Browse

You are looking at 1 - 10 of 81,966 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Production and consumption of chicken meat has increased considerably with the increasing world population, and will continue to increase, due to its health benefits and its economic value. Chicken meat is a sensitive food due to its characteristics and microbiological load. Traceability is very important to increase food safety and biosecurity. Freshness indicators are often used to monitor the presence of metabolites produced by microorganisms, mostly functioning through the colour change of the indicator. A developed natural, edible, biodegradable, purple coloured pH sensitive sensory pad was put inside a chicken meat package to observe the chicken meat spoilage with colour change due to pH changes in the meat.

Restricted access

Az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának pszichometriai vizsgálata orvostanhallgatók és pszichológia szakos hallgatók mintáján

Psychometric properties of the Intercultural Sensitivity Scale in Hungarian medical and psychology students

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Lilla Lucza
,
Tamás Martos
,
Viola Sallay
,
Anne Weiland
,
Peter Vermeir
, and
Márta Csabai

Háttér és célkitűzések

Az egyre növekvő kulturális diverzitás következtében az utóbbi évek nemzetközi és hazai tudományos irodalma egyre több figyelmet fordít az interkulturális kompetencia mérési és fejlesztési feladataira a gyógyításban. Jelen vizsgálatban célunk az Interkulturális Érzékenység Skála magyar változatának pszichometriai vizsgálata orvostan- és pszichológushallgatók körében, feltárva emellett az empátiával való konvergens validitását és a skálán különböző demográfiai változók mentén megjelenő különbségeket és együtt járásokat.

Módszer

A kvantitatív, keresztmetszeti vizsgálatban 396 magyar, gyógyító szakmára készülő hallgató demográfiai és Interkulturális Érzékenység Skála, valamint Interperszonális Reaktivitás Index adatait elemeztük. Az eredeti 5 faktoros kérdőívstruktúra érvényességi és megbízhatósági vizsgálatai mellett korreláció, független mintás t-próba, egyutas ANOVA teszteket és lineáris regressziót alkalmaztunk.

Eredmények

Az eredeti skála nem mutatott megfelelő és érvényes illeszkedést magyar mintán, helyette egy alternatív, rövidített, 3 faktoros struktúra bizonyult a legjobban illeszkedőnek, elfogadható vagy jó belső megbízhatósági mutatókkal. Eredményeink szerint a nyelvismeret és az empátia két dimenziója jelentős bejóslója az interkulturális érzékenységnek: a perspektívafelvétel pozitívan, a személyes distressz pedig fordított irányban jelezte azt előre.

Következtetések

Egy olyan magyar nyelvre adaptált mérőeszközt alakítottunk ki, mely megbízhatóan méri a magyar gyógyító szakmára készülők interkulturális érzékenységét. E készség fejlesztése napjainkban az egészségügyi képzések fontos feladata. A hallgatók nyelvtanulásának, kultúrközi tapasztalatszerzésének és empátiafejlesztésének támogatása mellett az interdiszciplináris és interkulturális felépítésű gyógyítói tanuló- vagy kutatócsoportok igen hasznos együttműködésének irányába mutatnak a jelen kutatás eredményei.

Open access

Az Összehasonlító Kollektív Áldozati Vélekedés Kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői

Psychometric Properties and validity of the Hungarian version of the Collective Comparative Victim Beliefs Questionnaire

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Zsolt Péter Szabó
,
Noémi Zsuzsanna Mészáros
,
Pál Kővágó
, and
Éva Fülöp

Háttér és célkitűzések

Az Összehasonlító Kollektív Áldozati Vélekedés Kérdőív (ÖKÁVK) a csoport viktimizációjával kapcsolatos szubjektív konstrukciók, az összehasonlító kollektív áldozati vélekedések mérésére kidolgozott eszköz. A jelen tanulmányban a kérdőív magyar nyelvű változatainak a pszichometriai sajátosságait vizsgáljuk.

Módszer

A kérdőív két változatát (globális összehasonlító kollektív áldozati vélekedések; regionális összehasonlító kollektív áldozati vélekedések) teszteltük összesen hét független mintán, 1925 fő részvételével (1025 fő töltötte ki a globális verziót, 860 fő a regionális verziót). A kérdőív szerkezetét feltáró és megerősítő faktorelemzések segítségével vizsgáltuk, a kérdőív validitását pedig több releváns kimeneti változó segítségével ellenőriztük.

