Browse

You are looking at 1 - 10 of 79,477 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az alacsony szérumkoleszterin-szint mint lehetséges öngyilkossági rizikótényező

Low cholesterol level as a possible suicide risk factor

Orvosi Hetilap
Authors: Edina Dimény, Erika Bán, László Gyula Fekete, and Attila Brassai

Összefoglaló. Bevezetés: A koleszterinszint a köztudatban elsősorban mint cardiovascularis rizikófaktor van jelen. Nem mellékes azonban, hogy akár a magas, akár az alacsony koleszterinszint direkt összefüggésbe hozható számos pszichiátriai kórképpel. Célkitűzés: A jelen tanulmány célja felhívni a figyelmet a holisztikus nézőpont kialakítására, hisz a hypercholesterinaemia korai cardiovascularis elhalálozáshoz vezethet, viszont alacsony koleszterinszint esetén megnövekedhet a hangulatzavarra és főleg az öngyilkosságra való hajlam. Módszer: Kutatásunkban 200 olyan pszichiátriai beteg összkoleszterinszintjét vizsgáltuk meg, akik öngyilkossági gondolatokkal küszködtek. Az öngyilkossági veszélyt a Modified Scale for Suicide Ideation (Miller és mtsai) segítségével mértük. Eredmények: Az elért pontszámok alapján 3 kategóriába soroltuk a betegeket: 52 minimális suicid késztetésű, 49 középsúlyos és 99 súlyos rizikójú beteg. A legsúlyosabb kategóriába tartozó betegek nagy többségének (83 páciens, 84%) összkoleszterinje 4,5 mmol/l alatti volt. A másik két kategóriában ezen arány jelentősen kisebbnek bizonyult: a minimális suicid késztetésű kategóriában ez az érték csak 3 betegre (6%) volt vonatkoztatható, és a középsúlyosak esetén is csak 13 betegre (29%). Megbeszélés: Ezen tanulmányunk hátrányát képezheti a relatíve kis betegszám és a longitudinális utánkövetés megvalósításának hiánya. Következtetés: Jelen eredményeink alapján jogosan vetődhet fel a koleszterinszint mérésének rutinszerű bevezetése mint hatásos, szűrésre alkalmas öngyilkossági rizikófaktor biomarker. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1732–1739.

Summary. Introduction: High cholesterol levels are widely recognized as cardiovascular risk factors. However, lower or higher cholesterol levels can be in a solid relationship with several mental disorders, too. Objective: Our study aims to raise awareness about the fact that hypocholesterolemia is involved in various mood disorders and even suicidal behavior looks to be much more frequent. Method: Our current study implicates 200 psychiatric patients. These subjects had suicidal ideation upon hospital referral. In the first 24 hours, their total cholesterol levels were measured and the severity of self-harm intentions was evaluated with the Modified Scale for Suicide Ideation by Miller et al. Results: By the obtained evaluation score we differentiated 3 groups: 52 patients with low suicide risk, 49 with moderate risk and 99 with high suicide risk. In this last group, 83 patients had their serum total cholesterol level under 4,5 mmol/L (84%). By comparison, in the low-risk category only 3 patients (6%) and in the moderate-risk 13 patients (29%) were with such levels. Discussion: Clear conclusion cannot be drawn due to the reduced number of our patients, due to the absence of long-term consequent monitorization, and due to the heterogeneity of the studied population. Conclusion: Considering these data, a possible usefulness of total cholesterol levels in psychiatric patients may be suggested as a screening tool for the severity of suicidal ideation. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1732–1739.

Restricted access

A meningitis carcinomatosa komplex megjelenése

The complex presentation of carcinomatous meningitis

Orvosi Hetilap
Authors: Boglárka Orbán-Szigeti, Anikó Papp, Anita Kamondi, and György Tibor Szekeres

