Browse

You are looking at 81 - 90 of 1,215 items for :

  • Medical and Health Sciences x
  • Behavioral Sciences x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background and aims

Crypto-currency trading is a rapidly growing form of behaviour characterised by investing in highly volatile digital assets based largely on blockchain technology. In this paper, we review the particular structural characteristics of this activity and its potential to give rise to excessive or harmful behaviour including over-spending and compulsive checking. We note that there are some similarities between online sports betting and day trading, but also several important differences. These include the continuous 24-hour availability of trading, the global nature of the market, and the strong role of social media, social influence and non-balance sheet related events as determinants of price movements.

Methods

We review the specific psychological mechanisms that we propose to be particular risk factors for excessive crypto trading, including: over-estimations of the role of knowledge or skill, the fear of missing out (FOMO), preoccupation, and anticipated regret. The paper examines potential protective and educational strategies that might be used to prevent harm to inexperienced investors when this new activity expands to attract a greater percentage of retail or community investors.

Discussion and conclusions

The paper suggests the need for more specific research into the psychological effects of regular trading, individual differences and the nature of decision-making that protects people from harm, while allowing them to benefit from developments in blockchain technology and crypto-currency.

Open access

Abstract

Background and aims

The sports betting market has been growing rapidly over the last years, as have reports of problematic gambling behavior associated with betting. Due to the well-documented gambling problems of famous athletes and the betting supportive nature of many sports-related environments, athletes have been highlighted as a potential group at-risk for problematic sports betting. However, there currently remains a lack of research on individual-level athlete-specific risk-factors or mechanisms that might contribute to the development and perpetuation of betting-related problems. Here, we examine the influence of two potential risk-factors on sports betting behavior and problems: erroneous beliefs and athletes' emotional involvement.

Methods

201 athletes with different levels of expertise completed a newly developed scale to assess both factors. Participants were sampled from the general German population, predominantly male (83.08%) and on average 29.52 (SD = 11.05) years old. We use principal components analysis to detect patterns of covariation, potentially due to the proposed underlying latent factors, and regression analyses to test associations of these factors with betting behavior and problems.

Results

We find that athletes' emotional involvement was strongly associated with betting problems whereas erroneous beliefs were not. However, distorted cognitions/beliefs were associated with higher volumes and more frequent betting activities.

Discussion and Conclusions

This might contribute to betting problems in the long run. These results highlight athletes' emotional involvement and erroneous beliefs as potential targets for future intervention and prevention efforts.

Open access

Az Önkritikusság és Önmegerősítés Skála hazai validálása

Hungarian validation of the Self-Criticizing/Attacking and Self-Reassuring Scale

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Borostyánkői Zsófia, Takács Szabolcs, and Szabó-Bartha Anett

Elméleti háttér: A Self-Criticizing/Attacking and Self-Reassuring Scale (Önkritikusság és Önmegerősítés Skála) magyar változatának köszönhetően az önkritikusság jelensége Magyarországon is mérhetővé vált. Cél: Jelen vizsgálat során bemutatásra kerül az Önkritikusság és Önmegerősítés Skála magyar mintán történő alkalmazhatósága, és az önegyüttérzéstől való félelem mellett a depresszióval, valamint az élettel való elégedettséggel vizsgált öszszefüggése. Módszerek: A kutatásban összesen 434 fő vett részt: 107 férfi és 327 nő, átlagéletkoruk 30,2 (SD = 12,15) év. Eredmények: A feltáró faktoranalízis az Önkritikusság és Önmegerősítés Skála (FSCRS-HU) esetén az eredetihez hasonló háromfaktoros struktúrát jelzett: a magyar mintán is megjelentek az alkalmatlan én (inadequate self), a megerősített én (reassured self) és a gyűlölt én (hated self) dimenziói. Ezt a struktúrát a konfirmatív faktoranalízis is megerősítette (RMSEA = 0,056; CFI = 0,945) és az alskálák belső megbízhatósága megfelelőnek bizonyult (Cronbach-α = 0,9; 0,87, 0,83, sorrendben). Az FSCRS-HU mind a depresszióval (r = 0,62 – 0,68; p < 0,01), mind az önegyüttérzéstől való félelemmel (r = 0,65 – 0,68; p = 0,01) és az élettel való elégedettséggel (r = [–0,51] – [–0,52]; p = 0,01) is szignifikáns, közepes erősségű együttjárást mutatott. Az életkor gyenge, az alkalmatlan én esetében pedig közepes mértékű szignifikáns hatása mindhárom alskálánál megjelent. A nemek közt azonban egyedül az alkalmatlan én esetén volt szignifikáns különbség (Z = –2,109; p = 0,040; rang Cohen-d = –0,229). Következtetések: Összességében az Önkritikusság és Önmegerősítés Skála megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult hazai mintán is.

