Authors:
Valérie Tóthová University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Nursing, Midwifery and Emergency Care Ceske Budejovice Czech Republic

Search for other papers by Valérie Tóthová in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Andrej Tóth Prague University of Economics and Business, Faculty of International Relations, Department of International and Diplomatic Studies Prague Czech Republic

Search for other papers by Andrej Tóth in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
József Betlehem Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Sürgősségi Ellátási és Egészségpedagógiai Intézet Pécs Magyarország

Search for other papers by József Betlehem in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Martin Červený University of South Bohemia in Ceske Budejovice, Faculty of Health and Social Sciences, Institute of Nursing, Midwifery and Emergency Care Ceske Budejovice Czech Republic

Search for other papers by Martin Červený in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
,
Lukáš Novotný University of West Bohemia, Faculty of Arts, Department of Historical Sciences Pilsen Czech Republic

Search for other papers by Lukáš Novotný in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
, and
Jakub Drábek Prague University of Economics and Business, Faculty of Economics, Department of Economic History Prague Czech Republic

Search for other papers by Jakub Drábek in
Current site
Google Scholar
PubMed
Close
Restricted access
 • 1

  Collection of laws and regulations of the Czechoslovak state, Vol. II. Issued on 6 November 1918, document No. 11, act of 28 October 1918 on the establishment of an independent Czechoslovak state. [Sbírka zákonů a nařízení státu československého, Částka II, Vydána dne 6. listopadu 1918, dok. č. 11, Zákon ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého.] [A csehszlovák állam törvényeinek és rendeleteinek gyűjteménye, II. sz., kiadva 1920. november 6-án, 11-ik sz. dokumentum, 1918. október 28-i törvény a független csehszlovák állam megalakulásáról.] [Czech]

 • 2

  Niklíček L. Overview of the history of Czech medicine and healthcare, Part I. [Přehled dějin českého lékařství a zdravotnictví, I. díl.] [A cseh orvostudomány és egészségügy történetének áttekintése, I. rész.] IDV SZP, Brno, 1989. [Czech]

 • 3

  Svobodný P, Hlaváčková L. History of medicine in the Czech lands. [Dějiny lékařství v českých zemích.] [Az orvostudomány története Csehországban.] Triton, Praha, 2004. [Czech]

 • 4

  Niklíček L, Štein, L. History of medicine in data and facts. [Dějiny medicíny v datech a faktech.] [Az orvostudomány története adatokban és tényekben.] Avicenum, Praha, 1985. [Czech]

 • 5

  Ten years of the Czechoslovak Republic. Volume three. [Deset let Československé republiky. Svazek třetí.] [A Csehszlovák Köztársaság tíz éve. Harmadik kötet.] Praha [s.n.], 1928. [Czech]

 • 6

  Bébr R, Chaloupka R. Czechoslovak medical laws with relevant implementing regulations. Part 1. [Československé zdravotnické zákony s příslušnými prováděcími předpisy. 1 díl.] [A csehszlovák egészségügyi törvények a vonatkozó végrehajtási rendeletekkel. 1. rész.] Československý kompas, Praha, 1937. [Czech]

 • 7

  Collection of laws and regulations of the Czechoslovak state. Vol. LXIII. Issued on 12 May 1920, doc. no. 332, Act of April 15, 1920, by which the State takes over the health-police powers.] [Sbírka zákonů a nařízení státu československého, Roč. 1920, Částka LXIII, Vydána dne 12. května 1920, dok. č. 332, Zákon ze dne 15. dubna 1920, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní.] [A csehszlovák állam törvényeinek és rendeleteinek gyűjteménye, LXIII. sz., kiadva 1920. május 12-én, 332. sz. dokumentum, 1920. április 15-i törvény, amellyel az állam átveszi az egészségügyi-rendészeti feladatokat.] [Czech]