Összefoglaló. Az emlőtumor miatt kezelt, majd gondozott beteget – több tünetmentes év után – fejfájás, szédülés, ataxia, megváltozott, furcsa viselkedés, emlékezetzavar és dezorientáció miatt neurológiai, majd belgyógyászati osztályokon vizsgálták. Az alapos kivizsgálás ellenére a tüneteit magyarázó organikus eltérést nem igazoltak, ugyanakkor már a kezdetektől felmerült a szomatizációs tünetképzés lehetősége, ezért pszichiátriai osztályos felvételére került sor. Az elvégzett vizsgálatok, illetve a klinikai kép regresszív állapotot valószínűsítettek. Terápiás próbálkozásaink ellenére a páciens állapota romlott, végül a megismételt neurológiai vizsgálatok meningitis carcinomatosát igazoltak. Az esettel szemléltetni kívánjuk, hogy a beteg premorbid működési nívója, személyiségstruktúrája hogyan képes befolyásolni az ellátószemélyzetet, milyen külső és belső konfliktusokat válthat ki. A diagnózishoz vezető folyamat bemutatásával fel kívánjuk hívni a figyelmet az interdiszciplináris együttműködés fontosságára. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1744–1748.

Summary. Our patient with known breast cancer in her past medical history was hospitalized – after several asymptomatic years – for headache, dizziness, ataxia, changed behaviour and disorientation. Thorough internal and neurologic investigations did not find any disease underlying her symptoms, therefore the possibility of somatization disorder was raised. Despite lege artis therapeutic interventions carried out on the psychiatry ward, the patient’s condition deteriorated and repeated neurological examinations eventually revealed carcinomatous meningitis. With this case, we would like to illustrate how the patient’s premorbid function level and personality features might influence the attitude and opinion of the health care personnel, and what kind of external and internal conflicts might be triggered. By presenting the complexity of the diagnostic work-up, we would like to emphasize the importance of interdisciplinary cooperation in the interest of our patients. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1744–1748.

Open access

Női kismedencei funkciózavarok keresztmetszeti vizsgálata magyarországi populáción

Cross-sectional study of female pelvic floor dysfunction in a Hungarian population

Orvosi Hetilap
Authors: Eszter Ambrus, Alexandra Makai, Viktória Prémusz, Julianna Boros-Balint, Péter Tardi, Anett Tóvári, Nóra Nusser, Melinda Járomi, Pongrác Ács, Miklós Koppán, József Bódis, and Márta Hock

Összefoglaló. Bevezetés és célkitűzés: A női kismedencei funkciózavarok változatos tünetekkel jelentkezhetnek, és jelentősen befolyásolják az érintettek életminőségét. Vizsgálatunk célja volt felmérni a medencefenék-diszfunkciós tüneteket és azok hatását az egyén életminőségére. Módszer: Vizsgálatunkba 203 nőt vontunk be. Az adatgyűjtést két kérdőív, egy általunk összeállított és az Australian Pelvic Floor Questionnaire segítségével végeztük. Az adatok statisztikai elemzéséhez SPSS 20.0 rendszert használtunk. Spearman-korrelációt, khi-négyzet-próbát, Mann–Whitney-féle U-tesztet, Kruskal–Wallis-próbát és többváltozós lineáris regressziót alkalmaztunk. A szignifikanciaszintet p≤0,05 határnál állapítottuk meg. Eredmények: A hólyagdiszfunkciók gyakorisága (56,2%) szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkor növekedésével (p<0,001), az obesitassal (p<0,001), a szülésszámmal és -móddal (p<0,001; p<0,001), az episiotomiával (p<0,001) és a prolapsusműtétekkel (p = 0,010). A süllyedéses kismedencei kórképek gyakorisága (27,1%) szignifikáns kapcsolatot mutatott az életkor növekedésével (p = 0,002), a szülésszámmal és -móddal (p<0,001; p<0,001) és a korábbi episiotomiával (p<0,001). Az analis incontinentia gyakorisága (58,9%) a magasabb testtömegindexszel (p = 0,029) volt szignifikáns kapcsolatban. Szexuális diszfunkciót (53,2%) allergia és tüdőbetegségek (p = 0,048) jelenlétével kapcsolatban találtunk. A többes diszfunkció előfordulási gyakorisága az életkor növekedésével (p<0,001), az obesitassal (p = 0,043), a korábbi hysterectomiával (p = 0,046) és prolapsusműtétekkel (p<0,001) mutatott szignifikáns kapcsolatot. Minden diszfunkció esetén kimutatható volt az életminőség-romlás (hólyagfunkciók: p<0,001; bél- és székletürítési funkciók: p<0,001, hüvelyfali süllyedés: p<0,001, szexuális funkciók: p<0,001). Következtetés: Az általunk vizsgált női populációban nagy arányban találtunk kismedencei funkciózavarokat, melyek kedvezőtlen hatással voltak az érintettek életminőségére. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1724–1731.

