Browse

You are looking at 11 - 20 of 1,740 items for :

  • Architecture and Architectonics x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

The technical and economic effects of the two methods of retrofitting with buckling restrain bracing and using concrete shear wall were investigated. The results of this study showed that using reinforcement, the amount of target displacement in the models was significantly reduced and it was observed that the concrete shear wall had a greater impact on the structure in this regard. The reinforcement methods used in this research have a significant impact on improving the technical performance of structures, which has been more in the strengthening method with concrete shear wall. Also, the evaluations showed that despite the fact that the shear wall of reinforced concrete has a better effect on the performance of the structure from a technical point of view, but in terms of weight, it can be seen that using a buckling brace can be more economical.

Restricted access

Abstract

This study revealed the system of a lower limb exoskeleton created for knee rehabilitation. The exoskeleton has been extensively used in rehabilitation robotic device research, but its practical applicability is limited due to its high nonlinearity and uncertain behavior. As a result, the control technique is critical in increasing the efficacy of rehabilitation devices. For the rehabilitation and help of a patient with a lower-limb condition, a sliding mode control (SMC) with proportional derivative (PD) control approach are used as parallel loops. Active disturbances rejection control (ADRC) is used by these controllers to cancel any external influences. To overcome the degradation of disturbance rejection and robustness caused by a failure to fully adjust for the entire disturbance, a (SMC) loop was introduced to the control regulation. By assessing performance indices related to the estimated inaccuracy, the results demonstrate the effectiveness of the suggested controller. Simulink is used for simulation and analysis.

Open access

Abstract

Nowadays, there is an increasing demand on environmentally friendly materials, so the environmentally conscious architecture and the use of environmentally friendly materials have also become preferred. It is becoming increasingly important to turn from artificial materials to products made from renewable raw materials. The straw quilt, which is considered to be a new, innovative product on the Hungarian construction market, can provide an alternative for this need. The aim of this research was to investigate the material properties and possible uses of straw quilt thermal insulation. Laboratory tests were performed before the product was placed on the market. The results have shown that it has several advantageous properties that can make it competitive in the market of thermal insulation materials.

Open access

A Cross-Vault System’s Relative Periodisation Based on Geometric Analysis •

The Vaulting System of the Apse of the Inner City Parish Church of Budapest

Egy keresztboltozat-rendszer relatív periodizációja •

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom szentélyboltozat-rendszere
Építés - Építészettudomány
Authors:
Eszter Jobbik
and
János Krähling

The cross-vault system of the Inner City Parish Church of Budapest was the subject of numerous scientific works so far. In our present article, we aimed to supplement the information known about the vaults by providing exact geometric data gathered via laser scanning. Based on this data, we attempted to filter out common characteristics of the individual vaults, regarding the geometry of their ribs, their webs and the positions of their keystones. As a result, we proved that the cross vaults composing the system cannot be hallmarked as the remains of a given building period, and even within a given cross vault, more building periods can appear. Combining the results of the different geometric analyses, we concluded six distinct scenarios concerning the relative periodisation of the elements composing the cross-vault system, complemented by the evaluation of these. Thus, in the present article, we give an example of how to use point cloud-based building survey techniques to approach the questions of a given building’s relative periodisations.

A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom már számos tudományos munka tárgyát képezte. E cikk keretein belül célunk a korábbi munkák kiegészítése a szentély boltozatrendszerének lézerszkennerrel felmért pontos geometriai adataival, melyek alapján az egyes keresztboltozatok közös tulajdonságait – a bordák geometriája, a boltsüvegek, és a zárókövek pozíciója tekintetében – feltérképeztük. Ennek eredményeként bebizonyítottuk, hogy a boltozati rendszert alkotó keresztboltozatok nem tarthatók egy adott építési periódus maradványának, sőt az egyes boltozatokon belül is több periódus nyoma tűnik fel. A különféle geometriai vizsgálataink eredményeit összevetve hat eltérő „forgatókönyvet” állítottunk fel a boltozati rendszer elemeinek relatív periodizációjáról, és munkánkat kiegészítettük e lehetőségek értékelésével is. Így az itt bemutatott kutatás a pontfelhő alapú felmérések épületek relatív periodizációjának felállítására való felhasználását is példázza.

