kora barokk kastélyépítészet a 16–17. századi Dunántúlon, Budapest, 2014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kruhek 1974

  Kruhek, Milan : Novi dvori kod Klanjca – stara ruševina, Kaj 7. 1974:12. 6871.

 • Kruppa 2002

  Kruppa, Tamás : Tervek az erdélyi kormányzóság megszerzésére 1601–1602-ben. Erdély és a Gonzaga dinasztia kapcsolatai a XVI–XVII. század fordulóján, Hadtörténelmi Közlemények 115. 2002. 281310.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kubinyi 1888

  Kubinyi, Miklós : Bethlenfalvi gróf Thurzó Imre, 1598–1621, Budapest, 1888.

 • Kukuljević Sakcinski II. 1862.

  Kukuljević Sakcinski, Ivan : Jura regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae 2 Articuli et Constitutiones diaetarum seu generalium Congregationum regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae, Zagrabiae, 1862.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Landovics 1669

  Landovics, István : Thesaurus absconditus in agro, az az Erdoedi Adam (...) temetese folott ki mutatot kincs (...), Nagyszombat, 1669. (RMK I 1090a)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Malacarne 2008

  Malacarne, Giancarlo : Nel nome del sangue: i cavalieri del Redentore, Mantova, 2008.

 • Mátyás király öröksége 2008. I–II.

  Mátyás király öröksége. Késő reneszánsz művészet Magyarországon (16–17. század), I–II, eds. Mikó, ÁrpádVerő, Mária (exhibition catalogue: Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mednyánsky 1826

  Mednyánsky, Aloys Freiherrn von : Malerische Reise auf dem Waag flusse in Ungern, Pest, 1826.

 • Mednyánszky 1981

  Mednyánszky, Alajos : Festői utazás a Vág folyón, Magyarországon, Budapest, 1981.

 • Medvecký 2006

  Medvecký, Jozef : Inšpirácia grafickými predlohami v maliarstve 17. storočia na Slovensku, Ars 39. 2006. 199212.

 • Medvecký 2010

  Medvecký, Jozef : „Unterschidliche Engel nach zwey vornemsten Künstlern aus Italien”. Reflexionen über die Migration der Motive in der Barockmalerei, in „Ez világ, mint egy kert…” Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére, ed. Bubryák, Orsolya. Budapest, 2010. 425440.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mikó–Pálffy 2002

  Mikó, ÁrpádPálffy, Géza: A pozsonyi Szent Márton templom késő reneszánsz és kora barokk síremlékei (16–17. század), Művészettörténeti Értesítő 51. 2002. 107172.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nadilo 2002

  Nadilo, Branko : Nastanak i značenje utvrde na Trsatu iznad Rijeke. Građevinar 54. 2002:3. 185193. http://www.casopis-gradjevinar.hr/assets/Uploads/JCE-54-2002-03-07.pdf

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nagy 1874

  Nagy, Iván : Síremlékek, Századok 8. 1874. 353–357; 494498.

 • Nagy 1998

  Nagy, Levente : Pethő Gergely Rövid Magyar Krónikája és a költő Zrínyi Miklós, Irodalomtörténeti Közlemények 102. 1998. 285300.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Nemzetségkönyv

  [Rajcsányi, Ádám]: Az Erdődy család története, (manuscript). Bratislava, SNA, ÚAE, Genealogica, Kt. 86. Inv. č. 322a.

 • Obad Šcitaroci 1993

  Obad Šcitaroci, Mladen : Dvorci i perivoji Hrvatskoga Zagorja, Zagreb, 1993.

 • Obad Šcitaroci 2000

  Obad Šcitaroci, Mladen i Bojana : Dvorci u Popovači – sjedište negdašnjeg posjeda Moslavina, Građevinar 52. 2000. 751756.

 • Obad Šcitaroci 2001

  Obad Šcitaroci, Mladen und Bojana : Slawoniens Schlösser von Zagreb bis Vukovar, Graz– Stuttgart, 2001.

