Browse

You are looking at 1 - 100 of 77,590 items

Absztrakt:

A tanulmány az árnyékoktatás jelenségét az oktatási rendszerek legfontosabb vizsgatantárgyaira szűkítve definiálja, s e szűk terület kutatástörténetének első két évtizedét mutatja be. A kutatás legfőbb témáinak, irányvonalainak, módszereinek és eredményeinek ismertetése után a szerző három olyan lehetőséget vet fel, amelyek az oktatáskutatásban az árnyékoktatáshoz kapcsolódóan is új lehetőségeket nyitnának meg, és amelyek a gyakorlatban hozzájárulhatnának az árnyékoktatás okozta egyenlőtlenségek mérsékléséhez: a szerző az oktatási viselkedéstudomány létrehozásának szükségességét, az oktatásitér-szakértők képzésének fontosságát, illetve az oktatási csekkek bevezetésének lehetőségét veti fel.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány történeti ívben vizsgálja a nem formális és informális tanulás iskolarendszer melletti élésének felismerését és szakmai tudatosodását. Az iskolarendszerrel fenntartott kapcsolata mentén elemzi a nem formális oktatást az együttéléstől a diszrupcióig. Végül a tanulmány kísérletet tesz a diszrupció jelenkori felerősödése mögötti technológiai innovációk bemutatására és négy forgatókönyvet kínál a közeljövő megértésére.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány először az árnyékgazdaságot, valamint annak egyik sajátos magyar változatát a második gazdaságot definiálja, majd az árnyékoktatást ehhez viszonyítva igyekszik meghatározni, s a két jelenség közötti összefüggést vizsgálni

Ezt követően az árnyékoktatás formáit tekinti át az írás. Majd a különböző gazdasági elméletek és megközelítések aspektusából veszi górcső alá az árnyékoktatást.

A tanulmány befejezésül megállapítja, hogy az árnyékoktatás lényegében a piac reagálása a hivatalos oktatási rendszer olyan sajátosságaira, mint az egyéni igények és képességek különbségeinek kezelésére való képtelenség vagy azoknak szándékos egalitárius kezelése, továbbá annak alacsony színvonala. Az árnyékoktatás individualizációs hatása egyben a különböző társadalmi hátterű tanulók – akik gazdasági lehetőségei okán eltérő mennyiségű árnyékoktatás igénybevételére képesek és hajlandók – eltérő képességszintjének, tanulmányi teljesítményének forrása. Ezzel a társadalmi különbségek átszármaztatásának egyik eszköze, amit az állam, az oktatáspolitika sohasem tud megakadályozni, legfeljebb tompítani.

Open access

Absztrakt:

A magánoktatási piac egyik kitüntetett területe – különösen az árnyékoktatás felől nézve – az idegennyelv-oktatás. Kevésbé vizsgált téma ugyanakkor, hogy kik és miért válnak magántanárrá, milyen fórumokon hirdetik magukat, kiknek és milyen szolgáltatásokat nyújtanak stb. A tanulmány egy pilotvizsgálat eredményeiről számol be, amelyben két magyar internetes portál 453 angoltanárának és 118 matematikatanárának hirdetéseiből keresett választ a fenti kérdésekre. A hirdetők nemi és életkori összetétele mellett elsősorban négy fő kérdésre fókuszál az elemzés: a) Mennyire fontos a tanári végzettség a magánoktatásban? b) Mennyire rugalmasak a magánoktatók? c) Mennyibe kerül egy magánóra, és legális-e a tevékenység? d) Mit tekintenek a magánoktatók a saját erősségüknek?

