Browse

You are looking at 1 - 50 of 1,862 items for :

  • Social Sciences and Law x
  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az egyházi oktatás hatása a fiatalok vallásosságának alakulására

The Effect of Denominational Education on the Formation of the Religiosity of Young People

Educatio
Authors:
Gergely Rosta
and
Gabriella Pusztai

Az elmúlt évtizedek alatt az egyházi fenntartású oktatási intézmények oktatási rendszerbeli aránya fokozatosan nőtt. Mivel csökkenőben van a magukat az egyház tanítása szerint vallásosnak vallók aránya a fiatalok körében, a szektor növekedésével párhuzamosan nő a vallásos neveltetésben nem, vagy csak részben részesülő tanulók aránya az egyházi iskolákban. Korábbi elemzéseink az egyházi iskola vallásosságra gyakorolt mérsékelt, de szignifikáns hatását mutatták ki. Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat az egyházi iskola a fiatalok vallásosságára és értékrendjére. Az elemzéshez a Magyar Ifjúság 2016 adatbázist használtuk. Eredményeink szerint az otthoni vallásos neveltetés befolyása meghatározó, az egyházi iskolák a fiatalok vallásos identitását és vallásgyakorlatának kialakulását jelentősen támogatják, de a hittartalmak és az értékpreferenciák tekintetében nem gyakorolnak hatást a fiatalokra.

Open access

Bővülő egyházi oktatás – Absztraktok angolul

Expanding Church-run Education – Abstracts in English

Educatio
Open access

Egyházak a köznevelési költségvetésben

Church Schools in the Public Education Budget

Educatio
Authors:
Gábor Péteri
and
Bernadett Szilágyi

A 2010. évi kormányváltást követően az egyházi fenntartású intézmények köznevelésen belüli súlya gyors növekedésnek indult. Rövid idő alatt érzékelhetővé váltak az egyházi iskolák térnyerésének társadalmi következményei is. A lezajlott változásokhoz hozzájárultak az új finanszírozási és gazdálkodási szabályok. A tanulmány az egyházi fenntartású oktatási intézmények finanszírozásának és gazdálkodási gyakorlatának vizsgálatával arra a következtetésre jut, hogy i) a köznevelés finanszírozásában az elvárt szektorsemlegesség nem valósul meg; ii) a kedvezőbb pénzügyi helyzetben lévő egyházi iskolák működése viszont hatékonyabb, mint a központosított intézményeké; ugyanakkor iii) az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodásának nyilvánossága és így elszámoltathatósága korlátozott.

Open access

Egyházi óvodák: munkakörülmények és szakmai autonómia óvónői szemmel

Churchification Through the Eye of Kindergarten Teachers: Possibilities and Limitations in Pre-School Education

Educatio
Authors:
Judit Keller
and
Alexandra Szőke

Tanulmányunk az egyházi fenntartók számának növekedését vizsgálja az óvodai szektorban. Azt kívánjuk feltérképezni, hogy az iskolákhoz képest decentralizáltan működő óvodák esetében milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg az egyházi fenntartók növekvő jelenléte kapcsán. A cikkben bemutatjuk az egyházi fenntartás növekedésének mértékét, az átvétel módjait és az egyházi fenntartóra vonatkozó szabályozási környezetet. Továbbá egy feltáró empirikus kutatás eredményeire alapozva vizsgáljuk, hogy az egyházi fenntartók megjelenése milyen lehetőségeket és korlátokat jelent a mindennapi szakmai munka terén az óvodapedagógusok számára a munkavégzés körülményei, a szakemberi ellátottság, valamint gyermekek felvétele és a pedagógiai program tekintetében.

Open access

Erősödő magániskolai szektor és az iskolaválasztás szélesedő lehetőségei

Expanding Private School Sector and Increasing Possibilities of School Choice

Educatio
Author:
Georgina Kasza
Open access

Errátum: Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló után?

Erratum: Health Behaviour in Adolescents – What Has Happened since the Millennium?

Educatio
Authors:
Ágnes Németh
,
Zsolt Horváth
, and
Dóra Várnai
Open access

Hajózni szükséges, és golfozni is.

Az ír elit iskolák szerepe a társadalmi egyenlőtlenségek újratermelésében

You Must Sail, and Play Golf.

The Role of Irish Elite Schools in the Reproduction of Social Inequalities
Educatio
Author:
Edina Kovács
Open access

„Hová tűntek a magyar gyerekek?”

Egyházi és vákuumiskolák egy keletmagyarországi régióban

Where Have the ‘Hungarian’ Children Gone?

Church-run and Vacuum Schools in an Eastern Hungarian Region
Educatio
Author:
János Zolnay

A tanulmány két részletes vizsgálat alapján egy kelet-magyarországi térségben elemzi az iskolaegyháziasítás folyamatának korszakait és hatását a helyi oktatási kvázipiacra. Az első korszakban az egyházi iskola szigorú hitelvi igazodást követelt diákoktól és pedagógusoktól egyaránt. A második fázist az autonóm intézményi leválások jellemzik: az iskolák azért kezdeményezték a fenntartóváltást, hogy szelektálhassanak a jelentkező diákok közül. Ezeknek az iskoláknak a vallásos jellege, illetve a diákok és tanárok hitvallása puszta formalitás. A harmadik korszakban a folyamatnak a régióban domináns kálvinista egyház oktatási logisztikai érdekei szabnak határt. Az egyházmegye csak abban az esetben engedélyezi újabb iskola átvételét vagy alapítását, ha az nem teremt konkurenciát a már működő kálvinista iskoláknak. Az iskolák államosítása után helyi szinten közpolitikai vákuum alakult ki, és ezen az egyházi iskolák arányának jelentős növekedése sem változtatott.

Open access

Mérve vagyon: az egyházi iskolák néhány oktatásstatisztikai jellemzője

Measured by Numbers: Some Official and Contextual Statistics of Church-run Schools

Educatio
Author:
Z. Attila Papp

A tanulmány az egyházi fenntartású iskolák idősoros oktatásstatisztikai adatait gyűjti egybe, majd pedig néhány társadalmi és kontextuális jellemzőjét, valamint eredményességüket tekinti át. Az elemzés az Országos Kompetenciamérés (OKM) telephelyi és intézményi összevont adatbázisaira épül, és az egyházi szféra kiterjedését, regionális és felekezeti sajátosságait, tanulói összetételét, illetve egyéb intézményi jellemzőit vizsgálja. Az elemzés egyik alapkérdése, hogy e szféra megjelenése és expanziója milyen mértékben erősítette fel a térségi iskolai szegregációt. Ugyanakkor igyekszünk választ adni arra is, hogy az egyházi intézményekben a pedagógiai hozzáadott érték mértéke milyen mértékben tér el az állami fenntartású iskolák hasonló mutatóitól.

Open access

A nép hangja Isten hangja: populizmus és vallás viszonya

Vox Populi, Vox Dei: The Relationship between Populism and Religion

Educatio
Author:
Péter Harsányi
Open access

Nevelési értékek a gyermekvédelemben

Educational Values in Child Protection

Educatio
Authors:
Andrea Rácz
and
Ernő Bogács

A kutatás célja annak vizsgálata, hogy a hazai gyermekvédelmi szakellátás rendszerében milyen nevelési értékek azonosíthatók, illetve, hogy a rendszer két nagy egységében – nevelőszülői és intézményes ellátás – vannak-e a nevelési értékek tekintetében különbségek. Továbbá vizsgáljuk azt is, hogy a gyermekvédelmi szakemberek és az ellátott gyermekek és fiatal felnőttek hogyan reflektálnak a nevelési értékekre: melyek ezek az egyes szereplők szerint, és hogyan épülnek be a gondozási-nevelési folyamatba. Kvalitatív kutatási eredményeink azt mutatják, hogy a gyermekvédelem strukturális problémái égetőek, melyek nagyban meghatározzák a nevelésről való vélekedéseket.