 • Od svagdana do blagdana 1993

  Od svagdana do blagdana. Barok u Hrvatskoj, eds. Maleković, Vladimir et al. (exhibition catalogue: Muzej za Umjetnost i Obrt, Zagreb). Zagreb, 1993.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pálffy 2007

  Pálffy, Géza : Egy horvát-magyar főúri család a Habsburg Monarchia nemzetek feletti arisztokráciájában. A Zrínyiek határokon átívelő kapcsolatai, in A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában, eds. Bene, SándorHausner, Gábor. Budapest, 2007. 3965.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Palliser 1870

  Palliser, Bury : Historic devices, badges and war-cries, London, 1870.

 • Papco 1989

  Papco, Jan : Maliarstvo 16–18. storočia. Zbierkové fondy múzea v Bojniciach, Martin, 1989.

 • Pastorek–Ševčíková–Brezovský–Urminský 1995

  Pastorek, IvanŠevčiková, EvaBrezovský, JanUrminský, Jozef: Dotyky s minulosťou. Historia kaplnky na zámku v Hlohovci, Hlohovec, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Payr 1924

  Payr, Sándor : A Dunántúli evangélikus egyházkerület története, I. Sopron, 1924.

 • Pethő 1753

  Pethő, Gergely : Rövid magyar kronika, Kassa, 1753. (reprint: Budapest, 1993)

 • Radvánszky III. 1879.

  Radvánszky, Béla : Magyar családélet és háztartás a XVI–XVII. században, III. Budapest, 1879.

 • Ráttkay 1652

  Ráttkay, Georgius : Memoria regum et banorum regnorum Dalmatiae, Croatiae et Sclavoniae (…), Viennae, 1652. (RMK III. 1794)

 • Salamon 1865

  Salamon, Ferencz : Az első Zrínyiek, Pest, 1865

 • Sarzi 2000

  Sarzi, Roberto : Il bano di Croazia Thoma Erdödy cavaliere dell’ordine Redentore, Quadrante Padano 21. 2000:1. 6061.

 • Segédletek 2011

  Segédletek az Osztrák Állami Levéltár (Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv) magyar vonatkozású irataihoz / eds. Fazekas, István, Kenyeres, István, Sarusi Kiss, Béla. CD-Rom, Budapest 2011.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šimunić 1994

  Šimunić, Ljerka : Oltar sv. Lovre u kapeli varaždinskog starog grada, Radovi Zavoda za znanstveni rad Varaždin 6–7. 1994. 4349.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Šišić IV. 1917

  Hrvatski saborski spisi, IV. (1578–1608), red. Šišić, Ferdo. Zagreb, 1917. (Monumenta spectantia historiam Slavorum meridionalium, 41. Acta comitialia regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Somogy 1776

  Somogy, Dániel : Méltóságos Gróff Erdődy és Pálffy házoknak nagy érdemi, Pozsony, 1776.

 • Somogyi 1963

  Somogyi, Éva : Adalékok Zrínyi és az 1653-59. évi horvátországi parasztfelkelés történetéhez, Irodalomtörténeti Közlemények 67. 1963. 232235

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sveti trag 1994

  Sveti trag. Devetsto godina umjetnosti Zagrebačke nadbiskupije, 1094–1994, eds. Lukšić, Tugomir et al. (exhibition catalogue: Muzej Mimara, Zagreb). Zagreb, 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabo 1920

  Szabo, Ðuro : Sredovječni gradovi u Hrvatskoj i Slavoniji, Zagreb, 1920.

 • Szenci Molnár napló 2003

  Szenci Molnár Albert naplója, published by Szabó, András. Budapest, 2003.