Summary. Introduction and objective: Pelvic floor dysfunction (PFD) can cause several complaints in women and has an adverse effect on the quality of life (Qol). The aim of our study was to evaluate the prevalence of pelvic floor dysfunction and its effect on Qol. Method: 203 women were included. We used two questionnaires, a self-constructed and the Australian Pelvic Floor Questionnaire. Statistical analysis was performed by SPSS 20.0. Spearman’s correlation, chi-square, Mann–Whitney U, Kruskal–Wallis tests and multivariate linear regression were used. Statistical significance was set at p≤0.05. Results: There was a significant association between the prevalence of urinary incontinence (56.2%) and age (p<0.001), obesity (p<0.001), number and mode of deliveries (p<0.001; p<0.001), episiotomy (p<0.001) and pelvic organ prolapse (POP) surgery (p = 0.010); between the occurrence of POP (27.1%) and age (p = 0.002), the number and mode of deliveries (p<0.001; p<0.001) and episiotomy (p<0.001); between the prevalence of anal incontinence (58.9%) and obesity (p = 0.029); between sexual dysfunction (SD) (53.2%) and respiratory disease and allergy (p = 0.048). Multiple PFD was significantly associated with age (p<0.001), obesity (p = 0.043), hysterectomy (p = 0.046) and POP surgery (p = 0.010). There was a significant difference between women having more severe PFD than milder complaints regarding Qol (bladder p<0.001; bowel p<0.001; SD p<0.001 and POP p<0.001). Conclusion: Pelvic floor dysfunction was common in our study population and had a great adverse effect on Qol. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1724–1731.

Restricted access

A SARS-CoV-2-pandémia hatása a vérkészítmény-felhasználásra a Pécsi Tudományegyetemen

Effect of SARS-CoV-2 pandemic on blood product usage at the University of Pécs

Orvosi Hetilap
Authors: Sándor Pál, Barbara Réger, Tamás Kiss, Hussain Alizadeh, András Vereczkei, Attila Miseta, Árpád Szomor, and Zsuzsanna Faust

Összefoglaló. Bevezetés: A COVID–19-világjárvány betegellátásra gyakorolt hatása hazánkban is jelentős. A vérellátást nehezítette a járványügyi intézkedések következményeként a véradási események elmaradása, a csökkent véradási hajlandóság, továbbá a nehezen megítélhető vérkészítményigény . A „Patient Blood Management” irányelveinek az orvosi gyakorlatban történő egyre szélesebb körű alkalmazása elősegíti az optimális vérkészítmény-felhasználást a transzfúziók lehetőség szerinti elkerülésével. Célkitűzés és módszer: Vizsgálatunk célja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központjának Janus Pannonius Klinikai Tömbjében a vérkészítmény-felhasználás változásainak felmérése volt a 2020. év első öt hónapjában. Eredmények: A járványügyi intézkedéseket követő időszakban szignifikánsan csökkent a hospitalizált betegeknek (34,08%), a transzfúziót igénylő betegeknek (39,69%) és a felhasznált vörösvérsejt-készítményeknek (46,41%) a száma, valamint az egy betegre jutó felhasznált vörösvérsejt-koncentrátum átlaga (2,61-ről 1,97-re) is. Közel 30%-os arányban csökkent a felhasznált friss fagyasztott plazma egységeinek és a thrombocytakoncentrátumoknak a száma is. Következtetés: A szigorú korlátozások életbe léptetését követően a nehézségek ellenére sikerült elegendő mennyiségű vérkészítményt biztosítani a betegeknek. Az Országos Vérellátó Szolgálat Pécsi Regionális Vérellátó Központja munkatársainak és a klinikusok erőfeszítéseinek köszönhetően a vérkészítményigény és -kínálat között új egyensúly alakult ki, mely megfelelő ellátást biztosított a feltétlenül szükséges transzfúziók kivitelezéséhez. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1717–1723.