 • 8

  State Archive in Prešov – Nižná Šebastová. [Štátny archív v Prešove – Nižná Šebastová] [Állami Levéltár, Eperjes – Alsósebes.] Coll. Servant’s Office in Sečovce, 1919–1922. [Járási Hivatal – Gálszécs.] Box No. 9, doc. No. 9995/1920 dated 30 June 1920. Copy in possession of Andrej Tóth. [Slovak]

 • 9

  Falisová A. Official doctors in Slovakia (in the 1920s). [Úradní lekári na Slovensku (v 20. rokoch minulého storočia).] [Hatósági orvosok Szlovákiában (az 1920-as években).] In: From the medieval hospital to the hospital of today. [Od špitála k nemocnici.] [A középkori kórháztól a mai kórházig.] Slovenský národný archív, Bratislava, 2013; pp. 269–278. [Slovak]

 • 10

  Slovak National Archives in Bratislava. [Slovenský národný archiv v Bratislave] [Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony.] Coll. Exposure of the Ministry of Public Health. [Expozitúra ministerstva verejného zdravotníctva.] [A Közegészségügyi Minisztérium Kirendeltsége.] Box No. 48, Hospital medical staff. [Zdravotní personál nemocničný.] [Kórházi egészségügyi személyzet]. Copy in possession of Valérie Tóthová. [Slovak]

 • 11

  Slovak National Archives in Bratislava. [Slovenský národný archiv v Bratislave.] [Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony.] Coll. Branch Office of the Ministry of Public Health. [Expozitúra ministerstva verejného zdravotníctva.] [A Közegészségügyi Minisztérium kirendeltsége.] Box No. 56, The doctors, provisions 1919–1926. [Lekári, ustanovenie 1919–1926.] [Orvosok, rendelkezések 1919–1926.] Copy in possession of Valérie Tóthová. [Slovak]

 • 12

  Collection of laws and ordinances of the Czechoslovak state, 1919, Vol. LXXXVII. Issued on 28 July 1919, doc. no. 419, Act of 15 July on the authorisation to practise medicine in the territory of the Czechoslovak state. [Sbírka zákonů a nařízení státu československého, Roč. 1919, Částka LXXXVII, Vydána dne 28. července 1919, dok. č. 419, Zákon ze dne 15. července o oprávnění vykonávati lékařskou praxi na území státu československého.] [A csehszlovák állam törvényeinek és rendeleteinek gyűjteménye, 1919, LXXXVII. rész., kiadva 1919. július 28-án, 419. sz. dokumentum, 1919. július 15-i törvény az orvosi hivatás gyakorlásának engedélyezéséről a csehszlovák állam területén.] [Czech]

 • 13

  Service instructions for municipal (town) and district doctors as well as for town chief (managing) doctors. Ministry of Public Health and Physical Education. No. 10.991 of 1925. Prague 1925. [Služební instrukce pro lékaře obecní (městské) a obvodní jakož i pro městské lékaře náčelné (řídící). Výnos ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy ze dne 10. dubna 1925, č. 10.991.] [Szolgálati utasítás a községi (városi) és körzeti orvosok, valamint a városi vezető (irányító) orvosok számára. A Közegészségügyi és Testnevelési Minisztérium 1925. április 10-i 10.991. számú rendelete.] Ministerstvo veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, Praha, 1925. [Czech]

 • 14

  State Archive in Košice, Workplace Archive Spišská Nová Ves. [Štátny Archív Košice – pracovisko Spišská Nová Ves.] [Állami Levéltár Kassa – Iglói levéltár.] Coll. District Office Gelnica. [Okresný úrad Gelnica.] [Járási Hivatala Gölnyicbánya.] Box Admin. 1931, 209–1460, doc. no. 1428/1931 dated 2 February 1931. Copy in possession of Andrej Tóth. [Slovak]

 • 15

  Hamza F. Reflections on social care health. [Úvahy o sociální péči zdravotní.] [Gondolatok a szociális ellátásról és az egészségügyről.] Ministerstvo verejného zdravotnictví a tělesné výchovy, Praha, 1921. [Czech]

