View More View Less
 • 1 ELTE, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A
Open access

Absztrakt:

Tanulmányomban először a ’68-as diákmozgalom nyomán megalkotott francia felsőoktatási törvény létrejöttét mutatom be levéltári forrásokat felhasználó új publikációk alapján. Ezután az egyetemi oktatás terén bekövetkezett változásokról és a döntésekben való egyetemi és középiskolai diákrészvétel intézményesüléséről írok. Meg kell jegyezni, hogy a részvételi arányok általában alacsonyak. Röviden szót ejtek a ’68-as májusi események szellemét legjobban megtestesítő Vincennes-i Egyetemről is. Ugyancsak szólok az elmúlt fél évszázad középiskolai diákmozgalmairól, amelyek hatékonyan tudták befolyásolni az oktatáspolitikai folyamatokat. Tanulmányom utolsó részében azt is bemutatom, hogy 1968 hogyan járult hozzá az iskolai fegyelem fennmaradásában szerepet játszó hagyományos megoldások ellehetetlenüléséhez.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Audigier, F. (2016) Les débats parlementaires autour de la loi Faure: tensions et consensus à l’Assemblée nationale (A Faure-törvénnyel kapcsolatos parlamenti viták: feszültségek és konszenzus a Nemzetgyűlésben). In: Poucet, B. & Valence, D. (eds) La loi Edgar Faure, Réformer l’université après mai 68. Presses universitaires de Rennes, Rennes. pp. 79–97. https://books.openedition.org/pur/46704 [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 2

  Bajomi I. (2003) Francia felsőoktatás: a bekerülés és a diákok megtartásának új módozatai. Educatio, Vol. 12. No. 2. pp. 209–222.

 • 3

  Béquet, V. (2010) Mise en place et fonctionnement des conseils de la vie lycéenne (A líceumi élet bizottságainak létrehozása és működése). GERME, 2010/22-23-24. http://www.germe-inform.fr/?p=2160 [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 4

  Bertrand, C. (2014) Soutenir la transformation pédagogique dans l’enseignement supérieur (Miként lehetne támogatni a felsőoktatás pedagógiai megújulását)? https://www.fage.org/ressources/documents/2/1627,Rapport-pedagogie-1.pdf [Letöltve: 2018. 10. 27.]

 • 5

  Bilanga, O. (2016) Mai 1968 et ses conséquences sur la faculté de droit de Paris (’68 májusa és következményei a párizsi jogi karon). Université Paris 1 – Université René Descartes, Párizs. https://www.pantheonsorbonne.fr/fileadmin/Service_archives/Valoriser/Memoire_-_La_Faculte_de_droit_de_Paris_en_Mai_1968_-_2016_-_Version_definitive.pdf [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 6

  Bouillé, B. (2016) Syndicats étudiants, et la représentativité (A diákszakszervezetek és a reprezentativitás). Ifrap, márc. 10. http://www.ifrap.org/emploi-et-politiques-sociales/syndicats-etudiants-et-la-representativite [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 7

  Bourtraye, P. (1968) Débats enseignants-étudiants à la faculté des sciences de l’Université de Paris (Oktatók és diákok közötti viták a Párizsi Egyetem Természettudományi Karán). La Pensée, N. 140–141. 1968. aug.–okt. pp. 40–67. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790928b.texteImage [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 8

  Colombel, J. (1968) Contestation et structure (Tiltakozás és struktúra). La Pensée, No. 140–141. 1968. aug.-okt. pp. 67–83. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790928b.texteImage [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 9

  Coulon, A. & Paivandi, S. (2008) État des savoirs sur les relations entre les étudiants, les enseignants et les IATOSS dans les établissements d’enseignement supérieur (Mit lehet tudni arról, hogy milyen a kapcsolat a felsőoktatási intézményekben az oktatók, a hallgatók és a technikai személyzet között?) Rapport pour l’Observatoire national de la vie étudiante. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/084000636/index.shtml [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 10

  Dequiré, A. (2008) Le conseil de classe face à la notation des élèves: une évaluation subjective (Az osztálytanács és a diákok osztályozása: szubjektív lenne az értékelés)? Spirale, se former, s’orienter tout au long de la vie, No. 41. pp. 57–71. https://www.persee.fr/doc/spira_0994-3722_2008_num_41_1_1225 [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 11

  Engagements (2018) Engagements citoyens des lycéens: enquête nationale réalisée par le Cnesco (A gimnazisták állampolgári elköteleződései: a CNESCO országos kutatása). https://www.google.hu/search?q=Rapport+CNESCO+2018+Lyc%C3%A9eens&oq=Rapport+CNESCO+2018+Lyc%C3%A9eens&aqs=chrome..69i57.15239j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8 [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 12

