Authors:
Attila Weisz University of Arts and Design, Cluj-Napoca, Romania

Search for other papers by Attila Weisz in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
and
Zsolt Kovács Hungarian Institute of History, Babeş-Bolyai University, Cluj-Napoca, Romania

Search for other papers by Zsolt Kovács in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access

The castle of Borosjenő (Ineu, Romania), which is largely Renaissance in form, also displays important architectural phases from before and after this period. During the on-site art historical research of 2016 and 2019 it was an especially important task removing numerous Romanesque, pre-1200 carvings in secondary use as building material. The (majority of) carvings we have identified most likely originated in the monastery of Dénesmonostora (Dienesmonostora), which once stood near Borosjenõ. Probably by the end of the fourteenth century, when it had disappeared from the written sources, and certainly by the sixteenth century, the monastery had been abandoned, and its remains have since disappeared. Proof of the high artistic value of these carvings was the capital depicting a siren, removed during the reconstruction of the castle in the 1870s. The owner of the castle at that time donated it to the Hungarian National Museum in Budapest, where today it is a part of the permanent collection. Some of the newly-founded capitals and other decorative architectural elements have very rare analogies in the Hungarian Romanesque architecture, but show artistic connections with the Alsace region (e.g. Sainte foy church in Sélestat). Several other medieval fragments can be dated to a period later than the twelfth century. The paper contains also a catalogue of about thirty-eight carved stone-fragments.

 • BORBÁLA BENDAANDRÁS KOLTAI: Kutatások az erdődy család bécsi levéltárában [Research in the archive of the erdődy family in Vienna], Lymbus 6. 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ELEK BENKŐ: A nagycsanádi Szent gellértszarko fág [Sarcophagus of St. gerhardus/gerard in Cenad], in Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára, eds JUDIT PÁLGÁBOR SIPOS, Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-egyesület, 2004. 3559.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DEZSŐ CSÁNKI: Magyarország történelmi földrajza a Hunyadiak korában [The historical geography of Hungary in the Hunyadi period] I, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1890.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dicționarul mănăstirilor din Tran silvania, Banat, Crișana și maramureș [Dictionary of monasteries in transylvania, Banat, crișana and Ma ramureș], coord. Adrian Andrei RuSu, Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁL ENGEL: Középkori magyar genealógia [Medieval Hungarian genealogy], Budapest: Arcanum, 2001, CD-ROM.

 • GÉZA ENTZ: A gyulafehérvári székesegyház [The cathedral of gyulafehérvár], Budapest: Akadémiai Kiadó, 1958.

 • építészet a középkori Dél-magyarországon [Architecture in medieval Southern hungary], ed. TIBOR KOLLÁR, Budapest: Teleki László Alapítvány, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEATRIX F. ROMHÁNYI: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori magyarországon [Monasteries and Collegiate Chapters in Medieval Hungary], Budapest: Pytheas, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEATRIX F. ROMHÁNYI: Kolostorok és társaskáptalanok a középkori magyarországon [Monasteries and Collegiate Chapters in Medieval Hungary], Budapest: Arcanum, 2008. CD-ROM.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BEATRIX F. ROMHÁNYI: Church and salt. Monasteries and salt in the medieval Kingdom of Hungary (11th–13th centuries), in monastic Life 2015, 147160.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÉTER GERECZE: A műemlékek Országos Bizottsága rajztárának jegyzéke [Index of the drawing collection of the National Committee for Historic Monuments]. (Magyarország műemlékei, 1.), ed. GYULA FORSTER, Budapest: Műemlékek Országos Bizottsága, 1905.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • GYÖRGY GYÖRFFY: Az Árpád-kori magyarország történelmi földrajza [The historical geography of Hungary in the Árpád period] I, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1963. [19873]

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ZSUZSA HEITELNÉ MÓRÉ: Dienes monostora, in építészet a középkori 2010, 879892.

