Author:
Géza Sáska ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23–27.

Search for other papers by Géza Sáska in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A pedagógia és a pszichológia tudománya között szorosabb és szervesebb a kapcsolat, több a párhuzamosság, mint a pedagógia és más társadalomtudományok között. Az Educatio jelen füzetének bevezető tanulmánya vázlatosan érinti Herbarttól az 1980-as évekig a változó értelmezésű pedagógia és az (alkalmazott) lélektan tudományának eszmei kapcsolatát, intézményesülésüket a centralizált állam és a növekvő politikai hatalom világában. A tanulmány ismerteti a lapszámban megjelent sztálini és a posztsztálini időszakban a pszichológia és pedagógia viszonyrendszerének változásait, a pszichológia intézményesülését bemutató tanulmányokat.

Summary. There is more parallelism, a closer and a more organic relationship between pedagogy and the science of psychology than between pedagogy and any other social science. The introductory study of Educatio 2020, No. 4. provides a sketchy historical survey of the relationship between the science of changing pedagogy and (applied) psychology in the world of centralized state and growing political power and ideology, from Herbart to the 1980s. This introduction briefly describes the studies in the issue that discuss changes in the relationship between psychology and pedagogy in the Stalin and the post-Stalin period.

 • 1

  Bajkó M. & Vaskó L. (1985): Egyetemes és magyar neveléstörténet. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 2

  Bakonyi P. (1967) Az oktatási törvény végrehajtásának pszichológiai problémái. In: Pszichológiai Tanulmányok X. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 221–228.

 • 3

  Bakonyi P. (1967) Az oktatási törvény végrehajtásának problémái. In: Pszichológiai tanulmányok X. Budapest, Akadémiai Kiadó. pp. 229–233.

 • 4

  Bergman E. & Blumenfeld GY.né (1973) Pszichológia az iskolában. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 5

  Bicsák Zs. Á. (2016) Vált(ak)ozó olvasatok Johann Friedrich Herbart pedagógiájának hazai recepciójában. Budapest, Gondolat Kiadó.

 • 6

  Boda L. (1943) A magyar lelkiség. – A magyar személyiség nevelése. Két tanulmány. (Új élet felé 15–16.) Budapest.

 • 7

  Bognár C. (1930) Gyermekpszichológia és pedagógia. Különlenyomat a Budapesti Szemle 1930. 635. számából. Franklin-Társulat Nyomdája, Budapest.

 • 8

  Brezsnyánszky L. (2020) A pedagógia és a pszichológia együttélési formái a XX. századi debreceni egyetemen. Educatio, Vol. 29. No. 4. pp. 606–617.

 • 9

  Darvai T. (2020) A neveléslélektan a korai Kádár-korszakban. Educatio Vol. 29. No. 4. pp. 582–591.

 • 10

  Dékány A. (1939) Pedagógiai elvek. Bevezetés a nevelői gondolkodásba. Budapest, Országos Középiskolai Tanáregyesület.

 • 11

  Donáth P. (2008) A magyar művelődés és tanítóképzés történetéből, 1868–1958. Budapest, Trezor Kiadó.

 • 12

  Dorn, D. (2020) International Teachers Associations Ideologies and the International Labor Movement, The Four Trade Internationals, Competition and Convergence. https://education.stateuniversity.com/pages/2130/International-Teachers-Associations.html#ixzz6dIPtRnUH [Letöltve: 2020. 11. 01.]

 • 13

  Faludi Sz. (1983) A tantervi anyag kiválasztásának elvi alapjai az általánosan művelő iskolában. In: Ballér E. (ed.) A tantervelmélet forrásai I. Budapest, Országos Pedagógiai Intézet. pp. 114–117.

 • 14

  Fináczy E. (1932) Bevezető Herbart Pedagógiai előadások vázlatához. Budapest, A Kisdednevelés kiadása.

 • 15

  Fináczy E. (1934) Herbart és követői. In: Fináczy E.: Neveléselméletek a XIX. században – Harmadik fejezet. Budapest, Magyar Tudományos Akadémia. pp. 81–120.

 • 16

  Fizel N. (2020) Várkonyi Hildebrand és a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Szegeden.Educatio, Vol. 29. No. 4. pp. 592–605.

 • 17

  Friml A., dr. (1913a) Az első Ratio Educationis. Kath. Középiskolai Tanáregyesület Pedagógiai Könyvtár. Kornis Gyula (ed.)