Background: Due to the Hungarian version of the Self-Criticizing/Attacking and Self-Reassuring Scale, the phenomenon of self-criticism has become measurable in Hungary as well. Aims: In the present study we present the applicability of the Self-Criticism and Self-Reassuring Scale on a Hungarian sample and its relationship to depression, life satisfaction, and fear of self-compassion. Methods: A total of 434 people participated in the research: 107 men and 327 women, with a mean age of 30.2 (SD = 12.15) years. Results: The exploratory factor analysis indicated a three-factor structure similar to the original version of the Self-Criticism and Self- Reassuring Scale, the Hungarian sample also showed the dimensions of the inadequate self, the reassured self and the hated self. This structure was also confirmed by confirmatory factor analysis (RMSEA = 0.056, CFI = 0.945) and the internal reliability of the subscales proved to be adequate (Cronbach's α = 0.9, 0.87, and 0.83, respectively). The FSCRS-HU showed a significant, moderate association with both depression (r = 0.62 – 0.68; p < 0.01) and fear of self-compassion (r = 0.65 – 0.68, p < 0.01) and life satisfaction (r = [–0.51] – [–0.52], p = 0.01). Age had a weak and, in the case of an inadequate self, a moderately significant effect on all three subscales. There was a significant difference between the sexes only in the case of the inadequate self (Z = –2.109, p = 0.040, rank Cohen’s d = –0.229). Conclusions: Overall, the Self-Criticism and Self- Reassuring Scale proved to be a reliable and valid measurement tool in the Hungarian sample as well.

Open access

A szülői nevelői stílus azonosítására alkalmas Parenting Styles and Dimensions Questionnaire hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok

Measurement experience with Parenting Styles and Dimensions Questionnaire developed for identifying parenting styles

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Hadházi Éva, Takács Szabolcs, Csikós Gábor, Homoki Adél, Czinkóczki Annamária, Törő Krisztina, Kövesdi Andrea, and F. Földi Rita

