Browse

You are looking at 1 - 10 of 83,862 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Restricted access

Bizonyítékokon alapuló gerincsebészet – Egy mítosz alkonya

Evidence-based spine surgery – The twilight of a myth

Orvosi Hetilap
Author:
S. Tamás Illés

A gerincsebészeti ellátás költségei évtizedek óta emelkednek. Emiatt jelentősen megnőtt a hatékonyság és a minőség-ellenőrzés iránti igény. A bizonyítékokon alapuló orvoslás olyan tudományos módszer, amely összefüggéseket keres az orvosi elmélet és a klinikai gyakorlat között az egészségügyi döntések javítása érdekében. Ez az egyetlen tudományos eszköz, amely az orvosi tevékenység minőségének javítására szolgál. Közleményünk a bizonyítékokon alapuló orvoslás hatását vizsgálja a gerincsebészetre. A bizonyítékokon alapuló medicina elsősorban populációalapú randomizált klinikai vizsgálatokon vagy szisztematikus irodalmi áttekintéseken alapuló bizonyítékokat határoz meg. A gerincsebészetben azonban nagy hagyománya van az empirikus, tapasztalaton alapuló kezeléseknek, így az innováció és a terápiás fejlődés nem véletlenszerű klinikai vizsgálatokon alapult. A gerincsebészet szempontjából a bizonyítékokon alapuló orvoslás tekintélyelvű rendszer, amely az egészségügyi finanszírozók dominanciájából fakad, és a gerincsebészet innovációjának eltűnéséhez vezetett. Háttérbe szorította az egyéni orvosi mérlegelést. A rendszer nem képes megújulni és a gerincsebészet fejlődését szolgálni. A betegek szempontjából a gerincsebészeti ellátás uniformizálása sem nem kívánatos, sem nem lehetséges. Orv Hetil. 2024; 165(20): 763–768.

Restricted access

A Cerebelláris Kognitív-Affektív Szindróma Skála magyar nyelvű validációja

The Hungarian validation of the Cerebellar Cognitive-Affective Syndrome Scale

Orvosi Hetilap
Authors:
Viktória Szabó-Műhelyi
,
Judit Bencsik
,
Aletta Hegedűs
,
Csaba Borbély
,
Júlia Baross
,
Réka Majer
,
Rita Varga
,
Pál Tamás Szabó
,
Katalin Anna Béres-Molnár
, and
András Folyovich

Bevezetés: A cerebelláris kognitív-affektív szindróma olyan tünetegyüttest jelent, amely a motoros és végrehajtó funkciók zavarán túl a memória, a váltás-gátlás, a konceptualizálás és az érzelem és viselkedés szabályozásában is megnyilvánulhat. A szindróma felmérésére dedikált magyar nyelvű mérőeszköz eddig nem állt a hazai szakemberek rendelkezésére. Célkitűzés: A kutatás célja volt a Cerebelláris Kognitív-Affektív Szindróma Skála (CCAS-H) magyar mintán történő validációja, diagnosztikus érvényességének felmérése, valamint a teszt közzététele a szakemberek számára. Módszer: Multicentrikus kutatási elrendezésben, hat kórházi osztállyal való együttműködés keretében cerebelláris érintettségű páciensekkel és kontrollszemélyekkel történtek tesztfelvételek 2021. 07. 12. és 2023. 12. 31. között. A statisztikai elemzések során normalitástesztelést, leíró statisztikát, átlagok tesztelését, korrelációszámításokat, valamint ROC-elemzést végeztünk, Cronbach-alfa-értékeket, Cohen-féle kappát határoztunk meg. A normalitás sérülése esetén robusztus próbákat választottunk. Eredmények: 54 cerebelláris és 40 kontrollszeméllyel történt tesztfelvétel, amelyekből különböző alcsoportokat képeztünk. Mintánkban az életkor (r = –0,581***, df = 87, p<0,001) és az iskolázottság (r = 0,360***, df = 87, p<0,001) szignifikáns együttjárást mutatott az összpontszámokkal. A CCAS-H megfelelő belső konzisztenciájú (α = 0,771), teszt-reteszt vizsgálat alapján stabil (r = 0,793***, df =13, p<0,001), és megítélők közti 88,2%-os egyetértést mutatott (𝜅 = 0,779, z = 4,79, p<0,001). A fals pozitív esetek csökkentése érdekében a szindrómát előre jelző vágópontokat megemeltük, így 5 hibapontnál felmerül (szenzitivitás: 100%, specificitás: 43,48%), 6 hibapontnál valószínű (szenzitivitás: 90,91%, specificitás: 62,32%), 7 hibapontnál határozott (szenzitivitás: 81,82%, specificitás: 73,91%) a szindróma előfordulásának valószínűsége (AUC: 0,836). Megbeszélés: Az elemzések a nemzetközi ajánlásoknak megfelelően készültek. Az eredeti és más validált változatokhoz képest a magyar verzió nagyobb belső konzisztenciát mutatott. A skála stabil és megbízhatóan alkalmazható, emellett ismertetjük a teszt adta újabb kutatási kérdéseket. Következtetés: Az újonnan validált skála alkalmas mérőeszköz a szindróma mérésére. Tanulmányunkkal elérhetővé tettük a CCAS-H-t a magyar szakemberek számára. Orv Hetil. 2024; 165(20): 785–798.

