Author:
Erna Uricska Nemzeti Közszolgálati Egyetem RTK Idegennyelvi és Szaknyelvi Lektorátus, 1083 Budapest, Üllői út 82.

Search for other papers by Erna Uricska in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Open access

Összefoglaló. A felsőoktatás egyik fontos feladata, hogy igazodjon a munkaerőpiac kihívásaihoz. Korábban még nem létező, digitális képességekre épülő pozíciók jelentek meg az utóbbi években, amelyek ellátásához a digitális olvasás- és írástudás, valamint a kommunikáció fejlesztése elengedhetetlen. A tanulmány célja a hallgatók jelenlegi digitális és verbális kommunikációs szintjének és azok fejlesztési lehetőségeinek bemutatása a rendészeti szaknyelvi órák keretében. Bemutatjuk a különböző nyelvtanítási módszerek és nyelvtanulási stratégiák alkalmazhatóságát, melyre építve ismertetjük a tervezett empirikus vizsgálatunk legfontosabb jellemzőit, melyet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Rendészettudományi Karán a rendészeti szaknyelvet tanuló hallgatók körében valósítunk majd meg.

Summary. One of the main tasks of higher education is to adapt to the challenges of the labour market. New positions have emerged nowadays that can be filled only by those possessing appropriate digital and communication skills, thus these jobs require these skills on a daily basis. The aim of the study is to present the students’ actual digital and verbal communication level and the possible ways of their improvement in ESP (English for Specific Purposes) classes. We present the applicability of various language teaching methods and language learning strategies, and relying on them, we present the main characteristics of our planned empirical research that will be carried out with the students of the Faculty of Law Enforcement at the University of Public Service.

 • 1

  Bárdos J. (2000) Az idegen nyelvek tanításának elméleti alapjai és gyakorlata. Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó.

 • 2

  Barnucz N. (2019a) IKT-eszközök szerepe az angol nyelv oktatásában. Educatio, Vol. 28. No. 2. pp. 403–414.

 • 3

  Barnucz N. (2019b) Digitális egyenlőtlenségek a szociológiai elemzések tükrében. In: Karlovitz J. T. (ed.) Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből. Komárno, International Research Institute. pp. 205–212.

 • 4

  Barnucz N. (2019c) IKT-eszközökkel Támogatott (Rendészeti) Nyelvoktatás. Magyar Rendészet, Vol. 19. No. 4. pp. 15–31.

 • 5

  Barnucz N. (2020) A kiterjesztett valóság alkalmazása a nyelvoktatásban különös tekintettel a rendészeti szaknyelvre. Educatio, Vol. 29. No. 4. pp. 644–652.

 • 6

  Barnucz N. & Uricska E. (2021) Innovatív nyelvtanulási módszerek és módszertan a rendészeti szaknyelvi képzés vizsgálatában. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 70. Nos 9–10. pp. 53–63.

 • 7

  Báthory Z. (2002) A rendszerszintű oktatási felmérések néhány tanulsága. Új Pedagógiai Szemle, Vol. 52. No. 2. pp. 31–37.

 • 8

  Benedek A. (2008) Digitális pedagógia. Tanulás IKT környezetben. Budapest, Typotex Kiadó.

 • 9

  Bernáth L. (2006) A magyar újságíró múltja és jelene. Acta Academiae Paedagogicae Agriensis, Vol. 33. pp. 28–30.

 • 10

  Borszéki J. (2014) Activities That Have Worked Well in Teaching ESP. In: B. Fregan (ed.) Success and Challenges in Foreign Language Teaching: International Conference for Language Instructors. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. pp. 55–64.

 • 11

  Borszéki J. (2018) The Definition of Specific-purpose English Language Competences Needed in Border Control and their Development Potentials II. English for Border and Coast Guards: Specific-purpose English Language Skills and the FRONTEX Tools Designed for Their Development – Level A2/B1. Magyar Rendészet, Vol. 18. No. 5. pp. 139–175.

 • 12

  Borszéki J. (2019) E-learning anyagok használata az angol rendészeti szakmai nyelv oktatásában. Rendőrségi Tanulmányok, Vol. 2. No. 3. pp. 115–149.

 • 13

  Capurro, R. & Hjorland, B. (2003) The Concept of Information. Annual Review of Information Science and Technology, Vol. 37. No. 1. pp. 343–411.

 • 14

  Castells, M. (2013) Communication Power. Oxford, Oxford University Press.

 • 15

  Christián L. (2013) Miért bíznak a finnek a rendőrségben? Új rendészeti megoldások Finnországból. Belügyi Szemle, Vol. 61. Nos 7–8. pp. 130–142.