 • 16

  Slovak National Archives in Bratislava. [Slovenský národný archiv v Bratislave.] [Szlovák Nemzeti Levéltár, Pozsony.] Coll. Branch Office of the Ministry of Public Health. [Expozitúra ministerstva verejného zdravotníctva.] [A Közegészségügyi Minisztérium kirendeltsége.] Card Box No. 76, Health administration. [Zdravotná administratíva.] [Egészségügyi adminisztráció.] Copy in possession of Valérie Tóthová. [Slovak]

 • 17

  Tóth A, Novotný L, Stehlík M. National minorities in Czechoslovakia 1918–1938. From a national state to a national state? [Národnostní menšiny v Československu 1918–1938. Od státu národního ke státu národnostnímu?] [Nemzeti kisebbségek Csehszlovákiában 1918–1938. Nemzeti államtól a nemzetiségi államig?] Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Togga, Praha, 2012. [Czech]

 • 18

  Collection of laws and regulations of the Czechoslovak state. Vol. LXXIX. Issued on 11 July 1919, doc. no. 375, Act of June 27, 1919 establishing the Czechoslovak state university in Bratislava.] [Sbírka zákonů a nařízení státu československého, Roč. 1920, Částka LXXIX, Vydána dne 11. července 1919, dok. č. 375, Zákon ze dne 27. června 1919, kterým se zřizuje československá státní universita v Bratislavě.] [A csehszlovák állam törvényeinek és ren- deleteinek gyűjteménye, LXXIX. sz., kiadva 1920. július 11-én, 375. sz. dokumentum, A pozsonyi Csehszlovák Állami Egyetem létrehozásáról szóló 1919. június 27-i törvény.] [Czech]

 • 19

  Tóth A, Drábek J, Tóthová V, et al. Educational opportunities for doctors of Hungarian nationality in the first Czechoslovak Republic (1918–1938). [A magyar nemzetiségű orvosok képzésének lehetőségei az első Csehszlovák Köztársaságban (1918–1938).] Orv Hetil. 2023; 164: 591–599. [Hungarian]

 • 20

  Statistical Handbook of the Czechoslovak Republic, Vol. II. [Statistická příručka republiky Československé, Svazek II.] [A Csehszlovák Köztársaság statisztikai kézikönyve, II. kötet.] Státní úřad statistický, Praha, 1925. [Czech]

 • 21

  Stodola I. Health regulations in Slovakia. [Zdravotné predpisy na Slovensku.] [Egészségügyi előírások Szlovákiában.] Matica Slovenská, Turčianský Sv. Martin, 1937. [Slovak]

 • Collapse
 • Expand
The author instructions are available in PDF.
Instructions for Authors in Hungarian HERE.
Mendeley citation style is available HERE.

Főszerkesztő - Editor-in-Chief:
 
Zoltán PAPP (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Budapest)

Read the professional career of Zoltán PAPP HERE.

All scientific publications of Zoltán PAPP are collected in the Hungarian Scientific Bibliography.

Főszerkesztő-helyettesek - Assistant Editors-in-Chief: 

 • Erzsébet FEHÉR (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet)
 • Krisztina HAGYMÁSI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)

Főmunkatársak - Senior Editorial Specialists:

 • László KISS (a Debreceni Egyetem habilitált doktora)
 • Gabriella LENGYEL (ny. egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, I. Sebészeti és Intervenciós Gasztroenterológiai Klinika, Budapest)
 • Alajos PÁR (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)

 A Szerkesztőbizottság tagjai – Members of the Editorial Board:

 • Péter ANDRÉKA (főigazgató, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • Géza ÁCS Jr. (egyetemi tanár Floridában)
 • Csaba BALÁZS (egyetemi tanár, Budai Endokrinközpont, Budapest)
 • Zoltán BENYÓ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Transzlációs Medicina Intézet, Budapest)
 • Dániel BERECZKI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Neurológiai Klinika, Budapest)
 • Anna BLÁZOVICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Farmakognóziai Intézet, Budapest)
 • Lajos BOGÁR (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, Klinikai Központ, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet, Pécs)
 • Katalin DARVAS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Sebészeti, Transzplantációs és Gasztroenterológiai Klinika, továbbá Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Budapest)
 • Elek DINYA (professor emeritus, biostatisztikus, Semmelweis Egyetem, Budapest)
 • Attila DOBOZY (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Bőrgyógyászati Klinika, Szeged)
 • András FALUS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Budapest)
 • Csaba FARSANG (egyetemi tanár, Szent Imre Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)
 • Béla FÜLESDI (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Klinika, Debrecen)
 • István GERA (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Klinika, Budapest)
 • Beáta GASZTONYI (egyetemi magántanár, kórházi főorvos, Zala Megyei Kórház, Belgyógyászat, Zalaegerszeg)
 • István GERGELY (egyetemi docens, Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Románia)
 • Judit GERVAIN (osztályvezető főorvos, Fejér Megyei Szent György Kórház, Belgyógyászat, Székesfehérvár)
 • Béla GÖMÖR (professor emeritus, Budai Irgalmasrendi Kórház, Reumatológiai Osztály, Budapest)
 • János HANKISS (professor emeritus, Markusovszky Lajos Oktató Kórház, Belgyógyászati Osztály, Szombathely)
 • Andor HIRSCHBERG (c. egyetemi tanár, Észak-budai Szent János Centrumkórház, Fül-, Orr-, Gége-, Fej-Nyak és Szájsebészeti Osztály, Budapest)
 • Örs Péter HORVÁTH (professor emeritus, Pécsi Tudományegyetem, Sebészeti Klinika, Pécs)
 • Béla HUNYADY (egyetemi tanár, Somogy Megyei Kaposi Mór Kórház, Belgyógyászat, Kaposvár)
 • Péter IGAZ (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • Ferenc JAKAB (c. egyetemi tanár, Uzsoki Utcai Kórház, Sebészet, Budapest)
 • Zoltán JANKA (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Kar és Klinikai Központ, Pszichiátriai Klinika, Szeged)
 • András JÁNOSI (c. egyetemi tanár, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • György JERMENDY (egyetemi tanár, Bajcsy-Zsilinszky Kórház, Belgyógyászat, Budapest)
 • László KALABAY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Családorvosi Tanszék, Budapest)
 • Anita KAMONDI (egyetemi tanár, Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet, Neurológiai Osztály, Budapest)
 • János KAPPELMAYER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Debrecen)
 • Éva KELLER (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Mátyás KELTAI (ny. egyetemi docens, Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézet, Nemzeti Szívinfartkus Regiszter, Budapest)
 • András KISS (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, II. Patológiai Intézet, Budapest)
 • Lajos KULLMANN (ny. egyetemi tanár, Országos Rehabilitációs Intézet, Budapest)
 • Emese MEZŐSI (egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika, Pécs)
 • László MÓDIS (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Szemészeti Tanszék, Debrecen)
 • Györgyi MŰZES (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Bálint NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Humángenetikai Tanszék, Debrecen)
 • Endre NAGY (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Belgyógyászati Intézet, Debrecen) 
 • Péter NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest)
 • Viktor NAGY (főorvos, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Zoltán Zsolt NAGY (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Attila PATÓCS (tudományos főmunkatárs, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Gabriella PÁR (egyetemi docens, Pécsi Tudományegyetem, I. Belgyógyászati Klinika)
 • György PFLIEGLER (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Ritka Betegségek Tanszéke, Debrecen)
 • István RÁCZ (egyetemi tanár, főorvos, Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Belgyógyászat, Győr)
 • Imre ROMICS (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Urológiai Klinika, Budapest)
 • László Jr. ROMICS (Angliában dolgozik) 
 • Imre RURIK (egyetemi tanár, Debreceni Egyetem, Családorvosi és Foglalkozás-egészségügyi Tanszék, Debrecen)
 • Péter SCHMIDT (házi gyermekorvos, Győr)
 • Gábor SIMONYI (vezető főorvos, Szent Imre Kórház, Anyagcsere Központ, Budapest)
 • Gábor Márk SOMFAI (egyetemi docens, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • Anikó SOMOGYI (ny. egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Péter SÓTONYI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Igazságügyi és Biztosítás-orvostani Intézet, Budapest)
 • Péter Jr. SÓTONYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Városmajori Szív- és Érsebészeti Klinika, Budapest)
 • Ildikó SÜVEGES (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Szemészeti Klinika, Budapest)
 • György SZABÓ (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Budapest)
 • Ferenc SZALAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • György SZEIFERT (egyetemi magántanár, Semmelweis Egyetem, Általános Orvostudományi Kar, Idegsebészeti Tanszék, Budapest)
 • Miklós SZENDRŐI (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Ortopédiai Klinika, Budapest)
 • István SZILVÁSI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Miklós TÓTH (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Onkológiai Klinika, Budapest)
 • László TRINGER (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika, Budapest)
 • Tivadar TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, I. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest)
 • Zsolt TULASSAY (professor emeritus, Semmelweis Egyetem, Belgyógyászati és Hematológiai Klinika, Budapest)
 • Lívia VASAS (ny. könyvtárigazgató, Semmelweis Egyetem, Központi Könyvtár, Budapest)
 • Barna VÁSÁRHELYI (egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem, Laboratóriumi Medicina Intézet, Budapest)
 • László VÉCSEI (professor emeritus, Szegedi Tudományegyetem, Neurológiai Klinika, Szeged)
 • Gábor WINKLER (egyetemi tanár, Szent János Kórház, Belgyógyászati Osztály, Budapest)