Open access

Jelentős funkcionális eredmények a 65 év feletti páciensek többrészes, elmozdult proximalis humerustöréseinek osteosynthesisét követően

Excellent functional outcomes after operative treatment of multifragmentary, dislocated proximal humeral fractures in patients over 65 years of age

Orvosi Hetilap
Authors:
Máté Burkus
,
Andreas Bruch
,
Eva-Maria Bergmann
,
Kristóf József
,
Munira Karahodzic-Franjic
, and
Marty Zdichavsky

Bevezetés: A proximalis humerustörések előfordulása gyakori, melyben további emelkedő tendencia várható. Az érintettek többsége az idősödő, ezáltal már gyakran gyengült csontszerkezettel rendelkező populációból kerül ki. Az elmozdult, többrészes töréssel rendelkező esetek adekvát kezelése gyakran kihívást jelent, különösen a már osteoporosis által is érintett felkarfej esetén. Műtéti ellátása során a leggyakrabban a szögstabil lemezrendszerekkel történő rögzítés használatos, a komplikációk azonban nem elhanyagolhatók, az elért funkcionális eredmények pedig gyakran szerények. Az intra-, illetve posztoperatív szövődmények csökkentésére, illetve a sérülés utáni funkció lehető legjobb helyreállítására az elmúlt időszakban fokozott figyelem fordult. Célkitűzés és módszerek: A valgizáló helyzetű szögstabil lemezelési módszert intézetünkben 2019 vége óta alkalmazzuk a már gyengült csontszerkezettel rendelkező multifragmentális felkarfejtörések rutinszerű kezelésében. Jelen vizsgálatunk során 46, 65 év feletti páciens (életkor 76,1 ± 7,9 év) 47 három-, illetve négyrész-törésének lemezelése mellett elért rövid távú funkcionális eredményeinket értékeltük retrospektív módon. Eredmények: Vizsgálatunk során az esetek 76%-ában tapasztaltunk jó, 120° feletti abductiós és flexiós értékeket. A Constant–Murley Score összesített eredménye 80,2 ± 12,5-nek mutatkozott. A 17,3 ± 9,4 hónapos utánkövetés során 23 esetben kitűnő, 14-nél jó, 7-nél kielégítő, míg 3-nál gyenge funkcionális eredményeket tapasztaltunk. A funkcionális eredmények szignifikáns kapcsolatot mutattak az életkorral (p = 0,009), illetve az alapbetegségekkel (p = 0,016), azonban a törés jellegétől, a BMI-től vagy a sérült oldaltól függetlennek mutatkoztak. Az összesített komplikációs rátát 6,4%-nak, a revíziós rátát 4,3%-nak találtuk. Neurológiai deficitet, pseudoarthrosist vagy avascularis felkarfejnecrosist nem észleltünk. Következtetés: Tapasztalataink szerint az általunk az időskori proximalis humerustörések esetén alkalmazott valgizáló helyzetű szögstabil lemezes osteosynthesis – az optimalizált fej-, illetve lemezhelyzet miatt – az esetek többségénél kiemelkedően jó funkcionális eredményeket biztosít, illetve jelentősen csökkenti a posztoperatív komplikációk előfordulását. A módszer kifejezetten jól alkalmazható elmozdult három-, vagy négyrész-törések esetén, gyengült, osteoporoticus csontszerkezet mellett is. Orv Hetil. 2024; 165(20): 775–784.

Restricted access

Külföldre vihető gyógyszerek – adatbázis az utazás előtti tanácsadást végző szakemberek számára

Cross-border medicines – database for professionals who provide pre-travel advice

Orvosi Hetilap
Authors:
Annamária Shmorgun
,
Ágnes Mészáros
, and
Péter Felkai

A tömegturizmus nemzetközivé válásával és a megfizethető utaztatási technikák kialakulásával több, nagy kockázatú utazó réteg alakult ki: ezek közül a legsérülékenyebbek a multimorbid (általában idősebb) emberek és a krónikus betegségben szenvedő utazók. Nekik rendszeres napi gyógyszerszedésre van szükségük. A külföldre vihető gyógyszerek mennyisége és hatóanyag-tartalmuk azonban szigorúan szabályozott, emiatt az utazás előtti tanácsot adó orvosoknak, gyógyszerészeknek ezen a téren naprakész tájékozottsággal kell rendelkezniük. A megfelelő adatbázishoz való hozzáférés lehetősége, annak használata azonban nem ismert széleskörűen. Európában a schengeni határokon belül a gyógyszerek kivitele és behozatala egységes szabályozás alá esik, de a szabályozás ezen országokon kívül változó. Szükséges egy olyan adatbázis összeállítása, amely segítséget nyújt a rendszeresen gyógyszert szedő utazók felkészítését végző orvosoknak, egyrészt a jogszabályoknak megfelelő gyógyszermennyiség felírásában, másrészt pedig a külföldre, a nemzetközi határokon átvihető és át nem vihető gyógyszerekről való tájékozódásban. A szerzők a hozzáférhető nemzetközi és országos adatbázisok felmérésével, a meglévő szabályozás áttekintésével a hatóságok által összeállított adatbázison kívül – azt kiegészítve – új adatbázist dolgoztak ki. A létrehozott adatbázis 15, a magyar utazók által leggyakrabban választott úti cél adatait és szabályozásait dolgozza fel. A krónikus betegségben szenvedő utazók gyógyszerkészletének összeállításakor a létrehozott adatbázis információi elsőrendű fontosságúak, mert a nem engedélyezett szerek külföldre való vitele a megfelelő adminisztratív feltételek hiánya esetén a gyógyszer bevitelének megakadályozásán kívül komoly büntetőjogi következményekkel is járhat. Ezért az utazási tanácsokat adó orvosoknak ismerniük kell a szabályozásokat, mert az utazás előtti megfelelő tanácsadásnak szerves részét képezi a megfelelő mennyiségű gyógyszerek felírása és a gyógyszerelések úti célnak megfelelő módosítása. Orv Hetil. 2024; 165(20): 769–774.

Open access

Abstract

The theoretical framework adopted in the analysis of Old English obstruents is laryngeal realism, a framework using privative features in modelling laryngeal oppositions. Equipollent oppositions, although real in the phonetic sense, must clearly be delineated from phonology. Old English obstruents are either unmarked (lenis/neutral) or marked: 〈b〉 /b/, 〈d〉 /d/, 〈cg〉 /dʒ/ or /ɟ/, 〈g〉 /ɡ/ are not marked for [voice] (although they are passively voiced between sonorants) and as such cannot regressively voice obstruents, singleton 〈p〉 /p/, 〈t〉 /t/, 〈ć〉 /tʃ/ or /c/, 〈c〉 /k/ are marked for [spread] (aspiration, or GW ‘glottal width’), singleton 〈f〉, 〈þ/ð〉, 〈s〉, 〈g〉, 〈h〉 are unmarked, but are passively voiced in the V ´ FricV/Son environment. Fricatives in unstressed syllables (even when couched between sonorants) are not voiced. If there is a sonorant separating the fricative from the stressed vowel there is no voicing ( V ´ SonFricV/Son). The only voiced fricatives after a stressed vowel+sonorant consonant are /f/ [v] and /x/ [ɣ] (but this is a historical coincidence). (Phonetically voiceless) Geminates, s+stop and f/h+stop clusters are special in that they constitute a sequence of a fortis followed by a lenis obstruent impervious to passive voicing.