Summary. Introduction: The impact of COVID–19 pandemic on patient care is pronounced also in Hungary. Blood supply was hindered by the reduction of public blood donation events, the reduced willingness to donate, and the difficult predictability of blood product demand as a result of the epidemiological regulations. The wider application of Patient Blood Management guidelines in the medical practice will promote optimal blood product utilization by avoiding transfusions where possible. Objective and method: The aim of our study was to assess the changes in the usage of blood products in the first five months of 2020 at the Clinical Center of the University of Pécs, Janus Pannonius Clinical Building. Results: In the period following the epidemiological measures, we found reduction in the number of hospitalized patients (34.08%), in the number of patients requiring transfusion (39.69%) and in the number of red blood cell products used (46.41%). The number of transfused red blood cell concentrates per patient was also significantly reduced (from 2.61 to 1.97) in this period. The number of transfused fresh frozen plasma units and platelet concentrates also decreased by approximately 30%. Conclusion: After the implementation of the strict restrictions, despite the difficulties, it was possible to provide patients with sufficient blood products. Due to the efforts of both the Regional Blood Transfusion Center of Pécs of the Hungarian National Blood Transfusion Service and of the clinicians, a new balance was established between the demand and the supply of blood products, which provided adequate care for the necessary transfusions. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1717–1723.

Open access

Sinus pilonidalis fisztuloszkópos kezelése gyermekekben

Fistuloscopy in the management of pediatric pilonidal sinus disease

Orvosi Hetilap
Authors: Balázs Fadgyas, Márk Langer, and Zoltán Ringwald

Összefoglaló. Bevezetés: A sinus pilonidalis nehezen kezelhető, sok szövődménnyel és recidívával járó betegség. A legtöbb műtéti eljárás többnapos kórházi kezelést, munkából vagy iskolából való hiányzást követel. Célkitűzés: Munkánk célja, hogy a PEPSiT- (pediatric endoscopic pilonidal sinus treatment) műtétek eredményességét vizsgálja. Módszer: Intézetünkben 2019–2020-ban PEPSiT-műtéten átesett, 18 év alatti betegeket válogattunk be a vizsgálatba. Kizártuk a cisztoszkóppal operált és kontrollra nem jelentkező betegeket. A szövődmények, recidívák számát, a kórházi tartózkodás hosszát, a sebgyógyulás és a hétköznapi aktivitáshoz való visszatérés idejét vizsgáltuk. Eredmények: Betegeink többsége fiú (24 fiú, 4 lány), átlagéletkoruk 15,6 év volt. 28 betegen 31 PEPSiT-beavatkozást végeztünk (3 re-PEPSiT), 6 recidíva, 1 sebgennyedés alakult ki. A betegek egy része egynapos ellátás keretében, míg a többség egy éjszaka bentfekvés után tért haza (1,74 nap ápolási idő). A hétköznapi aktivitáshoz 1,37 nap után tértek vissza, a gyógyulási idő 5,9 hét volt átlagosan. Megbeszélés: A PEPSiT-beavatkozás minimálisan invazív lehetőség, igen rövid kórházi tartózkodással. A betegek hamar térnek vissza a szokott aktivitásukhoz, a korábbi sipolyon kívül újabb műtéti seb nem alakul ki. A recidívaarány hasonló az egyéb technikákéhoz. Következtetés: A PEPSiT-beavatkozás jól alkalmazható, a recidívaarány csökkentése fontos. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1740–1743.

Summary. Introduction: The treatment of pilonidal disease is often challenging, due to frequent recurrences and adverse events. Most operative treatments require a lengthy hospital stay, and absence from school or work. Objective: We aimed towards assessing the effectivity of PEPSiT (pediatric endoscopic pilonidal sinus treatment). Method: In this study, we included patients subjected to PEPSiT from 2019 to 2020 between ages 0–18 years. Patients operated via cystoscope and patients who did not attend follow-up examinations were excluded. Adverse events, recurrences, length of hospital stay, wound healing time and return to everyday activity were assessed. Results: The majority of our patients were male (24 male, 4 female), the mean age was 15.6 years. 31 PEPSiT operations were recorded on 28 patients (3 were redo surgeries). 6 recurrences and 1 wound suppuration were documented. Some patients were treated within the confines of one-day surgery, while most of them stayed one night (mean length of stay was 1.74 days). Return to everyday activity was an average 1.37 days, and mean wound healing time was 5.9 weeks. Discussion: PEPSiT is a minimally invasive operative approach with a very short hospital stay. Patients return to everyday activity faster. New operative scarring does not happen apart from the preexisting fistula opening. Recurrence rate is similar to that of other treatment techniques. Conclusion: PEPSiT technique is applicable, however, reduction of the recurrence rate is important. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1740–1743.

