View More View Less
 • 1 Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Budapest Pollack Mihály tér 3. 1088
 • | 2 Országos Igazságügyi Orvostani Intézet Budapest
Restricted access

A 2008. évi XXI. genetikai törvény a humángenetikai vizsgálatok és kutatások hazai kodifikálásának mérföldköve. A törvény a nemzetközi jogszabályokkal harmonizál, EU-konform. Garantálja az önrendelkezési jog és a szakma szabályainak teljes körű érvényesülését. A legális működés feltétele az intézményi akkreditáció, a rendszeres auditálás, az állami felügyelet rendeletszintű szabályozása és a koordinált hálózati felépítés lehet. A végrehajtáshoz további kormány- és miniszteri rendeletek szükségesek. Orv. Hetil., 2012, 153, 683–689.

 • Nagy, L., Zahuczky, G. (eds.): Strategic research plan. Genomic National Technology Platform. [Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform.] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest, 2010. [Hungarian]

  '', in Strategic research plan. Genomic National Technology Platform. [Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform.] , (2010 ) -.

 • Act VI/2002 on Oviedo convention of the Council of Europe for the protection of human rights and dignity of the human being with regard to the application of biology and medicine: convention on human rights and biomedicine. Dated of 4 April 1997. [2002. évi VI. törvény az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act XXI/ 2008 on Protection of human genetic data, rules for human genetic studies and research, and regulatori orders of biobanks. [A humángenetikai adatok védelméről, a humángenetikai vizsgálatok és kutatások, valamint a biobankok működésének szabályairól szóló 2008. évi XXI. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Kosztolányi, Gy., Ferencz, A.: Key issues of discussions on background material related to the law on professional, ethical and legal aspects of medical genetics. Ministry of Health preparatory subject matter. [Kiemelt kérdések az orvosi genetika szakmai, etikai és jogi kérdéseiről szóló törvény kiegészítő háttéranyag megvitatásához.] Előkészítő anyag. Egészségügyi Minisztérium, 2004. [Hungarian]

  Ferencz A. , '', in Key issues of discussions on background material related to the law on professional, ethical and legal aspects of medical genetics. Ministry of Health preparatory subject matter. [Kiemelt kérdések az orvosi genetika szakmai, etikai és jogi kérdéseiről szóló törvény kiegészítő háttéranyag megvitatásához.] Előkészítő anyag. , (2004 ) -.

 • Act CLIV/1997 on Health Care. [Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act CLVII/1997 on Management and protection of medical and related personal data. [Az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi CLVII. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act XXII/1998 on Justification of criminal law amendments. [1998. évi XXII. törvény a büntető jogszabályok módosításáról.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • The European Parliament and The Council of the European Union. Directive 95/46/EC on the protection of individuals with regard to the processing of personal.

 • The European Parliament and The Council of the European Union. Directive 2004/23/EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on setting standards of quality and safety for the donation, procurement, testing, processing, storage and distribution of human tissues and cells.

 • The European Parliament and The Council of the European Union. Directive 2006/17/EC as regards certain technical requirements for the donation, procurement and testing of human tissues and cells.

 • Council of Europe: Recommendation Rec (2006) 4 of the Committee of Ministers to member states on research on biological materials of human origin.

 • Universal declaration of the human genome and human rights. In: Bioethics programme of UNESCO, anthology. Ed.: Sándor, J. [Az emberi génállomány és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (1997). In: Bioetika az UNESCO-ban. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Sándor, J.] Budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) Bioetikai és Jogi Központ, Budapest, 2008. [Hungarian].

 • International declaration on human genetic data. In: Bioethics programme of UNESCO, anthology. Ed.: Sándor, J. [Nemzetközi nyilatkozat a humángenetikai adatokról (2003). In: Bioetika az UNESCO-ban. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Sándor, J.] Budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) Bioetikai és Jogi Központ, Budapest, 2008. [Hungarian].

