Browse

You are looking at 91 - 100 of 81,966 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A halomsíros kultúra különleges női sírja Sükösd határában

A unique female grave of the Tumulus culture at Sükösd

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Emília Pásztor
,
Evelin Pap
, and
Réka Cs. Andrási

Absztrakt

Sükösd határában 2020 decemberében egy halomsíros kultúrához tartozó, különlegesen gazdag mellékletekkel ellátott temetkezés került feltárásra. Az eredeti helyzetben megfigyelt fiatal nő egykori, díszes viseleti elemei közül kiemelkedik a bronz lábtekercspár és a sírban talált borostyánleletek.

In December 2020, a burial belonging to the Tumulus culture with particularly rich grave goods was excavated at Sükösd. The young woman was discovered intact and was richly adorned with jewellery. The most outstanding of these are the bronze anklets and the amber finds.

Restricted access

Abstract

This paper aims at presenting an overview of the historic and current features concerning the relationship among original peoples, psychoactive drugs, and various forms of anti-drug practices in Latin America. The current expansion of extractivist capitalism in Latin America overlaps with Indigenous peoples' traditional lands, provoking new forms of violence and confrontation. The War on Drugs is being used as a justification to militarize these lands and to criminalize Indigenous populations. Thus, neo-extractivist initiatives in Latin America provoke renewed clashes between Indigenous peoples' interests and local and global elites' purposes. We seek to raise awareness about the relationship between the drug war and Indigenous people's human rights violations as an alert and an invitation for social scientists to engage in theoretical and empirical research on this issue.

Open access

Abstract

Proper gluten quantitation is essential for providing safe gluten-free food for patients living with celiac disease (CD). However, gluten quantitation faces several challenges: the lack of a reference method and certified reference materials, the variability of methods and the effects of genetic and environmental factors on gluten. Among all these challenges our research group focuses on gluten reference material development. Gluten content is determined by enzyme linked immunosorbent assay (ELISA) methods to obtain comparable data for the selection of cultivars used in our reference material development efforts. As ELISA methods are developed for determining low gluten concentrations, application for these special research purposes requires a 10,000-fold dilution. The formerly performed process was a post-extraction liquid dilution that proved to be sufficient for wheat samples. However, gluten contents of rye and barley samples were found to be overestimated by ELISA methods. One of the suggested reasons is the structural and solubility changes of gluten proteins during the dilution process. Therefore, our present study focuses on the comparison of the original dilution method and a revised version using solid-phase dilution in a gluten-free matrix.

Open access

A kőnyersanyag-források és az őskori ember: Egy sokrétű viszony kutatása

Lithic raw material sources and prehistoric men: Research of a manifold relationship

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Zsolt Mester
,
Norbert Faragó
, and
Attila Király

Absztrakt

A hazai ősrégészetben a kőnyersanyagok rendszeres kutatása csak az 1970-es években indult el. Ezt a kutatást kezdettől fogva a proveniencia szemlélet jellemezte. Az 1990-es évektől a hangsúly az archeometriai vizsgálatokra helyeződött. A nemzetközi kutatásban viszont a technikai viselkedés rekonstruálása került a középpontba. A paleoetnológiai szemlélet felhasználásával komplexen vizsgálható az őskori embercsoportok viselkedése a nyersanyagok beszerzése és felhasználása terén. A cikk az elemzések elméleti és módszertani alapjait mutatja be.

The systematic research of lithic raw materials in Hungarian archaeology only started in the 1970s. From the beginning, this research was characterized by the provenance approach. From the 1990s, the focus shifted to archaeometric studies. In international research, on the other hand, the reconstruction of technical behavior also came into focus. By using the palaeoethnological approach, the behavior of prehistoric human groups in the procurement and use of raw materials can be investigated in a complex manner. The article reviews the theoretical and methodological foundations of these analyses.

