Browse

You are looking at 1 - 10 of 79,926 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: József Mihalkó, Dóra Szepesi-Bencsik, Gabriella Zsarnóczay, and László Ferenc Friedrich

Abstract

Animal food, especially meat, has played an important role in the history of mankind. Different meats can be used in the production of meat products. In addition to lean meats, mechanically deboned meat (MDM) and mechanically separated meat (MSM) can also be used in meat products. However, the latter does not qualify as meat due to damage to the muscular structure due to the high pressure applied during the separation, therefore cannot be included in the meat content of products.

The aim of our experiment was to compare whole, minced meat, MDM and MSM from turkey (raw and in the form of meat paste). Technofunctional tests (water-holding and -binding capacity), color measurement, chemical composition (moisture, protein and fat content), electron microscopic recording, rheological properties show that the quality of MSM is inferior to other meat raw materials. These properties can also result in the production of lower quality products.

Open access

Abstract

Few studies have explored the relevance of metrical structures in segmental processes. This paper shows that Dagbani (Gur, Ghana), has a prosodic word dominating a trochaic foot which licenses segmental processes and phonotactics. The foot is the domain for marked vowels and unmarked consonants. The prosodic word regulates the sequencing of syllables of different degrees of sonority and weight within a word. The Optimality Theoretic analyses make use of classical metrical theory and prosodic principles used in defining the prosodic word in stress languages to highlight the typological relevance of these principles and the prosodic universality of these metrical structures.

Free access

Abstract

This paper investigates the historical development during the past three centuries of the English suffix -en, used to create denominal adjectives (e.g. golden, silken), focusing on words that have remained in the language until the present day. We specify a way of calculating the rate of loss of the suffix and apply this to different lexical items involved in this process. Finally, we explore the roles of word frequency and collocations, in order to shed some light on how these factors relate to the loss of a linguistic form.

Free access

Abstract

Myxobolus talievi Dogiel, 1957 was originally described from the eyes, skeletal muscles and body cavity of endemic cottoid fish from Lake Baikal. In the present study, we supply new information on the myxospore morphology and histopathology of M. talievi; furthermore, we complete the original species description by Dogiel and Bogolepova (1957) with 18S ribosomal DNA (rDNA) sequence data. Histopathological analysis showed that the plasmodium was encapsulated by a thin layer of connective tissue and located in the intermuscular connective tissue among muscle cells. No inflammation was observed. Phylogenetic analysis revealed that M. talievi clustered with Myxobolus sp. 2 (NCBI Acc. No. U13830), an unidentified Myxobolus species from cottoid fish studied by Smothers et al. (1994), and located in the sister clade of Myxobolus spp. developing spores in the nerves of salmonids.

Restricted access

The journals can be accessed at: www.akjournals.com

Akadémiai Kiadó’s journal package consists of 48 active and 16 archive international and domestic journals disseminating a wide range of new results from the various domains of natural, social, and medical sciences. The journals, which can be regarded as recognized publishing platforms among Hungarian researchers, are peer-reviewed without exception. Many of them have an impact factor; what is more, there are cases when a journal has become a worldwide leader in the given area of science.

List of available journals

Our publishing house has a new, three-year-long Open Access strategy contract in effect with the EISZ National Program between 2021 and 2023 following an earlier successful period that lasted from February 2019 to December 2020. As part of the agreement, the authors affiliated with the participating institutions can publish an unlimited number of Open Access articles in the listed journals without any extra fees.

Further details

Don’t have a subscription yet, but would like to try Akadémiai Kiadó’s Journal Package? Request a trial access at info@akjournals.com.