Open access

A historizmus léptékváltó építkezései a budai polgárvárosban

Large Scale Residential Building Investments in Buda Castle District Between the Compromise and the First World War

Építés - Építészettudomány
Author:
Katalin Marótzy

A gótika építészetén nem szokás számon kérni, hogy a 15. században miért bontottak le egy román kori félköríves szentélyt egy sokszor ugyanakkora sokszögzáródású kedvéért, és egy barokk kastélytól sem várjuk, hogy a korábbi épületperiódusokhoz érzékenyen viszonyuljon léptékében egy 18. századi építészeti megoldás. A historizmus is megérdemli, hogy saját vonatkoztatási rendszerében szemléljük, és egy pillanatra eltekintsünk attól a szereptől, amibe a jelenkor kényszeríti a várbéli – nagyrészt már rég elpusztult – házakat. A budai vár területe a kiegyezés után lendületes fejlődésen ment keresztül, a királyi palota Ybl Miklós, majd Hauszmann Alajos tervei szerint kiépült, és nagy állami intézmények kaptak működésükhöz szükséges korszerű és monumentális épületeket elsősorban a Várhegy déli felén. Elkészült a Mátyás-templom purista szellemű helyreállítása és festői látványkerete, a Halászbástya Schulek Frigyes tervei szerint. Eközben a polgárváros telkein kisebb telekösszevonások, átalakítások és nagyobb léptékű építkezések is történtek, melyekre nagyrészt már nem is emlékszünk. A II. világháború rombolása után a napvilágra került – és a műemlékvédelem-tudomány fejlődése nyomán már más súlyon értékelt – középkori egyedi emlékek és a korai települési karakter új szemléletű helyreállításokat hoztak. A léptékükben nagyobb volumenű historizáló épületek megőrzése a 20. század közepének szemléletébe nem illeszkedett. Az előadás olyan példákat mutatott be, ahol a később már elavult, de a maga idejében korszerűnek tartott elképzelések szerint terveztek átépítéseket és új palotákat a budai vár polgárvárosába.

It is not common to lay the blame on designers and architects of old historical periods. In the Medieval era many Romanesque apses were demolished to build new Gothic sanctuaries. Baroque castle designs had not had a sensitive attitude to previous periods. Historicism also deserves an analysis of its architectural products in its own frame of reference, in a more objective way than it is usual nowadays. There was an enormous economic development in Hungary after the compromise. It was followed by a huge real estate development in the Buda Castle district. The castle was finished based on the plans of Alajos Hauszmann, many monumental office palaces were built for state institutions, the restauration of Matthias Church and its picturesque frame, the Fisherman’s Bastion, was completed by Frigyes Schulek. Meanwhile, residential building investments took place in the so-called citizen’s district. Some of them have been forgotten by now. After the ravage in World War II, we already known that there are a lot of valuable historical architectural details in the houses. The reconstruction in the second part of the 20th century created a brand-new city character, where the previously hidden historical parts became visible, but the larger scale buildings of Historicism did not suit the new ideas. The article presents examples of this forgotten sort of buildings together with the tendencies which accompanied the period between the compromise and World War I.

Open access

Abstract

Appliances used in everyday life, like smart phones, notebooks; do-it-yourself machineries usually operate with battery instead of power supply. It means comfort to users however; they expose them to different dangers. In the last few years, several fire cases happened in connection with these appliances while charging and usage, which have driven the attention to the dangers of battery technology. Regarding the actuality of the topic, combustion products developing during the burning process of batteries with 1:1 ratio burning experiments were investigated, experiences and results from that are represented in this paper. The aim of the research is to call the attention to the flammability properties of lithium-ion and other batteries, the possible dangers and in case of fire to support the involved personnel.

Open access

Abstract

Most error-resilient media processing applications use multipliers as their basic building blocks. These are power-consumption and computationally intensive modules. In the existing works, several types of the multipliers were used to improve the hardware capacity, but those methods did not provide sufficient results. Therefore, in this manuscript, a Baugh-Wooley Multiplier design using Multiple Control Toffoli (MCT) and Multiple Control Fredrick gate (MCF) Reversible Logic gate (BWM-MCT-MCF) will be analyzed. Initially, Reversible Full Adder (RFA) is designed using Multiple Control Toffoli and Multiple Control Fredrick gate Reversible Logic gates. Then the proposed Reversible Full Adder is used in Baugh-Wooley Multiplier. By this, it reduces the hardware complexity with higher speed, lower area, lower power consumption. The proposed BWM-MCT-MCF multiplier is implemented in MATLAB, its performance shows lower Garbage output 22.78%, 24.88%, 20.95% compared with the existing designs, like BWM-FG-FRG, BWM-RL-TG, BWM-TG-FG respectively. Then the designed BWM-MCT-MCF is implemented using Xilinx ISE tool with the Virtex 5 device. From this, the performance of the proposed FPGA-BWM-MCT-MCF method shows lower delay 23.77%, 16.86% compared with the existing designs, like FPGA-BWM-RL-TG, FPGA-BWM-TG-FG respectively.