Eredmények

Az ÖKÁVK magyar változatában megjelennek és egymástól elkülönülnek a szakirodalomban korábban feltárt összehasonlító kollektív áldozati vélekedések: (1) exkluzív összehasonlítások: a saját csoport szenvedése mennyiségében és/vagy minőségében súlyosabb, mint más csoportok szenvedései; (2) inkluzív összehasonlítások: a saját csoport szenvedése mennyiségében és/vagy minőségében hasonló más csoportok szenvedéseihez; (3) lefelé összehasonlítások: más csoportok szenvedése mennyiségében és/vagy minőségében súlyosabb, mint a saját csoport szenvedései. A kérdőívben továbbá elkülöníthető a (4) saját csoport történelmi viktimizációjának személyes fontossága. Ezek a vélekedések és a saját csoport történelmi viktimizációjának személyes fontossága szignifikáns kapcsolatot mutatott releváns csoportközi kimenetekkel.

Következtetések

Az ÖKÁVK magyar változata alkalmas az összehasonlító kollektív áldozati vélekedések mérésére. Az összehasonlító kollektív áldozati vélekedések kapcsolatban vannak a csoportközi viszonyok szempontjából jelentős változókkal.

Open access

Abstract

Background and aims

About 1/3 of youth spend more than four hours/day engaged in screen media activity (SMA). This investigation utilized longitudinal brain imaging and mediation analyses to examine relationships among SMA, brain patterns, and internalizing problems.

Methods

Data from Adolescent Brain Cognitive Development (ABCD) participants with baseline and two-year follow-up structural imaging data that passed quality control (N = 5,166; 2,385 girls) were analyzed. Joint and Individual Variation Explained (JIVE) identified a brain co-development pattern among 221 brain features (i.e., differences in surface area, thickness, or cortical and subcortical gray-matter volume between baseline and two-year-follow-up data). Generalized linear mixed-effect models investigated associations between baseline SMA, structural co-development and internalizing and externalizing psychopathology at two-year follow-up.

Results

SMA at baseline was related to internalizing psychopathology at year 2 ( β = 0.020 , S E = 0.008 , P = 0.014 ) and a structural co-development pattern ( β = 0.015 , S E = 0.007 , P = 0.029 ), where the co-development pattern suggested that rates of change in gray-matter volumes of the brainstem, gray-matter volumes and/or cortical thickness measures of bilateral superior frontal, rostral middle frontal, inferior parietal, and inferior temporal regions were more similar than those in other regions. This component partially mediated the relationship between baseline SMA and future internalizing problems (indirect effect = 0.020, P-value = 0.043, proportion mediated: 2.24%).

Discussion and conclusions

Greater youth engagement in SMA at ages 9–10 years statistically predicted higher levels of internalizing two years later. This association was mediated by cortical-brainstem circuitry, albeit with relatively small effect sizes. The findings may help delineate processes contributing to internalizing behaviors and assist in identifying individuals at greater risk for such problems.

Open access

Abstract

Usage of single use plastics has been rapidly increasing in the recent past and it is challenging to dispose of these plastics safely, since they are non-biodegradable. Especially, Polyethylene Terephthalate (PET) which is widely used in the form of water bottles cannot be easily recycled or reused. On the other hand, construction projects require sustainable materials having good strength, accordingly various studies have been conducted to reuse plastic wastes in the concrete and positive results have been obtained. In this study, the crushed PET bottles are partially substituted with fine aggregates and water hyacinth is added as a bio plasticizer in concrete. The concrete specimens are cast by substituting PET aggregates with the fine aggregates at 2, 4, 6, 8, 10% and water hyacinth is added at 10 & 20% by weight of water. The specimens are tested and it is noted that with the addition of PET aggregates up to 4% the strength of the concrete increases and beyond 4%, strength of the concrete gradually decreases, and addition of water hyacinth enhances the strength of the concrete.

Open access

Abstract

In this paper, a novel hybrid technique is proposed for transient stability analysis on grid connected Wind-Diesel-PV hybrid system. The proposed hybrid methodology is combination of the dwarf mongoose optimization algorithm (DMO) and the recalling enhanced recurrent neural network (RERNN) named DMO-RERNN. The main purpose of this work is to consider various elements on hybrid system for the analysis of transient stability according to different conditions. The voltage profile of hybrid system is enhanced using the proposed unified power flow controller (UPFC), which also has higher performance improving transient performance compared to the conventional ANN, PI and fuzzy-sliding mode controller. Considering the proposed technique, DMO is used to find the optimal global solution for the fault predicted by the RERNN approach. The proposed system is executed on MATLAB work platform; its performance with existing systems is analyzed. The result proves that the proposed hybrid technique based UPFC controller provides better results compared with other existing technique. The efficiency of the PI is 82.136, ANN is 77, Fuzzy Sliding Mode is 65.097% and proposed technique is 97.99038%.

Open access

Abstract

The study examines the role and perception of Hungarians in the Chronicle of Morea (Τὸ Χρονικὸν τοῦ Μορέως). It presents the passages in which the Chronicle mentions the Hungarian people or the Kingdom of Hungary, and compares them with passages in other contemporary literary and historical works in Old French and Byzantine Greek that also mention Hungarians. It seeks to answer the question why the Chronicle, which tells the history of the hostile crusader states, speaks of the Hungarians, who were generally close to Byzantium and helped the successor states of the Byzantine Empire, in a more laudatory tone and in more praiseworthy terms than other contemporary sources closer to the Hungarians. The study also examines the role of the descendants of Béla III, the Saint-Omer brothers, and the literary role of Sir Nicolas II de Saint-Omer. Finally, it analyses the Chronicle's excerpt of the succession dispute of Akova, which is closely linked to the descendants of Béla III.

Restricted access

A szexuális rendszer működése kérdőív magyar változata (SSFS)

Hungarian version of the Sexual System Functioning Scale (SSFS)

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Norbert Meskó
and
Fanni Őry

Elméleti háttér

Bowlby (1982/1969) a viselkedési rendszereket univerzális, veleszületett motivációs rendszereknek írja le, amelyek a természetes szelekcióval alakultak ki, és túlélési és/vagy szaporodási esélyeket növelő konkrét evolúciós célokat szolgálnak. Az emberi elme számos viselkedési rendszert foglal magában, amelyek ösztönös viselkedést közvetítenek olyan funkcionálisan elkülönülő területeken, mint a kötődés, a gondoskodás, a szexualitás. Az ember párválasztási pszichológiáját e megközelítés szerint a szexuális viselkedésért felelős különálló viselkedési rendszer irányítja.

A kutatás célja

A Sexual System Functioning Scale (Szexuális Rendszer Működése Kérdőív, SSFS; Birnbaum és mtsai., 2014) magyar változatának pszichometriai elemzése és validálása.

Módszer

297 fő (170 nő, 127 férfi, átlagéletkor: 29,1 év; SD = 9,34 év) töltötte ki online kérdőívcsomagunkat (Szexuális Rendszer Működése Kérdőív, SSFS; Közvetlen Kapcsolatok Élményei Kérdőív rövid változata ECR-S, Kötődési Stílus Kérdőív, ASQ-H; Miért Szexelnek Az Emberek? kérdőív rövid változata, YSEX?-HSF).

Eredmények

Eredményeink azt mutatják, hogy a mérőeszköz magyar nyelven is jól működik. Az eredeti verzióban meghatározott faktorstruktúra enyhe változtatással alkalmazható a magyar verzióban is. Az SSFS által mért szexuális Hiperaktivizáció pozitív együttjárást mutat az ASQ-H által mért Kapcsolatok fontossága, Ambivalencia és Önérvényesítés faktorokkal, de negatívan korrelál a Biztonsággal, továbbá pozitívan korrelál a YSEX?-HSF Személyes célok elérése és a Szex mint megküzdés faktorokkal és az ECR-S által mért Szorongás és Elkerülés faktorokkal is. Az SSFS által mért szexuális Deaktiváció pozitív együttjárást mutat az ASQ-H által mért Kapcsolatok fontossága és Ambivalencia faktorokkal, de negatívan korrelál a Biztonsággal, és sem a szexuális motivációval, sem a közeli kapcsolati élményekkel nem mutat értelmezhető erősségű együttjárást.

Következtetések

Az SSFS megbízható eszköz a magyar nyelvű kutatásokban. A kötődési rendszer és a szexuális rendszer működése részleges átfedést mutatnak egymással, ugyanakkor mivel mindkettőt külön motivációs rendszerek irányítják, ezért funkcionálisan elkülönülnek egymástól.

Open access

Változások és újítások a Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) pszichodiagnosztikai tesztben

Changes and innovations in the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 (MMPI-2) psychodiagnostic test

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Hunor Girasek
,
Alexandra Soós
,
Henrietta Janicsák
,
Dóra Dudás
, and
Melinda Reinhardt

Bevezetés

A Minnesota Multiphasic Inventory (MMPI) Magyarországon az 1970-es évek óta használatos pszichodiagnosztikai mérőeszköz, melynek második kiadása (MMPI-2) 1989-ben jelent meg a nemzetközi használatban, Magyarországon pedig 2009-ben készült el az adaptációja.

Célkitűzés

Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az MMPI-2-ben megjelent változásokat, újításokat és a teszt előnyeit a korábbi változatához képest.

Következtetések

A téma-összefoglaló tanulmány rávilágít, hogy az MMPI-2 kifejlesztése nemcsak új normatív mintát, de nyelvi-stilisztikai megújulást is hozott. Ezenfelül a korábbi Validitási és Klinikai skálák mellett olyan új skálák is megjelentek, mint az Újrastrukturált klinikai skálák, a Tartalmi skálák és a személyiségpszichopatológia mérésére alkalmas PSY-5 skálák. Megtörtént továbbá a Kiegészítő skálák revíziója, illetve új Kiegészítő skálák bevezetése és új Validitási skálák kifejlesztése is.

Konklúzió

A változtatások részletes számbavétele rámutat arra, hogy az MMPI újrasztenderdizálása során kialakított MMPI-2 jóval átfogóbb, egyben differenciáltabb értelmezést kínál a különböző mentális zavarok és pszichopatológiai jelenségek megértése szempontjából, mint az eredeti változat. Kitekintésként pedig ismertetésre kerül a nemzetközi gyakorlatba már bevezetett két új MMPI-fejlesztés, az MMPI-2-Resturctured Form (MMPI-2-RF) és az MMPI-3 is.

Restricted access

Hodgkin-lymphomás betegek kezelésével szerzett tapasztalataink

Our experience with the treatment of Hodgkin lymphoma patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Árpád Illés
,
Ildikó Garai
, and
Zsófia Miltényi

Már a 2000-es évek elejétől jelentősen javult a Hodgkin-lymphomás betegek teljes és betegségmentes túlélése, köszönhetően az ABVD- (adriamicin, bleomicin, vinblasztin, dakarbazin) polikemoterápia elterjedésének és a modern sugárkezelésnek. Az utóbbi években további diagnosztikus és terápiás változásoknak lehettünk tanúi, melyek a betegek túlélését tovább javítják. A legutóbbi évtizedben észlelt javulásban jelentős szerepe van a diagnosztikai fejlődésnek, így a ma már rutinszerűen, a kezelés során ismételten alkalmazott 18FDG-PET/CT vizsgálatnak, az ezen alapuló válaszadaptált kezelés(ek)nek. Az ABVD-kezelés uralkodó szerepe az első vonalbeli terápiában még mindig egyértelmű, de nagyobb rizikójú betegeknél már célzott kezelésként az anti-CD30 monoklonális antitest (a brentuximab-vedotin) és az AVD (adriamicin, vinblasztin, dakarbazin) kombinációja is elérhető. A nagy rizikójú, relabáló/refrakter betegek meggyógyításában az autológ haemopoeticus őssejtek transzplantációjának szerepe változatlanul egyértelmű, az ezt megelőző ’salvage’ kezelésekben viszont már helye lehet/van az új, célzott innovatív szereknek (brentuximab-vedotin, pembrolizumab) is. Az új terápiás lehetőségek új mellékhatásokkal is járnak, amire e betegek ellátása során fel kell készülni. Összefoglalónkban ezen új diagnosztikus és terápiás megközelítéseket mutatjuk be, saját gyakorlatunk és tapasztalataink alapján. Orv Hetil. 2023; 164(11): 403–410.

Open access