Nemzetközi szerkesztőbizottság - International Editorial Board:

 • Elnök/President Péter SÓTONYI (Budapest)
 • Ernest ADEGHATE (Al Ain)
 • Ferenc ANTONI (Edinburgh)
 • Maciej BANACH (Łódź)
 • Klára BERENCSI (Rosemont)
 • Angelo BIGNAMINI (Milano)
 • Anupam BISHAYEE (Signal Hill)
 • Hubert E. BLUM (Freiburg)
 • G. László BOROS (Los Angeles)
 • Frank A. CHERVENAK (New York)
 • József DÉZSY (Wien)
 • Peter ECKL (Salzburg)
 • Péter FERENCI (Wien)
 • Madelaine HAHN (Erlangen)
 • S. Tamás ILLÉS (Bruxelles)
 • Michael KIDD (Toronto)
 • Andrzej KOKOSZKA (Warsaw)
 • Márta KORBONITS (London)
 • Asim KURJAK (Zagreb)
 • Manfred MAIER (Wien)
 • Lajos OKOLICSÁNYI (Padova)
 • Amado Salvador PENA (Amsterdam)
 • Guliano RAMADORI (Goettingen)
 • Olivér RÁCZ (Košice)
 • Roberto ROMERO (Detroit)
 • Rainer SCHÖFL (Linz)
 • Zvi VERED (Tel Aviv)
 • Josef VESELY (Olomouc)
 • Ákos ZAHÁR (Hamburg)

Akadémiai Kiadó Zrt. 1117 Budapest
Budafoki út 187-189.
A épület, III. emelet
Phone: (+36 1) 464 8235
Email: orvosihetilap@akademiai.hu

 • Web of Science SCIE
 • Scopus
 • Medline
 • CABELLS Journalytics

2022  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1295
Journal Impact Factor 0.6
Rank by Impact Factor

Medicine, General & Integral (Q4)

Impact Factor
without
Journal Self Cites
0.3
5 Year
Impact Factor
0.5
Journal Citation Indicator 0.15
Rank by Journal Citation Indicator

Medicine, General & Integral (Q3)

Scimago  
Scimago
H-index
24
Scimago
Journal Rank
0.182
Scimago Quartile Score

Medicine (miscellaneous) (Q4)

Scopus  
Scopus
Cite Score
1.0
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 530/830 (36th PCTL)
Scopus
SNIP
0.290