 • Szerémi 1897

  [Odescalchi, Artúr]: Emlékek a majthényi, kesselleőkeői es berencsi Majthényi bárók és urak családi levéltárából, 1451–1728, Történelmi Tár 20. 1897. 1338.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tarczay 1929

  Tarczay, Erzsébet : A reformáció Horvát- Szlavonországban, Theologiai Szemle 5. 1929. 195287.

 • Theiner II. 1860

  Theiner, Augustin : Vetera monumenta historica Hungariam sacram illustrantia, I–II. Roma, 18591860.

 • Tietze 1911

  Österreichische Kunsttopographie, Bd. 5. Die Denkmale des politischen Bezirkes Horn in Niederösterreich, Teil 1: Die Denkmale der Gerichtsbezirke Eggenburg und Geras, bearb. von Tietze, Hans. Wien, 1911.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Történelem–kép 2000

  Történelem–kép. Szemelvények múlt és művészet kapcsolatából Magyarországon, eds. Mikó, ÁrpádSinkó, Katalin (exhibition catalogue: Magyar Nemzeti Galéria). Budapest, 2000. (A Magyar Nemzeti Galéria kiadványai 2000/3.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Učniková 1978

  Učniková, Danuta : Hlohoveckí páni (Niekoľko poznámok o historickom portréte), Horná Nitra, 1978. (Vlastivedný zbornik) 185194.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Učniková 1980

  Učniková, Danuta : Historický portrét na Slovensku, Martin, 1980.

 • Valentić–Prister 2002

  Valentić, MirkoPrister, Lada: Zbirka kamenih spomenika, Zagreb, 2002. (Hrvatski Povijesni Muzej, Katalog Muzejskih Zbirki, XXXVI.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga 2012

  Varga, Szabolcs : Zrínyi Miklós vallásosságának historiográfiája: Esettanulmány a 16. századi magyar egyháztörténethez, in „Hír a dicső tettek ragyogása”: Tanulmányok a Zrínyi család és Szigetvár történetéből, ed. Varga, Szabolcs. Szigetvár, 2012. 4562.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga 2015

  Varga, Szabolcs : Bán vagy alkirály? A horvátszlavón báni hatalom változása a 16-17. században. In: A magyar-horvát együttélés fordulópontjai: intézmények, társadalom, gazdaság, kultúra. Budapest, 2015. 146153. (megjelenés alatt)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga–Pintér 2000

  Varga, ImrePintér, Márta Zsuzsanna: Történelem a színpadon. Magyar történelmi tárgyú iskoladrámák a 17–18. században, Budapest, 2000. (Irodalomtörténeti Füzetek, 147.)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Widemann 1652

  Wideman, Elias : Icones illustrium heroum Hungariae, Wien, 1652, Budapest, 2004. (with the study of Rózsa, György: Hírneves magyarok arcképcsarnoka 1652-ből. Elias Wideman rézmetszetei)

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Lővei, Pál

Editorial Board

 • Lővei, Pál (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Bodnár, Szilvia (Szépművészeti Múzeum)
 • Boreczky, Anna (Országos Széchényi Könyvtár)
 • Sisa, József (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Takács, Imre (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)
 • Wetter, Evelin (Abegg-Stiftung)

Acta Historiae Artium
P.O. Box 27
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (06 1) 375 0493
Fax: (06 1) 356 1849
E-mail: Lovei.Pal@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.191
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q2)
History (Q2)
Visual Arts and Performing Arts (Q1)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 336/374 (5th PCTL)
History 842/899 (3rd PCTL)
Cultural Studies 659/702 (3rd PCTL)
Scopus
SNIP
2.611

2019  
WoS
Cites
2
CrossRef
Documents
12

 

Acta Historiae Artium
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 1100 EUR
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2023 Online subsscription: 468 EUR / 566 USD
Print + online subscription: 529 EUR / 640 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Historiae Artium
Language English
French
German
Italian
Size A4
Year of
Foundation
1953
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Tudományos Akadémia   
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5830 (Print)
ISSN 1588-2608 (Online)