Restricted access

Thromboemboliás szövődmények COVID–19-betegekben

Thromboembolic complications in COVID-19 patients

Orvosi Hetilap
Authors: Géza Bozóky, Éva Ruby, Andrea Mohos, István Bozóky, and Katalin Göcző

Összefoglaló. Bevezetés: A koronavírus-2 által okozott fertőzések igen gyakran súlyos, akut légzőszervi károsodás kialakulásához vezetnek, melynek következtében légzési elégtelenség manifesztálódik. A pneumoniák kialakulásának kezdete (2019. december) óta igen sok beteg szorult kórházi kezelésre. A súlyos tüdőgyulladások ellátása során igazolódott, hogy a légzőszervi gyulladásos folyamatok során a betegek jelentős részében vénás, ritkábban artériás thrombosisok alakulnak ki, tovább súlyosbítva a klinikai állapotot. Célkitűzés: A 2020. szeptember és 2021. március közötti időszakban 1590, koronavírus-2 által megfertőzött, tüdőgyulladással szövődött beteget láttunk el osztályunkon. Betegeinkben azt vizsgáltuk, hogy milyen jellegű és arányú a thromboemboliás szövődmények előfordulása. Módszer: Az 1590, koronavírus-2 által fertőzött beteg mindegyikében meghatároztuk a pneumonia súlyosságát; klinikai gyanú eseteiben alsó végtagi Doppler-ultrahangvizsgálatot, valamint komputertomográfiával végzett tüdőangiográfiát végeztünk. Eredmények: A képalkotó vizsgálatok eredményei azt igazolták, hogy a koronavírus-2 által okozott tüdőgyulladással kezeltekben 13%-os gyakorisággal fordult elő mélyvénás thrombosis; akut tüdőemboliát a betegek 17%-ában kórisméztünk. Következtetés: A koronavírus-2 által okozott fertőzésekben elsősorban a tüdőben, de egyéb szervekben is (szív, vese, máj) súlyos gyulladással járó kórfolyamatok alakulhatnak ki, amelyek hatására fokozott thrombosiskészség jelentkezik a gyulladásos és koagulációs rendszer interakciója következtében. A fokozott thrombosishajlam végeredményeként vénás és ritkábban artériás thrombosisok kialakulása súlyosbítja a betegek klinikai állapotát, s kedvezőtlen hatást gyakorol az életkilátásra. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1710–1716.

Summary. Introduction: The infections caused by coronavirus-2 very often lead to severe, acute respiratory damages, because of which respiratory insufficiency is manifested. As a result, since the development of pneumonias (December, 2019), many patients have required hospitalization. When treating the severe pneumonia cases, it was proved that in a significant number of patients with respiratory inflammatory processes, venous, less often arterial thrombosis occured, making the clinical state even more severe. Objective: We treated 1590 coronavirus-2 infected, pneumonia-connected patients between September, 2020 and March, 2021 at our department. We examined the nature and the proportion of the thromboembolic complications. Method: We determined the severity of pneumonia in the 1950 coronavirus-2 infected patients; when clinically suspected, they had lower limb Doppler ultrasound examination and angiography carried out with computer tomograph. Results: The result of imaging examinations proved that in 13% of cases deep vein thrombosis occured; in 17% of cases acute pulmonary embolia occured with pneumonia caused by coronavirus-2. Conclusion: In coronavirus-2 infected cases, mainly in the lung, but also in other organs (heart, kidney, liver), severe inflammatory disease-processes may occur, as a result of which increased thrombosis tendency shows because of the ineraction of the inflammatory and coagulatory system. As a result of the increased thrombosis tendency, venous and less often arterial thrombosis worsen the clinical state of patients, and have unfavourable effect on life expectancy. Orv Hetil. 2021; 162(43): 1710–1716.

Open access

Abstract

Purpose

Low-frequency electromagnetic field (EMF) exposure in rat has positive effects on neuronal processes in vitro. Moreover, EMF improves learning-memory and psychomotor activity during advanced ageing, but the underlying molecular mechanisms are not known in the brain. In the present study we aimed to investigate the molecular effects of chronic EMF stimulation in the hippocampus of senescent rats in vivo.

Materials/Methods

Thirty months old rats were treated for six weeks with different EMF doses of 45, 95, and 1,250 µT. After sacrifice the levels of Brain Derived Neurotrophic Factor (BDNF) and activated ribosomal protein S6 as measures for protein synthesis intensity in the hippocampus were determined by Western blot analysis.