 • 18

  Friml A., dr. (ford.) (1913b) Az 1777-iki Ratio Educationis.A nevelés és oktatásügy rendje Magyarországon és kapcsolt tartományaiban. Kath. Középiskolai Tanáregyesület Pedagógiai Könyvtár. Kornis Gyula (ed.)

 • 19

  Garai I. (2020) Szakmásodás, szakszerűsödés, hivatássá formálódás. In: Garai I., Kempf K. & Vince B.: Mestermunka. A neveléstudomány aktuális diskurzusai. ELTE PPK – L’Harmattan, Budapest. pp. 200–214.

 • 20

  Haffner, S. (2010) Poroszország egy porosz szemével. Európa Könyvkiadó, Budapest.

 • 21

  Herbart, J. F. (1932) Pedagógiai előadások vázlata. Budapest, A Kisdednevelés kiadása.

 • 22

  Hollander, P. (1996) Politikai zarándokok. Nyugati értelmiségiek utazásai a Szovjetunióba, Kínába és Kubába 1928–1978. Cserépfalvi Kiadó, Budapest.

 • 23

  Illés L.né & Dr. Balogh I. (1953, eds) Gazeta Ivântâmântului, 223. sz. Közoktatásügyi Tájékoztató. 1953. július–augusztus 31. sz. füzet. Oktatásügyi Minisztérium Pedagógiai Könyvtár és Dokumentáció Budapest, 10. o. sokszorosítás.

 • 24

  Karácsony S. (1939) A magyar észjárás és közoktatásügyünk reformja. Budapest.

 • 25

  Karácsony S. (1942) Ocsúdó magyarság. Budapest, Exodus.

 • 26

  Komlósi S. (1981) Herbart pedagógiai elmélete. In: Heszke B. (ed.): Pedagógiai jegyzet és szöveggyűjtemény. Budapest, Tankönyvkiadó.

 • 27

  Kornis Gy. (1930) Lélektan és logika a tanító- és tanítónőképző-intézetek számára. Az 1925-ben elrendelet Tanterv és Utasítás szerint. Második kiadás. Budapest, Franklin-Társulat.

 • 28

  Koselleck R. (1998) Ellenségfogalmak. In: Szabó M. (ed.) Az ellenség neve. Budapest, Jószöveg Műhely Kiadó. pp. 12–23.

 • 29

  Kovai M. (2017) ‘Catching up with the West’ – The Modernisation and Self-colonializing Paradigms of Hungarian Psychology during State-socialism. European Yearbook of the History of Psychology.

 • 30

  Laine-Frigren, T. (2016) Searching for the Human Factor Psychology, Power and Ideology in Hungary during the Early Kádár Period. University of Jyväskylä.

 • 31

  Mészáros I. ford. (1981) Ratio Educationis. Az 1777-i és az 1806-i kiadás magyar nyelvű fordítása. Budapest, Akadémia Kiadó.

 • 32

  Mikonya Gy. (2002) Két Herbart-tanítvány: Karl V. Stoy és Wilhelm Rein. Iskolakultúra, Vol. 18. No. 5. pp. 27–37.

 • 33

  Nagy L. (1916) A háború és a gyermek lelke. Adatok a gyermek értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez. Budapest, A Magyar Gyermektanulmányi Társaság.

 • 34

  Nagy L. (1921) Didaktika gyermekfejlődéstani alapon. Budapest, Magyar Gyermektanulmányi Társaság.

 • 35

  Nagy P. T. (2011) A növekvő állam árnyékában – Oktatás, politika 1867–1945. Budapest, Gondolat Kiadói Kör Kft.

 • 36

  Németh A. (2005) A modern magyar iskolarendszer kialakulása a nemzetközi intézményfejlődési és recepciós folyamatok tükrében. Összehasonlító intézménytörténeti elemzés. Iskolakultúra, Vol. 15. No. 9. pp. 50–70.

 • 37

  Németh A. (2013) A néptanítói szakismeretek konstrukciós folyamatai a 20. század elején – a Néptanítók Enciklopédiája példája alapján (1911–1915). Magyar Pedagógia, Vol. 113. No. 2. pp. 101–118.

 • 38

  Németh, A. (2016) Die Rolle des Herbartianismus in der Gründung der ungarischen Pädagogik und Gymnasiallehrerbildung in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts. In: R. Bolle & W. Halbeis (eds) Wie lernt man erziehen? Zur Didaktik der Pädagogik. Jena, Garamond Verlag. pp. 153–166.

