View More View Less
 • 1 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Traumatológiai Osztály Miskolc
 • | 2 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar Civilisztikai Tudományok Intézete, Polgári Jogi Tanszék Miskolc
Restricted access

Az egészségügyi szolgáltatások során a betegnek okozott károk miatt indult kártérítési perek száma hazánkban a rendszerváltást követően nőtt meg számottevően. A károkozás polgári jogi megítélésére vonatkozó bírói gyakorlat szintén hosszú évtizedek alatt alakult ki, és alakul napjainkban is. Időközben azonban hatályba lépett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), amely – többek között – az egészségügyi ellátással összefüggő károkozás megítélésének átértékelését tette szükségessé. Két fő területen találkozhatunk olyan változásokkal, amelyek alapjaiban érintik az egészségügyi kártérítési perek esetleges jövőbeni alakulását. Az ilyen jellegű perek kezdeti időszakában még nem volt egyértelmű, hogy az esetet a beteg és az egészségügyi szolgáltató közötti szerződéses jogviszony alapul vételével (kontraktuális felelősség), vagy a szerződésen kívüli károkozás (deliktuális felelősség) általános törvényi tényállása alapján kell-e a bíróságoknak megítélni. Az elmúlt közel tíz év alatt azonban mind az elméletben, mind pedig a gyakorlatban megállapítást nyert, hogy az egészségügyi szolgáltató és a beteg között szerződés jön létre, amelynek célja és rendeltetése a beteg érdekének és akaratának megfelelő egészségügyi szolgáltatás nyújtása. Az orvosi szolgáltatás pedig szerződésszegő, ha nem felel meg a beteg érdekének és akaratának, illetve a szerződéssel elérni kívánt célnak. Az új szabályozással azonban szigorodott a szerződésszegéssel okozott kárért való felelősségi rendszerben a szerződésszegő fél kimentési lehetősége, amely a korábbiakhoz képest szinte lehetetlenné tenné az egészségügyi szolgáltató kimentésének esélyét. Így egy jogszabályi módosítás – a kialakult bírói gyakorlat további érvényesülése érdekében – az egészségügyi szolgáltatásokkal összefüggésben keletkezett kárigényekre a szerződésen kívül okozott kárért való felelősség szabályait rendeli alkalmazni. Az ezzel felmerülő dogmatikai és gyakorlati kérdéseket boncolják jelen tanulmányukban a szerzők. A másik fontos terület a nem vagyoni kártérítés helyébe lépő sérelemdíj intézményének vizsgálata, ahol a jogsértés ténye önmagában lehetővé teszi sérelemdíj kiszabását. Ez a szabályozás – a jelen személyi és tárgyi feltételek mellett működő egészségügyben – parttalanná teheti a sérelemdíj iránti igényeket. Emiatt a bíróságoknak a jövőben más szempontok alapján kell majd megítélnie a jogi értékelést esetleg nem igénylő, úgynevezett „bagatell ügyeket”. Orv. Hetil., 2014, 155(38), 1510–1516.

 • Szeghő, Á.: Liability for damages caused in conjunction with health services. [Az egészségügyi szolgáltatás nyújtásával összefüggésben okozott károkért való felelősség szabályainak változása napjainkban.] Jogelméleti Szemle, http://jesz.ajk.elte.hu/szegho42.html [Hungarian]

 • Collection of Existing Legislation. [Legfelsőbb Bíróság: CompLex, Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye] Pf.III.25.898/2001/5. net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Jobbágyi, G.: Doctor-patient legal relationship in the new Civil Code. [Az orvos-beteg jogviszony az új Ptk-ban.] Polgári Jogi Kodifikáció, 2005, 7(3), 15–20. [Hungarian]

 • Kemenes, I.: Some aspects of medical liability for tort. [Az orvos kártérítési felelősségének egyes kérdései.] Bírósági Döntvények Tára, 2008, 10, 3–4. [Hungarian]

 • Memorandum of Civil College of Supreme Court V. In: Juhasz, L. (ed.): Principled decisions of the court on civil code. V. [A Legfelsőbb Bíróság Civilisztikai Kollégiumának emlékeztetője V. In: Juhász, L. (szerk.): A Kúria elvi civilisztikai határozatai.] Novotni Kiadó, Miskolc, 2013. [Hungarian]

 • Act No CLIV. of 2009 on amendment of certain acts in the fields of health, § 58. Collection of Existing Legislation. [Egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi CLIV. törvény, 58. § CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye.] net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Sándor, J.: Healing and judgement. [Gyógyítás és ítélkezés.] Medicina Könyvkiadó, Budapest, 1997. [Hungarian]

 • Törő, K.: Medical legal relationship. [Az orvosi jogviszony.] Közgazdasági Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1986.

 • Szeghő, Á.: Medical treatment contract. [A kezelési szerződés.] Acta Conventus de Iure Civili, Tomus XI. Lectum Kiadó, Szeged, 2009. [Hungarian]

 • Hídvéginé dr. Adorján, L., Sáriné Simkó, Á.: Medical malpractices and actions of damages in health care Doctor – patient legal relationship in health care series Volume 2. (Műhibák és kártérítési perek az egészségügyben. Orvos–beteg jogviszonyok az egészségügyben sorozat 2.). Medicina Könyvkiadó, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Esztergom City Court judgement No. 2/A. P.20 915/1997. and Komárom–Esztergom County Court judgement No. 2. Pf. 20 438/1998. In: Köles, T. (ed.): Medical malpractice lawsuits. [Esztergomi Városi Bíróság 2/A. P.20 915/1997. sz. és Komárom–Esztergom Megyei Bíróság 2. Pf. 20 438/1998. sz. ítéleteiben.] In: Köles, T. (szerk.): Orvosi műhiba perek.] HVG, 1999, 102–108. [Hungarian]

 • Supreme Court judgement No. Pfv. III. 22.627/1999. Collection of Existing Legislation. [Legfelsőbb Bíróság Pfv. III. 22.627/1999. CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye.] net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Civil law. Contract law. First and second parts. [Polgári jog. Kötelmi jog. Első és második rész.] HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2013. [Hungarian]

 • Act No. CCLII. of 2013. on amendment of certain acts related entry into force of the new Civil Code. Collection of Existing Legislation, 8. § (20). [Egyes törvényeknek az új Polgári Törvénykönyv hatályba lépésével összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CCLII. törvény, 8. § (20) bekezdés. CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye.] net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Simon, T.: If thrown out the door, climb back through the window! [Kidobnak az ajtón, mássz vissza az ablakon!] Med. Jur., 2014, 5(1), 4–7. [Hungarian]

 • Constitutional Court judgement No. 34/1992. (VI. 1.) Collection of Existing Legislation. [34/1992. (VI. 1.) AB határozat. CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye.] net.jogtar.hu [Hungarian]

 • Barzó, T.: Sanctions for violation of privacy. [A személyiségi jogok megsértésének szankciói.] In: New Hungarian Civil Law Textbook (I–VII.) Volume I. General Doctrines and Law of Personality, Novotni Foundation, Miskolc, 2013. [Új Magyar Polgári Jog Tankönyv (I–VIII.) I. kötet. Általános Tanok és Személyek Joga. Novotni Alapítvány, Miskolc, 2013.] 288–291.

 • Dósa, Á.: Medical liability for tort. [Az orvos kártérítési felelőssége.] HVG–ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 2010. [Hungarian]

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Jan 2021 42 0 0
Feb 2021 29 1 1
Mar 2021 22 0 4
Apr 2021 33 2 2
May 2021 86 0 0
Jun 2021 7 0 5
Jul 2021 0 0 0