2021  
Web of Science  
Total Cites
WoS
1386
Journal Impact Factor 0,707
Rank by Impact Factor Medicine, General & Internal 158/172
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,407
5 Year
Impact Factor
0,572
Journal Citation Indicator 0,15
Rank by Journal Citation Indicator Medicine, General & Internal 214/329
Scimago  
Scimago
H-index
23
Scimago
Journal Rank
0,184
Scimago Quartile Score Medicine (miscellaneous) (Q4)
Scopus  
Scopus
Cite Score
0,9
Scopus
CIte Score Rank
General Medicine 528/826 (Q3)
Scopus
SNIP
0,242

2020  
Total Cites 1277
WoS
Journal
Impact Factor
0,540
Rank by Medicine, General & Internal 155/169 (Q4)
Impact Factor  
Impact Factor 0,310
without
Journal Self Cites
5 Year 0,461
Impact Factor
Journal  0,17
Citation Indicator  
Rank by Journal  Medicine, General & Internal 203/313 (Q4)
Citation Indicator   
Citable 261
Items
Total 229
Articles
Total 32
Reviews
Scimago 21
H-index
Scimago 0,176
Journal Rank
Scimago Medicine (miscellaneous) Q4
Quartile Score  
Scopus 921/1187=0,8
Scite Score  
Scopus General Medicine 494/793 (Q3)
Scite Score Rank  
Scopus 0,283
SNIP  
Days from  28
submission  
to acceptance  
Days from  114
acceptance  
to publication  
Acceptance 72%
Rate

2019  
Total Cites
WoS
1 085
Impact Factor 0,497
Impact Factor
without
Journal Self Cites
0,212
5 Year
Impact Factor
0,396
Immediacy
Index
0,126
Citable
Items
247
Total
Articles
176
Total
Reviews
71
Cited
Half-Life
6,1
Citing
Half-Life
7,3
Eigenfactor
Score
0,00071
Article Influence
Score
0,045
% Articles
in
Citable Items
71,26
Normalized
Eigenfactor
0,08759
Average
IF
Percentile
10,606
Scimago
H-index
20
Scimago
Journal Rank
0,176
Scopus
Scite Score
864/1178=0,4
Scopus
Scite Score Rank
General Medicine 267/529 (Q3)
Scopus
SNIP
0,254
Acceptance
Rate
73%

 

Orvosi Hetilap
Publication Model Hybrid
Submission Fee none
Article Processing Charge 900 EUR/article
Printed Color Illustrations 20 EUR (or 5000 HUF) + VAT / piece
Regional discounts on country of the funding agency World Bank Lower-middle-income economies: 50%
World Bank Low-income economies: 100%
Further Discounts Editorial Board / Advisory Board members: 50%
Corresponding authors, affiliated to an EISZ member institution subscribing to the journal package of Akadémiai Kiadó: 100%
Subscription fee 2023 Online subsscription: 858 EUR / 1157 USD
Print + online subscription: 975 EUR / 1352 USD
Subscription Information Online subscribers are entitled access to all back issues published by Akadémiai Kiadó for each title for the duration of the subscription, as well as Online First content for the subscribed content.
Purchase per Title Individual articles are sold on the displayed price.

Orvosi Hetilap
Language Hungarian
Size A4
Year of
Foundation
1857
Volumes
per Year
1
Issues
per Year
52
Founder Markusovszky Lajos Alapítvány -- Lajos Markusovszky Foundation
Founder's
Address
H-1088 Budapest, Szentkriályi u. 46.
Publisher Akadémiai Kiadó
Publisher's
Address
H-1117 Budapest, Hungary 1516 Budapest, PO Box 245.
Responsible
Publisher
Chief Executive Officer, Akadémiai Kiadó
ISSN 0030-6002 (Print)
ISSN 1788-6120 (Online)

Monthly Content Usage

Abstract Views Full Text Views PDF Downloads
Nov 2023 0 0 0
Dec 2023 0 0 0
Jan 2024 154 8 14
Feb 2024 135 4 8
Mar 2024 128 0 0
Apr 2024 22 2 5
May 2024 0 0 0