Open access

Abstract

Chinese onion (Allium chinense G. Don) is an edible vegetable as well as a traditional Chinese medicine. It is rich in steroidal saponins and possesses broad health benefits. In this study, the optimal extraction protocol of the total saponins from Chinese onion (ACS) was explored, and the content of the total steroidal saponins in ACS reached 56.62%. Network pharmacology was applied to predict the related signalling pathways and targets between the main phytochemicals in ACS and hypercholesterolaemia. Enrichment analysis showed that ACS might intervene hypercholesterolaemia through the PI3K-Akt signalling pathway. Meanwhile, cholesterol-lowering effects were verified by ACS intervention in high-cholesterol diet-induced hypercholesterolaemia in Kunming mice. Compared with the model group, the TC and LDL-C levels of mice were decreased and the HDL-C level increased significantly after administration of ACS at a dose of 200 mg kg−1 day−1. The body weight gain, liver index, and atherosclerosis index all decreased dramatically. ACS could significantly reduce the fat content in the liver and reduce the number of fat droplets from the haematoxylin and eosin (H&E) staining of mouse liver. The immunohistochemical staining indicated that ACS could up-regulate the expression of PI3K protein in the liver, thus playing an anti-hypercholesterolaemic role. This study indicated that ACS exhibited significant therapeutic and preventive effects on hypercholesterolaemia, and exerted anti-hypercholesterolaemia through the PI3K-Akt signalling pathway.

Open access

Abstract

Nutritional problems can be seen in children living separated from their families. This cross-sectional pilot study aimed to evaluate intuitive eating, diet quality, and nutritional status of children living separated from their families. A total of 55 adolescent girls aged 12–18 years participated in the study. Anthropometric measurements, biochemical data, and 24-h dietary recall data were collected. The Intuitive Eating Scale-2 (IES-2) and the Turkish version of the Healthy Lifestyle-Diet (HLD-TR) index were used. Participants were divided into two groups according to their scores on the diet quality index using the 50th percentile. Group 1 consisted of participants with a score of 25 points or less, and Group 2 consisted of participants with a score above 25 points. Waist circumference (72.0 (66–83), 65.0 (60–77)) was significantly higher in Group 1 (P < 0.05). IES–2 score (3.05 (2.85–3.40), 3.30 (3.12–3.90)) and two sub–factors; reliance in hunger and satiety cues (2.80 (1.80–3.40), 4.00 (2.60–4.60)) and body–food choice congruence (2.50 (2.00–3.50), 3.50 (3.00–4.50)) were higher in Group 2 (P < 0.05). After adjustment for body mass index, age, and energy intake, there was a significant positive correlation between IES-2 and HLD-TR scores (P = 0.029). In conclusion, it may be advantageous to resort to strategies that promote intuitive eating to reduce obesity and associated problems in this vulnerable group.

Open access

Abstract

This intervention focuses on the close relationship that links Mithras to Hercules, witnessed by the presence of the image of Hercules in some mithraic caves, on ritual vessels and in other contexts related to Zoroastrian Mithraism, such as the funerary monument of Antiochus I of Commagene at Nemrut Dağı.

Likewise, even the veneration of the goddess Caelestis by some followers of Mithras is testified by the representation of the symbol pro itu et reditu in contexts referable to the cult of Mithras.

Restricted access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors:
Navid Dashti
,
Forough Golsaz-Shirazi
,
Haleh Soltanghoraee
,
Amir-Hassan Zarnani
,
Mehdi Mohammadi
,
Danyal Imani
,
Mahmood Jeddi-Tehrani
,
Mohammad Mehdi Amiri
, and
Fazel Shokri

Abstract

Background

Waning immunity and emergence of new variants of severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), highlight the need for further research in vaccine development.

Methods

A recombinant fusion protein containing the receptor-binding domain (RBD) fused to the human IgG1 Fc (RBD-Fc) was produced in CHO-K1 cells. RBD-Fc was emulsified with four adjuvants to evaluate its immunogenicity. The RBD-specific humoral and cellular immune responses were assessed by ELISA. The virus neutralizing potency of the vaccine was investigated using four neutralization methods. Safety was studied in mice and rabbits, and Antibody-Dependent Enhancement (ADE) effects were investigated by flow cytometry.

Results

RBD-Fc emulsified in Alum induced a high titer of anti-RBD antibodies with remarkable efficacy in neutralizing both pseudotyped and live SARS-CoV-2 Delta variant. The neutralization potency dropped significantly in response to the Omicron variant. RBD-Fc induced both TH2 and particularly TH1 immune responses. Histopathologic examinations demonstrated no substantial pathologic changes in different organs. No changes in serum biochemical and hematologic parameters were observed. ADE effect was not observed following immunization with RBD-Fc.

Conclusion

RBD-Fc elicits highly robust neutralizing antibodies and cellular immune responses, with no adverse effects. Therefore, it could be considered a promising and safe subunit vaccine against SARS-CoV-2.

Open access