Open access

Nevelési értékpreferenciák az állami és egyházi iskolákban

Educational Value Preferences in Public and Church-run Schools

Educatio
Authors:
Enikő Major
,
Katinka Bacskai
, and
Ágnes Engler

A nevelés értékátadó folyamat (Simon 2016), amire hatással van a vallásosság (Pusztai 2011). A pedagógusok értékközvetítő szerepe jelentős a tanulók életében. A tanulmányunkban öt csoportba (Bacskai 2008) sorolt, az oktatási színtér két (állami, egyházi) szektorában foglalkoztatott pedagógusok által rangsorolt értékek összehasonlításával az értékközvetítő nevelés jelentőségét mutatjuk be. Papíralapú kérdőíves adatfelvételünket 16 tiszántúli felekezeti iskolában vettük fel negyedikeseket tanító pedagógusok körében 2020-ban, ehhez szűkítettük a Kopp Mária Intézet Értékteremtő gyermeknevelés reprezentatív országos kutatásának adatbázisát az ország keleti régiójára. Eredményeink megerősítették az egyénre és közösségre vonatkozó társadalmi tőke szempontjából hasznos nevelési értékeket.

Open access

Populizmus, egyházak és oktatáspolitika a 2010 utáni Magyarországon

Populism, Churches and Education Policy in Hungary after 2010

Educatio
Author:
Eszter Neumann

A politikai szociológiai szakirodalmi áttekintés célja, hogy a 2010 utáni magyar oktatáspolitikai változásokat, illetve az egyház és az állam viszonyának átalakulását elhelyezze a tágabb nemzetközi szakirodalomban, és áttekintse a folyamat elemzéséhez támpontul szolgáló lehetséges elméleti megközelítéseket és fogalmi fogódzókat. Az oktatáspolitika diszkurzív szintjének értelmezéséhez áttekintem, hogy milyen szerepet tölt be a vallás, és különösen a kereszténység az európai populista mozgalmak politikai kommunikációjában, és hogy milyen karakteres jegyei vannak az utóbbi évtizedekben megerősödő neokonzervatív oktatáspolitikai gondolkodásnak. Ezután ideológia és gyakorlat viszonyáról, illetve a populista kormányzatok közpolitikáinak jellemzőiről lesz szó. Végül az egyház és az állam közti intézményes kapcsolatról, és arról lesz szó, hogy milyen strukturális és szervezeti átalakulásokat von(hat) maga után a vallás politizálódása és az egyházak fokozott intézményes szerepvállalása.

Open access

Regionális hátránykompenzáció a közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás segítségével

Regional Disadvantage Compensation with the Aid of Cultural Learning Realised in Community Learning

Educatio
Authors:
Judit Kuthy-Megyesi
and
Erika Juhász

A hazai közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás magába foglalja mindazokat a nem formális, illetve informális tanulási eseményeket, amelyek részben a saját, részben a partneri kezdeményezések révén az egyes közművelődési intézményekben létrejönnek (vö. Juhász–Szabó 2016; Kozma et al. 2015). Ezek a tanulási alkalmak aktív (rendszeres és nem rendszeres művelődési formák szervezői, szolgáltatói, résztvevői), illetve passzív (külső szervek tevékenységei, alapterületből kizárólagossággal átengedett területi, terembérlési, helyszínbiztosítási) formában valósulnak meg a helyi közösségek igényeinek, szükségleteinek figyelembevételével. A területspecifikus igényekre és adottságokra építő közművelődésben megvalósuló kulturális tanulás hátránykompenzáló, esélyteremtő funkciói empirikus vizsgálatunk alapján beazonosíthatók. A lokalitást célzó, a helyi művelődő közösségeket központba helyező szakmai szemlélet a vizsgálati eredmények tükrében a közművelődés csúcsintézményeiben (N = 197) még további fejlesztési kezdeményezéseket igényel, de regionálisan már eredménnyel mérhető.

Open access

A sokféleség mint rejtett dimenzió egyházi iskolás diákok narratíváiban

Diversity as a Hidden Dimension in the Narratives of Church School Students

Educatio
Authors:
Eszter Kodácsy-Simon
and
Etelka Seres-Busi

Az egyházi iskolák céljainak és jellemzőinek vizsgálata között egyre fontosabb, hogy szerepet kapjon a diákok aktív konstruáló szerepére való utalás is. Jelen feltáró jellegű kutatásban 37 egyházi fenntartású iskolában frissen érettségizett, illetve az adott tanévben érettségiző diákkal készült interjú. Olyan történetek felelevenítésére kértük őket, melyek megmutatják, hogy a diákok számára melyek az iskolájuk meghatározó sajátosságai, valamint az általuk azonosított rejtett céljai és üzenetei. Az elemzés során kulcstényezőként jelent meg a kódok között a „sokféleség, sokszínűség” szempontja, melyet a diákok személyes erőforrásaikat aktiváló tényezőként említenek például az életkérdésekkel való foglalkozás vagy a saját világkép és hitmegélés alakítása kapcsán is. A tanulmány bemutatja a magfogalom kapcsolódásait és a diákok által megfogalmazott jelentéseit.

Open access

Számít a fenntartó? Egyházi „kisgimnáziumok” és felvételizőik

Is the Maintainer Type Relevant? Church-run Early Selective Grammar Schools and Their Applicants

Educatio
Author:
Eszter Berényi

A tanulmány a hat- és nyolcosztályos, egyházi fenntartású gimnáziumoknak a magyar közoktatás struktúrájában betöltött pozíciójával és az ezekbe az iskolákba jelentkezők jellegzetességeivel foglalkozik. Bemutatja a közelmúlt legfontosabb változásait is, az egyházi iskolák térnyerését ezen az iskolatípuson belül. Ezenkívül egy középiskolaválasztás előtt álló szülőkkel készült kérdőíves kutatás eredményeinek segítségével azt a kérdést járja körül, hogy kik, honnan és hogyan rekrutálódnak azok, akik ebbe az iskolatípusba jelentkeznek. Az eredmények alapján az egyházi, illetve más fenntartású iskolákba jelentkezők között kitapintható néhány lényeges különbség az iskolák egyes társadalmi funkcióival kapcsolatban vallott nézetekkel, a kisgimnáziumi jelentkezés konkrét okaival, valamint a felkészülési szokásokkal kapcsolatban is.

Open access

Abstract

The study examines the legislative issues associated with providing a legal solution to the problem of the circus training of wild animals in the post-communist context. These issues are demonstrated using the example of the Czech Republic. In 2020, the country passed a comprehensive amendment to Act No. 246/1992 Coll. on the Protection of Animals Against Cruelty, which prohibits, among other things, the training of wild animals in circuses with effect from January 2022. The study focuses on the following research questions: What are the main determinants of the prohibition of wild animal training? and, What were the main arguments with respect to the wild animal training prohibition mentioned by politicians during the parliamentary debate? The data analysed here consist of parliamentary debates and texts presented by institutions advocating for or against the ban.