Elmélet: A gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének támogatása a szülői vágyakon túlmutató társadalmi érdek. Az 1950-es évektől kezdve élénk kutatási érdeklődés övezi a szülői nevelői stílusnak a gyermek fejlődésére gyakorolt hatásvizsgálatát, ám a szülői nevelői stílust befolyásoló tényezőkről kevesebb eredmény áll a rendelkezésünkre. A tanul­ mány célja: a Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) kérdőív magyar mintán történő kipróbálása, és a szülői nevelői stílus lehetséges szociodemográfiai, párkapcsolati és pszichoszociális összefüggéseinek vizsgálata volt. Módszerek: 711 fős (113 férfi, 598 nő, átlagéletkor 34,8 [SD = 10,91] év) önbeszámolós, keresztmetszeti vizsgálatunkban a PSDQ 32 tételes kérdőív mellett felvettük az Intim Kötődés Mérésére kidolgozott kérdőívet, a Kapcsolati Elégedettség Skálát, a Közvetlen Kapcsolatok Élményei kérdőívet, a STAI Vonásszorongás, a Zung-féle Önértékelő Depresszió Skálát, valamint a MOS Társas Támasz Kérdőívet. Eredmények: a konfirmatív faktorelemzés a PSDQ-HU önmagára és párjára vonatkoztatott változatának megbízható faktorstruktúráját igazolta (Saját – Self: SRMR = 0,065, RMSEA = 0,059, TLI = 0,796, CFI = 0,818; Másik – Other: SRMR = 0,066, RMSEA = 0,063, TLI = 0,890, CFI = 0,902). A Tekintélyelvű és Irányító skálák belső reliabilitása megfelelő (Cronbach-α = 0,73 – 0,95), a nemzetközi tapasztalatokhoz hasonlóan a Megengedő skála Cronbach-α értéke alacsonyabb (0,64). Az alskálák: Testi fenyítés, Verbális ellenségesség, Indokolatlan büntetés, Melegség, Érvelés, Demokratikus részvétel Cronbach-α értéke 0,54 – 0,93 között mozog. A nem, a családi állapot, valamint az, hogy valaki egyedüli gyermekként nő-e fel, szerepet játszhat a szülői nevelői stílu sában. A PSDQ-HU több kérdőívvel mutatott szignifikáns (p < 0,05) együttjárást. A párkapcso lati intimitás (r = –0,38 — 0,62), a felnőtt kötődés biztonsága (r = –0,31 — –0,57), a párkapcsolattal való elégedettség (r = –0,39 — 0,58) együtt jár azzal, hogy milyen szülőnek észleli valaki a párját. A vonásszorongás és a Zung-féle depresszió kérdőíven elért pontok a pár szülőként való negatívabb észlelésével korrelálnak (r = –0,33 — –0,38). A minél erősebb társas támasz észlelete a párra vonatkoztatott pozitívabb szülői percepcióval jár együtt (r = 0,36 — 0,46). Az önmagára vonatkoztatott szülői nevelői stílus nem mutat szignifikáns összefüggést egyetlen vizsgált skálaváltozóval sem, csak a nemmel és a testvér nélküli felnövekedéssel. Következtetések: A PSDQ-HU kérdőív az önmagunk szülőként való észlelése mellett alkalmas a párunk szülőként való észlelésének a monitorozására, s bár nem párokat vizsgáltunk, eredményeink felhívják a figyelmet a mentális állapot, a párkapcsolat minőségének percepciója és a pár szülői nevelői stílusának észlelete kö zötti kapcsolatra, amely a pszicho- edukációban és a családokkal, párokkal dolgozó szakemberek számára nyújthat hasznos támpontot.

Background: Promoting the healthy physical and mental development of children is a social interest that goes beyond parental desires. Since the 1950s, there has been a strong research interest in assessing the impact of parents’ parenting style on their children’s development, while we have more modest research findings on the factors influencing parental style. Aim: testing the Parenting Styles and Dimensions Questionnaire (PSDQ) developed by Robinson, Mandleco, Olsen and Hart (2001) on a Hungarian sample and examining the possible sociodemographic, relationship, and psychosocial contexts of the Parenting Style. Method: In our 711-person (113 fathers, 598 mothers, mean age 34.8 [SD = 10.91] years) self-report cross-sectional study, we checked the structure and internal reliability of the PSDQ 32-item questionnaire and its subscales correlation with relationship intimacy (IBM-HU), adult attachment (ECR-RS), relationship satisfaction (RAS-H), social support (MOSS SSS), and mental well-being (STAI-T, ZUNG). Results: Due to the confirmatory factor analysis a reliable factor structure of the self- and pair-version of PSDQ-HU was confirmed (Self: SRMR = 0.065, RMSEA = 0.059, TLI = 0.796, CFI = 0.818; Other: SRMR = 0.066, RMSEA = 0.063, TLI = 0.890, CFI = 0.902). The internal reliability of the Authoritarian and Authoritative scales (Cronbach-α = 0.73 – 0.95) is adequate. Similar to international experience, the Cronbach-α value of the Permissive scale is lower (0,635). The Physical Coercion, Verbal Hostility, Non-Reasoning, Warmth, Reasoning and Democratic Participation subscales Cronbach-α is between 0.54 – 0.93 values. Gender, marital status, and whether someone grows up as an only child can influence the parenting style. PSDQ-HU showed significant association with multiple questionnaires (p <0.05). Relationship intimacy (r = –0.38 — 0,62), adult attachment security (r = –0.31 — –0.57), and relationship satisfaction (r = –0.39 — 0.58) shows correlation with the way parents perceive their partners. The scores obtained on the trait anxiety and Zung depression questionnaires correlates with the perception of the couple as more negative parents (r = –0.33— –0.38). Perception of stronger social support is associated with more positive parental perception of the couple (r = 0.36— 0.46). Self-referenced parenting style does not show a significant correlation with any of the scale variables examined. Conclusions: The questionnaire is suitable for monitoring the perception of our couple as a parent, as well perceiving ourselves as a parent. Although we examined single persons, not couples, our results draw attention to the relationship between mental state, perception of the quality of the relationship, and perception of the couple’s parenting style. Our findings can provide a useful reference point for professionals working with families and couples, and in psychoeducation as well.

