View More View Less
Restricted access

Purchase article

USD  $25.00

1 year subscription (Individual Only)

USD  $576.00

Abstract

The purpose of this paper is to answer the main research question “is there a constitutional continuity in Poland or even the Polish constitutional identity or rather there was a permanent discontinuation in last 100 years of Polish history of state?” For this purpose, the Polish constitutional history in the 20th and 21st centuries has been analyzed with respect to the changes made in the Polish political system over the past century from republican and democratic governments with a strong parliament to governments more akin to the monarchy, with a strong presidency, and even autocratic. Looking for sources of Polish political inspiration references are made to the legacy of the Polish-Lithuanian Commonwealth.

 • Ajnenkiel, Andrzej, Konstytucje Polski 1791-1997 (Polish Constitutions 1791-1917) (Wiedza Powszechna 1982).

 • Ajnenkiel, Andrzej, Konstytucje Polski 1791-1997 (Polish Constitutions 1791-1917) (Rytm 2001).

 • Balicki, Ryszard, Udział Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu ustawodawczym (Participation of the President of the Republic of Poland in Legislative Proceedings) (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2001).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Balicki, RyszardŁawniczak Artur, ‘Tradycja monarchiczna w ustroju politycznym RP’ in: Banaszak, BogusławJabłoński, MariuszJarosz- Żukowska, Sylwia (eds) Prawo w służbie państwu i społeczeństwu: prace dedykowane Profesorowi Kazimierzowi Działosze okazji osiemdziesiątych urodzin (Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego 2012) 41122.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Banaszak, Bogusław Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz (Constitution of the Republic of Poland. A Commentary) (CH Beck 2009).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bartkiewicz, Artur, ‘Andrzej Duda zapowiada referendum ws. konstytucji w 2018 roku’ (Andrzej Duda Announces a Referendum on the Constitution in 2018), 3. 5. 2017. Rzeczpospolita.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Bocheński , Adolf ‘Ustrój a racja stanu’ (Political System and Reason of State) (O ustroju i racji stanu Rzeczypospolitej) (Wydawnictwo Sejmowe 2000).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Butterwick, Richard, ‘Introduction’ (The Polish-Lithuanian Monarchy in European Context, c.1500– 1795) (Pallgrave Macmillan 2001) 123.

 • Ciapała, Jerzy, Prezydent w systemie ustrojowym Polski (1989–1997) (President in the Political System of Poland (1989–1997)) (Wydawnictwo Sejmowe 1999).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garlicki, Andrzej, Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej (First Years of the Second Republic of Poland) (Krajowa Agencja Wydawnicza 1989).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Garlicki, Leszek ‘Opinia w sprawie skutków zakończenia kadencji sejmu dla postępowania ustawodawczego’ (Opinion on the Effects of the Termination of the Parliamentary Term on Legislative Proceedings) (1993) 3 Przegląd Sejmowy, 11217.

 • Górecki, Dariusz, Polskie prawo konstytucyjne (Polish Constitutional Law) (Wolters Kluwer 2012).

 • Granat, Mirosław ’Weto Prezydenta wobec ustawy a zasada dyskontynuacji prac Sejmu’ (President’s Veto against the Act and the Principle of Discontinuation of the Work of the Sejm) (2001) 4 Ekspertyzy i Opinie Prawne, 5560.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Grzegółka-Maciejewska Agnieszka , Dubisz Stanisław, Uniwersalny słownik języka polskiego (Universal Dictionary of Polish Language) Vol. 1, A–J, (Wydawnictwo Naukowe PWN 2008).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jakubiak, Łukasz, Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francuskiej (Cohabitation in the Political System of the 5th French Republic) (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jamróz, Lech, ‘W sprawie wzmocnienia statusu ustrojowego Senatu RP’ (On Strengthening the political status of the Senate of the Republic of Poland) in: Bożyk, Stanisław (ed.) Aktualne problemy reform konstytucyjnych (Temida2 2013a) 13350.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Jamróz, Lech, ‘Uwagi o statusie ustrojowym Senatu w kontekście sprawowania przez parlament funkcji ustawodawczej (na gruncie Konstytucji RP)’ (Remarks about the Political Status of the Senate in the Context of the Parliament’s Legislative Function (based on the Constitution of the Republic of Poland)) in: M. Grzybowski, G. Kuca (eds.) Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2013b) 50513.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kallas, Marian, Mała konstytucja z 1992 r. (The Temporary Constitution of 1992) (Wydawnictwo Sejmowe 1993).

