View More View Less
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $576.00

The critical assessment of the legacy of socialist jurisprudence is amongst one of the most difficult tasks of the post-transitory Central-European legal thinking. This study provides a critical reading of the findings of Hungarian socialist legal sociology with respect to the description and analysis of the socialist legal culture. The discussion starts with the first comprehensive empirical survey on the legal knowledge of the population, designed and carried out by Kálmán Kulcsár in 1965 and ends with András Sajó’s synthesis on the nature of the Hungarian socialist legal culture elaborated in his monograph entitled Illusion and Reality in Law, published in 1986. The paper’s main conclusion is that this two decades long ‘golden age’ of Hungarian legal sociology offers many valid points in both methodological and substantive terms contrary to the fact that the various findings were mainly elaborated under the pressure of official Marxism-Leninism.

 • Bankowski, Zenon and Mungham, Geoff, Images of Law (Routledge & Kegan Paul 1976).

 • Boros, László and Sajó, András, A család és a családi jog megjelenése az állampolgárok tudatában. Jogtudat, jogismeret (Family and Family Law in the Consciousness of the Citizens. Legal Consciousness and Knowledge about Law) (MTA Szociológiai Intézet 1983).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Cserne, Péter, ‘Gazdaság és jog viszonya a marxista jogelméletben és a jog gazdasági elemzésében’ (The Relationship between Economy and Law in the Marxist Legal Theory and Economic Analysis of Law) (2004) 4 Világosság 4963.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Dankánics, Mária and Erdősi, Sándor, A „Kék Fény” közvéleménye. Egy közönségkutatás tapasztalatai (The Public Opinion of the “Blue Light”. Experiences of an Audience Survey) (MRT TK 1974).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Erdei, Ferenc, A magyar falu (The Hungarian Village) (Akadémiai Kiadó 1974).

 • Fekete, Balázs and H. Szilágyi, István, ‘Jogtudat-kutatások a szocialista Magyaroszágon’ (KOL Researches in the Socialist Hungary) (2014) 4 Iustum Aequum Salutare 540.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Fleck, Zoltán, ‘Szocialista jogelmélet és szociológia’ (Socialist Legal Theory and Sociology) (2004) 4 Világosság 6577.

 • H. Szilágyi, István , ‘Dráma és jogfilozófia Horváth Barna életművében’ (Drama and Legal Philosophy in the Oeuvre of Barna Horváth) in Loss, Sándor et al.: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből (Bíbor, 1995) 21166.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Szilágyi, István , ‘Let Us Invent the Hungarian Legal Anthropology’ (2002) 33 Rechtstheorie 18796.

 • H. Szilágyi, István , ‘A marxista társadalomtudományi fogalmak használhatatlansága’ (2003) 4 Jogelméleti Szemle <http://jesz.ajk.elte.hu/hszilagyi16.html> accessed 23 October 2017

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • H. Szilágyi, István , ‘A marxista társadalomtudományi fogalmak használhatatlansága’ (2004) 4 Világosság 7988.

 • H. Szilágyi, István , ‘A jog lélektani alapjai’ (Psychological Bases of Law) in H. Szilágyi, István, (ed.), Társadalmi jogi kutatások. Egyetemi jegyzet (Szent István Társulat 2012) 10216.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Hanák, Tibor, Az elmaradt reneszánsz, 1–2. A marxista filozófia Magyarországon – Történelmi áttekintés/Rendszeres áttekintés (The Cancelled Renaissance, 1–2. Marxist Philosophy in Hungary. A Historical and Conceptual Overview) (Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem 1979).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Barna, A közvélemény ellenőrzése (The Control of Public Opinion) (Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem 1939).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Barna, A közvélemény vizsgálata. Die Unterschung der öffentlichen Meinung. The examination of public opinion (Univ, Nagy Jenő 1942).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Barna, ‘A láthatatlan ember’ (The Invisible Man) (1942) 6 Délvidéki Szemle 22633.

 • Horváth, Barna, ‘A közvélemény megszólaltatása’ (Giving Voice to the Public Opinion) (1946) Közvélemény. A Magyar Közvéleménykutató Intézet Szemléje 35.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Horváth, Tibor, ‘Jogismeret és büntetőjog’ (Knowledge about Law and Penal Law) (1975) 12 Államés Jogtudomány 40528.