Open access

Validation of the Hungarian version of the short form of Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14)

A Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatának (SCQ-14) magyar validálása

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Barbara Csala and Ferenc Köteles

Background: Spirituality is a human specific phenomenon associated with positive mental and physical health outcomes. From a scientific point of view, it is a complex construct which can be investigated in various ways. The Spiritual Connection Questionnaire (SCQ) measures spirituality independently from religiousness thus it appears to be an appropriate measure to assess religious and non-religious aspects of spirituality. Aim: The present study aimed to develop and validate the Hungarian version of the short form of the Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14). Furthermore, it aimed to investigate spirituality’s association with affect and thinking style. Methods: Participants of two non- representative community samples (n = 387 and n = 145) completed the following questionnaires online: short form of the Spiritual Connection Questionnaire, Spiritual Transcendence Scale, Rational–Experiential Inventory, and Positive and Negative Affect Schedule. Results: The Hungarian SCQ-14 showed an excellent internal consistency (Cronbach’s α = 0.94 and 0.97 on Sample 1 and 2, respectively). Confirmatory factor analyses indicated inappropriate fit with the theoretically assumed one-factor model (χ 2 = 435.848, df = 77, p < 0.001; CFI = 0.904; NFI = 0.886; RMSEA = 0.110 [90% CI = 0.100–0.120] on Sample 1, and χ 2 = 247.132, df = 77, p < 0.001; CFI = 0.917; NFI = 0.885; RMSEA = 0.123 [90% CI = 0.106–0.141] on Sample 2). In contrast, results of exploratory factor analyses indicated a one-factor structure on both samples. The SCQ-14 was positively associated with spiritual transcendence, experiential thinking style, and partly with positive affect. No significant correlations with rational thinking style and negative affect were found. Results of the multiple hierarchical linear regression analysis on both samples revealed a significant contribution of experiential thinking style and spiritual transcendence to spiritual connection after controlling for gender, age, educational qualification, and positive affect. Conclusions: The Hungarian version of the Spiritual Connection Questionnaire (SCQ-14) is a valid, psychometrically sound measure. Spiritual transcendence and experiential thinking style independently contribute to spiritual connection.

Elméleti háttér: A spiritualitás humánspecifikus jelenség, amelynek pozitív hatása a testi és mentális egészségre nézve bizonyított. Tudományos szempontból a spiritualitás meglehetősen összetett fogalom, számos különböző mérőeszközzel vizsgálható. A Spirituális Kapcsolat Kérdőív (Spiritual Connection Questionnaire, SCQ) vallástól függetlenül értékeli a spiritualitás szintjét, így vallásos és nem vallásos személyek körében egyaránt alkalmazható. Cél: Jelen kutatás célja Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatának (SCQ-14) magyar nyelvű validálása volt. További cél volt a spiritualitás gondolkozási stílussal és affektivitással való összefüggésének vizsgálata. Módszerek: A kutatás két nem reprezentatív mintából áll (n = 387 és n = 145), amelynek résztvevői a Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatát, a Spirituális Transzcendencia Kérdőívet, az Észszerűség–Megérzés Kérdőívet, valamint a Pozitív és Negatív Affektivitás Skálát töltötték ki online formában. Eredmények: Az SCQ-14 magyar változata kiváló belső konzisztenciát (Cronbach-α = 0,94 az első, és 0,97 a második mintán) jelzett. A konfirmatív faktoranalízis nem mutatott megfelelő illeszkedést az eredeti egyfaktoros modellhez képest (χ 2 = 435,848, df = 77, p < 0,001; CFI = 0,904; NFI = 0,886; RMSEA = 0,110 [90% CI = 0,100– 0,120] az első mintán, és χ 2 = 247,132, df = 77, p < 0,001; CFI = 0,917; NFI = 0,885; RMSEA = 0,123 [90% CI = 0,106–0,141] a második mintán). Ezzel szemben a feltáró faktoranalízis eredménye egyfaktoros modellt mutatott mindkét minta esetén. Az SCQ-14 továbbá pozitív irányú összefüggést mutatott a spirituális transzcendenciával, a tapasztalati gondolkodási stílussal, valamint részben a pozitív affektivitással is. A spirituális kapcsolat és negatív affektivitás, valamint a racionális gondolkodási stílus között nem jelentkezett szignifikáns korreláció. A mindkét mintán lefuttatott többszörös hierarchikus lineáris regresszió eredményei szerint a tapasztalati gondolkodás és a spirituális transzcendencia a nem, a kor, az iskolai végzettség és a pozitív affektivitás kontrollálása után is szignifikáns kapcsolatban maradt a spirituális kapcsolat pontszámmal. Következtetések: A Spirituális Kapcsolat Kérdőív rövid változatának magyar verziója valid, jó pszichometriai mutatókkal bíró mérőeszköz. A spirituális transzcendencia és a tapasztalati gondolkodás egymástól függetlenül is hozzájárulnak a spirituális kapcsolathoz.

Open access

Abstract

Background and aims

This article presents a mixed methods study of challenging psychedelic experiences or “bad trips”, with the aim of exploring the nature and characteristics of such experiences. While challenging psychedelic experiences have been studied in previous research, the article posits that the focus of this research has been overly narrow in terms of the characteristics and etiology of these experiences, and that it would be helpful to broaden our understanding of what a challenging psychedelic trip might be and how it affects users.

Methods

In the first study, respondents (N = 38) were recruited at various online fora for individual anonymous interviews via private messaging. The Cannabis and Psychedelics User Survey used for the second study was constructed on the basis of the knowledge obtained from interviews, and recruited 319 participants (median age 33; 81% male) from seven different online communities. Respondents were asked to characterize both a typical and their worst psychedelic experience, allowing for comparisons between the two and for regression analyses of associations between challenging experiences and other factors.

Results

Both in interviews and in the survey, respondents reported a broader range of characteristics for challenging psychedelic experiences than what has previously been recognized in the research literature. Despite the often dramatic narratives, they were convinced that the experience had positive long-term consequences.

Conclusions

The two studies found that challenging psychedelic experiences have a greater thematic range than what has previously been identified. Besides the near ubiquity of fear in these experiences, confusion was also identified as an important aspect. Meditation practice had paradoxical effects on challenging psychedelic experiences, appearing as a fruitful area for further research.

Open access

Abstract

Background and aims

During the COVID-19 lockdown, problematic Internet use (PIU) has become a serious issue among residential college students, who remain physically isolated from off-campus society. This study constructs an integrated model to investigate the influencing mechanisms of internal locus of control (LOC) and objective peer effects.

Methods

Residential college students (n = 494) were surveyed from a single department of a Chinese university. An item from the World Value Survey was employed to measure internal LOC, while objective peer effects were assessed via friends’ mutual nominations. Finally, PIU was measured using Young’s Internet Addiction Tests, while a social network analysis and logit regression were combined to estimate various factors’ effects on PIU.

Results

In our sample, the prevalence rate of PIU was 30.6%, and while internal LOC was a protective factor for PIU, its protective role was diluted when exposed to a peer environment with high PIU prevalence. Furthermore, indegree performed contrasting roles on PIU under various network conditions. It acted as a protective factor when exposed to a low prevalence of PIU in a peer environment; however, it became a risk factor when PIU peers were prevalent. Lastly, the protective efficacy of betweenness was activated when individuals had more than one PIU friend.

Discussion and conclusions

Further intervention studies focusing on individuals with a weak internal LOC are recommended during the lockdown. Additionally, interventions that consider the network structures carefully, may enhance the prevention of PIU.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Tao Luo, Lixia Qin, Limei Cheng, Sheng Wang, Zijun Zhu, Jiabing Xu, Haibo Chen, Qiaosheng Liu, Maorong Hu, Jianqin Tong, Wei Hao, Bo Wei, and Yanhui Liao

Abstract

Objective

Social media disorder (SMD) is an increasing problem, especially in adolescents. The lack of a consensual classification for SMD hinders the further development of the research field. The six components of Griffiths’ biopsychosocial model of addiction have been the most widely used criteria to assess and diagnosis SMD. The Bergen social media addiction scale (BSMAS) based on Griffiths’ six criteria is a widely used instrument to assess the symptoms and prevalence of SMD in populations. This study aims to: (1) determine the optimal cut-off point for the BSMAS to identify SMD among Chinese adolescents, and (2) evaluate the contribution of specific criteria to the diagnosis of SMD.

Method

Structured diagnostic interviews in a clinical sample (n = 252) were performed to determine the optimal clinical cut-off point for the BSMAS. The BSMAS was further used to investigate SMD in a community sample of 21,375 adolescents.

Results

The BSMAS score of 24 was determined as the best cut-off score based on the gold standards of clinical diagnosis. The estimated 12-month prevalence of SMD among Chinese adolescents was 3.5%. According to conditional inference trees analysis, the criteria “mood modification”, “conflict”, “withdrawal”, and “relapse” showed the higher predictive power for SMD diagnosis.

Conclusions

Results suggest that a BSMAS score of 24 is the optimal clinical cut-off score for future research that measure SMD and its impact on health among adolescents. Furthermore, criteria of “mood modification”, “conflict”, “withdrawal”, and “relapse” are the most relevant to the diagnosis of SMA in Chinese adolescents.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Elodie Hurel, Gaëlle Challet-Bouju, Marion Chirio-Espitalier, Malory Vincent, and Marie Grall-Bronnec

Abstract

Background

Social communication disorder (SCD) is a neurodevelopmental disorder that includes communication difficulties. Literature linking SCD and addictions is scarce, and there are only a few case reports regarding the co-occurrence of addiction and autism disorder spectrum, and only one of them addressed behavioural addictions.

Case presentation

We report MC’s case, who displayed an SCD and sexual addiction (SA). Clinical and neuropsychological evaluations suggested an alteration of social cognition, especially of affective theory of mind. This article also presents the adaptation made of the usual treatment.

Discussion

This case report illustrates the importance of social cognition abilities in the development and maintenance of behavioural addictions, and specifically SA. It also highlights the possible comorbidity of these two disorders and the possibility to work on social cognition as an alternate therapy in the treatment of behavioural addictions.

Conclusions

The co-occurrence of SCD and a behavioural addiction triggered clinical adaptations and implications that may affect a patient’s treatment presenting one of these disorders.

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors: Federico Cavanna, Carla Pallavicini, Virginia Milano, Juan Cuiule, Rocco Di Tella, Pablo González, and Enzo Tagliazucchi

Abstract

Background and aims

The COVID-19 pandemic and its consequences represent a major challenge to the mental health and well-being of the general population. Building on previous work on the potential long-term benefits of psychedelics, we hypothesized that lifetime use of these drugs could be linked to better mental health indicators in the context of the ongoing pandemic.

Methods

Two anonymous online surveys were conducted between April and June 2020, including questions about lifetime experience with psychedelics and other psychoactive drugs, and psychometric scales designed to measure personality traits, anxiety, negative, and positive affect, well-being, and resilience. Principal component analysis was applied to divide the sample into groups of subjects based on their drug use reports.

Results

Five thousand six hundred eighteen participants (29.15 ± 0.12 years, 71.97% female) completed both surveys and met the inclusion criteria, with 32.43% of the sample reporting at least one use of a psychedelic drug. Preliminary analyses showed that certain psychedelics were linked to improved mental health indicators, while other psychoactive drugs exhibited the opposite behavior. Lifetime psychedelic use was linked to increased openness and decreased conscientiousness, and to higher scores of positive affect. The reported number of past psychedelic experiences predicted higher scores of the secondary personality trait beta factor, which has been interpreted as a measure of plasticity. No significant associations between lifetime use of psychedelics and indicators of impaired mental health were observed.

Conclusion

We did not find evidence of an association between lifetime use of psychedelics and poor mental health indicators. Conversely, experience with psychedelic drugs was linked to increased positive affect and to personality traits that favor resilience and stability in the light of the ongoing crisis.

Open access