 • 16

  Citron, K. D. (2009) Cyber Civil Rights. Boston University Law Review, Vol. 89. No. 1. pp. 61–125.

 • 17

  Czékmán B. (2017) Mobiltechnológia a tanórán: oktatási tartalmak, oktatást segítő digitális megoldások. In: Fehér P. & Aknai D. O. (eds) I. Mobil eszközök az oktatásban konferencia. Válogatott tanulmányok az I. Mobil eszközök az oktatásban konferenciáról. Debrecen, Debreceni Egyetem Kiadó. pp. 249–254.

 • 18

  Dale, E. (1969) Audio-Visual Methods in Teaching. New York, Dryden.

 • 19

  Dani E. (2014) A kétfázisú HY-DE-modell: A hiper- és mélyfigyelem fázisváltásai a katedrától a hallgatói önfejlesztéséig. Informatika a felsőoktatásban konferencia, Debrecen. https://bit.ly/2XWlvHI [Letöltve: 2020. 04. 23.]

 • 20

  Dessewffy T. (2019) Digitális szociológia. Budapest, Typotex Elektronikus Kiadó Kft.

 • 21

  Erstad, O. (2010) Educating the Digital Generation. Nordic Journal of Digital Literacy, Vol. 5. No. 1. pp. 56–70.

 • 22

  Forgó F. (2017) Új médiakörnyezet, újmédia-kompetenciák. In: Forgó S. (ed.) Az információközvetítő szakmák újmédia-kompetenciái, az újmédia lehetőségei. Eger, Líceum Kiadó. pp. 9–25.

 • 23

  Forgó F. (2018) Az újmédia az információközvetítő szakmákban. Könyv és Nevelés, Vol. 20. No. 1. pp. 82–104.

 • 24

  Husband, J. & Krebs, W. (2015) Networks and Wierarchy. Workforce Solutions Review, Vol. 6. pp. 5–8.

 • 25

  Klausz M. (2016) A közösségi média nagykönyve. Budapest, Athenaeum Kiadó Kft.

 • 26

  Klausz M. (2019) A közösségi média botránykönyve – Hogyan kezeljük a közösségi média konfliktusait a digitális térben? Budapest, Közösségi-média.com Kiadó.

 • 27

  Kozáry A. (2019) Töprengések a biztonságról és a rendőrségbe vetett bizalomról. In: Gaál Gy. & Hautzinger Z. (eds) Gondolatok a rendészettudományról. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának tizenötödik évfordulója alkalmából. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság. pp. 203–208.

 • 28

  Kubinger-Pillmann J. (2011) Digitális pedagógiai módszer- és eszköztár alkalmazása a felsőoktatásban. Iskolakultúra, Vol. 11. No. 12. pp. 48–59.

 • 29

  Less F. (2015) A közösségi hálózatok és a közösségi rendőrség kapcsolata. (Mi keresnivalója van a rendőrségnek a Facebookon?) Nemzetbiztonsági Szemle, Vol. 3. No. 1. pp. 26–51.

 • 30

  Less F. (2016) A politikai demonstrációk demokratikus rendőri tömegkezelésének kérdései. Doktori disszertáció. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem.

 • 31

  Mátételkiné Holló M. (2009) A francia rendőri szaknyelv és az argó. In: Sebestyén J. & Surányi Zs. (eds) A nyelv, az irodalom és a kultúra varázsa. Veszprém, Pannon Egyetemi Kiadó. pp. 89–93.

 • 32

  Mátételkiné Holló M. (2010) Rendészet és nyelv. In: Dobos Cs. (ed.) Szaknyelvi kommunikáció. Miskolc–Budapest, Miskolci Egyetem – Tinta Tankönyvkiadó. pp. 285–299.

 • 33

  Molnár K. (2018) Rendészeti kommunikáció – a média tükrében. Kézikönyv és szemelvénygyűjtemény a rendészeti szakújságíró szakirányú továbbképzési szak hallgatóinak. Budapest, Dialóg Campus Kiadó.

 • 34

  Molnár K. (2019a) Kompetenciafejlesztés mesterfokon – tízéves a rendészeti mesterképzés. In: Hegedűs J. (ed.) A magatartástudomány helye és szerepe a rendészeti képzésben. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. pp. 102–114.

 • 35

  Molnár K. (2019b) A motiválás módszertani lehetőségei a felsőfokú rendészeti képzésben. In: Hegedűs J. (ed.) A magatartástudomány helye és szerepe a rendészeti képzésben. Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem. pp. 89–101.