 • Korinek, László, A látens bűnözés vizsgálata (Study of Latency in Criminality) (1984) [unpublished doctoral thesis (candidature)].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korinek, László, ‘A magyar népesség viktimizációjának néhány aspektusa’ (Some Aspect of Victimization of the Hungarian Population) (1985) 40 Jogtudományi Közlöny 1014.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Korinek, László, ‘Victimization, attitudes towards crime and related issues. Comparative Research Results from Hungary’ in Arnold, Harald (ed.), Victims and Criminal Justice (Max-Planck Institute 1991) 4599.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Kálmán. A jogszociológia problémái (Problems of Legal Sociology) (KJK 1960).

 • Kulcsár, Kálmán, ‘Matematikai módszerek a jogtudományban’ (Mathematical Methods in Legal Studies) (1962) 5 Állam- és Jogtudomány 56878.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kulcsár, Kálmán, ‘A jog és a szociológia’ (Law and Sociology) (1964) 7 Állam- és Jogtudomány 63542.

 • Kulcsár, Kálmán, A jogismeret vizsgálata (Study of the Peoples’ Knowledge about Law) (MTA-JTI 1967).

 • Kulcsár Kálmán , Társadalom, gazdaság, jog (Society, Economy, Law) (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1982).

 • Kulcsár Kálmán , A modernizáció és a magyar társadalom (Modernization and the Hungarian Society) (Magvető 1986).

 • Kulcsár Kálmán , A modernizáció és a jog (Modernization and Law) (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1989).

 • Kutchinsky, Berl, ‘Law and Education: Some Aspects of Scandinavia Studies into the »general Sense of Justice«’ (1966) 10 Acta Sociologica 2141.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Léderer, Pál and Sajó, András, Kutatási összefoglaló a jogi szocializáció vizsgálatról (Research Report on the Study of Legal Socialization) (1984) [manuscript].

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Neményi, Mária and Sajó, András, ‘Levelek a TV „Jogi esetek” c. műsorához’ (Letters to the TV Program “Legal Cases”) (1984) 27 Állam- és Jogtudomány 20844.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Oakeshott, Michael, Lectures in the History of Political Thought (Imprint Academic, 2006).

 • Podgórecki, Adam et al., Knowledge and Opinion about Law (Martin Robertson 1973).

 • Sajó, András, ‘Miért nem természetjogász Thomas Hobbes’ (Why cannot Hobbes be regarded as a Natural Law Thinker?) (1974) 17 Állam- és jogtudomány 10120.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sajó András , ‘A szuverén és az alattvaló helyzete Thomas Hobbes felfogásában’ (The Position of Sovereign and Subjects in the Conception of Thomas Hobbes) (1974) 17 Állam- és jogtudomány 480501.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sajó András , ‘Az engedelmesség és korlátai’ (Obeisance and its Limits) (1975) 18 Állam- és jogtudomány 15989.

 • Sajó András , ‘Empirikus elővizsgálatok a jogtudatról’ (Preparatory Studies on Legal Consciousness) (1975) 18 Állam- és Jogtudomány 46474.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sajó András , ‘Jogi nézetek az egyéni tudatban’ (Legal Ideas in the Individual Consciousness) (1976) 19 Állam- és Jogtudomány 41943.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sajó, András, Székelyi, Mária and Major, Péter, Vizsgálat a fizikai dolgozók jogtudatáról (A Study on the Legal Consciousness of Blue-Collar Workers) (MTA ÁJTI 1977).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sajó, András, Jogkövetés és társadalmi magatartás (Obedience to Law and Social Behaviour) (Akadémiai Kiadó 1980).

 • Sajó, András, ‘A jogi nézetek rendszere a gazdasági vezetők jogtudatában’ (Legal Ideas in the Mind of Socialist CEOs) (1981) 24 Állam- és Jogtudomány 60838.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Sajó, András, A jogtudat mikrokörnyezeti meghatározói (MTA ÁJTI 1981).

 • Sajó, András, Látszat és valóság a jogban (Illusion and Reality in Law) (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1986).

 • Sajó, András, Társadalmi-jogi változás (Socio-Legal Change) (Akadémiai Kiadó 1988).

 • Sajó, András, A jogosultság-tudat vizsgálata (A Study of the Rights Consciousness) (ELTE Szociológiai Intézet 1988–1989).

 • Sajó András , Constitutional Sentiments (Yale University Press 2011).

