View More View Less
 • 1 Wesley János Lelkészképző Főiskola, 1086 Budapest, Dankó utca 11
 • 2 ELTE TáTK, Budapest
Restricted access

Absztrakt:

A cikk a Független Diákparlament létrejöttét, működését és társadalmi hátterét mutatja be. A magyar törvényhozás viszonylag hamar módot adott a középiskolás diákok szervezkedésére és érdekeik képviseletére az iskolai diákönkormányzatokkal, valójában a fiatalok kevésbé voltak erre felkészülve. Az Országos Diákparlament diszfunkciós működésének ellensúlyozására hozták létre diákok a Független Diákparlamentet 2014-ben, amely független az államtól, a politikai pártoktól, továbbá az iskoláktól is, és az interneten lebonyolított általános választásokkal jön létre évente. Ősszel plenáris ülésen meghatározott témákkal foglalkozó munkabizottságokat hoz létre, amelyek a tavaszi plenáris ülésre terjesztik elő kidolgozott javaslataikat. A diákparlament által elfogadott javaslatokat az oktatásért felelős miniszterhez juttatják el. A diákparlament összetételét természetesen befolyásolják a társadalom szociokulturális viszonyai: képviselőnek inkább jelöltetik magukat a gimnazisták, mint a szakközépiskolások és a fejletlenebb térségek lakói. Ezzel együtt a Független Diákparlament egy valóban alulról szerveződő, tényleges problémákra reflektáló autentikus diákmozgalom.

 • 1

  Bourdieu, P. – Passeron, J. C. (1970) La reproduction. Paris, Editions de Minuit.

 • 2

  Csákó M. (2009a) Demokráciára nevelés az iskolában. In: Somlai P. – Surányi B. – Tardos R. & Vásárhelyi M. (eds) Látás-viszonyok. Tanulmányok Angelusz Róbert 70. születésnapjára. Budapest, Pallas. pp. 155–188.

 • 3

  Csákó M. (2009b) Vázlat a szakmunkástanulók politikai szocializációjáról. Új Pedagógiai Szemle, 10. pp. 36–45.

 • 4

  Koncz K. (2014) Nők a parlamentben, 1990–2014. Statisztikai Szemle, 92/6. pp. 513–540.

 • 5

  Oross D. (2013) Társadalmi közérzet, politikához való viszony. In: Székely L. (ed.) Magyar Ifjúság 2012. Budapest, Kutatópont. pp. 283–315.

 • 6

  Szabó I. (2000) A pártállam gyermekei. Tanulmányok a magyar politikai szocializációról. Budapest, Hatodik Síp Alapítvány – Új Mandátum Könyvkiadó.

 • 7

  Szabó I. (2009) Nemzet és szocializáció. A politika szerepe az identitások formálódásában Magyarországon. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

 • 8

  Szabó I. – Örkény A. (1998) Tizenévesek állampolgári kultúrája. Budapest, Minoritás Alapítvány.