 • 39

  Németh A. (2020) A német filozófiai pedagógia kialakulása és magyar recepciója. In: Fr. Schaffhauser & T. Schwendtner (eds) A magyar neveléstudomány és a filozófia. Budapest, L’Harmattan Kiadó. pp. 7–33.

 • 40

  Nóbik A. (2001) A reformpedagógiai irányzatok kialakulása. Iskolakultúra, Vol. 19. No. 4. pp. 65–71.

 • 41

  Papp, Zs. (1969) A pszichológia útjain. Beszélgetés Mérei Ferenccel. Valóság, Vol. 12. No. 12. pp. 77– 85.

 • 42

  Péter A. ed. (1954) A logika és pszichológia tanításáról a középiskolában. In: Az SZKP, a Szovjet kormány és a Komszomol Határozatai a szovjet iskoláról. Budapest, Tankönyvkiadó Vállalat. Szocialista nevelés Könyvtára 92. sz. pp. 71–72. Eredeti közlés: Ucsityelszkaja Gazeta, Vol. 55. No. 3184.

 • 43

  Pichleritsch, R. (2014) Ausschnitt aus der Schulrealität im 18. Jahrhundert in Österreich mit speziellem Blick auf die Entwicklungen in der Mädchen- und Frauenbildung im Zuge der Reformen unter Maria Theresia und Joseph II. Diplomarbeit. University of Vienna. https://othes.univie.ac.at/33445/ [Letöltve: 2020. 12. 12.]

 • 44

  Pléh Cs. (2020) Mérei Ferenc a polgári és a szocialista embereszmény feszültségei közepette. Educatio, Vol. 29. No. 4. pp. 545–566.

 • 45

  Pukánszky B. (2001) A gyermekkor története. Budapest, Műszaki Kiadó.

 • 46

  Pukánszky B. (2003, ed.) Két évszázad gyermekei. A tizenkilencedik-huszadik század gyermekkorának története. Budapest, Eötvös József Kiadó.

 • 47

  Pukánszky B. & Németh A. (1996) Neveléstörténet. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó Rt.

 • 48

  Sáska G. (2011) Új társadalomhoz új embert és új pedagógiát! A XX. századi egyenlőségpárti és antikapitalista pedagógiákról. Budapest, Gondolat.

 • 49

  Sáska G. (2015) Az elmúlt két évtized pedagógusképzési reformküzdelmei kreditekben elbeszélve. Magyar Tudomány 7. sz. http://www.matud.iif.hu/2015/07/11.htm [Letöltve: 2020. 10. 03.]

 • 50

  Sáska G. (2018) Igény az igazság monopóliumára I–II.: A politikai és a világnézeti marxizmus-leninizmus a sztálini kor pedagógia tudományában.Pedagógiatörténeti Szemle, Vol. 4. Nos 1–2. pp. 1–52.

 • 51

  Skiera, E. (1999) A szabadelvű iskolák úttörői. In: Németh A. & E. Skiera (eds) Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.

 • 52

  Skiera, E. (2004) Az életreform-mozgalmak és a reformpedagógia. Iskolakultúra, Vol. 14. No. 2. pp. 32–44.

 • 53

  Somogyvári L. (2020): A szovjet pszichológia amerikai interpretációja az emigránsok visszaemlékezései alapján. Educatio, Vol. 29. No. 4. pp. 567–581.

 • 54

  Tóth G. (1979, ed.) Pedagógiai és pszichológia a Szovjetunióban. Tankönyvkiadó, Budapest.

 • 55

  Utasítás (1936) Utasítás a közoktatásügyi igazgatásról szóló 1935: VI. törvénycikk végrehajtására. A törvény indoklása 95–113. Budapest, Királyi Magyar Egyetemi nyomda.

 • 56

  Vajda Zs. & Kósa É. (2005) Neveléslélektan. Budapest, Osiris Kiadó.

 • 57

  Van Horn Melton, J. (1988): Absolutism and the Eighteenth-Century Origins of Compulsory Schooling in Prussia and Austria. Cambridge University Press.

 • 58

  Weber, M. (1987) Gazdaság és társadalom 1. Budapest, Közgazdasági és Jogi Kiadó.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Apr 2022 0 9 17
May 2022 0 10 20
Jun 2022 0 8 4
Jul 2022 0 6 8
Aug 2022 0 4 9
Sep 2022 0 4 17
Oct 2022 0 0 0