 • Kisielewski, Tadeusz, Federacja Środkowo-Europejska. Pertraktacje polsko-czechosłowackie 1939– 1943 (Central European Federation. Polish-Czechoslovak Negotiations 1939–1943) (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1991).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kociubiński, Piotr, Powojenne przekształcenia własnościowe w świetle konstytucji (Post-war Ownership Transformations in the Light of the Constitution) (Wolters Kluwer 2013).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kraczkowski, Romuald, ‘Sejm w okresie PRL’ (Sejm in Communist Poland) in: Bardach, Juliusz and others (eds), Dzieje Sejmu Polskiego (Wydawnictwo Sejmowe 1997) 265306.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Krukowski, Stanisław, Geneza konstytucji z 17 marca 1921 r. (The Genesis of the Constitution of March 17, 1921) (Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1977).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Kuciński Jerzy , Wołpiuk Waldemar J., Zasady ustroju politycznego państwa w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku (The Principles of the Political System in the Constitution of the Republic of Poland of 1997) (Wolters Kluwer 2012).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Lewandowska-Malec, IzabelaTradycje odpowiedzialności prawnej monarchy w Polsce’ (Traditions of the Monarch’s Legal Responsibility in Poland) (2010) 4 Państwo i Społeczeństwo 1322.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Ławniczak, Artur, Prawowitość aktualnej postaci państwa polskiego (Legitimacy of the Current Form of the Polish State) (Rojalista 2007).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Majchrowski, Jacek Maria, Ugrupowania monarchistyczne w latach Drugiej Rzeczypospolitej (Monarchist Groups in the Second Republic of Poland) (Ossolineum 1988).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Makiłła, Dariusz, Władza wykonawcza w Rzeczypospolitej: od połowy XVII wieku do 1763 roku: studium historyczno-prawne (Executive Power in the Polish Lithuanian Commonwealth: from the Mid-17th Century to 1763: A Historical and Legal Study) (Adam Marszałek 2003).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Malczewski, Łukasz, ‘Status prawno-ustrojowy Prezydenta RP przed komisją śledczą’ (Legal and Political Status of the President of the Republic of Poland before the Investigation Committee), (2010) 3264 Acta Universitatis Vratislaviensis, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIII, 7991.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Małajny, Ryszard M., Trzy teorie podzielonej władzy (Three Theories of Divided Power) (Volumen 2003).

 • Manifest Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego (Manifesto of the Polish Committee of National Liberation) (1959) 2 Rocznik Lubelski, 8.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Markiewicz, Mariusz, Historia Polski 1492–1795 (History of Poland 1492–1795), (Wydawnictwo Literackie 2007).

 • Marszałek, Piotr Krzysztof, Rada Obrony Państwa z 1920 roku. Studium prawnohistoryczne (The Council of State Defense from 1920. Legal-historical Study) (Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskego 1995).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mojak, Ryszard, Instytucja Prezydenta RP w okresie przekształceń ustrojowych 1989–1992 (The Institution of the President of the Republic of Poland in the Period of Political Transformation, 1989–1992).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Mojak, Ryszard, Parlament a rząd w ustroju Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej (Parliament and the Government in the System of the Third Republic of Poland) (Wydawnictwo UMCS 2007).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pietrzak, Jerzy ‘Przywileje i godności Prymasów Polski’ (Privileges and Honours of the Primates of Polandg) (2011) 5 Studia Prymasowskie 5798.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Pietrzyk-Reeves, Dorota, Ład Rzeczypospolitej. Polska myśl polityczna XVI wieku a klasyczna tradycja republikańska (Orderliness of the Republic. Polish Political Thought of the 16th Century and the Classic Republican Traditiong) (Księgarnia Akademicka 2012).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Projekt konstytucji państwa polskiego przyjęty 28 lipca 1917 roku przez Komisję Sejmowo- Konstytucyjną Tymczasowej Rady Stanu’ (The Draft Constitution of the Polish State adopted on July 28, 1917 by the Sejm and Constitutional Committee of the Provisional Council of State) Warszawa 1917).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Skrzydło, Wiesław, ‘Problem recepcji zasad ustrojowych na przykładzie Francji i Polski międzywojennej’ (The Problem of the Reception of Constitutional Principles on the Example of France and Interwar Poland) in: Zins, Henryk (ed.) Polska w Europie. Studia historyczne (Polskie Towarzystwo Historyczne 1968) 27387.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Smoliński, Tadeusz, Rządy Józefa Piłsudskiego w latach 1926–1935. Studium prawne (The Rule of Józef Piłsudski in the Years 1926–1935. A Legal Study) (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza 1985).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szczurowski Bartosz , ‘Art. 134’ in: Safjan, MarekBosek, Leszek (eds.) Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243 (CH Beck 2016).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Szymankiewicz, Błażej, ‘Koncepcje sojuszy polsko-czechosłowackich w latach 1939–1943’ (Concepts of Polish-Czechoslovakian Alliances in 1939–1943) (2013) 1(4) Historia Slavorum Occidentis, 16578.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Świecki, Dariusz, ‘Art. 560’ in: Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom II (Code of Criminal Procedure. A Commentary. Volume II) (Wolters Kluwer 2017).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Tabaszewski Robert K. , Jakubowski Paweł, Ustawa o orderach i odznaczeniach. Komentarz (Act on Orders and Decorations. A Commentary) (Wydawnictwo UMCS 2013).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Wiszowaty , Marcin Michał, Relikt monarchii czy filar republiki? Refleksje na temat instytucji prezydenta III RP na tle polskich i amerykańskich reminiscencji ustrojowych (A relic of a Monarchy or a Pillar of the Republic? Reflections on the Institution of the President of the Third Polish Republic against the Background of Polish and American Political Reminiscences) in: Dudek, Dariusz (ed.) Zmieniać Konstytucję, czy nie zmieniać? Materiały 58. Zjazdu Katedr i Zakładów Prawa Konstytucyjnego, Zamość, 2 – 4 czerwca 2016 r . (Wydawnictwo KUL 2017) 12164.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Witczak, Jakub, Sarmacki republikanizm. Między prawem a bezprawiem (Sarmatian Republicanism. MBetween Law and Lawlessness) (Erica 2015).

  • Search Google Scholar
  • Export Citation
 • Znamierowski, Czesław, Konstytucja styczniowa i ordynacja wyborcza (‘January’ Constitution and Election law), Nasza Księgarnia 1935.

  • Search Google Scholar
  • Export Citation