 • ZSUZSA HEITELNÉ MÓRÉ: Az aradi káptalan temploma [The church of the chapter of Arad]; Kőfaragványkatalógus [Catalogue of stone carvings], in építészet a középkori 2010, 743–756; 756767.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IRÉN JUHÁSZ: A Csolt nemzetség monostora [Monastery of the Csolt clan], in Középkori Dél-Alföld 2000, 281–303.

 • JÁNOS KARÁCSONYI: Békésvármegye története [history of Békésvármegye] i, [gyula:] Békésvármegye közönsége, 1896.

 • JÁNOS KARÁCSONYI: A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig [Hungarian clans until the middle of the fourteenth century] II, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1901.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JÁNOS KARÁCSONYI: Szent Ferencz rend-jének története magyarországon 1711-ig [The history of the franciscan order in hungary] ii, Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1924.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korai magyar történeti lexikon (9–14. század) [Lexicon of early Hungarian history (9th – 14th centuries)], eds gyula KRiStó (editor in chief), Pál engel, ferenc maKK, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • LÁSZLÓ KOSZTA: Dél-Magyarország egyházi topográfiája a középkorban [ecclesiastical topography of Southern hungary in the medieval period], in Középkori Dél-Alföld 2000, 4180.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Körös–Tisza–maros közének települései a középkorban [Medieval settlements of the Körös–tisza–Maros plain] (dél-Alföldi évszázadok, 9.), eds LÁSZLÓ BLAZOVICH et al. Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 1996.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A középkori Dél-Alföld és Szer [the medieval Southern great Plain and the Szer]. (dél-Alföldi évszázadok, 13.) ed. TIBOR KOLLÁR. Szeged: Csongrád Megyei Levéltár, 2000

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • JACQUELINE LECLERCQ-MARX: La sirène dans la pensée et dans l’art de l’Antiquité et du moyen Age. Du mythe païen au symbole chrétien. http://www.koregos.org/fr/jacqueline-leclercq-marx-la-sirene-dansla-pensee-et-dans-l-art-de-l-antiquite-et-du-moyenage/5836/#chapitre_5836 (Accessed 30 january 2020).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • PÁL LUKCSICS: XV. századi pápák oklevelei. I. V. márton pápa (1417–1431 [Charters of the fifteenth century popes. I. Pope Martin V (1417–1431)], Budapest: Magyar Tudományos Akadémia, 1931.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ADRIAN MAGINA: Conscripția și inventarul bunurilor cetății Ineu în anul 1605 [Conscription and inventory of the goods of Ineu castle from 1605], Banatica, 21. 2011. 89104.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FERENC MAKSAY: Magyarország birtokviszonyai a 16. század közepén [Property relations in Hungary in the mid-sixteenth century] II. (Magyar Országos Levéltár Kiadványai, ii. forráskiadványok, 16), Budapest: Akadémiai Kiadó, 1990.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁNDOR MÁRKI: Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. II/1. A legrégibb időktől a török hódoltságig [The history of Arad County and the free royal city of Arad. ii/1. from the earliest times to the turkish occupation], Arad: Monographia-Bizottság, 1892.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁNDOR MÁRKI: Aradvármegye és Arad szabad királyi város monographiája. Aradvármegye és Arad szabad királyi város története. II. második rész. A török hódítástól napjainkig [Monograph of Arad County and the free royal city of Arad. The history of Arad County and the free royal city of Arad. ii/part ii. from the turkish conquest to the present day], Arad: MonographiaBizottság, 1895.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERNŐ MAROSI: Szent ágota magyarországi kultuszához [On the cult of St. Agatha], in építészet a középkori 2010, 756.