Results

The results showed that chronic EMF exposure dose dependently increased BDNF and the amount of phosphorylated S6 protein at the highest dose. The effects on the two proteins positively correlated at individual level. The results indicate that EMF exposure may enhance neurotrophic processes indicated by increased BDNF expression in the hippocampus of senescent rats. Increased phosphorylated S6 protein suggests coupling to support molecular regulation of protein synthesis.

Conclusions

In a broader perspective, these findings may support EMF as a beneficial alternative form of passive exercise in active, exercise-limited, aged individuals.

Open access

The checklist includes tree, shrub, dwarf shrub, woody liana and epiphyte species that occur or have occurred in Hungary except the settlements and other intensively utilised objects. 437 dendrotaxa were included and evaluated in this list. This means 281 species, 22 subspecies, 128 nothospecies and 6 nothosubspecies. Based on the indigenat, 260 native, 92 alien and 9 cryptogenic dendrotaxa live in Hungary, furthermore 54 cultivated dendrotaxa and 22 dendrotaxa with questionable occurrence. Analysing the invasive status of alien species, 19 invasive or being in the early stages of invasion, 12 naturalised and 61 casual dendrotaxa can be distinguished. According to residence time status, the number of archaeophytes is 16 and that of neophytes is 76. Of the 260 native dendrotaxa, 9 were extinct or presumably extinct. 44 dendrotaxa are considered to be proven endemic, and there are 8 subendemic. Of the 134 nothotaxa on the list, 14 are artificial and 120 are of natural origin.

Open access

The genus Dracocephalum L. (Lamiaceae) with about 60 to 70 species is a genus in the sub-tribe Nepetinae, tribe Mentheae of Lamiaceae family, native to temperate regions of the Northern Hemisphere. They are mostly perennial herbs, and rarely annual. Flora Iranica reports 8 Dracocephalum species and the Flora of Iran reports 10 Dracocephalum species in Iran out of which, 4 species are endemic. We collected 7 Dracocephalum species and studied species delimitation and species relationship by morphometric and anatomic results. The species were efficiently delimited by morphological and anatomical characters. Morphological and anatomical characters revealed closer affinity between D. moldavica and D. subcapitatum and D. thymiflorum were placed with distance from these species.

Restricted access
Acta Botanica Hungarica
Authors: S. Y. Kondratyuk, L. Lőkös, I. Kärnefelt, A. Thell, M.-H. Jeong, S.-O. Oh, A. S. Kondratiuk, E. Farkas, and J.-S. Hur

Seven genera new to science, i.e.: Helmutiopsis, Huriopsis, Johnsheardia, Klauskalbia, Kudratovia, Kurokawia and Poeltonia of the Physciaceae are proposed for the ‘Rinodina’ atrocinerea, the ‘Rinodina’ xanthophaea, the ‘Rinodina’ cinnamomea, the ‘Heterodermia’ obscurata, the ‘Rinodina’ straussii, the ‘Anaptychia’ isidiata and the ‘Physconia’ grisea groups consequently that all form strongly supported monophyletic branches in a phylogeny analysis based on a combined matrix of nrITS and mtSSU sequences.

Phylogenetic positions of species belonging to the genera Kashiwadia s. l., Leucodermia, Mischoblastia,Oxnerella, Phaeorrhiza s. l., Polyblastidium and Rinodinella s. l. are discussed. Oxnerella afghanica which for the first time recorded as parasitic lichen species from both epiphytic and saxicolous crustose lichens is designated as type species for the genus Oxnerella.

Sequences of the recently described Physcia orientostellaris as well as Huriopsis xanthophaea and additional sequences of Kashiwadia aff. orientalis and Mischoblastia aff. oxydata are submitted to the GenBank.

The positions of Polyblastidium casaterrinum from Costa Rica, ‘Rinodinaefflorescens from Białowieża, Poland, and ‘Mischoblastiaconfragosula from Cambodia in the Physciaceae are confirmed in a phylogeny analysis based on the nrITS sequences.

The presence of ‘extraneous mycobiont DNA’ in lichen associations is exemplified with earlier incorrect identifications of Heterodermia, Kashiwadia, Kurokawia,Oxnerella and Poeltonia specimens.