Open access

A korai magyar történelem régészeti és archeogenetikai kutatásának legfrissebb eredményei Nyugat-Szibériától a Középső-Volga vidékig

Archaeological and genetic data from the Early Medieval cemeteries of the Volga and Ural region

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Bea Szeifert
,
Attila Türk
,
Dániel Gerber
,
Veronika Csáky
,
Péter Langó
,
Dimitrij A. Sztashenkov
,
Szergej G. Botalov
,
Ajrat G. Szitgyikov
,
Alekszadr Sz. Zelenkov
,
Balázs Gusztáv Mende
, and
Anna Szécsényi-Nagy

Absztrakt

Ebben a tanulmányban a Volga–Urál régió, valamint Nyugat-Szibéria magyar őstörténeti vonatkozású régészeti hagyatékát mutatjuk be. A humán csontanyag archeogenetikai vizsgálatával ezen közösségek, illetve a Kárpát-medence honfoglalás kori népességének kapcsolatrendszerét elemezzük.

We present the archaeological findings of the Volga–Ural region and Western-Siberia in relation to Hungarian prehistory. Based on archaeogenetic analyses of the human remains, we discuss relationships between these populations and the Conquest Period Hungarians in the Carpathian Basin.

Open access

Kutatások az énlaki (Inlăceni) castellumban

New research in the auxiliary fort at Énlaka/Inlăceni (Romania)

Archaeologiai Értesítő
Author:
Zsolt Visy

Absztrakt

A 2021-es ásatás a két oldalkapu területén zajlott. Kiderült, hogy a kőkapuk tornyai később, Caracalla alatt épültek. A porta principalis sinistra területén a 3. század közepén épült kapunyílást elzáró fal maradványai is napvilágra kerültek. Az ásatás során a cohors VIII Raetorum építési feliratának töredéke került elő a 149. évből. Az új felirat nemcsak az építés pontos idejét jelzi, hanem azt is, hogy az építtető ez a cohors volt, és nem a korábban feltételezett cohors IIII Hispanorum.

The excavation in 2021 took place in the areas of the two side gates. It turned out that the stone gate towers were built later, under Caracalla. In the area of the porta principalis sinistra, the remains of the wall blocking the gate opening, which was built in the middle of the 3rd century, dame to light. During the excavation, a fragment of the building inscription of the cohors VIII Raetorum from the year 149 was found. The new inscription not only indicates the exact time of construction, but also indicates that the builder was this cohort and not the previously assumed cohors IIII Hispanorum.

Open access

A New Upper Palaeolithic site in the Northern Great Plain of Hungary

Új felső paleolit lelőhely az Észak-Alföldön

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Kristóf István Szegedi
,
István Major
,
András Zoltán Gulyás
, and
György Lengyel

Absztrakt

Jászfényszaru-Szeméttelep 1. egy felső paleolit lelőhely a Jászságban, amit Jászfényszaru határában fedeztek fel egy teljes felületű feltárás során. A lelőhelyen főleg szarmata és honfoglalás kori jelenségek kerültek elő, de egy kis felső paleolitikumra keltezhető leletanyagot is azonosítottak, amely Korai Epigravettien jellegzetességeket mutat. A leletanyag a Kárpát-medence utolsó glaciális korú emberi megtelepüléseinek jobb megértéséhez járul hozzá.

Jászfényszaru-Szeméttelep 1 is a new Upper Palaeolithic site in the Jászság region of Hungary in the Northern Great Hungarian Plain. The site was occupied mainly during the Sarmatian and Hungarian Conquest Period, but a small assemblage of Upper Palaeolithic finds was also identified, which can be related with the Early Epigravettian. Our research contributes to the better understanding of the Carpathian Basin's human occupations during the Last Glacial Maximum.

Open access

Római kori fibulák az Aquincum/Budapest-Graphisoft Park területén végzett feltárások anyagából

Roman fibulae from the cemetery of the civil town in Aquincum/Budapest-Graphisoft Park

Archaeologiai Értesítő
Author:
Csilla Sáró

Absztrakt

A tanulmány célja, hogy az aquincumi polgárvárosi keleti temető területén előkerült római kori fibulákat bemutassa. A fibulák tipológiai-kronológiai szempontú elemzése mellett a tanulmány igyekszik részletesen foglalkozni a viseleti szokásokra vonatkozó kérdésekkel is.

The aim of this paper is the presentation of the fibulae unearthed at the eastern cemetery of the civil town in Aquincum. The fibulae are analyzed with respect to typology, chronology, and their wearers.

Open access