 • ERNŐ MAROSI: Figurális ívbéllet-díszű, román kori kapuzatok erdélyi szász emlékcsoportja [group of transylvanian Saxon Romanesque portals with figural jamb decpration]. In: A szórvány emlékei, ed. TIBOR KOLLÁR, Budapest: Teleki László Alapítvány, 2013. 857.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ERNŐ MAROSI: Adalékok az Árpád-kori Magyarország művészetének ismeretéhez. Az újabb kutatások eredményei. [Additions to the knowledge of the art history of Hungary in the Arpadian era. The results of the new research], In situ 2. 2021. 1 39 1, 5–39.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mănăstirea Bizere. The Bizere convent, I, eds ADRIAN ANDREI RUSUILEANA BURNICHIOIU, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2011.

 • FLORIN MĂRGINEAN: Contributions to the Medieval ecclesiastic geography of Arad county. State of Research, Ziridava. studia Archaeologica 32. 2018. 195220.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FLORIN MĂRGINEANZSOLT CSÓKKEVE LÁSZLÓVICTOR SAVA: Unveiling History. Archaeo-logical excavations in the fortress of ineu (Arad county), Ziridava. studia Archaeologica 31. 2017. 241278.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • FLORIN MĂRGINEANZSOLT CSÓKKEVE LÁSZLÓ: Dienesmonostora – Ineu (jud. Arad). Posibila localizare în lumina unor măsurători georadar recente [A possible localization by recent georadar surveys]. In: Arhitectura religioasă medievală din Transilvania. Középkori egyházi építészet Erdélyben. medieval Ecclesiastical Architecture in Transylvania. VI, ed. PÉTER LEVENTE SZŐCS, Satu Mare, 2020. 8392.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Magyar Nemzeti Levéltár Magyar Országos Levéltára [Hungarian National Archives] monastic Life 2015 – monastic Life, Art, and Technology in the 11th-sixteenth Centuries. (Annales Universitatis Apulensis. Series historica), ed. ILEANA BURNICHIOIU, Cluj-Napoca: Editura Mega, 2015.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ANTONIUS FEKETE NAGYVICTOR KENÉZLADISLAUS SOLYMOSIGEISA ÉRSZEGI: Monumenta rusticorum in Hungaria rebellium anno mDXIV, Budapest: Akadémiai Kiadó, 1979.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Monumenta Vaticana Historiam regni Hungariae illustrantia. I/1. rationes collectorum pontificiorum in Hungaria. Pápai tizedszedő számadásai 1281–1375, red. LADISLAUS FEJÉRPATAKY, Budapest: Franklin társulatNyomdája, 1887.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SUZANA MÓRÉ HEITEL: Abația de la Pâncota și vestigiile ei [Pâncota abbey and its remains], Cluj-Napoca: Editura Mega, 2006.