 • Universal declaration on bioethics and human rights. In: Bioethics programme of UNESCO, anthology. Ed.: Sándor, J. [A bioetika és az emberi jogok egyetemes nyilatkozata (2005). In: Bioetika az UNESCO-ban. Szöveggyűjtemény. Szerk.: Sándor, J.] Budapesti Közép-európai Egyetem (CEU) Bioetikai és Jogi Központ, Budapest, 2008. [Hungarian].

 • Act CLXVIII/2007 on The law on the publication of the Lisbon Treaty. [A Lisszaboni Szerződés kihirdetéséről szóló 2007. évi CLXVIII. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act 31/2009 on Ministry of Health regulation amending former Mininistry of Health regulation on medical research on humans. [Az emberen végzett orvostudományi kutatásokról szóló 23/2002. (V. 9.) EüM-rendeletet módosító 31/2009. (X. 20.) EüM-rendelet.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act 235/2009 on Government Decree on the authorization procedure of medical research and clinical trials on humans. [Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) kormányrendelet.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act 26/2008 on Professional minimum terms of rendering health services. [Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendeletet módosító 26/2008. (VIII. 11.) EüM-rendelet.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Németh, Gy., Molnár, M. J., Aradi, I., Nagy, K., et al.: Personally affected medical treatment study group. In: Strategic research plan. Genomic National Technology Platform. Eds.: Nagy, L., Zahuczky, G. [Személyre szabott orvoslás munkacsoport. In: Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform. Szerk.: Nagy, L., Zahuczky, G.] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest, 2010, 117–145. [Hungarian]

  Nagy K. , '', in Strategic research plan. Genomic National Technology Platform [Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform] , (2010 ) -.

 • Act CXII/2011 on Law on the right to informational self-determination and freedom of information. [Az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Baranyi, Zs., Jósa, V.: Ethical issues of tissue banks. [A szövetbankok etikai kérdései.]. Magyar Orvos, 2010, 21, 31–34. [Hungarian]

  Jósa V. , 'Ethical issues of tissue banks. [A szövetbankok etikai kérdései.] ' (2010 ) 21 Magyar Orvos : 31 -34.

  • Search Google Scholar
 • Melegh, B., Polgár, N.: Genomic treasure, banking team. In: Strategic research plan. Genomic National Technology Platform. Eds.: Nagy, L., Zahuczky, G. [Genomikai kincs, banking munkacsoport. In: Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform. Szerk.: Nagy, L., Zahuczky, G.] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest, 2010, 101–107. [Hungarian]

  Polgár N. , '', in Strategic research plan. Genomic National Technology Platform [Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform] , (2010 ) -.

 • Fehér, K., Németh, K., Prantner, I.: Molecular and predictive epidemiology. Risk assessment, risk management. Public health medicine. [Molekuláris és prediktív epidemiológia. Kockázatbecslés, kockázatkezelés. In: Ember, I. (szerk.): Népegészségügyi orvostan.] Dialog Campus Kiadó, Budapest, 2007, 182–190. [Hungarian]

  Prantner I. , '', in Public health medicine [Népegészségügyi orvostan] , (2007 ) -.

 • Act 51/1997 on Law the health services and screenings available within compulsory health insurance for prevention and early recognition of diseases. [A kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető, a betegségek megelőzését és korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról szóló 51/1997. (XII. 18.) NM-rendelet.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act XI/1991 on Law on medical official and health administration activities. [Az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act XXII/1992 on Labour Code. [A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Act I/2012 on Labour Code. [A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény.] http://net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Fehér, A., Nagy, L.: Genomic, technology working group. In: Strategic research plan. Genomic National Technology Platform. Eds.: Nagy, L., Zahuczky, G. [Genomikai technológiai munkacsoport. In: Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform. Szerk.: Nagy, L., Zahuczky, G.] Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Budapest, 2010, 35–65. [Hungarian]

  Nagy L. , '', in Strategic research plan. Genomic National Technology Platform [Stratégiai kutatási terv. Genomikai Nemzeti Technológiai Platform] , (2010 ) -.

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 82 82 10
Full Text Views 22 8 0
PDF Downloads 13 8 0