Full access

Mennyit ér a biztonság? Biztonság mint a Magyarországra érkező német szenior turisták költését befolyásoló tényező

How much does security worth? Security, as a component for the tourism spending of German senior travellers

Scientia et Securitas
Author:
Csaba Bíró

Összefoglalás. A biztonságra evidenciaként tekint az utazó a desztinációválasztás során. Annak tartalma erősen szubjektív, egyénenként eltérő szintet képvisel. A COVID–19-járvány időszakában megvalósult kutatásunk válasszal kívánt szolgálni többek között arra, hogy az időskorú német utazók esetében mely faktorok határozzák meg leginkább a desztináció preferenciát, és ez hogyan tükröződik a költésükben. 2021. július–október között megvalósításra került személyes megkérdezés végső mintáját 347 fő (55+ éves) német szenior utazó adta. Az eredmények rámutattak, hogy a marketingtudomány által, általánosan homogénként kezelt fogyasztói szegmens további alszegmensekre bontható, tipizálható, továbbá a desztináció preferenciát esetükben leginkább az infrastruktúra minősége és a biztonság határozza meg.

Summary. Introduction: Tourism does not exist without security. In Maslow’s hierarchy of needs, security is the second most determinant aspect after physiological concerns. We consider that as an evident fact, thus the secure nature of a destination is an obvious expectation regarding travelling aspects. The measure and actual meaning of this latter component is quite subjective, thus it varies person by person. Security can be investigated from several aspects, so it is important to highlight that our sample was analysed in relation to health security concerns.

Investigation materials and methods: In our research, conducted during the period of the COVID-19 pandemic, we pursued to outline the role of security, as well as the so-called Corona-Protocol, which was established for prevention purposes regarding the chosen destinations in the case of elderly travellers, and to find out how it is reflected in their touristic spending. We conducted personal interviews (PAPI) between July and October 2021 with the participation of 419 people, whose final sample – after being filtered regarding age and nationality aspects – consisted of 347 German senior (age group: 55+) travellers. The survey was carried out on three locations within Hungary (Pécs, Kalocsa, Budapest) with the participation of coordinators.

Research outcomes: The received replies were analysed – at first, the 48 touristic variables were submitted to factor analysis, which helped in the allocation of main components. By the use of these main components, we identified further sub-segments (traveller types) within the segments, which gave a superb illustration about the inaccurate nature of the practice, when senior travellers are considered as a homogenous group. In the case of five clusters – despite similar age averages – we identified distinct characteristics concerning the aspects of qualifications, incomes and the measure of touristic expenses, while the priorities regarding destination expectations, security, infrastructure and pricing were also different. Despite their relatively weak explanation capacities, our outcomes – received by regression modelling – pointed out that regarding our sample, the measure of touristic expenses was mostly determined by the infrastructural quality of destination and security. Thereby we can answer the question how much the cost of security for German senior travellers is. Furthermore, another outcome was the realisation that different habitat locations within the same home country have significant impact on the spending of German senior travellers. Our research could constitute an appropriate basis for further research regarding the investigated subject and traveller segment.

Open access

A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak dohányzási szokásai

Smoking habits of law enforcement college students

Scientia et Securitas
Author:
Ákos Erdős

Összefoglalás. Egyes korcsoportokban (pl. fiatal felnőttek) és szakmákban (pl. rendőrök) az átlagosnál magasabb a dohányzók aránya. A tanulmány célja a rendészeti felsőoktatási hallgatók dohányzási szokásainak és nikotinfüggőségük súlyosságának vizsgálata. Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatot végeztünk az NKE RTK rendészeti hallgatói körében (n = 180). A nikotinfüggőség súlyosságát a Fagerström Nikotinfüggőségi Teszttel (FTND) és a Dohányzás Súlyossága Indexszel (DSI) vizsgáltuk. A válaszadók körében 81,1% a dohányzás életprevalenciája, 24,4% jelenleg dohányzó, 14,4% naponta dohányzik. Az FTND alapján a naponta dohányzók 96,1% enyhe/nagyon enyhe nikotinfüggő, míg a DSI alapján 73,1%-nak alacsony a nikotinfüggősége. A rendészeti felsőoktatás hallgatóinak dohányzása nem elhanyagolható probléma, ráadásul jelentős közegészségügyi és biztonsági aspektusai is vannak.

Summary. In some age groups (e.g. students) and professions (e.g. police officers), the proportion of smokers is higher than in the general population. The aim of this study is to assess the smoking habits and heaviness of nicotine dependence of Hungarian law enforcement students. A cross-sectional, web-based survey was conducted among law enforcement students at the Faculty of Law Enforcement of the University of Public Service (n = 180). The heaviness of nicotine dependence was measured by the Fagerstrom Test for Nicotine Dependence (FTND) and the Heaviness of Smoking Index (HSI). Respondents reported 81.1% lifetime prevalence of smoking, 24.4% were current smokers, and 14.4% were daily smokers. Based on the FTND, 96.1% of daily smokers had low/very low nicotine dependence, while based on the HSI, 73.1% of daily smokers had low nicotine dependence. Smoking among law enforcement students is not a negligible problem, and it also has significant public health and security aspects.

Open access

A többműszakos munkavégzés biztonsági kihívásai a rend- és honvédelmi szerveknél

Security challenges of multi-shift work in the police and military

Scientia et Securitas
Author:
Zoltán Szakács

Összefoglalás. A krónikus napközbeni aluszékonyság és a vele járó figyelemzavar igen gyakori panasz, amely jelentősen rontja a munkavégzés teljesítményét, az életminőséget, összetett mechanizmus révén gátolja a mentális funkciókat, gyakran vezethet – munkahelyi és közlekedési balesetek okozójaként – fatális következményhez is. A krónikus napközbeni aluszékonyság mint panasz mögött a krónikus alvás depriváció mellett az elsődleges alvászavarokat kell keresnünk.

Summary. Police and military service, at the appropriate level of care, require neuropsychological functions from the service provider such as constant vigilance, sustained attention and concentration, and the compulsion to make quick, responsible decisions. However, the service is often accompanied by difficult external conditions, such as monotony, harsh weather factors, or shift work, which place a heavy burden on the service provider.

In both police and military service, in addition to a varied shift schedule, we often expect special mental and physical performance from those serving. However, a multi-shift schedule breaks the circadian rhythm of service, causing metabolic and hormonal changes, and can have a profound effect on one’s behavior and one can remain deeply inferior to oneself during a given performance. Not everyone is adaptable to such conditions, especially those with primary sleep disorders. Therefore, it is particularly important to recognize those suffering from primary sleep disorders among multi-shift workers. People with severe obstructive sleep apnea have an abnormally high degree of daytime sleep and their attention, concentration, vigilance, work and cognitive performance decline significantly compared to their peers in multi-shift work conditions.

Much of the experience gained in the field of sleep disorders becomes a practice in the field of occupational health. One of our main goals was to make the diagnosis, treatment and screening of diseases belonging to this professional and scientific topic.

The Military Health Sleep Diagnostic Laboratory is tasked with screening out dyssomnia sufferers from performing under special multi-shift conditions.

During military service, in modern warfare, the importance of multi-shift work schedules, the continuous standby system, and work periods of different than usual duration and content have increased.

All of this has significantly changed the demands on human performance during waking hours and the role of sleep in regeneration, restoration, preparation. In parallel with these requirements, unwanted drowsiness and exhaustion also increased in everyday work, and manifested itself in errors and accidents during operational actions.

Sleep deprivation fundamentally affects cognitive areas such as speed of thinking, decision making, divergent thinking, executive functions, emotions, understanding humor, memory, morality, risk taking, and alertness. A number of special functions are associated with the prefrontal cortex. Judgment, decision making, impulse control, attention, and visual association are related to this part of the cerebral cortex. This area of the cortex is very vulnerable and, as a result of sleep deprivation, a disturbance of the functions represented here can be observed.

Sleep disorders severely and often unexpectedly limit mental and physical performance. They can cause serious confusion during training, exercise, and tactical and operational activities, so knowledge of them is important for prevention, interpretation, and effective therapy. Sleep disorders can occur in greater numbers due to the special conditions of police and military service.

Open access

What knowledge is essential for the future civil servants?

Report on participation in the Synergia transnational education program for civil servants

Milyen tudás fontos a jövő kormánytisztviselőjének a 21. században, és miért?

Scientia et Securitas
Author:
Zsóka Magyar
Open access

Abstract

This study investigates teacher learning and professional development in school-university partnership in Myanmar. This study explores teacher learning and professional development through engaging in a school-university partnership through mentoring activity. Research studies have shown mentoring can improve teachers' learning and professional development (Hargreaves & Fullan, 2000). A sequential explanatory mixed-methods design was applied in this study. Participants were 120 schoolteachers in the quantitative part while 4 participants were interviewed. This study aimed to answer how the impact of school-university partnership on teacher learning and professional development can be understood. To answer this research question, two groups of schoolteachers (mentor and non-mentors) and three groups of teachers based on communication level with student teachers were compared. The results showed that teachers who had mentoring experiences improved their professional skills and competencies more than non-mentor teachers mainly in the areas: pedagogical content knowledge, knowledge about learners' behaviours and characteristics and cross-curricular skills. Furthermore, teachers who had intensive communication with student teachers showed higher mean values in self-confidence, enjoyment in teaching and reflection on teaching practices and feeling like a responsible person in education. Findings from the qualitative part showed that teachers learned these skills and competencies through intensive collaborative activities such as discussing teaching and learning, guiding student teachers in their classroom management and planning a lesson and having a friendly conversation with them. Overall, this study confirms that engaging in school-university partnership through mentoring enhances mentors develop their self-confidence, and enjoyment in teaching as well as their professional knowledge and skills.

Open access

Bűnügyi együttműködés a közel-keleti országokkal

International cooperation in criminal matters with Middle East and North African countries

Scientia et Securitas
Author:
Krisztina Karsai

Összefoglalás. A bűnügyi együttműködés joga jelentős fejlődésen ment keresztül az uniós tagállamok egymás közötti viszonyaiban az integráció utóbbi 25 évében. Legfőbb jellemzője e fejlődésnek az együttműködési formák „eljogiasodása” és formalizálása, valamint genuin, új uniós jogintézmények megszületése, amely a tagállamok kölcsönös bizalmán alapul. A közel-keleti országokkal való együttműködés szükségessége egyre nyilvánvalóbb, azonban az ezekre a viszonyokra vonatkozó jogszabályi háttér nem létezik, vagy legfeljebb minimális, ami az egyén – akit érinthet az államok közötti bűnügyi együttműködési eljárás – számára e lehető legnagyobb biztonsági kockázatot hordozza. A tanulmány feltérképezi azokat a hatásokat, amelyek az uniós fejlődésből a harmadik államokkal való együttműködésre vonatkoznak (extraterritoriális hatások), és kimutatja, hogy az uniós jog többletkövetelményeket támaszt a tagállamok felé még ilyen, az uniós jog hatálya alá (látszólag) nem tartozó kérdésekben. Kitér a munka arra is, hogy az Európa Tanács jogfejlesztő tevékenységének hol van a helye ezen a spektrumon, valamint arra is, hogy az ENSZ bűnözéskontroll egyezményei miként játszhatnak szerepet a jelen témakörben.

Summary. For centuries, the issue of judicial cooperation has been part of the foreign policy of the state as a means of promoting the political interests of the rulers (governments) and its actual judicial or legal content could not be identified. Cooperation between law enforcement and judicial authorities of different countries is therefore the oldest form of action against internationally ‘mobile’ offenders or crimes of transnational nature. The original aim was to prevent the perpetrator from escaping prosecution, and cooperation was therefore exercised against the interests of the person concerned. It was only in the second half of the 20th century that academia recognised that a person involved in extradition proceedings (and any other form of international criminal cooperation) may have individual rights and interests that are separate from those of the state. Thus, the individual (accused, victim, witness) emerges as a third actor in the context of cooperation between two states – based on international law and sovereignty – and, especially with the firm establishment of human rights protection regimes, also takes a place in these proceedings. Thus, international cooperation now involves three interests: the State requesting assistance, the State providing assistance and the person concerned. The law on cooperation in criminal matters has evolved considerably in the EU Member States’ relations with each other over the last 25 years of integration and pursues new paths that are completely divorced from traditional thinking as described above. The main feature of this development is the ‘juridification’ and formalisation of forms of cooperation and the emergence of genuine new EU legal institutions based on mutual trust between Member States. The need for cooperation with the countries of the Middle East and North Africa is becoming increasingly apparent, but the legal framework for these relations is non-existent or minimal at best, which poses the greatest possible security risk for the individual who may be affected by the inter-state cooperation procedures in criminal matters. The study explores the implications of EU developments for cooperation with third states (extraterritorial effects) and shows that EU law imposes additional requirements on Member States even in such matters as they can be covered by EU law. Accordingly, the inter-state horizontal impact of the Charter of Fundamental Rights, the extraterritorial impact of EU crime control instruments and the explicit agreements on criminal cooperation are briefly discussed. The work also discusses the place of the Council of Europe’s law development activities in this spectrum: the European human rights protection, in particular with regard to extradition, entails additional requirements that Member States must comply with even when cooperating with a state outside the Council of Europe. Furthermore the role of the UN conventions on crime control is addressed by the study briefly.

Open access

An assessment of cyber volunteer groups in interstate conflicts and their impact on public policies

Az önkéntes kibercsoportok értékelése az államközi konfliktusokban és hatásuk a közpolitikákra

Scientia et Securitas
Authors:
Botond Feledy
and
Csaba Virág

Summary. The paper examines whether cyber volunteers are reshaping the modern conflicts. The case study serving as the proof-of-hypothesis for the paper is the Russian war against Ukraine. The hypothesis is that such groups will be part of future conflicts. We examine the conditions for group formation. We find that conditions will be present and such groups will become part of war and also of peacetime in the coming years. Hence, we advocate – de lege ferenda – that public policies and capabilities shall be adapted to this new reality accordingly, taking into account the capabilities, volatility and value-driven nature of these groups.

Összefoglalás. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a kiberönkéntesek átformálják-e a modern konfliktusokat. A tanulmány hipotézise szerint az ilyen csoportok a jövőbeli konfliktusok szerves részei lesznek. E hipotézis esettanulmányául az Ukrajna elleni orosz háború szolgál. Vizsgálatra kerülnek a csoportképződés feltételei, ahol a tapasztalat azt mutatja, hogy a feltételek adottak lesznek, és az ilyen csoportok a háború, illetve a békeidő részévé válnak az elkövetkező években.

Mindez egy alulszabályozott és alulellenőrzött közegben történik. Egyrészt nincs szabályozás az államközi kibertérben sem, csupán erre való kísérletek történtek, de érdemi nemzetközi szerződés nem született. Másrészt a nemzetállami kereteken belül sem gyakori a kiberbiztonsági jogszabályok kikényszerítése, legfeljebb a gazdasági, nemi erkölcs elleni és katonai bűncselekmények esetén tudunk rendszeresen sikeres felderítésről. Jogi értelemben a kiberönkéntesek óriási kockázatot vállalnak, amely részben a saját államuk jogszabályainak valószínű megsértéséből ered, részben pedig a megtámadott ország esetleges jogi vagy egyéb megtorlásának veszélye miatt.

Ezek mellett is közel háromszázezer fős kiberönkéntes mozgalom csatlakozott az ukrán–orosz háború kibertérben zajló csatájához. Ez közel hússzor több önkéntes, mint az idegen fegyveresek létszáma az ukrán csapatok mellett. Az önkéntes csoportok megalakulásában az értékközpontúság játszotta a meghatározó szerepet. A háborút övező narratívák mentén karakteres ukránpárti csoportok alakultak az orosz agresszióval szemben, és reakcióként az oroszpárti csoportok létrejötte is elindult. Az ukrán kormány a kommunikációs csatornák nyitva tartásával – közös platformokon részt vesznek önkéntesek és hivatalos személyek – igyekszik rálátást, és adott esetben befolyást szerezni az önkéntesek műveletei felett.

Ez a kérdés lesz tehát a világ többi kormányzata, rendvédelme és katonasága számára feladva: hogyan lehet viszonyulni egy értékalapú csoportképződéshez a kibertérben? Érdemes ezt fenntartani és táplálni, vagy éppen ellenkezőleg, veszélyesnek tekintendőek a demokráciákra, ahogy erre az NSA kiberigazgatója májusi nyilatkozatában utalt?

Ezért javasolt – de lege ferenda –, hogy a közpolitikai tervezés és szervezeti képességek ennek megfelelően legyenek igazítva az új valósághoz, figyelembe véve e csoportok képességeit, volatilitását és értékvezérelt jellegét.

Open access

Az online platformok diskurzusának moderációja és biztonsági aggályai

Moderation and security concerns about discourses on online platforms

Scientia et Securitas
Author:
Melinda Pintér

Összefoglalás. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen biztonsági aggályokat jelent az, hogy az online platformok diskurzusát egyre nagyobb mértékben mesterséges intelligencia (MI) ellenőrzi. A kérdés megválaszolásához röviden bemutatja a téma szakirodalmának és a releváns empirikus kutatások eredményeit, valamint a legfontosabb értelmezési kereteket és fogalmakat. Megállapítja, hogy az online diskurzusok MI általi moderálásának vonatkozásában meghatározhatók egyrészt belülről kifelé, másrészt pedig kívülről befelé irányuló biztonsági aggályok és fenyegetések. A belülről kifelé irányuló fenyegetések az MI gyakorlati működése, így pedig a diskurzust befolyásoló szerepe okán jelentkeznek, a kívülről befelé irányuló fenyegetések pedig az MI mögött álló emberek döntéseiből adódnak.

Summary. The premise of this study is that online platforms and other public spaces in cyberspace can provide a framework for citizens to discuss issues affecting society as a whole or wider groups in society, contributing to the strengthening of democratic processes. The study seeks to answer the question of what security concerns are posed by the fact that the discourse of online platforms is increasingly moderated by artificial intelligence. To answer this question, the study briefly presents the results of the Hungarian and international literature on the topic and relevant empirical research, as well as reviews the theoretical, conceptual and interpretive frameworks whose presentation and conceptualization of relevant concepts are essential for processing the topic. It introduces the concepts of online platform, online discourse and moderation, and demonstrates applications of artificial intelligence in content moderation, with particular reference to related security concerns and their interpretation. The study then reviews the aspects related to the moderation of the discourse on online platforms by artificial intelligence that may also broaden the horizons of the security interpretation of the issue. The study finds that in connection with the moderation of online discourses by artificial intelligence, threats can be identified in two directions: in the form of “inside out” and in the form of “outside in” security concerns and threats. In the first case, the “inside out” threats are factors which arise from the practical operation of artificial intelligence and thus from its role in influencing discourse. In such way these “inside out” threats can also endanger the world beyond the discourses on online platforms, such as society, politics or even the economy. In the second case, the risks associated with the operation of artificial intelligence in terms of “outside-in” threats are not due to the built-in flaw of the algorithm, i.e. the uniqueness of its operation. In this case, the threats come from the decisions of the owners, developers, managers of artificial intelligence, the people behind artificial intelligence. The study concludes that in the moderation of discourse in artificial intelligence-based decision-making systems, such as online platforms, it is not enough to base accountability on platform conscience and self-restraint. It is absolutely necessary to subject platforms that use artificial intelligence in content moderation to a higher level of external and objective control, and in this connection to create a legal interpretation framework that defines the main guidelines for discourses moderated by artificial intelligence on online platforms and also enforces these guidelines.

Open access

Összefoglalás. Kutatásunk célja a női fogvatartottak oktatási szempontú profiljának felállítása. Arra a kutatói kérdésünkre kerestünk választ, hogy a jelenlegi börtönoktatás módszertana adekvátan illeszkedik-e a női fogvatartottak képességeihez, illetve hogyan járul hozzá a sikeres reintegrációs neveléshez. Kutatásunk ezáltal a társadalomba való visszailleszkedést támogató törekvések körébe jól illeszkedik, azt biztonsági aspektusból vizsgálja. Eredményeink alapján megerősítést nyert, hogy a többségi iskola mintáján szerveződő börtönoktatás módszertana kevéssé hatékony az összetett problémahálóval küzdő női elítéltek számára. A fogvatartottak képességstruktúráját tekintve a vizsgált csoport (N = 81) jelentős eltérést mutat a reintegrációt támogató életvezetési stratégia kialakításához szükséges kognitív területeken.

Summary. Our research objective was to create a profile of female detainees regarding education and training aspects. The focus of the research was on the investigation of this special, less investigated group of prison population. Our research was conducted in the Penitentiary and Prison Institute of Kalocsa, where our target group consisted of female detainees, just about to be released from their penitentiary or prison-level sentence (N = 81). In the course of our investigation, we used document analysis, meta-analysis of specialized literature, and a measuring tool that could be easily installed and used within the framework of prison education. By the use of Cognitive Profile Test, we measured cognitive operations on three main fields: cognitive abilities, information processing, school skills. We were looking for answers for the research question whether the methodology and thematic of contemporary prison education could adequately fit the abilities of female inmates, and how it could facilitate their successful reintegration. Therefore, our research fits well into the field of social reintegration endeavours, investigating it from the aspect of safety.

During a penal sentence, the prison and correction facilities have several responsibilities apart from the mere separation of criminals from society, including their preparation for reintegration through reintegration programmes. Besides the attention and motivation of the detainees, the success of these trainings also depends on the fact whether the general and individual developments can provide long-term lifestyle benefits. Integration into a normal lifestyle, the following of social standards and avoiding repeated criminal activities are all common interests, which constitute a foundation of secure society. In the case of active detainees, employment is an instrument of interior security, which also facilitates the sustainment of physical and mental health. For the individual, it evokes a feeling of social usefulness, thus supporting reintegration into society, while also helps to avoid depression and aggression caused by idleness. Therefore, the proper education of detainees is of utmost importance.

By the use of a complex testing method, which measures several areas, we set up the cognitive profile of the inmates, which could facilitate effective education by revealing the structure of abilities. We can confirm that in the course of education, neither the strengths (attention, holistic thinking) of women, nor their beneficial level of abilities are exploited sufficiently. On the other hand, there is no targeted help for their weaknesses (education abilities, abstraction, sequential thinking), thus the effects of developments are merely accidental. These areas of educative intelligence constitute essential criteria for not only successful education, but also for constructive lifestyle, therefore they deserve special attention, and their development is highly advised prior to any treatment/education/training. Our research confirmed that the methodology of prison education, established upon the pattern of mainstream schools is less efficient in the case of female detainees struggling with a complex network of problems. According to our outcomes, we can declare that the investigated group presents significant divergence in comparison with the characteristics of the adult population used as reference point. There are significant deficiencies concerning cognitive areas that are necessary for the establishment of life coaching strategies supporting reintegration. In order to avoid the invocation of dysfunctional impacts, the implementation of integration and the connection of safety objectives require diligent assessment; namely, the development of a coherent point of view and its joint methodology.

Open access

Buildings as embodiments and symbols of security and power

Az épület mint a biztonság és a hatalom megtestesítője és szimbóluma

Scientia et Securitas
Author:
Borbála Jász

Summary. In this paper I argue that based on the analysis of the relationship between security and representation, three different approaches can be distinguished in architecture: visible security; represented security; and functional security. In my analysis, I use a history-based approach, which I try to supplement at each point. These approaches are not able to cover all architectural functions because of the heteronomy, multifunctionality and regional-cultural dependence of architecture. I first give a general introduction to the close connection between architecture and security from the beginning. I then, following Nikolaus Pevsner, focus on the analysis of government buildings as a primary architectural task.

Összefoglalás. Tanulmányomban amellett érvelek, hogy a biztonság és a reprezentáció kapcsolatának elemzése alapján az építészetben három megközelítés különíthető el. Az első a látható biztonság, a második a reprezentált biztonság, a harmadik pedig a funkcionális biztonság. A három kategória azonban az építészet heteronómiája, multifunkcionalitása és regionális-kulturális függősége miatt nem képes lefedni a biztonsággal kapcsolatos összes építészeti funkciót. Bevezetésként bemutatom, hogy városlakóként hogyan találkozunk a biztonság kérdésével az épített környezetben. Ennek illusztrálására Jane Jacobs és Jan Gehl munkáira támaszkodom. A biztonság a kezdettől fogva alapvető emberi szükségletnek számított, pusztán az épített környezet változott, újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg. A látható biztonság kérdése Vitruviusig nyúlik vissza, kinek a tanai az építészet alapvető kérdései szempontjából ma is aktuálisak. A reprezentált biztonság témáját a 19. századi kormányzati építkezések elemzéséhez kapcsolódóan magyar példákkal vizsgálom (Parlament, Nemzeti Bank). A példák elemzéséhez Nelson Goodman tipológiáját használom. Tanulmányom utolsó része a funkcionális biztonság kérdésével foglalkozik, amely a kortárs építészet egyik legnagyobb kihívása. A vastag falak helyett ma már különféle biztonsági berendezések állnak rendelkezésre a védelmi funkció ellátására. Amellett érvelek, hogy a hagyományos értelemben vett biztonság kérdésköre ma már az akadálymentesítés építészeti kérdésére is kiterjed.

Open access

Science disinformation as a security threat and the role of science communication in the disinformation society

Tudományos dezinformáció mint biztonsági fenyegetés és a tudománykommunikáció szerepe a dezinformációs társadalomban

Scientia et Securitas
Author:
Nóra Falyuna

Summary. The danger of the spread of science disinformation was demonstrated by the coronavirus pandemic. This created a complex crisis, affecting economic, social, and public health security, so disinformation can be perceived as a security threat. Understanding characteristics, communication, and mechanisms of disinformation are particularly important. In this paper, I will elaborate on the concept of disinformation society based on the information society and the dangers of science disinformation, mainly using the example of the disinformation wave that accompanied the coronavirus epidemic. I present the main responses to the problem, highlighting the role of science communication. I will emphasize the need to change attitudes in science communication practices and show how understanding science disinformation can help to do this.

Összefoglalás. Az új kommunikációs és médiakörnyezet újítólag hat a dezinformáció megjelenésének és terjedésének módjára, formáira, a terjesztő aktorok számára, az alkalmazott új információmanipulációs technológiára és e tartalmak társadalmi hatásaira. Az információs társadalom koncepciójára reagálva, egyes szakértők már inkább dezinformációs társadalomról beszélnek. A dezinformáció, különösen a tudományos dezinformáció jelentőségét és terjedésének veszélyét a pandémia mutatta meg igazán, amely során a dezinformáció különböző formái, kiemelten az áltudományos és tudományellenes elméletek mennyisége, terjedésük sebessége és hálózatba szerveződése példátlan volt. A tudományos dezinformáció komoly veszélyt jelenthet akár az egyénre, a szélesebb közösségekre, vagy akár a társadalom egészére nézve is. Napjainkban a dezinformáció megjelenik a biztonságot, jelesül az információbiztonságot fenyegető veszélyek között is. A világjárvány komplex válsághelyzetet szült, amely a gazdasági, társadalmi és közegészségügyi biztonságot is meghatározza, ezért a dezinformáció felfogható nemzetbiztonsági fenyegetésként is. A tudományos dezinformáció működésének, kommunikációjának, hatásmechanizmusának megértése így különösen fontos, mivel közvetlenül biztonságot fenyegető tényezővé válhat. A tanulmányban bemutatom, hogyan épül az információs társadalom alapjaira a dezinformációs társadalom koncepciója, külön kiemelve a tudományos dezinformáció működését, hálózatosodását és veszélyeit, elsősorban a koronavírus köré épülő infodémia példáján. Ezután a problémára adható főbb válaszreakciókat tárgyalom, kiemelve a tudománykommunikáció szerepét. Amellett érvelek, hogy olyan tudománykommunikációs fejlesztésre van szükség, amely elsősorban nem a közösségimédia-platformok használatát, hanem a tudománykommunikációs gyakorlatok során megmutatkozó szemlélet változását helyezi fókuszba. Végül bemutatom, hogy ehhez a szemléletváltáshoz milyen támpontokat nyújthat a tudományos dezinformáció jellemzőinek vizsgálata.

Open access

Abstract

Court rulings and publications on constitutional identity have spread in a sort of viral way since the entry into force of the Lisbon Treaty in 2009. Accordingly, many scholars analyse the possible sources of the term and the risks associated with its use, including the fact that opponents of constitutional democracy can use it as a great weapon, as there is no objective standard in terms of its content. In this regard two different positions can be distinguished concerning the function of the constitutional identity clause and the determination of the content elements of the constitutional identity. The first perspective looks at the notion of identity as a manifestation of Euroscepticism, according to which the identity clause is in fact a possible form of derogation under obligations deriving from European integration. In contrast, the second perspective leads to a cooperative interpretation of the concept of identity, if you like, an integration-friendly dissolution of the concept of sovereignty in a sort of post-Westphalian meaning of identity, which can be linked to the concept of ‘unity in diversity’. Accordingly, Article 4 (2) TEU allows for the articulation of individual Member State specificities and establishes a mechanism in which different Member State and supranational perspectives can be harmoniously aligned with each other. This paper looks at Article 4 (2) TEU as an embodiment of the idea of ‘cooperative constitutionalism’ having the function of a ‘valve’ and presents all the relevant cases where constitutional identity as a legal standard has been raised in front of the Court of Justice of the European Union up to 2020.

Open access

Abstract

After canvassing the CJEU's return-related case-law and identifying the references to the ECHR and the Strasbourg case-law within it, based on empirical research of CJEU rulings, this article explores the possible reasons and motivations for the EU Court's more guarded approach towards ECHR and ECtHR case-law in interpreting and developing the EU's return acquis (as opposed to the EU asylum legislation). Potential explanations are manifold. Nonetheless, one might still argue that, substance-wise, quite a number of human rights protected under the ECHR and ECtHR case-law have been presented in the CJEU rulings as EU law standards. Hence, it is also arguable that ECtHR jurisprudence does play a role behind the scenes in the CJEU's deliberations but does not surface in the judgments themselves.

Open access

Abstract

Self-regulation in the governance of higher education systems is often assumed to improve institutional performance, accountability, and responsiveness. Although studies of higher education governance have addressed the extent of self-regulation across national systems, there has been less investigation of the links between self-regulation and quality and equity. Nevertheless, the universal adoption of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) commits all countries to equal access to affordable and quality education, including higher education, by 2030. To assess the relationship between self-regulation, quality, and equity, this paper presents a novel higher education self-regulation index trialed using the cases of England, Finland, France, and Germany. The index compares self-regulation, based on the respective national legal and policy frameworks, in core higher education functions: control and evaluation, funding, strategy and structure, personnel, and teaching and research. Each area is analyzed using six conditions reflecting the level of autonomy of an institution which could be met in full, in part or not met and assigned to a proxy number ranging from 0, 0.5 and 1 respectively. Each of these areas is summarized with a level that is either High, Medium, or Low and these are the levels then shown in the composite index. The impact of varying levels of self-regulation in a higher education system on quality and equity is then analyzed. Whereas higher levels of self-regulation do appear to have some impact on quality, the study found that a mix of policy steering, and institutional initiatives are needed to improve equity. Further refinement and testing of the self-regulation index would improve its utility as a tool to support governments and institutions to enhance higher education governance in support of the SDGs.

Open access

Az ismeretfogyasztói attitűd mint jelenkori probléma

Knowlewdge Consumer Attitude As a Contemporary Problem

Educatio
Author:
Gábor Kutrovátz

A tanulmány a modern korok emberének tudáshoz való viszonyát fogyasztói attitűdként elemzi. Ennek központi elemei a felhasználói szemlélet, a szükségletkielégítő hozzáállás, a megszerző attitűd, a megrendelői mentalitás és a válogató attitűd. Igyekszem megmutatni, hogy ezek a jellegzetességek a megismerői magatartásban is tetten érhetők. Elemzésem új megvilágításba kíván helyezni olyan jelenségeket, melyeket a tudományos világképbe vetett bizalom megrendülésével, illetve a tudománytól való elidegenedéssel szokás összefüggésbe hozni. Felvázolom, hogy mely pontokon ütközik ez a hozzáállás a tudás közkeletű normatív koncepciójával, és megvizsgálom, hogy a tanulmány értelmezési kerete milyen konstruktív gondolkodási irányokat jelöl ki a megoldások kereséséhez.

Open access

Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában – hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása

The Relationship between Research and Teaching in Hungarian Sociology – A Comparison of Student and Lecturer Experiences

Educatio
Authors:
Rita Hordósy
and
Jennifer Norris

E tanulmány az egyetemek két fő küldetése, a kutatás és az oktatás közötti kapcsolat vizsgálatát tűzi ki célul a magyar szociológia tanszékeken. Összehasonlítja, hogy a hallgatók és az oktatók/kutatók hogyan látják a tudástermelés tágabb kontextusát és strukturális problémáit, illetve a kutatás folyamatát saját szakmai gyakorlatukban. A tanulmány alapjául szolgáló kutatás kevert módszertanra épül, bemutatva a hallgatói létszámadatokat, és az oktatókkal/kutatókkal, valamint szociológus BA-, MA- és PhD-s hallgatókkal és szakértőkkel készült interjúkat.

Open access

Egy felsőoktatási e-learning tananyagfejlesztés értékelése

Evaluation of an E-Learning Curriculum in Higher Education

Educatio
Authors:
Judit T. Kárász
,
Olivér Nagybányai-Nagy
,
Nándor Takács
, and
Szabolcs Takács

A COVID–19 miatt bevezetett távolléti/hibrid oktatás első három félévének során tananyagfejlesztést végeztünk a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében a matematikai statisztika tárgy keretei között. A pszichológus alap- és mesterképzés hallgatói esetében az oktatási keretrendszer folyamatos naplózása lehetővé tette, hogy összesített statisztikák segítségével megfigyeléseket tegyünk. Az időszak végén a mesterképzéses hallgatóktól Q-módszertan (Stephenson 1953) szerinti preferenciaértékelést is kértünk, hogy az általuk alkalmazott e-learning stratégiákról képet alkothassunk. Ennek segítségével azonosítani tudtunk három eltérő tanulási stratégiát (önálló tanulás, gyakorlatorientált tanulás erős oktatói támogatással, elméletorientált tanulás), melyek a felkínált tartalmakat eltérő módon használták ki. Ez indokolja, hogy ezen anyagok elérését továbbra is biztosítsuk a hallgatók számára.

Open access

Egyetemi kutatási játszmák

The Research Game in Academic Life

Educatio
Author:
Zsolt Ábrahám
Open access

Félperiféria a tudástermelésben.

Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből

Semi-periphery of Academic Knowledge Production.

Global Disadvantages and Breakthrough Opportunities from a CEE and Domestic Perspective
Educatio
Authors:
Gergő Háló
,
Andrea Rajkó
, and
Márton Demeter

A tanulmány arra vállalkozik, hogy kritika tárgyává tegye mind 1) a globális egyenlőtlenségek újratermelését eredményező centrális akadémiai nemzetköziesítést, mely figyelmen kívül hagyja egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, mind pedig 2) a hazai akadémiai minősítési rendszereket (a spanyol ANECA, valamint a lengyel IDUB jó gyakorlatainak kontrasztjában), minthogy azok a rendszerben lévő instabilitás, átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp a fiatal, kutatók életútját. E két kritikai perspektíva egyesítésével amellett érvelünk, hogy a globális egyenlőtlenségek kritikája és az önkritikus megújulás sürgetése nem ellentétes gondolatok – mint ahogyan azok narratívái a hazai akadémiai diskurzusban gyakran megjelennek –, hanem az egyetlen, valódi változáshoz segítő dinamika két, egymással kölcsönösen összefüggő oldalát írják le.

Open access

Izomorfizmus a társadalomtudományi publikációs gyakorlatban

Isomorphism in Social Science Publications

Educatio
Authors:
Henriett Primecz
and
Máté Baksa

A társadalomtudományi területen megjelenő tudományos publikációk egyre inkább hasonlóvá válnak egymáshoz. Cikkünk célja, hogy megvizsgáljuk ezt a trendet, feltárjuk okait és következményeit. Elméleti keretként az intézményi szociológia makroinstitucionalista megközelítését alkalmazzuk. Széles körű tapasztalatunk szerint a tudományos folyóiratok szerkesztői és bírálói arra törekszenek, hogy a cikkek azonos formai standardoknak feleljenek meg, ennek következtében pedig a cikkek egységesülnek tartalmuk, logikájuk és felépítésük szempontjából is. Ezen szerkesztőségi törekvéseket különösen erősíti az, hogy a tudományosság kritériumai objektívnak tűnnek, holott ezek az intézményi szociológia megközelítése szerint egy tudományos közösség társas konstrukciójaként jönnek létre. Akár a tudományosság mítoszának is tekinthetjük azokat a kritériumokat, amelyeket a szerkesztők és bírálók elvárnak, és amelyek az izomorfizmus irányában hatnak.

Open access

Kínai hallgatók nehézségei magyarországi tanulmányaik alatt és után

Chinese Students’ Difficulties during and after Studying in Hungary

Educatio
Authors:
Henriett Primecz
and
Xueyan Li

Hazánkban viszonylag nagy számban tanulnak kínai hallgatók, akiknek a nehézségeikről, beilleszkedésükről és jövőbeli terveikről viszonylag keveset tudunk. Narratív interjúra építő kutatásunk a kínai hallgatók tapasztatait tárta fel, és arra is választ keresett, hogy milyen jövőbeli elképzeléseik vannak továbbtanulás vagy karrier tekintetében. A kutatás eredményei szerint a kínai hallgatók számtalan nehézsége közül a nyelvi akadályok és a tanulási stílusbeli különbségek kiemelkedő problémát jelentenek. A jövőjüket leginkább a bizonytalanság jellemzi, a magyar felsőoktatási tapasztalatok annyira eltérnek a kínaitól, hogy az itt szerzett tudás hasznosulása kétséges.