 • SUZANA MÓRÉ HEITEL: Începuturile artei medievale în bazinul inferior al mureșului [The beginnings of medieval art in the lower basin of the Mureș River], Timișoara: Editura excelsior Art, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ELEMÉR VARJÚ: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. I. 1214–1457 [Archive of documents related to the history of the Bánffy family of Losonczi of the Tomaj clan. I. 1214– 1457], Budapest: Hornyánszky viktor Könyvnyomdája, 1908.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BÉLA IVÁNYI: Oklevéltár a Tomaj nemzetségbeli losonczi Bánffy család történetéhez. II. 1458–1526 [Archive of documents related to the history of the Bánffy family of Losonczi of the Tomaj clan. II. 1458– 1526], Budapest: Hornyánszky viktor Könyvnyomdája, 1928.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pannonia regia. művészet a Dunántúlon 1000–1541 [Pannonia Regia. Art in Transdanubia], exh. cat., eds ÁRPÁD MIKÓ, IMRE TAKÁCS. Budapest: Magyar nemzeti galéria, 1994.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ÉVA PÁVAI: Ellés monostor kutatása [Research on the monastery of ellés] and Lajos Bozóki: ellésmonostor faragott kőtöredékeinek stíluskapcsolatai [the stylistic connections of the carved stone fragments of the monastery of ellés], in Középkori Dél-Alföld 2000, 219232.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BÉLA PETTKÓ: A tiszántúli vármegyék, várak birtokosainak feljegyzése 1563-ból [Record of the owners of the counties and castles of Transdanubia from 1563], Történelmi Tár (III. sorozat) 7. 1884.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ADRIAN ANDREI RUSUILEANA BUR-NICHIOIU: Mozaicurile medievale de la Bizere [The medieval mosaics of Bizere], Cluj-Napoca: Editura Mega, 2006.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ADRIAN ANDREI RUSUGEORGE PASCU HUREZAN: Biserici medievale în județul Arad [Medieval churches from Arad County], Arad: Complexul Muzeal Arad, 2000.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • KÁROLY SZABÓ: Gyula vára bukása 1566 [the fall of the castle of gyula 1566], A Békés Vármegyei régészeti és művelődéstörténeti Társaság évkönyve 7. 1881.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ANDRÁS PÉTER SZABÓ: Haller Gábor – egy 17. századi erdélyi arisztokrata életpályája [gábor haller – the career of a seventeenth-century Transylvanian aristocrat], doctoral dissertation, Budapest: Eötvös loránd Tudományegyetem, 2008.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ANDRÁS PÉTER SZABÓ: Egy elveszett dzsámi: a “borosjenői mecset” [A lost mosque, the ‘mosque of Borosjenő’], in Keletkutatás. 2010. ősz, eds GÉZA DÁVID, PÁL FODOR. Budapest: Kőrösi csoma társaság, 2010. 5382.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BÉLA ZSOLT SZAKÁCS: The Smiling centaur, the Siren, and the naked Man: carvings from the Romanesque Cathedral of Pécs, Codex Aquilarensis 33. 2017. 7384.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • BÉLA ZSOLT SZAKÁCS: Romanesque Architecture: Abbeys and Cathedrals. In: The Art of medieval Hungary, eds XAVIER BARRAL I ALTET, PÁL LŐVEI, VINNI LUCHERINI, IMRE TAKÁCS, Roma: Viella, 2018. 133144.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szalárdi János siralmas magyar krónikája [jános Szalárdi’s mournful hungarian chronicle], ed. FERENC SZAKÁLY, Budapest: Magyar Helikon, 1980.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IMRE TAKÁCS: Megjegyzések az aradi Szent Márton-prépostság 13. századi épülettöredékeihez [Remarks on the 13th-century remains of the provostry of St Martin in Arad], in építészet a középkori 2010, 768778.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • IMRE TAKÁCS: Régiók a középkori Magyarország művészetében a román kori épületszobrászat tükrében [Regions in the art of medieval Hungary in the mirror of Romanesque architectural sculpture], in Arte et ingenio. Tanulmányok Kovács András hetvenötödik születésnapjára, eds EMŐKE GÁLFI, ZSOLT KOVÁCS, KLÁRA P. KOVÁCS, Kolozsvár–Budapest: Erdélyi Múzeumegyesület, 2021. 741754.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • DANIELA TĂNASE: Date arheologice despre mănăstirea cisterciană igriș (jud. timiș) [Archeological data about the cistercian monastery of igriș, timiș county], in Középkori egyházi építészet Erdélyben. 9. nemzetközi Tudományos Konferencia. Konferencia előadás-kivonatok, ed. PÉTER LEVENTE SZŐCS, Szatmárnémeti: Szatmár Megyei Múzeum, 2019. 81.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁNDOR TÓTH: A Magyar nemzeti galéria 11–12. századi kőfaragványai (részlet) [The 11th-twelfth century stone carvings in the Hungarian national gallery (excerpt)], in Annales de la Galerie nationale Hongroise. A magyar nemzeti Galéria évkönyve 2005–2007. Advisory ed. GYÖRGY SZŰCS, eds NÓRA VESZPRÉMI, ANNA JÁVOR. Budapest: Magyar Nemzeti galéria, 2008. 5475.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • SÁNDOR TÓTH: Román kori kőfaragványok a magyar nemzeti Galéria régi magyar Gyűjteményében [Romanesque stone carvings in the Hungarian National gallery] (A Magyar nemzeti galéria kiadványai, 2010/3), ed. ÁRPÁD MIKÓ. Budapest: Magyar Nemzeti galéria, 2010.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • A törökök kiűzése a Körös-maros közéről, 1686–1695. Gyula város és a vár török alóli felszabadulásának 300. évfordulójára [The expulsion of the Turks from the Körös-Maros plain, 1686–1695 – 300th anniversary of the liberation of the town and castle of gyula from the turks (forráskiadványok a Békés Megyei Levéltárból, 19.), ed. LÁSZLÓ SZITA, Gyula: Békés Megyei Levéltár, 1995.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • WEISZ, ATTILA: Monumente ecleziastice medievale din orașul Turda [Medieval ecclesiastical monuments in the city of Turda]. Teză de doctorat. Mss., Cluj-Napoca, 2013.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ATTILA WEISZZSOLT KOVÁCS: Raport de cercetare de parament. Cetatea de la Ineu, județul Arad [Ineu castle, Arad County. Wall-study report], 2016, Mss.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • ATTILA WEISZZSOLT KOVÁCS: A borosjenői vár középkori kőfaragványai. A 2016-os és 2019-es kutatások váratlan eredményei [Medieval stone carvings from the castle of Borosjenő. The unexpected results of research done in 2016 and 2019], In situ I. 2020. 60113.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Collapse
 • Expand

