Browse

You are looking at 1 - 10 of 84,148 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

We show that every positroid of rank 𝑟 ≥ 2 has a good coline. Using the definition of the chromatic number of oriented matroid introduced by J. Nešetřil, R. Nickel, and W. Hochstättler, this shows that every orientation of a positroid of rank at least 2 is 3-colorable.

Restricted access

Let 𝑇 be a tree, a vertex of degree one is called a leaf. The set of all leaves of 𝑇 is denoted by Leaf(𝑇). The subtree 𝑇 − Leaf(𝑇) of 𝑇 is called the stem of 𝑇 and denoted by Stem(𝑇). A tree 𝑇 is called a caterpillar if Stem(𝑇) is a path. In this paper, we give two sufficient conditions for a connected graph to have a spanning tree whose stem is a caterpillar. We also give some examples to show that these conditions are sharp.

Restricted access

We revisit the problem of property testing for convex position for point sets in ℝ𝑑. Our results draw from previous ideas of Czumaj, Sohler, and Ziegler (2000). First, their testing algorithm is redesigned and its analysis is revised for correctness. Second, its functionality is expanded by (i) exhibiting both negative and positive certificates along with the convexity determination, and (ii) significantly extending the input range for moderate and higher dimensions.

The behavior of the randomized tester on input set 𝑃 ⊂ ℝ𝑑 is as follows: (i) if 𝑃 is in convex position, it accepts; (ii) if 𝑃 is far from convex position, with probability at least 2/3, it rejects and outputs a (𝑑 +2)-point witness of non-convexity as a negative certificate; (iii) if 𝑃 is close to convex position, with probability at least 2/3, it accepts and outputs a subset in convex position that is a suitable approximation of the largest subset in convex position. The algorithm examines a sublinear number of points and runs in subquadratic time for every fixed dimension 𝑑.

Restricted access

Az erdőállományok talajvíz utánpótlódásra gyakorolt hatásának vizsgálata kecskemét-ménteleki mintaterületen

Investigation of the impact of forest stands on groundwater recharge in the Kecskemét-Méntelek study area

Agrokémia és Talajtan
Authors:
András Szabó
,
Zoltán Gribovszki
,
Péter Kalicz
,
Ján Szolgay
,
Zsolt Gácsi
, and
Bence Bolla

Az Alföldet, azon belül is különösen a Homokhátságot érintő talajvízszint süllyedés, súlyos ökológiai és gazdasági következményekkel is járó problémakör. A jelenség hátterében álló lehetséges okokkal kapcsolatban több évtizede zajlik kutatómunka, ugyanakkor ezek relatív súlyának meghatározása a mai napig tudományos vita tárgyát képezi.

Több szerző is kiemeli az erdőtelepítések talajvízszint csökkentő hatásának fontosságát. Ez a hatás két módon, a vegetáció vízfelvétele, illetve a csapadékból történő utánpótlódás csökkentése (intercepció, talajnedvesség felvétel) által jelentkezhet. Ezen mechanizmusok működését vizsgáltuk meg egy akác (Robinia pseudoacacia) és egy fekete fenyő (Pinus nigra) állomány esetében a Homokhátságon, Kecskemét-Ménteleken kialakított mintaterületünkön, 90, 150 és 200 cm-es mélységben, nagy időbeli felbontással mért talajnedvesség, illetve talajvíz adatokra alapozva.

Az adatok alapján feltételezhető, hogy a talajvízből nem történik közvetlen, vagy közvetett vízfelvétel, aminek oka vélhetően a gyökérzóna és a talajvíz közti igen jelentős horizontális távolság. A talajnedvesség esetében a sekélyebb rétegekben egyértelműen jelentkezik az erdőállományok szezonális szárító hatása. Ugyanakkor a mélyebb rétegek talajnedvesség adatai alapján kijelenthető, hogy a csapadékból történő talajvíz visszatöltődésre leginkább az akác állomány alatt van elméleti lehetőség. A látszólagos ellentmondás feltételezhetően a gyökérzet által kialakított makropórusok hatásával magyarázható. Ezt támasztja alá az akác és fekete fenyő állományok közti igen jelentős eltérés is.

Következtetésünk, hogy az erdőállományok lokálisan jelentősen eltérő hatást gyakorolhatnak a talajvízszintre. Ezért a lezajló folyamatok hátterét, általános jellegű megállapítások helyett, az adott hidrológiai rendszer több elemét vizsgáló monitoring adataira alapozva lehetséges csak felderíteni.

Open access

Abstract

Psychedelic-assisted therapy (PAT) is currently undergoing a resurgence of clinical interest for several mental health ailments. We propose that philosophers can play a significant role in PAT in both the preparation and integration phases of PAT. Philosophers can aid in the former phase by offering philosophical preparatory insights and in the latter phase by providing the conceptual language to articulate the complex philosophical aspects of a psychedelic experience.

Open access

Háttér és célkitűzések: Jelen tanulmány célja egy új, sportpszichológiai állapotszorongás skála (Sport Szorongás Skála-2, Sport Anxiety Scale-2, SAS) magyar változatának pszichometriai vizsgálata és az új mérőeszköz reliabilitásának és validitásának ellenőrzése. Módszer: 361 sportoló vett részt a vizsgálatban (M age = 22,89, SD = 6,44). A fent említett kérdőív mellett a Feladat- és Énorientációs Kérdőívet és a Sport-önbizalom forrásai kérdőívet alkalmaztuk a validálás során. Eredmények: A megerősítő faktoranalízis a háromdimenziós elméleti modellt támogatta, megfelelő illeszkedési mutatókat kaptunk. A skálák belső konzisztenciája megfelelőnek bizonyult (Cronbach α = 0,83–0,93). A konstruktum validitás vizsgálata során a SAS-2 skálái szignifikáns gyenge kapcsolatot mutattak az énorientációval, de nem találtunk kapcsolatot sem az önbizalommal, sem a feladatorientációval. Következtetés: A SAS-2 magyar nyelvű változata megfelelő, megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult a sportolói állapotszorongás felmérésére.

Open access

Abstract

Food culture has played, and continues to play, an important role in the definition of identity and community cohesion. Food is not just a matter of sustenance but is also a cultural element with myriad links to the material world and to festive and everyday customs. Meals and individual dishes also function as mediators, providing a means and a channel of communication. Local communities select, reconstruct, or construct their common food heritage through their social discourse on the past, belonging, and locality. This paper presents the institutional framework for the management, preservation, and transmission of food-related traditions at the national and local levels in Hungary and looks at the practice of heritagization through one specific local example.

Open access

14 062 egészséges, normál testtömegű magyar gyermek és serdülő mérésén alapuló perifériás (brachialis) vérnyomás-normálértékek

Normal values of peripheral (brachial) blood pressure measured in 14 062 Hungarian healthy children and adolescents with normal body mass index

Orvosi Hetilap
Authors:
Erzsébet Valéria Hidvégi
,
Andrea Jakab
,
Attila Cziráki
,
Miklós Illyés
, and
Csaba Bereczki