Open access

A közfoglalkoztatottaknak szóló képzések vizsgálata hazánkban (2016–2020)

Study of Trainings for Public Employees in Hungary (2016–2020)

Educatio
Author:
Dávid Hajdú

A tanulmány az elsődleges munkaerőpiacról kikerült közfoglalkoztatottaknak szóló képzések főbb jellemzőit vizsgálja a 2016–2020 közötti időszakban, kitérve a résztvevők számának nem, korcsoport, iskolai végzettség szerinti megoszlására, valamint a későbbi sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedésre is. A közfoglalkoztatás egy átmeneti állapot, amely arra hivatott, hogy a munka világából kiszorulókat visszasegítse a munka világába. A közfoglalkoztatottaknak szóló képzések ugyanezen cél mentén jöttek létre, hogy egy új szakma elsajátításával minél hamarabb munkához jussanak a képzéseken részt vevők. Az eredmények nagy területi, térségi különbségeket mutatnak, és kijelenthető, hogy azokba a térségekbe (főként a keleti régiókba) csoportosultak a képzések, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ugyanakkor összességében elmondható, hogy a képzések nem érték el a kívánt eredményt, hiszen a képzést sikeresen elvégző közfoglalkoztatottak a képzés elvégzése után 6 hónappal vagy munkanélkülivé váltak, vagy csak a másodlagos munkaerőpiacon, azaz közfoglalkoztatottként tudtak csak újra elhelyezkedni.

Open access

A publikálás szerepe a társadalmi folyamatok megértésében

The Role of Writing in Understanding Social Processes

Educatio
Author:
Márton Bagyura
Open access

Publikálok, tehát létezem?!

Fiatal oktató-kutatók fenntartható válaszai a publikációs elvárásokra

I Publish, So I Exist?!

Sustainable Responses to Publication Expectations from Early Career Academics
Educatio
Authors:
Andrea Juhászné Klér
,
Zsuzsanna Kun
, and
Andrea Toarniczky

A fiatal oktató-kutatókat a szabadság reménye, az értelemteli munka és a folyamatos tanulás lehetősége vonzza az egyetemi pályára. Az eltérő nemzeti és szakmai kontextusban felvázolt tapasztalatok nyomán a publikációs teljesítményelvárás központi elemként körvonalazódik, melyre az ellenállás nem lehetséges válasz, ugyanakkor az alkalmazkodás sem jelent egyszerű megoldást azon motivációk tükrében, amelyek miatt ezt a pályát választották.

A cikkben arra keresünk választ, hogy megvalósítható-e, s ha igen, akkor milyen formában egy fenntartható kutatási és publikációs gyakorlat a fiatal oktató-kutatók részéről, és ezek közül melyek azok, amelyeket a szervezet is sikeresként ismer el. Kutatásunk során sikerült megfogalmazni olyan kutatási és publikációs stratégiákat, amelyek túlmutatnak az ellenállás vagy alkalmazkodás leegyszerűsített kettőségén, ugyanakkor az egyén szintjén maradva ezek nem fenntarthatóak, szervezeti kultúra változást igényelnek.

Open access

Science fiction, avagy a tévedhetetlen tudomány csupán fikció

Science Fiction: The Infallibility of Science Is a Fiction

Educatio
Author:
Henrietta Muzsalyiné Molnár
Open access
Open access

A tudomány globalizációja

The Globalization of Science

Educatio
Author:
Marek Kwiek

A nemzeti tudományos rendszerek beágyazódtak a globális tudományba, és az országok mindent megtesznek azért, hogy a globális tudást a nemzetgazdasági szükségletek érdekében használják fel. A globális tudás gazdagsága azonban csak a tudósokon keresztül férhető hozzá és használható fel. Ebből adódóan a nemzetek kutatási ereje az egyes tudósok kutatási erején és nemzetközi együttműködési képességén múlik. A globális tudomány folyamatosan fejlődő, alulról felfelé irányuló, autonóm és önszabályozó természete mélyebb megértést igényel. Empirikus szempontból a tudomány globalizációját a 2000–2020 közötti időszak válogatott publikációs, együttműködési és idézettségi adatainak felhasználásával írjuk le. A tudomány globalizációja a két különböző rendszertípusban különböző folyamatot takar. A tudomány növekedése a nyugati világban szinte teljes egészében a nemzetközi társszerzős publikációkban megy végbe. A fejlődő világban ezzel szemben a növekedés a nemzetközi társszerzős és a hazai publikációk körében egyaránt zajlik.

Open access

A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére

The Impact of the Massification of Science on Higher Education

Educatio
Authors:
Gábor Király
and
Gergely Kováts

Jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tudomány expanziója milyen következményekkel jár a felsőoktatás működésére. Ennek megfelelően a tanulmány első, bevezető szakasza bemutatja, hogy milyen mennyiségi és minőségi változásokon ment keresztül a tudomány, valamint, hogy ez mennyiben változtatta meg a tudományos szféra belső szerveződését. Ezt követően az expanzió két hatását tárgyaljuk bővebben. Egyfelől bemutatjuk a kutatás funkcióinak differenciálódását és feszültségeit. Ebben a fogalmi keretben a kutatás hat különböző társadalmi szerepét különböztethetjük meg. Az ezek között kialakuló potenciális feszültségek egyik legjobb példája, hogy hogyan kerül egymással szembe az a kutatásfelfogás, amely ezt a tevékenységet mint az egyetemi, akadémiai szakma közös jellemzőjét fogja fel, valamint az, amely a teljesítmény mérésére és a kutatók rangsorolására helyezi a hangsúlyt. Ehhez a feszültségforráshoz kapcsolódik az expanzió másik fontos hatása, a „publish or perish” kultúra elterjedése és intézményesülése. A tanulmány lezáró részében a kutatás jövőjével kapcsolatos trendeket mutatunk be.

Open access

A tudományos karrier rögös útja

The Bumpy Road to a Career in Science

Educatio
Author:
Mónika Besenyei
Open access

Túl tényeken és igazságokon?

A „post-truth” jelenség okai és következményei

The Causes and Consequences of Post-truth

Educatio
Author:
Ákos Bocskor
Open access

Abstract

The language features of the second language (L2) English academic texts written by Indonesian graduate students enrolled in Hungarian higher education are employed in the present study. The study focuses on the level of abstraction and informational density in student assignments in particular. Seven high-stakes essays were collected from seven Indonesian graduate students registered in the faculty of Social Sciences at three different Hungarian universities. Coh-Metrix, a corpus-based computational tool, was used in this study to examine indices of content words and abstraction. As for the comparison between higher and lower proficiency level students, parametric statistics were used to conduct a quantitative analysis of the selected linguistic features, including nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, and concreteness and abstraction. The results show that C1 English proficiency level students outnumber B2 students in terms of informational density. Their texts are more abstract than those of B2 students.

Open access

Abstract

This case study compared preservice primary school teachers' and primary school teachers' experiences with multi-grade teaching in the 2018–2019 academic year. The sample consisted of 17 fourth-year students in the department of primary school teaching education of a public university and 14 multi-grade teachers from 12 schools in Turkey. The preservice teachers and multi-grade primary school teachers developed similar lesson plans and executed similar learning processes. Although the multi-grade teachers claimed that they used different methods (brainstorming, drama, observation, etc.), the preservice teachers observed them mostly use Q&A and direct instruction techniques. The preservice teachers did not use multidisciplinary teaching activities but instead showed students videos and slides and designed textbook-based activities. They did not use different methods to plan a multi-grade lecture. Multi-grade teaching training offered by the faculties of education should be interdisciplinary and encourage collaboration among teachers from other branches (e.g., teacher agency).

Open access