 • Samu, Mihály, ‘Szocialista jogszemléletünk fejlődése’ (The Development of Our Socialist Understanding of Law) (1975) 22 Magyar Jog 13542.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Schelsky, Helmut, ‘A jogszociológia antropológiai és perszonális-funkcionális megközelítése’ (An Anthropological and Personal-Functional Approach of Sociology of the Law) in Sajó András (ed.): Jog és szociológia (Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó 1979) 15570.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Studnicki, Franciszek, ‘A jogszabályok kommunikációs problémái’ (The Problems of Communicating Laws) (1965) 40 Studia iuridica auctoritate Universitatis Pécs publicata 2337.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabadfalvi, József, ‘Törekvés egy jogfilozófiai szintézisre. Moór Gyula jogbölcselete’ (Effort for a Synthesis in Legal Philosophy. The Legal Philosphy of Gyula Moór) in Loss Sándor et al.: Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből (Bíbor, 1995) 143209.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabadfalvi, József, ‘Viszony az elődökhöz. A marxista jogelmélet reflexiói a két világháború közötti magyar jogbölcseleti gondolkodásról’ (A Relationship to the Predecessors. The Reflections of the Marxist Legal Theory on the Legal Philosophy of the Interwar Period) in Szabadfalvi József, A cselevőségi elmélettől az újrealizmusig (From the Theory of Actions to the New Realism) (Gondolat–DE ÁJK 2004) 21737.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabadfalvi, József, ‘Revaluation of Hungarian Legal Philosophical Tradition’ (2003) 89 Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie 15970.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Imre, ‘A jogbölcselet problémái. (Moór Gyula tanulmánya)’ (Problems of Legal Philosphy [A Piece of Gyula Moór]) (1946) 1–2 Jogtudományi Közlöny 3940.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Imre, A burzsoá állam- és jogbölcselet Magyarországon (Bourgeois State- and Legal Philosophy in Hungary) (Akadémiai 1955).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szabó, Imre, ‘A jogtudat’ (Legal Consciousness) in Szabó Imre, A jogelmélet alapjai (Akadémiai Kiadó 1971) 195295.

 • Szabó, Miklós, ‘Defensor dogmatis‘ (2004) 4 Világosság 3548.

 • Szilágyi, Péter, ‘Szabó Imre szocialista normativizmusa. Adalékok a szocialista normativizmus ideológiakirtikájához’ (Imre Szabó’s Socialist Normativism. Appendix to the Criticism of Socialist Normativism) (2003) 4 Jogelméleti Szemle <http://jesz.ajk.elte.hu/szilagyi16.html> accessed 23 October 2017

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szilágyi, Péter, ‘Szabó Imre szocialista normativizmusa’ (Imre Szabó’s Socialist Normativism) (2004) 4 Világosság 2333.

 • Tamás, András, ‘A jogtudat meghatározása, gyakorlati vonatkozások’ (The Definition of Legal Consciousness, Practical Dimensions) (1969) 24 Jogtudományi Közlöny 1524.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tárkány-Szűcs, Ernő, ‘Magyar jogi népszokások’ (Hungarian Legal Folk Customs) (Gondolat 1981).

 • Tomasic, Roman, The Sociology of Law (Sage 1987).

 • Tóth, Eszter Zsófia, Kádár leányai. Nők a szocialista időszakban (Nyitott Könyvműhely 2010).

 • Varga, Csaba, ‘A szocializmus marxizmusának jogelmélete. Hazai körkép nemzetközi kitekintésben’ (The Legal Theory of Socialist Marxism. Domestic Overview in an International Context) (2004) 4 Világosság 89116.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Varga, Csaba, ‘Barna Horváth’ in Horváth Barna, The Bases of Law/A jog alapjai (Szent István Társulat 2006) XVII–XVIII.

 • Varga, Csaba, ‘Egy jogtudós útkeresése. Kulcsár Kálmán emlékezése Egerről, katonai ügyész pályakezdéséről, az akadémia jogtudomány-művelésben révbe érkezéséről’ (The Way before a Legal Scholar. Memories of Kálmán Kulcsár on Eger, His start as a Military Prosecutor and the Arrival to the Academic Sphere of Legal Studies) (2013) 3 Jogelméleti Szemle 167204.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Visegrády, Antal and Mária, Schadt, ‘A pécsi joghallgatók jogtudatának néhány vonása’ (Some Features of the Legal Consciousness of Law Students from Pécs) (1985) 34 Felsőoktatási Szemle 73544.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Vígh, József and Tauber, István, ‘A bűnözés megelőzése és a jogtudat egyes problémái’ (Crime Prevention and Certain Problems of Legal Consciousness) in Szűk László (ed.), A bűnmegelőzésről 1. Tanulmánykötet (Igazságügyi Minisztérium 1983) 64111.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation