View More View Less
 • 1 Semmelweis Egyetem, Budapest, Tamási Áron u. 18., 1124
 • 2 Debreceni Egyetem, Debrecen
 • 3 Eszterházy Károly Egyetem, Eger
Open access

Absztrakt:

Bevezetés: Az elsőéves hallgatók tanulmányi sikerességét – a preegyetemi tapasztalatokat is figyelembe véve – előre jelző összetevőket, jellemzőket találhatunk mind egyéni, mind infrastrukturális szinten, melyek mérhetők és felhasználhatók a tanulmányi eredményesség növeléséhez, és hozzájárulnak a hallgatói mentális egészség fenntartásához. Célkitűzés: Orvosi, fogorvosi, gyógyszerészi és egészégügyi szervezői tanulmányokat kezdő hallgatók körében, tanulmányi sikerességet előjelző jellemzők felkutatása. Módszer: A Semmelweis Egyetem elsőéves hallgatói (n = 550) körében kérdőíves adatgyűjtéssel kapott adatbázis elemzése. Logisztikus regresszióval határoztuk meg a hallgatói eredményességet befolyásoló szignifikáns magyarázó változókat. Eredmények: Elkülönültek a különböző karok és presztízscsatornák eredményességet elősegítő tényezői és a hallgatói szükségletek, amelyek teljesülése egyben a hallgatói mentális egészség fenntartását is szolgálja. Két csoportot definiáltunk: (i) kartól független tényezők (például perzisztenciaérték, vallásos hit, WHO-jóllétérték, a sport fontossága, bizalom), (ii) karra jellemző tényezők (például ÁOK, FOK: szülői hatás a tanulásra, GYTK: a kapcsolatok fontossága nagy, EKK: a szülői végzettség meghatározó). Következtetés: A hallgatói élet megkezdésekor mérésekkel felszínre kerülhetnek olyan tényezők, amelyek ismerete elősegítheti a későbbi sikeres tanulmányokat, megelőzve a lemorzsolódást. A tanulmányok alatt ezek a jellemzők folyamatosan monitorozhatók, így a hallgatói sikeresség érdekében a szükséges beavatkozások megtörténhetnek. Orv Hetil. 2020; 161(4): 139–150.

If the inline PDF is not rendering correctly, you can download the PDF file here.

 • 1

  Szemerszki M. Characteristics of applicants in higher education. In: Szemerszki M. (ed.) Further education and selection from graduation to master’s degree. [A felsőoktatásba jelentkezők jellemzői. In: Szemerszki M. (szerk.) Az érettségitől a mesterképzésig. Továbbtanulás és szelekció.] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2012; pp. 19–50. [Hungarian]

 • 2

  Hassel S, Ridout N. An investigation of first-year students’ and lecturers’ expectations of university education. Front Psychol. 26 January, 2018. Available from: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2017.02218/full [accessed: June 18, 2019].

 • 3

  Pusztai G. Student performance concepts and indicators in higher education research. In: Nagy P, Veroszta Zs. (eds.) Higher education research. [Hallgatói eredményességi koncepciók és mutatók a felsőoktatás-kutatásban. In: Nagy P, Veroszta Zs. (szerk.) A felsőoktatás kutatása.] Gondolat Könyvkiadó, Budapest, 2014. [Hungarian]

 • 4

  Pusztai G. What is the concept of social capital in higher education research good for? In: Kozma T. (ed.) HERA Yearbook 2014. [Mire jó a társadalmi tőke koncepció a felsőoktatás-kutatásban? In: Kozma T. (szerk.) HERA Évkönyv 2014.] HERA, Budapest, 2015. [Hungarian]

 • 5

  Pusztai G. From invisible hand to friendly hands. [A láthatatlan kéztől a baráti kezekig.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2011. [Hungarian]

 • 6

  Pusztai G. Institutional impact and resources. In: Pusztai G, Bocsi V, Ceglédi T. (eds.) Added value of higher education. [Az intézményi hatás és forrásai. In: Pusztai G, Bocsi V, Ceglédi T. (szerk.) A felsőoktatás hozzáadott értéke.] Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solutions, Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad–Budapest, 2016; pp. 112–136. [Hungarian]

 • 7

  Hansen JB. Student performance and student growth as measure of success: an evaluator’s perspective. Paper presented at annual meeting of the American Educational Research Association, New Orleans, Louisiana, 2000. Available from: https://eric.ed.gov/?id=ED443876 [accessed: May 13, 2019].