  Esterle, M. (2017) La formation des enseignants dans la tourmente, 2010–2017 (Viharos változások a tanárképzés terén, 2010–2017). Les notes du conseil scientifique, No. 6. 2017. dec. http://www.cesdip.fr/wp-content/uploads/formidable/54/NoteCS_no6_formation_des_enseignants.pdf [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 13

  Ferri, L. (2007) La « mluridisciplinarité » institutionnelle en France après mai 1968 (Az intézményesült interdiszciplinaritás és multidiszciplinaritás Franciaországban 1968 májusa után). Labyrinthe, No. 27. 2007/2. https://journals.openedition.org/labyrinthe/2004 [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 14

  Ganozzi, P. (2009) Mai 68 à Montpellier: un mouvement étudiant réformateur et déterminé (’68 májusa Montpellier-ben, egy elszánt és reformorientált mozgalom). Études héraultaises, No. 39. https://www.etudesheraultaises.fr/publi/mai-68-montpellier-mouvement-etudiant-reformateur-determine/ [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 15

  Guedj, A. (1968) La crise de mai à la faculté des lettres de Besançon (A ’68 májusi válság a Besançon-i Egyetem Bölcsészettudományi Karán). La Pensée, N. 140–141. 1968. aug.–okt. pp. 5–30. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790928b.texteImage [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 16

  Guillaume, J. C. & Verdon, R. (2007) Pratiques citoyennes des lycéens dans et hors de l’établissement (A gimnazisták állampolgári magatartása a középiskolákon belül és azokon kívül). Les dossiers Insertion, éducation et société, No. 184. május, http://media.education.gouv.fr/file/37/8/5378.pdf [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 17

  Jarraud, P. (2013) Le ministère veut relancer la vie lycéenne (A minisztérium új lendületet akar adni a líceumi élet bizottságainak). Le café pédagogique, 2013. máj. 14. http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2013/05/14052013Article635041137218488019.aspx [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 18

  Kunian, F. (2004) Étude sur la participation des étudiants aux élections universitaires (Tanulmány a hallgatóknak az egyetemi választásokon való részvételéről). Association civisme et démocratie, 2004. márc. http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/044000126.pdf [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 19

  La première (2018) La première pierre d’une autre université: penser, refonder, bâtir (Egy másfajta egyetem alapköve: gondolkodjunk, alapítsuk újra, építkezzünk)! Mediapart, 2018. máj. 31. https://blogs.mediapart.fr/les-invites-de-mediapart/blog/310518/la-premiere-pierre-d-une-autre-universite-penser-refonder-batir [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 20

  Le Mazier, J. (2014) Assemblées générales étudiantes et démocratie participative: un air de famille? (Diákközgyűlések és részvételi demokrácia – egyazon dologról lenne szó?)Participations, 2014/3. pp. 61–83. https://www.cairn.info/revue-participations-2014-3-page-61.htm [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 21

  Leschi, D. (1988) Mai ’68 et le mouvement lycéen (’68 májusa és a gimnazisták mozgalma). Matériaux pour l’histoire de notre temps, No. 11–13. pp. 260–264. http://www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_1988_num_11_1_403869 [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 22

  Poucet, B. & Valence, D. (2016) (eds) La loi Edgar Faure, Réformer l’université après mai 68 (Az Edgar Faure-törvény – A ’68 májusát követő egyetemi reform). Rennes, Presses universitaires de Rennes. https://books.openedition.org/pur/46696 [Letöltve: 2018. 10. 17.]

 • 23

  Prost, A. (1992) Ecoles, collèges et lycées de 1968 à 1984 (Elemi iskolák, alsó-középiskolák és líceumok 1968 és 1984 között). In: Éducation, société et politiques. Une histoire de l’enseignement en France, de 1945 à nos jours (Tanítás, társadalom és politikák. Az oktatás franciaországi története 1945-től napjainkig). Párizs, Seuil. pp. 140–168.

 • 24

  Prost, A. (2016) La loi Faure. De l’Elysée à Matignon. (A Faure-törvény. A Matignon-palotától az Elysée-palotáig.) In: Poucet, B. & Valence, D. (eds), La loi Edgar Faure. Réformer l’université après 1968 (Az Edgar Faure-törvény – A ’68 májusát követő egyetemi reform). Presses universitaires de Rennes, Rennes. pp. 61–77. https://books.openedition.org/pur/46696 [Letöltve: 2018. 10. 17.]