Open access

Abstract

Nanotechnology applications have occupied a wide range in engineering applications and achieved distinctive performance due to their potential as a working fluid instead of conventional liquids due to their outstanding performance. Sustaining stable performance nanofluids for a longer time retaining their properties without clustering and nanoparticles aggregation in the base fluid represents a significant challenge that can influence nanofluid properties and thermal behaviour. This review highlights some important factors that influence the stability of nanofluids, such as the size, concentration ratio of nanoparticles, and the type of base fluid, in addition discussing the methods used to improve the stability of nanofluids, such as the effect of cluster formation of nanoparticles in the base fluid due to Brownian motion and the role of the surfactants in preventing or reducing the agglomeration of nanoparticles, zeta potential and pH in estimating nanofluids stability. The factors mentioned affect the thermophysical properties of nanoparticles in preparing nanofluids and enhance their performance. This review provides information which helps improve the wide range usability of nanofluids for preparing stable nanofluids with good thermophysical properties.

Open access

The preservation of existing buildings is desirable not only for the purpose of saving architectural values, but equally important is that it is an environmentally friendly–environmentally conscious activity as well, since by renovating existing houses less waste is generated, the environmental impact from transport decreases, the material and energy invested in the structures already built do not get lost and no additional energy is needed for demolition.

A régi épületek újrahasznosítása nem csupán műemléki kérdés, hanem környezetvédelmi szempontból is ugyanolyan fontos tevékenység, hiszen a meglevő épületek felújításakor jóval kevesebb hulladék keletkezik, kisebb a szállításból adódó környezeti terhelés, és a szerkezetekbe korábban beépített anyag és energia sem vész el.

Open access

Fű – Fa – Agyag – Őrség •

Az építészeti anyaghasználat és a táji adottságok kölcsönhatása az Őrség területén

Grass – Wood – Clay – Őrség •

The Interaction Between the Use of Architectural Materials and Landscape Features in the Area of Őrség
Építés - Építészettudomány
Authors:
Ágnes Bertyák
and
Kornélia Kissfazekas

Egy adott területen hagyományos népi építészet nemcsak egy adott korszak társadalmi viszonyaitól, igényeitől és technológiai fejlettségétől, hanem a helyben fellelhető környezeti és természeti adottságoktól és az azok nyújtotta lehetőségek megfelelő felismerésétől és hasznosításától is nagymértékben függ. A Magyarország nyugati határvidékén található Őrség aprófalvas települései a tájjal szoros kapcsolatban fejlődtek. Az itt élők tájalakító tevékenységüket a helyi erőforrásokra építve, ahhoz alkalmazkodva vitték végbe, így épületeiket is a helyi adottságok használatával és figyelembevételével alakították ki. Ezek nyomán elsősorban két építőanyag vált általánossá és a terültre jellemzővé, a fa és az égetett agyagtégla, melyek használata eltérő építészeti formákat, szerkezeteket vont magával.

Jelen kutatás célja a történeti, hagyományos anyagok és formák tájhasználati összefüggéseinek feltárása az Őrségben jellemző, épülettipológiát is befolyásoló anyaghasználati sajátosságok elemzésén keresztül. A kutatás az írott források feltárásán felül történeti térképek és webes térképészeti szolgáltatások vizsgálatával készült az Őrségre és annak három általunk kiválasztott, összetartozó településére fókuszálva (Őriszentpéter, Ispánk, Nagyrákos), ötvözve a tájépítészeti és építészeti szemléletet.

Traditional vernacular architecture in a given area depends not only on the social conditions, needs and technological development of a given period, but also on the recognition and exploitation of the local environmental and natural conditions and potential. The small villages of the Őrség (Guard’s Country) – that locates on the western border of Hungary – developed in close contact with the landscape. The people living here shaped their landscape by building on and adapting to local resources, so their buildings were designed using and respecting local conditions. As a result, two building materials in particular became common and characteristic of the area, wood and burnt clay brick, the use of which entailed different architectural forms and structures. The aim of the present research is to explore the landscape context of historical, traditional materials and forms through the analysis of the specific material use in the Őrség, which also influences the building typology. In addition to the exploration of written sources, the research was carried out by examining historical maps and web-based cartographic services focusing on the Őrség and its three coherent settlements (Őriszentpéter, Ispánk, Nagyrákos), combining landscape architectural and architectural approaches.

Open access