View More View Less
 • 1 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely (Târgu Mureș), Románia
 • | 2 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, 540042 Târgu-Mureș, str. Revoluției nr. 27, jud. Mureș, Romania
 • | 3 Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely (Târgu Mureș), Románia
 • | 4 Maros Megyei Múzeum, Marosvásárhely (Târgu Mureș), Románia
Restricted access

Absztrakt:

Bevezetés: A fogazat a szervezet egységes részeként nem képez kivételt az embernek a fejlődéstani okokból és életformából következő fizikai antropológiai változásai alól. A különböző káros stresszhatások mellett a természetes kiválasztódás is hozzájárul bizonyos fogmorfológiai jellemzők hangsúlyosabbá válásához. Célkitűzés: Középkori embertani leletek és mai páciensek gipszmintáin végzett odontometriai elemzés eredményeinek, valamint a járulékos csücskök jelenlétének összehasonlítása. Anyag és módszer: A 19 embertani leletből származó 132, valamint 30 páciens modelljén meglévő 694 fog morfológiai jellegzetességeit figyeltük meg. A koronák mesiodistalis, incisivogingivalis és vestibulooralis átmérőinek kétdimenziós képanalízise során nyert értékeit összehasonlítottuk, és megvizsgáltuk az antropológiai szempontból kiemelt fontosságú Carabelli- és taloncsücsköket. Eredmények: A XIV. századi és a jelenkori fogak méretei között statisztikai szempontból jelentős változást találtunk néhány fogcsoport esetében. A középkori leleteken az oldalsó fogak kevésbé széles koronával rendelkeztek, mint a mai populációban mért fogak. A történeti leleteken talált Carabelli-csücskök a Dahlberg-skála szerinti 1. és 3. fokozathoz tartoztak (23,07%-os előfordulás), míg a mai eseteken megfigyelt Carabelli-csücskök a 3., 4., 5., 6. és 7. fokozathoz tartoztak (50,90%-os előfordulás). Taloncsücsökkel a jelenkori csoportban találkoztunk, mindössze egy esetben. Következtetés: A vizsgált jelenkori fogakon a Carabelli-csücskök hangsúlyosabb morfológiai formában és nagyobb gyakorisággal jelentek meg, ami a mai populáció europid jellegét hangsúlyozza. Orv Hetil. 2018; 159(30): 1235–1240.

 • 1

  Bodzsár É, Zsákai A. Anthropological/human biological practices. [Antropológiai/humánbiológiai gyakorlatok.] Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest, 2013. [Hungarian]

 • 2

  Goose DH, Lee GT. The mode of inheritance of Carabelli’s trait. Hum Biol. 1971; 43: 64–69.

 • 3

  Subedi NS, Sanjay S, Tej P, et al. The prevalence of the Carabelli trait in selected Nepalese population. Br J Med Med Res. 2015; 7: 285–291.

 • 4

  Kerekes-Máthé B, Brook AH, Mártha K, et al. Mild hypodontia is associated with smaller tooth dimensions and cusp numbers than in controls. Arch Oral Biol. 2015; 60: 1442–1449.

 • 5

  Dézsi C, Mágori KA, Szili K. The new and old methods of dental person and victim identification. A literature review. [A fogászati személy- és áldozatazonosítás régi és új módszerei. Irodalmi áttekintés.] Orv Hetil. 2015; 156: 755–763. [Hungarian]

 • 6

  Dahlberg AA. Analysis of American Indian dentition. In: Dental anthropology. Pergamon Press, London, New York, 1963; pp. 149–178.

 • 7

  Hattab FN, Yassin OM, Al-Nimri KS. Talon cusps in permanent dentition associated with other dental anomalies: review of literature and reports of seven cases. ASDC J Dent Child. 1996; 63: 368–376.

 • 8

  Budai M. Comparative dental morphological investigation of historical and contemporary populations. PhD thesis. [Összehasonlító fogmorfológiai vizsgálat a történeti és a mai népesség körében. Doktori (PhD) értekezés tézisei.] Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 2007. [Hungarian]

 • 9

  Koenigswald GH. The history of human. [Az ember története.] Gondolat Kiadó, Budapest, 1968. [Hungarian]

 • 10

  Brook AH, Smith RN, Elcock C, et al. The measurement of tooth morphology: development and validation of a new image analysis system. In: Mayhall JT, Heikkinen T. (eds.) Dental Morphology ’98. Oulu University Press, Oulu, 1999; pp. 380–387.

 • 11

  Kerekes-Máthé B, Mártha K, Székely M. Intra-operator reliability of a 2D image analysing method for tooth dimension measurements. Acta Med Marisiensis 2014; 60: 116–118.

 • 12

  Bernert Zs, Kustár Á. Anthropological view of the cemeteries use by population from Borsod. In: Ritoók Á, Simonyi E. (eds.) “… I walk through the valley of the shadow of deathˮ: research of the medieval churchyard cemeteries (Opuscula Hungarica 6). [A borsodi várnépek temetőinek embertani adatai. In: Ritoók Á, Simonyi E. (szerk.) „… a halál árnyékának völgyében járok”: a középkori templom körüli temetők kutatása (Opuscula Hungarica 6.).] Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2005; pp. 141–149. [Hungarian]

 • 13

  Éry K. Comparative statistical studies on the physical anthropology of the Carpathian Basin population between the 6−12th centuries A. D. [Újabb összehasonlító statisztikai vizsgálatok a Kárpát-medence 6–12. századi népességeinek embertanához.] Veszprém Megyei Múzeumok Közleményei, 1982; 16: 35–85. [Hungarian]

 • 14

  Éry K, Marcsik A, Szalai F. Additions to the anthropology of cemeteries around the church. In: Ritoók Á, Simonyi E. (eds.) “… I walk through the valley of the shadow of deathˮ: research of the medieval churchyard cemeteries (Opuscula Hungarica 6). [Adalékok a templom körüli temetők embertanához. In: Ritoók Á, Simonyi E. (szerk.) „… a halál árnyékának völgyében járok”: a középkori templom körüli temetők kutatása (Opuscula Hungarica 6.).] Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 2005; pp. 77– 83. [Hungarian]

 • 15

  Alvesalo N, Nuutila M, Portin P. The cusps of Carabelli, occurrence in first upper molars and evaluation of its heritability. Acta Odontol Scand. 1975; 33: 191–197.

 • 16

  Mavrodisz K, Rózsa N, Budai M, et al. Prevalence of accessory tooth cusps in a contemporary and ancestral Hungarian population. Eur J Orthod. 2007; 29: 166–169.

 • 17

  Kocsis-Savanya G. Centenary of the publication of the monograph by Jenő Hillebrand: New data on the morphology of human teeth. [Hillebrand Jenő: Újabb adatok az ember fogainak alaktanához című monográfiája megjelenésének centenáriuma.] Fogorv Szle. 2008; 101: 211–217. [Hungarian]

 • 18

  Berry AC. The anthropological value of minor variants of the dental crown. Am J Phys Anthropol. 1976; 45: 257–267.

 • 19

  Vodanović M, Zukanović A, Galić I, et al. Carabelli’s trait in Croatian populations over 1800 years. HOMO 2013; 64: 273–285.

 • 20

  Sharma JC. Dental morphology and odontometry of the Tibetan immigrants. Am J Phys Anthropol. 1983; 61: 495–505.

 • 21

  Kamatham R, Nuvvula S. Expression of Carabelli trait in children from Southern India – a cross sectional study. J Forensic Dent Sci. 2014; 6: 51–57.

 • 22

  Fóthi E. The anthropological aspects of the history of the Pannonian Basin. In: Fodor P. (ed.) Hungarian ancient history. Science and tradition. [A Kárpát-medence 6–11. századi történetének embertani vonatkozásai. In: Fodor P. (szerk.) Magyar őstörténet. Tudomány és hagyományőrzés.] MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 2014; pp. 151–169. [Hungarian]

 • 23

  Heltai N, Baráth Z, Kereszty É. Forensic analysis of injuries in dentistry. [Fogászati jellegű sérülések törvényszéki vizsgálata.] Orv Hetil. 2016; 157: 430–435. [Hungarian]

 • 24

  Párkányi L, Vályi P, Nagy K, et al. Odontogenic foci and systemic diseases. A review. [Az odontogén góc és a szisztémás betegségek. Irodalmi áttekinés.] Orv Hetil. 2018; 159: 415–422. [Hungarian]

All Time Past Year Past 30 Days
Abstract Views 124 124 4
Full Text Views 43 13 1
PDF Downloads 14 4 1