 • 8

  Astin AW. What matters in college: four critical years revisited. Jossey-Bass Publishers, San Francisco, CA, 1993.

 • 9

  Müller H, Prinsloo P, Pleisis AD. Validating the profile of a successful first year accounting student. Meditari Account Res. 2007; 15: 19–33. Available from: https://gimmenotes.co.za/wp-content/uploads/2016/12/FAC1502-Validating-the-profile-of-a-first-year-accounting-student.pdf [accessed: January 12, 2019].

 • 10

  Tinto V. Leaving college: rethinking the causes and cures for student attrition. University of Chicago Press, Chicago, IL, 1987.

 • 11

  Pascarella ET, Terenzini PT. How college affects students: findings and insights from twenty years of research. Jossey Bass Publishers, San Francisco, CA, 1991.

 • 12

  Zhou Y, Zhao Z., Li L, et al. Predictors of first-year GPA of medical students: a longitudinal study of 1285 matriculates in China. BMC Med Educ. 2014; 14: 87. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4004455/ [accessed: July 5, 2019].

 • 13

  Mills C, Heyworth J, Rosenwax L, et al. Factors associated with the academic success of first year health science students. Adv Health Sci Educ Theory Pract. 2009; 14: 205–217.

 • 14

  Frischenschlager O, Haidinger G, Mitterauer L. Factors associated with academic success at Vienna Medical School: prospective survey. Croatian Med J. 2007; 46: 58–65.

 • 15

  Coleman JS. Social capital in the creation of human capital. Am J Soc. 1988; 94: S95–S120. Available from: https://www.econ.msu.ru/cmt2/lib/c/477/File/Social%20Capital%20in%20the%20Creation%20of%20Human%20Capital.pdf [accessed: July 5, 2019].

 • 16

  Camara WJ, Kimmel EW. (eds.) Choosing students; Higher education admissions tools for the 21st century. Lawrence Erlbaum Associates Publishers, London, 2005.

 • 17

  Dinyáné SzM, Pusztai G. Investigation of persistence value as a study protection factor among health care organizer students. Eur J Mental Health 2017; 12: 135–151. Available from: http://semmelweis.hu/ejmh/2017/12/10/investigation-of-persistence-value/ [accessed: July 8, 2019].

 • 18

  Szemerszki M. Dimensions and background factors of student outcomes. In: Szemerszki M. (ed.) Effectiveness in education. Dimensions and approaches. [A tanulói eredményeség dimenziói és háttértényezői. In: Szemerszki M. (szerk.) Eredményesség az oktatásban. Dimenziók és megközelítések.] Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 2015; pp. 52–91. Available from: http://ofi.hu/sites/default/files/attachments/1505765_eredmenyesseg_az_oktatasban_beliv.pdf [accessed: July 5. 2019]. [Hungarian]

 • 19

  Albert F, Dávid B. Man’s friend. The sociology of friendship. [Embert barátjáról. A barátság szociológiája.] Századvég Kiadó, Budapest, 2007. [Hungarian]

 • 20

  Bandura A. Self-efficacy: the exercise of control. Freeman & Co., New York, NY, 1997.

 • 21

  Dinyáné SzM, Pusztai G. Use of the short (5-item) version of the WHO well-being questionnaire in first year students of Semmelweis University. [Az Egészségügyi Világszervezet öttételes jól-lét kérdőívének vizsgálata a Semmelweis Egyetem elsőéves hallgatóinak körében.] Orv Hetil. 2016; 157: 1762–1768. [Hungarian]

 • 22

  Pacsuta I. Comparative qualitative assessment of students in higher education. [A felsőoktatásban részt vevő hallgatók összehasonlító kvalitatív értékvizsgálata.] Erdélyi Társadalom 2017; 15: 27–39. [Hungarian]

 • 23

  Bocsi V. Harmony or dissonance? Exploring modern leisure in the world of campus. In: Dusa Á, Kovács K, Márkus Zs, et al. (eds.) University life situations: youth sociology studies. [Harmónia vagy disszonancia? A modern szabadidő vizsgálata a campusok világában. In: Dusa Á, Kovács K, Márkus Zs, et al. (szerk.) Egyetemi élethelyzetek: Ifjúságszociológiai tanulmányok.] Debreceni Egyetem, 2012; 195–208. [Hungarian]

 • 24

  Pőcze G. Influence, power, participation In: Mihály O. (ed.) School and pluralism. [Befolyásolás, hatalom, részvétel. In: Mihály O. (szerk.) Iskola és pluralizmus.] Edukáció, Budapest, 1989; pp. 31–44. [Hungarian]

 • 25

  Tomka M. Religious situation – 2009. In: Rosta G, Tomka M. (eds.) What do Hungarians value? Hungarian results of the European Values Survey 2008. [Vallási helyzetkép – 2009. In: Rosta G, Tomka M. (szerk.) Mit értékelnek a magyarok? Az Európai Értékrend Vizsgálat 2008. évi magyar eredményei.] Faludi Ferenc Akadémia, Budapest; 2010; pp. 401–425. [Hungarian]

 • 26

  Rosta G. Faith and religious practice. In: Székely L. (ed.) Hungarian Youth 2012. [Hit és vallásgyakorlat. In: Székely L. (szerk.) Magyar Ifjúság 2012.] Kutatópont, Budapest, 2013; pp. 316–330. [Hungarian]

 • 27

  Tomcsányi T, Fodor L. Helping relationship, helping syndrome, helping identity. In: Pálhegyi F. (ed.) Psychological basics and techniques of personal conversation. [Segítő kapcsolat, segítő szindróma, segítő identitás. In: Pálhegyi F. (szerk.) A személyes beszélgetés pszichológiai alapjai és technikája.] Károli Gáspár Református Egyetem, Budapest, 1995. [Hungarian]

 • 28

  Pusztai G. The role of higher education in preparing students for work. In: Kun AI, Polónyi I. (eds.) Situation in the Northern Great Plain Region: training and the labor market. [A felsőoktatás munkára felkészítő szerepe a hallgatók értelmezésében. In: Kun AI, Polónyi I. (szerk.) Észak-alföldi régió helyzete: képzés és munkaerőpiac.] Új Mandátum Kiadó, Budapest, 2013; pp. 9–29. [Hungarian]

 • 29

  Cuseo J. Student success: definition, outcomes, principles and practices. The following material has been excerpted from “The Big Picture,” a column appearing in Esource for College Transitions (Electronic Newsletter), published by the National Resource Center for the First-Year Experience & Students in Transition, University of South Carolina, 2015. Available from: https://www2.indstate.edu/studentsuccess/pdf/Defining%20Student%20Success.pdf [accessed: December 25, 2018].

 • 30

  Coleman JS. Social theory, social research and a theory of action. Am J Sociol. 1986; 91: 1309−1335.

 • 31

  Kuh GD, Cruce TyM, Shoup R, et al. Unmasking the effects of student engagement on first-year college grades and persistence. Published by The Ohio State University Press, J Higher Education 2008; 79: 540–563.

 • 32

  Strange CC. Dynamics of campus environments. In: Komives SR, Woodard DB. (eds.) Student services: handbook for profession. Jossey Bass Publishers, San Francisco, CA, 2003; pp. 297–316.

The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.

Mendeley citation style is available HERE.

 

MANUSCRIPT SUBMISSION

 • Impact Factor (2018): 0.564
 • Medicine (miscellaneous) SJR Quartile Score (2018): Q3
 • Scimago Journal Rank (2018): 0.193
 • SJR Hirsch-Index (2018): 18

Language: Hungarian

Founded in 1857
Publication: Weekly, one volume of 52 issues annually

Senior editors

Editor(s)-in-Chief: Papp Zoltán

Read the professional career of Papp Zoltán HERE.

 

Editorial Board

Click for the Editorial Board

Akadémiai Kiadó
Address: Prielle Kornélia u. 21-35. H-1117 Budapest, Hungary
Phone: (+36 1) 464 8235 ---- Fax: (+36 1) 464 8221
Email: orvosihetilap@akkrt.hu