Bevezetés: Korábban a gyermekek és serdülők vérnyomás-referenciaértékeire vonatkozó ajánlások adatbázisai a túlsúlyos/elhízott egyének adatait is tartalmazták. A vérnyomás és a túlsúly/elhízás közötti szoros összefüggés, valamint a túlsúly/elhízás előfordulási gyakoriságának az elmúlt évtizedekben világszerte tapasztalt emelkedése miatt a gyermekekre és serdülőkre vonatkozó vérnyomás-referenciaértékek meghatározásának módja felülvizsgálatra szorul. Célkitűzés: Célunk volt keresztmetszeti vizsgálatban meghatározni a 3–19 éves korú, normál testtömegű gyermekek és serdülők vérnyomásértékeit Magyarországon, valamint összehasonlítani a normál testtömegű gyermekek és serdülők vérnyomásértékeit a túlsúlyos/elhízott társaikéval. Módszer: 17 828 (9350 fiú) egyén esetében végeztünk antropológiai méréseket és oszcillometriás vérnyomásmérést. A normál testtömegű (n = 14 062, 7195 fiú), a túlsúlyos (n = 2527, 1427 fiú) és az elhízott (n = 1239, 728 fiú) csoportot a testtömegindex percentilisértékei alapján különítettük el. A vérnyomás-percentilisgörbéket és -értékeket LMS-módszerrel képeztük. Eredmények: Mind a systolés, mind a diastolés vérnyomás emelkedett az életkor előrehaladtával mindkét nemben, minden súlykategóriában. A normál testtömegű csoportban a medián testmagasságon mért systolés és diastolés vérnyomás 50. percentilisértéke 94/59 Hgmm-ről 124/68 Hgmm-re emelkedett a fiúkban, míg 94/59 Hgmm-ről 116/68 Hgmm-re a lányokban. A pubertás előtt a systolés vérnyomás nem különbözött szignifikánsan a nemek között, ezt követően fiúkban jelentősebben emelkedett. A diastolés vérnyomás tekintetében nem találtunk klinikailag releváns szignifikáns különbséget a nemek között. A vérnyomás-percentilisértékek a túlsúlyos és az elhízott páciensek csoportjában szignifikánsan magasabbak voltak a normál testtömegűekhez képest (p<0,001). Következtetés: A közölt vérnyomás-normálértékek a jelenkori magyar gyermek- és serdülőpopulációra vonatkozó ismereteinket gyarapítják. Miután a túlsúlyos/elhízott gyermekek és serdülők vérnyomásértékei magasabbak, mint normál testtömegű társaiké, adataikat elkülönítve javasolt tanulmányozni. Orv Hetil. 2024; 165(28): 1086–1100.

Open access

A Himnusz és az állati mágnesesség – Kölcsey Ferenc levelei a mesmerizmusról, 1823-ban

The Hungarian national anthem and animal magnetism – the letters of Ferenc Kölcsey about mesmerism in 1823

Orvosi Hetilap
Author:
László Kiss
Restricted access

A kísérletes uterus-autotranszplantációs juhmodell

Felkészülés a humán méhátültetésre

The experimental uterus autotrasplantation sheep model

Preparation for human uterus transplantation
Orvosi Hetilap
Authors:
Bálint Farkas
,
Kálmán Kovács
,
Szilárd Kolumbán
,
Martin Rozanovic
,
Emőke Hegedűs
,
Gábor Jancsó
,
József Bódis
, and
Gábor Fazekas

Bevezetés: Az abszolút méh eredetű infertilitás új sebészi kezelési módszere az uterustranszplantáció. Célkitűzés: A humán méhátültetésre való felkészülés jegyében élő donoros uterus-autotranszplantációs műtéteket végeztünk juhokban. A műtétek célja az anatómiai képletek azonosítása, a graft előkészítése beültetésre, az érvarratok elvégzése és a szakorvosi stáb csapatként való munkájának begyakorlása volt. Módszer: Az uterust ellátó ereket eredésükig kipreparáltuk, majd hosszú vascularis nyéllel együtt hysterectomiát végeztünk. Egyórás hidegischaemiát követően a nátrium-heparinos fiziológiás sóoldattal perfundált szervet az azonos oldalra visszaültettük, cervicovaginalis anastomosist és „end-to-side” (vég az oldalhoz) artériás és vénás anastomosist képezve az arteria iliaca externa elülső felszínére. Eredmények: A műtétet 4 esetből 2-ben sikeresnek minősítettük, mivel az autotranszplantált szerv a színét, hőmérsékletét és keringését is teljes mértékben visszanyerte. Az életben maradt két állaton ezután eutanáziát hajtottunk végre. Megbeszélés: Az uterustranszplantációs modell új perspektívát nyitott az abszolút méh eredetű infertilitásban szenvedő nők kezelésében. A megfelelő felkészülés és gyakorlás nagy testű kísérleti állatokon elengedhetetlen. A kísérletes uterustranszplantációs juhmodell lehetőséget biztosít mind az élő donoros, mind a cadaver donoros beavatkozások gyakorlására. Következtetés: A juh kísérletes élő donoros állatmodellt alkalmasnak tartjuk és ajánljuk a humán uterustranszplantációra való felkészülés céljából. Orv Hetil. 2024; 165(28): 1079–1085.

Open access