 

The author instruction is available in PDF.

Please, download the file from HERE

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Lővei, Pál

Editorial Board

 • Lővei, Pál (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Bodnár, Szilvia (Szépművészeti Múzeum)
 • Boreczky, Anna (Országos Széchényi Könyvtár)
 • Sisa, József (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Művészettörténeti Intézet)
 • Takács, Imre (ELTE BTK Művészettörténeti Intézet)
 • Wetter, Evelin (Abegg-Stiftung)

Acta Historiae Artium
P.O. Box 27
HU–1250 Budapest,Hungary
Phone: (06 1) 375 0493
Fax: (06 1) 356 1849
E-mail: Lovei.Pal@btk.mta.hu

Indexing and Abstracting Services:

 • Historical Abstracts
 • International Bibliographies IBZ and IBR

 

 

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
not indexed
Journal Impact Factor not indexed
Rank by Impact Factor

not indexed

Impact Factor
without
Journal Self Cites
not indexed
5 Year
Impact Factor
not indexed
Journal Citation Indicator not indexed
Rank by Journal Citation Indicator

not indexed

Scimago  
Scimago
H-index
4
Scimago
Journal Rank
0.191
Scimago Quartile Score

Cultural Studies (Q2)
History (Q2)
Visual Arts and Performing Arts (Q1)

Scopus  
Scopus
Cite Score
0
Scopus
CIte Score Rank
Visual Arts and Performing Arts 336/374 (5th PCTL)
History 842/899 (3rd PCTL)
Cultural Studies 659/702 (3rd PCTL)
Scopus
SNIP
2.611

2019  
WoS
Cites
2
CrossRef
Documents
12

 

Acta Historiae Artium
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 1100 EUR
Printed Color Illustrations 40 EUR (or 10 000 HUF) + VAT / piece
Subscription fee 2023 Online subsscription: 468 EUR / 566 USD
Print + online subscription: 529 EUR / 640 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Acta Historiae Artium
Language English
French
German
Italian
Size A4
Year of
Foundation
1953
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
1
Founder Magyar Tudományos Akadémia   
Founder's
Address
H-1051 Budapest, Hungary, Széchenyi István tér 9.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0001-5830 (Print)
ISSN 1588-2608 (Online)