A 21. század egyeteme – a száz évre szánt téma sorsa 15 év elteltével

The University of the 21st Century – The Destiny of a Topic Intended for a Hundred Years, after 15 Years

Educatio
Author: Ildikó Hrubos

Összefoglaló. A 2006-os tanulmány bemutatta azokat a fő folyamatokat, amelyek meghatározták a felsőoktatási rendszerek helyzetét az ezredfordulón. A tanulmány gondolati középpontjában a Bologna-reform állt. Jelen írás azokra a fejleményekre kívánja felhívni a figyelmet, amelyekre a század első éveiben nem számítottunk, illetve amelyek a vártnál gyorsabban következtek be, vagy más irányt vettek. A Bologna-reform tekintetében világossá vált, kezdettől fogva küzd a problémával, hogy két eltérő alapkoncepció vezette az alapítókat: a föderatív vagy konföderatív Európa képe. Az európai egyetem „feléledésének” víziója hamar találkozott a vártnál gyorsabban bekövetkező globalizáció ellenhatásával, új kihívásaival. 2006-ban még nem számított senki a digitalizáció gyors térnyerésére a gazdaság és a társadalom teljességében, és ezen belül a felsőoktatásban. Ma úgy tűnik, hogy a 21. század egyetemének (felsőoktatásának) missziói között dominánssá válik a társadalom közvetlen szolgálata, aminek teljesítése ismét gyökeresen át fogja alakítani a szektor aktorainak feladatait, pozícióját.

Summary. The study in 2006 introduced the main processes that defined the situation of higher education systems at the turn of the millennium. The central theme of the study was the Bologna-reform. The present work is intended to call attention to the developments that were not expected in the first years of this century, and those that occurred faster than expected or took a different direction. From the aspect of the Bologna-reform, it became clear that from the beginning it has been struggling with the problem that the founders were guided by two different primary concepts: the concept of a federal and confederal Europe. The vision of the “revival” of the European university was soon faced with the counteraction of globalization progressing faster than expected, and its new challenges. In 2006 nobody expected this rapid spread of digitization in the entirety of the economy and society, and within that in higher education. Today it appears that directly serving society is becoming a dominant mission of 21st century universities (higher education), fulfilling which will again fundamentally transform the tasks and positions of the actors in the sector.

Open access

Aktualitások az irradiált vérkészítmények indikációjában

New trends in the applications of irradiated blood products

Hematológia–Transzfuziológia
Authors: Dániel Erdélyi, Gábor Kovács, Sándor Szabó, Zsolt Szegedi, and Attila Tordai

Összefoglaló. A vérkészítmény-irradiáció célja a transzfúzió-asszociált graft-versus-host betegség (TA-GVHD) megelőzése a magvas sejtek nukleinsav-állományának szelektív károsításával. Az irradiáció hátránya a káliumtartalom növekedése, az általános sejtkárosító hatás, a körülményesebb előállítással járó időveszteség és a többletköltség. A legújabb nemzetközi ajánlásokban az utóbbi évtizedek szisztematikus adatgyűjtése alapján részletesen definiálták, mely klinikai helyzetekben javasolják csak az irradiált vérkészítmények adását. A pontos indikációs kör meghatározása lehetővé teszi az indokolatlan rendelések csökkentését. Egyáltalán nem indokolt a friss fagyasztott plazma irradiációja. A készítménygyártás során alkalmazott módosítások közül a leukoredukció szignifikáns mértékben csökkenti a TA-GVHD kockázatát. Nem indokolt patogén redukciós eljárással kezelt készítmény irradiációja. A Hodgkin-lymphomában élethosszig alkalmazott irradiált készítményindikáció nem evidenciaalapú, és várható az indikáció egyre kiterjedtebb módosítása és szűkítése. A hazai gyakorlatban újszerű kezdeményezésként a Semmelweis Egyetem II. Gyermekgyógyászati Klinika Hematológiai osztálya a jelenleg hatályos Transzfúziós Szabályzat kevéssé meghatározott indikációs körét meghaladva bevezette a Magyar Gyermekonkológusok és Gyermekhematológusok Társasága által kidolgozott és jóváhagyott új körülírt indikációs körét. A változtatás kezdeti fél éves időszaka alatt a korábbi kizárólagosan irradiált készítményhasználatról a klinika szintjén 1 alá csökkent az irradiált/nem irradiált készítmény arány. A változtatás 6 hónap alatt mintegy 2,4 millió Ft-os költségmegtakarítást eredményezett. A vizsgált időszakban beadott 526 vérkészítmény közül mindössze 45-nél (8,6%) állt fenn az irradiáció indikációja, további 43 (8,2%) transzfúzió indikáció hiányában történt irradiált készítménnyel. A tapasztalatok arra utalnak, hogy a korábbi gyakorlat biztonságosan racionalizálható, a vérkészítmény-irradiáció indikációja hozzáigazítható a fejlett országok irányelveihez és ez jelentős közvetlen költségmegtakarítást jelent az ellátóhely számára.

