View More View Less
 • 1 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola Gyógypedagógiai Alaprogram Budapest
 • | 2 ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar Budapest Kazinczy u. 23–27. 1075
Restricted access

Az iskolai teljesítményt érintő, részképességzavart okozó dyslexia, dysgraphia és dyscalculia kivizsgálása és kezelése az orvosok tanácsadó és szakértő szerepét is megkívánja. A dyslexia, dysgraphia és dyscalculia tüneteit mutató gyerekeknél és felnőtteknél az olvasás, az írás és a számolás területén merülnek fel olyan nehézségek, amelyek a tanulási folyamatot akadályozzák. A dyslexiához, dysgraphiához és dyscalculiához viselkedési problémák is társulhatnak, amelyek így együtt terápiával jól kezelhetők, de végérvényesen meg nem szüntethetők. Az oktatásban, ahol a dyslexiának, dysgraphiának és dyscalculiának, illetve az ebből következő tanulási nehézségeknek nap mint nap jelentősége van az iskolai követelményeknek való megfelelés során, létezik a méltányosság. A méltányolásban a hazai jogi szabályozás kiemelt jelentőséget tulajdonít az orvosi szakvéleménynek, azonban szigorúan meghatározott, hogy ez milyen formában fogadható el. Természetesen semmi sem gátolja azt, hogy a dyslexiás, dysgraphiás és dyscalculiás gyereket nevelő szülők vagy maguk az e problémákkal küzdő felnőttek néhány jó tanácsot, iránymutatást kapjanak az orvostól, és sokszor ez egy életre szólóan meghatározóbb, mint a papír, amin a diagnózis áll. Hogyan értelmezendő a diagnózis? Fogyatékosságként vagy sajátos tanulási igényként? E cikk szerzői úgy látják, hogy a két megközelítés párhuzamosan van jelen, de a gyógyászati és az oktatási vélekedéseknek jobban közelítenie kellene egymáshoz azért, hogy a vita fókuszában álló tüneteket mutató gyerek vagy felnőtt megfelelő segítséget kapjon a problémájával való megküzdésben. A differenciáldiagnosztikai részben a szerzők körüljárják, hogy pontosan mit is jelent a dyslexia, dysgraphia és dyscalculia a nevelés-, illetve az orvostudomány szemszögéből. A kivizsgálási és terápiás lehetőségekről szóló részekben rámutatnak arra, hogy az orvos a segítő személyek egyike. Számukra hasznos lehet a közlemény végén szereplő gyakran ismételt kérdések tára. Orv. Hetil., 2013, 154, 209–218.

 • Gyarmathy, É.: Identification and therapy of learning disabilities in the kindergarten and in the primary school. [Tanulási zavarok azonosítása és kezelése az óvodában és iskolában.] http://www.diszlexia.hu/Tzcikk2.htm Accessed: 22.10.2012. [Hungarian]

 • Gósy, M.: Hemispheric dominance, speech perception, difficulty in reading. In: Gósy, M. (ed.): Difficulty of speech perception and understanding in the childhood. [Agyfélteke-dominancia, beszédészlelés, olvasási nehézség. In: Gósy, M. K. (szerk.): Gyermekkori beszédészlelési és beszédmegértési zavarok.] Nikol Gmk., Budapest, 1996, 163–176. [Hungarian]

 • Meixner, I.: Method of the dyslexia prevention and reeducation. [A diszlexia prevenció és reedukáció módszere.] Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Csépe, V.: From word blindness to dyslexia. In: Martonné, T. T. (ed.): Development education. The development of major theoretical and practical procedures. [A szóvakságtól a diszlexiáig. In: Martonné, T. M. (szerk.): Fejlesztő pedagógia. A fejlesztés főbb elméletei és gyakorlati eljárásai.] ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 2002. [Hungarian]

 • Bauer, J. J.: Too much time on Sycamore Street. Educational Media Corporation, Mineapolis, 1999.

 • Gathercole, S. E., Alloway, T. P.: Working memory & learning. A practical guide for teachers. SAGE, London, 2011.

 • Moody, S.: Dyslexia. How to survive and succeed at work. Vermilion, London, 2006.

 • Morgan, E., Klein, C.: The dyslexic adult in a non-dyslexic world. Whurr Publishers, London, 2000.

 • Scott, R.: Dyslexia and counselling. Whurr Publishers, London, 2004.

 • Csépe, V.: Self, the promising negativity. Event-related brain potentials in speech perception and assessment of dyslexia. [ÉN, a sokat ígérő negativitás. Eseményhez kötött agyi potenciálok a beszédészlelés és a diszlexia vizsgálatában.] Magyar Pszichológiai Szemle, 2003, 2, 243–267. [Hungarian]

 • Gyarmathy, É.: Dyslexia in the digital age. [Diszlexia a digitális korszakban.] Műszaki Kiadó, Budapest, 2012. [Hungarian]

 • Galaburda, A., Livingstone, M.: Evidence for a magnocellural defect in developmental dyslexia. Ann. N Y Acad. Sci., 1993, 682, 70–82.

 • Csépe, V.: Cognitive developmental neuropsychology. [Kognitív fejlődés-neuropszichológia.] Gondolat Kiadó, Budapest, 2005, 235–245. [Hungarian]

 • Csépe, V.: Do we read well the message of the genes from the genes of poor readers? [Jól olvassuk-e a gének üzenetét a rosszul olvasók génjeiből?] Pszichológia, 2009, 29, 63–76. [Hungarian]

 • Porkolábné, B. K.: Diagnostics and development of the learning difficulties. University lectures to psychology students. [Tanulási készségek diagnosztikája és fejlesztése. Egyetemi előadások pszichológus hallgatóknak.] ELTE BTK, Budapest, 2001. [Hungarian]

 • Chromosomal abnormalities. In: News Medical. http://www.news-medical.net/health/Chromosomal-Abnormalities.aspx Accessed: 22.10.2012

 • Cholewa, J., Heber, S. W., Hollweg, W., et al.: The cognitive neuropsychology of disorders of the reading-learning. [Die kognitive Neuropsychologie der Störungen des Schriftspracherwerbs.]. Heilpädagogische Forschung, 2008/4.

 • Tánczos, J.: There is a problem with learning. [Baj van a tanulással.] Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2006. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 386 386 39
Full Text Views 22 4 0
PDF Downloads 18 2 0