 • 36

  Molnár K. & Uricska E. (2018) The Police Café – AN Efficient Method for Improving the Dialogues between the Police and the Community. European Law Enforcement Research Bulletin, Special Conference Edition 4.

 • 37

  Molnár K. & Uricska E. (2019): A Café módszer alkalmazásának tapasztalatai a rendészeti felsőoktatásban. Magyar Rendészet, Vol. 19. No. 4. pp. 69–80.

 • 38

  Nouri, J. (2019) Students Multimodal Literacy and Design of Learning during Self-studies in Higher Education. Technology, Knowledge and Learning, Vol. 24. pp. 683–698. https://doi.org/10.1007/s10758-018-9360-5

 • 39

  O’Malley, C., Vavoula, G., Glew, J., Taylor, J., Sharples, M. & Lefrere, P. (2003) Guidelines for Learning/Teaching/Tutoring in a Mobile Environment. London, The Open University. https://bit.ly/3p27yCc [Letöltve: 2020. 12. 16.]

 • 40

  Pirzada, K. & Khan, F. N. (2013) Measuring Relationship between Digital Skills and Employability. European Journal of Business and Management, Vol. 5. No. 24. pp. 124–133.

 • 41

  Sallai J. (2019) A rendészettudomány forrásai, gyökerei. In: Gaál Gy. & Hautzinger Z. (eds) Gondolatok a rendészettudományról. Írások a Magyar Rendészettudományi Társaság megalapításának tizenötödik évfordulója alkalmából. Budapest, Magyar Rendészettudományi Társaság. pp. 241–248.

 • 42

  Tapscott D. (2001) Digitális gyermekkor. Budapest, Kossuth Kiadó.

 • 43

  Tari A. (2010) Y generáció. Budapest, Jaffa Kiadó.

 • 44

  Tari A. (2011) Z generáció. Budapest, Tericum.

 • 45

  Twenge, M. J. (2018) iGeneráció. Budapest, Édesvíz Kiadó.

 • 46

  Uricska E. (2020a) Közösségi rendészet-közösségi média. Elméleti háttér és a rendészeti digilektus fogalmának bevezetése. Magyar Rendészet, Vol. 20. No. 2. pp. 153–168.

 • 47

  Uricska E. (2020b) Proper Interactive Communication of the Police as a(n E-)trust-building Strategy. Introducing the Term Policing Digilect. Kosice Security Review, Vol. 10. No. 2. pp. 185–195.

 • 48

  Veszelszki Á. (2017) Netnyelvészet – Bevezetés az Internet nyelvhasználatába. Budapest, L’Harmattan Kiadó.

 • 49

  Wall, D. S. (2010) Policing Cybercrimes: Responding to the Transnational Challenges of Cybercrime. Hanover, Dartmouth College, Institute for Security, Technology and Society.

 • Collapse
 • Expand
 • Top

 

The author instruction is available in PDF.
Please, download the file from HERE.

 

Senior editors

Editor-in-Chief: Anikó Fehérvári

Editorial Board

 • Iván Bajomi (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Zsuzsanna Hanna Biró (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Anikó Fehérvári (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Katalin Forray R. (Pécsi Tudományegyetem)
 • Ildikó Hrubos (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Zoltán Györgyi (Debreceni Egyetem)
 • Tamás Kozma (Debreceni Egyetem)
 • Gergely Kováts (Budapesti Corvinus Egyetem)
 • Péter Lukács (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • Péter Tibor Nagy (Wesley János Lelkészképző Főiskola)
 • István Polónyi (Debreceni Egyetem)
 • Géza Sáska (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Marianna Szemerszki (Oktatási Hivatal)
 • Krisztián Széll (Eötvös Loránd Tudományegyetem)
 • Gábor Tomasz (Oktatási Hivatal)
 • Zsuzsanna Veroszta (KSH Népességtudományi Kutatóintézet)

Institute: ELTE Neveléstudományi Intézet
Address: Kazinczy u. 23-27. H-1075 Budapest, Hungary
Phone: (06-1) 461-4500
Fax: (06-1) 461-4528

2020  
CrossRef Documents 29
CrossRef
Cites
3
CrossRef H-index 2

2019  
WoS
Cites
34
CrossRef
Documents
73

 

Educatio
Publication Model Gold Open Access
Submission Fee none
Article Processing Charge none
Subscription Information Gold Open Access

Educatio
Language Hungarian
Size B5
Year of
Foundation
1991
Publication
Programme
2020 Volume 29
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
4
Founder Eötvös Loránd Tudományegyetem
Founder's
Address
H-1053 Budapest, Hungary Egyetem tér 1-3.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 1216-3384 (Print)
ISSN 1419-8827 (Online)