Summary. The goal of blood product irradiation is the prevention of transfusion-associated graft-versus-host disease (TA-GVHD) by the selective alteration of the DNA-content of nucleated blood cells. The disadvantages of irradiation include increases in potassium content, general cell damage, time-loss due to production associated extra work and additional costs. Based on systematic data collection, the recent recommendations provide detailed definitions as to what are the clinical situations in which only irradiated blood products are indicated. This allows the avoidance of unjustified orders of irradiated products. Irradiation of fresh frozen plasma is not indicated at all. Leukoreduction, a modification applied during production significantly decreases the risk of TA-GVHD. Pathogen reduced products should not be irradiated. Indication for lifelong irradiated products for patients with Hodgkin-lymphoma is not evidence-based and its modification and narrowing are expected. As a novel initiative of II. Department of Pediatrics at Semmelweis University, ordering irradiated blood products has started according to new guidelines of the Hungarian Society of Pediatric Hematologists and Oncologists instead of the currently nationally effective Transfusion Guidelines. During the initial 6 months of change, savings of 2.4 million HUF were observed. Out of 526 products transfused during these 6 months, the new guidelines recommended irradiated products only in 45 cases (8.6%) and in 43 other cases (8.2%), irradiated products were transfused in the absence of appropriate indications. The experiences suggest that the old practice can safely be rationalized, and the indications can be adjusted according to the new international guidelines resulting in direct cost savings.

Open access

Az egyenlőség és az elkülönülés oktatáspolitikájának két korszaka Magyarországon

Two Periods of Equality and Segregation Education Policy in Hungary

Educatio
Author: Géza Sáska

Összefoglaló. A tanulmány ismerteti a társadalmi egyenlőség növelésének a harmincas évek közepétől a hatvanas évek elejéig tartó középosztály-ellenes oktatáspolitikai mozgalmait, a tekintélyelvű és totalitárius állam egységesítő intézkedéseit. A társadalmi béke teremtése jegyében a középosztálynak egyre nagyobb engedményeket téve fokozatosan növekedett a társadalmi rétegek között az iskolai végzettségben mért távolság a hatvanas évek elejétől. Előbb (oktatási) intézményeken belül, később az intézmények között legálisan jelent meg a társadalmi egyenlőtlenség. A nyolcvanas évek közepén, majd a rendszerváltás után az önigazgatás eszméje alapján átszervezett tanügy- és iskolairányítás következtében lényegében megszűnt a közoktatás rendszerében a szociális kiegyenlítés eszközrendszere, amely hiánya a középosztályba tartozó szülők és tanárok számára lehetővé tette az elit iskolák létrehozását. 2010 után az oktatáspolitika intézményesítette e spontán folyamatok teremtette helyzetet.

Summary. The study describes the anti-middle-class movements to increase social equality from the mid-1930s, and the unifying measures of the authoritarian and totalitarian state until the early 1960s in the education policy. For aiming at the social peace more and more concessions was made to the middle class. It caused gradually increased the distance between social strata in terms of educational attainment. Firstly the social inequality appeared within (educational) institutions, and later between institutions. In the mid-1980s, and more after the change of regime, the reorganization of school and school management based on the idea of self-government abolished the institutinal system of social equalization in the public education system, which made possible for the middle-class parents and teachers the creating of elit schools.

Open access

Beszámoló a Magyar Hematológiai és Transzfuziológiai Társaság (MHTT) XXVIII. kongresszusáról, Debrecen, 2021. november 4–5.

Report on the 28th Congress of the Hungarian Society of Haematolgy and Transfusion (MHTT), Derecen, November 4–5, 2021

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Imelda Marton
Restricted access

Beszámoló az Amerikai Hematológus Társaság (ASH) 2021-es kongresszusáról: Akut leukémiák

Report on the American Society of Hematology (ASH) 2021 Annual Meeting and Exposition: Acute leukemias

Hematológia–Transzfuziológia
Author: Zsolt Nagy
Restricted access