Fifty-six new combinations are presented: Helmutiopsis alba (for Rinodina alba Metzler ex Arn.), Helmutiopsis aspersa (for Lecanora aspersa Borrer), Helmutiopsis atrocinerea (for Parmelia atrocinerea Fr.), Huriopsis chrysidiata (for Rinodina chrysidiata Sheard), Huriopsis chrysomelaena (for Rinodina chrysomelaena Tuck.), Huriopsis lepida (for Lecanora lepida Nyl.), Huriopsis luteonigra (for Rinodina luteonigra Zahlbr.), Huriopsis plana (for Rinodina plana H. Magn.), Huriopsis thiomela (for Lecanora thiomela Nyl.), Huriopsis xanthomelana (for Rinodina xanthomelana Müll. Arg.), Huriopsis xanthophaea (for Lecanora xanthophaea Nyl.), Johnsheardia cinnamomea (for Rinodina mniaroea var. cinnamomea Th. Fr.), Johnsheardia herteliana (for Rinodina herteliana Kaschik), Johnsheardia jamesii (for Rinodina jamesii H. Mayrhofer), Johnsheardia reagens (for Rinodina reagens Matzer et H. Mayrhofer), Johnsheardia zwackhiana (for Lecanora zwackhiana Kremp.), Kashiwadia austrostellaris (for Physcia austrostellaris Elix), Kashiwadia jackii (for Physcia jackii Moberg), Kashiwadia littoralis for Physcia littoralis Elix), Kashiwadia nubila (for Physcia nubila Moberg), and Kashiwadia tropica (for Physcia tropica Elix), Klauskalbia crocea (for Heterodermia crocea R. C. Harris), Klauskalbia flabellata (for Parmelia flabellata Fée), Klauskalbia obscurata (for Physcia speciosa (Wulfen) Nyl. *obscurata Nyl.), Klauskalbia paradoxa (for Heterodermia paradoxa Schumm et Schäfer-Verwimp), Kudratovia bohlinii (for Rinodina bohlinii H. Magn.), Kudratovia candidogrisea (for Rinodina candidogrisea Hafellner, Muggia et Obermayer), Kudratovia luridata (for Buellia luridata Körb.), Kudratovia metaboliza (for Rinodina metaboliza Vain.), Kudratovia pycnocarpa (for Rinodina pycnocarpa H. Magn.), Kudratovia roscida (for Lecanora roscida Sommerf.), Kudratovia straussii (for Rinodina straussii J. Steiner), Kudratovia terrestris (for Rinodina terrestris Tomin), Kurokawia bryorum (for Anaptychia bryorum Poelt), Kurokawia isidiata (for Anaptychia isidiata Tomin), Kurokawia mereschkowskii (for Physcia mereschkowskii Tomin), Kurokawia palmulata (for Psoroma palmulatum Michx.), Kurokawia runcinata (for Lichen runcinatus With.), Kurokawia stippea (for Parmelia aquila var. stippea Ach.), Lecania safavidiorum (for Oxnerella safavidiorum S. Y. Kondr., Zarei-Darki, Lőkös et Hur), Leucodermia erinacea (for Lichen erinaceus Ach.), Mischoblastia confragosula (for Lecanora confragosula Nyl.), Mischoblastia destituta (for Lecidea destituta Nyl.), Mischoblastia moziana (for Lecanora moziana Nyl.), Mischoblastia moziana subsp. parasitica (comb. et stat. nova for Rinodina moziana var. parasitica Kaschik et H. Mayrhofer), Mischoblastia ramboldii (for Rinodina ramboldii Kaschik), Mischoblastia vezdae (for Rinodina vezdae H. Mayrhofer), Oxnerella afghanica (for Rinodina afghanica M. Steiner et Poelt), Oxnerella castanomelodes (for Rinodina castanomelodes H. Mayrhofer et Poelt), Physciella nigricans (for Lecanora nigricans Flörke), Poeltonia elegantula (for Physconia elegantula Essl.), Poeltonia grisea (for Lichen griseus Lam.), Poeltonia isidiomuscigena (for Physconia isidiomuscigena Essl.), Poeltonia perisidiosa (for Physcia perisidiosa Erichsen), Poeltonia venusta (for Parmelia venusta Ach.), and Polyblastidium albicans (for Parmelia albicans Pers.) are proposed.

Restricted access