Open access

Absztrakt:

Napjainkban a munkaerőpiac egyre magasabb szintű digitális kompetenciával rendelkező munkavállalókat igényel. A piac igényei konkrétak, de kérdés, hogy a leendő munkavállalók vagy a munkaerőpiacon már aktívan jelen lévők mennyiben tudják teljesíteni ezt a követelményt. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők körében 2019-ben felvett online kérdőíves felmérésünkben arra kerestük a választ, hogy a válaszadók munkahelyükön és otthon miként használják a kor digitális eszközeit, és miként értékelik a saját digitális kompetenciájukat. Az eredmények azt mutatták, hogy a diplomások magas szintű digitális kompetenciával rendelkeznek és képesek ezeket az ismereteket otthon és a munkahelyen is alkalmazni.

Open access

Absztrakt:

Az egyéni tanulási utak kialakításához szükséges információhalmazt az emberi agy csak korlátozottan tudja kezelni. A mesterséges intelligencia fejlesztése nyomán felmerül a kérdés, hogy nem lehetne-e ezt a feladatot külső algoritmusokra bízni. A kérdés azért is jogos, mert az oktatási adatbányászat lehetőségeinek nyomán a nagy adathalmazzal dolgozó cégek kezébe máris egyre több tanulói adat kerül. Ez egyrészt segítséget nyújthat a differenciált oktatáshoz, másrészt az a veszély is fennáll, hogy ezek a cégek egyéni tanulási utak kínálatával párhuzamosan nemcsak a tanulási algoritmusokat és tartalmakat határozzák meg, hanem az egyéni akaratok és választások fölötti uralmat is átveszik.

Open access

Absztrakt:

A lemorzsolódás egyik lehetséges okaként jelenik meg a munkaerőpiac vonzása. Manapság a munkába állás időpontja nem esik egybe a diploma megszerzésének időpontjával, olykor a diploma nélkül elhelyezkedők keresete magasabb, mint a diplomával rendelkezőké (Bocsi 2013; Kun 2013). Továbbá az egyetemi tanulmányok félbeszakításához vezethet, hogy a hallgatók negatívan ítélik meg az általuk végzett szak piacképességét, s ebben az esetben még jobban érvényesül a munkaerőpiac vonzó hatása. Kvalitatív kutatásunk eredményei alapján az egyetemi tanulmányok mellett folytatott munka jelentős szerepet játszott az interjúalanyok életében, és ez hatással volt a lemorzsolódásukra. Az eredmények felhívják a figyelmet arra, hogy az egyetem melletti vagy helyetti munkavállalás vizsgálata megkerülhetetlen a felsőoktatásból történő lemorzsolódás kutatása során.

Open access

Absztrakt:

Az iskolai és iskolán kívüli különórák fontos betekintést adnak az árnyékoktatás jelenségének vizsgálatába, jóllehet nem fedik le teljesen e fogalmat. Az Országos kompetenciamérés adatai azt mutatják, hogy az életkor előrehaladtával a hangsúly az iskolán belüli különórákról (korrepetálásokról, szakkörökről, sportkörökről) fokozatosan tolódik el az iskolán kívüli különórák irányába, továbbá megfigyelhető a tanórákon kívüli művészeti és sporttevékenységek arányának fokozatos csökkenése. A tanulmány e jelenségek mögöttes okait járja körül, kitérve az egyes különóratípusok igénybevételének iskolai és egyéni háttértényezőire is.

Open access
Educatio
Author: Dóra Dobokai Róbert Lászlóné Simon

Absztrakt:

A gyermekvédelmi szakellátásban felnövő, illetve abban a rendszerben élő gyermekek és fiatalok felnőtté válásuk során a társadalom alsó rétegét szélesítik. A társadalmi kirekesztettség, a minőségi kapcsolatok, a gazdasági, kulturális, szociális tőke hiánya miatt bizonytalan a társadalmi integrációjuk is. Az iskolában megszerzett tudás a felemelkedés záloga lehet. A kutatás azokat a problémákat vizsgálja, amelyekkel a Bács-Kiskun megyei pedagógusoknak meg kell küzdeniük a gyermekvédelmi szakellátásban élő tanulókkal folytatott pedagógiai munka során. Az eredmények Bács-Kiskun megyében a gyermekvédelemben felnövekvő tanulók iskolai esélyteremtésében és eredményességében tematizálható problémák vannak.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány a tanórán kívüli tanulás lehetőségeit vizsgálja az élethosszig tartó tanulás, illetve a tanulói részvétel értelmezési keretére támaszkodva három – tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli – tanulási környezet sajátosságainak és eltéréseinek segítségével, a tanulók nézőpontján keresztül. Az elemzés elsősorban három általános iskola felső tagozatos tanulói körében online kérdőívvel felvett adatokra épít, de az összehasonlíthatóság érdekében országos tendenciákat is bemutat az Országos kompetenciamérés adatainak segítségével az érintett oktatási szintre és időszakra vonatkozóan. Az elemzés tapasztalatai rámutatnak a tanulói részvétel különbségeivel összefüggő eltérésekre, valamint az egyes tanulási környezetek néhány jellemzőjére, ezek tartós egymás mellett élésére, s a tanulók életében betöltött jelentőségükre a napi időfelhasználás és a tanulói értékelés tükrében.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Anett Sánta, Kata Judit Szántó, Pál Miheller, Patrícia Sarlós, Anita Juhász, Edina Hamvas, Emese Szegedi-Hallgató, Klaudia Farkas, Beatrix Rafael and Tamás Molnár

Absztrakt:

Bevezetés: A gyulladásos bélbetegség olyan kórkép, mely a diagnózistól kezdve élethosszig hatással van a betegek fizikális és pszichés egészségi állapotára és életminőségére. Célkitűzés: Megvizsgálni gyulladásos bélbetegek körében a depresszív tünetek és az öngyilkossági gondolatok előfordulásának gyakoriságát, valamint az ezekkel összefüggésben lévő betegség- és terápiaspecifikus tényezőket. Módszer: A vizsgálatban 300 fő vett részt (átlagéletkor 38,8 év, férfiak 47%, nők 53%). A depresszív tüneteket (PHQ-9), öngyilkossági gondolatokat (PHQ-9 9. tétele), a reménytelenség mértékét (Beck Reménytelenség Skála) és a betegséggel összefüggő jóllét mértékét (SIBDQ) vizsgáltuk online formában. Eredmények: A vizsgálati személyek 28,6%-a mutatott depresszív tüneteket, és 9,3%-uk a magas rizikójú csoportba tartozik a reménytelenség tekintetében. Öngyilkossági gondolatokat a válaszadók 16%-a jelzett, ebből magas rizikót a minta 5,3%-a mutatott. A lineáris regressziós modell eredménye alapján a depresszív tüneteket magyarázó tényezők közé tartozik a reménytelenség mértéke, a bélen kívüli tünet fennállása, fájdalomcsillapító rendszeres szedése, a női nem, valamint a betegség aktivitása. Következtetés: A vizsgálatunkban szereplő gyulladásos bélbetegek öngyilkossági gondolatainak és depresszív tüneteinek előfordulási aránya a nemzetközi adatokkal egyezően magas, amire kiemelt figyelmet érdemes fordítani a betegek pszichés vezetése során. A pszichológiai tényezők rendszeres vizsgálata és kezelése fontos része kell hogy legyen a betegek gondozásának, mivel javíthat a páciensek szubjektív állapotán, és a betegség lefolyására is pozitív hatással lehet. Orv Hetil. 2020; 161(42): 1797–1805.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Nikoletta Ráhel Czobor, Zsófia Ocsovszky, Márta Csabai, György Róth, Barna Konkolÿ Thege, László Ablonczy, Edgár Székely, János Gál and Andrea Székely

Absztrakt:

Bevezetés: A korai életkorban szívsebészeti beavatkozáson átesett gyermekek fejlődése során fellépő viselkedési diszfunkciók jelentősen függenek a perioperatív szakban átélt eseményektől. Célkitűzés: A jelen vizsgálat célja, hogy feltárja a hosszú távú viselkedési változásokat a szívsebészeti beavatkozáson átesett gyermekek körében, és leírja azokat a perioperatív állapotokat, melyek befolyásolhatják a későbbi megküzdési mechanizmusokat. Módszer: 80, szívműtéten átesett és 62 egészséges kontroll adatait elemeztük. A pszichológiai status felmérése a vizsgálati időszakban a Megküzdési Módok Kérdőív, illetve a Gyermekviselkedési Kérdőív önértékelő kérdéssorának segítségével, míg a perioperatív adatok felvétele az intézeti adatbázisból retrospektíven történt. Eredmények: Az operált gyermekek körében mind a problémamegoldó, mind az érzelemközpontú megküzdési főskála szignifikánsan alacsonyabb értékeket mutatott az egészséges kontrollcsoporthoz képest. A Gyermekviselkedési Kérdőív önértékelő változata sem internalizáció, sem externalizáció tekintetében nem mutatott szignifikáns eltérést. A hosszú időn át inkomplett keringéssel rendelkező betegek és a kontrollcsoport között szignifikáns eltérést figyeltünk meg az érzelemközpontú megküzdés, illetve a szomatizáció terén, míg az acyanoticus és a kontrollcsoport között a problémaközpontú megküzdés alskáláin (problémaelemzés, alkalmazkodási képesség). A többszöri műtét mind az érzelem-, mind a problémaközpontú megküzdés alacsonyabb fokú aktivációjával összefüggést mutatott, és a hosszú kórházi tartózkodással együtt egy menekülő-elkerülő magatartásforma kialakulásához vezetett. Következtetés: Úgy tűnik, hogy a kialakult maladaptív viselkedési mechanizmusok jellege jelentősen függ az inkomplett keringés fennállásának időtartamától, a műtétek számától és a kórházi tartózkodás hosszától. A megküzdési stratégiák mozgósítása legfőképp csökkent érzelem- vagy problémaközpontú válaszkészségben, illetve a szomatizációs tendenciák és a menekülő-elkerülő magatartásforma felerősödésében nyilvánul meg. Orv Hetil. 2020; 161(42): 1787–1796.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Borbála Mikos, Anita Gergely, Réka Balázsfi, Edina Bányász, Beáta Gyömörei, Mónika Hantos, Judit Czelecz, Rita Jakus, Hajnalka Kárász, Mónika Zilahy, Eszter Molnár, Éva Paraicz, Ágnes Csohány, Fanni Szénási, Lejla Vendégh, András Fogarasi and György Velkey

Absztrakt:

A veleszületett gerincvelői izomsorvadás ritka, progresszív neurodegeneratív betegség, a gyermekkori halál egyik legjelentősebb genetikai oka. Az orvostudomány lehetőségei a XXI. század előtt a progresszió megfékezésére, a szövődmények késleltetésére és ellátására korlátozódtak. A legsúlyosabb génhibában szenvedő gyermekeket általában kétéves kor előtt elveszítettük. A genetikai diagnosztika fejlődése lehetővé teszi a korai diagnózist, a súlyosság és a progresszió előrejelzését. A 2018-ban hazánkban engedélyezett intrathecalis nuszinerszennel a nagy betegszámon alapuló klinikai eredmények meggyőzőek. A 2019-től elérhető új, intravénás génpótló terápiával (onaszemnogén abeparvovek) kapcsolatos tapasztalatok még kisebb betegszámon alapulnak. Hazánkban öt betegnél került sor az alkalmazására a Bethesda Gyermekkórházban, szigorú szakmai kritériumok és előkészületek alapján. Közülük annak a három gyermeknek a kezeléséről számolunk be dolgozatunkban, akiknél már rendelkezünk utánkövetési tapasztalatokkal. Vizsgálatunk szerint a készítmény elősegíti a mozgásteljesítmény javulását. A mellékhatások elsősorban reverzibilis májenzim-emelkedésben, thrombocytopeniában, granulocytopeniában és a szívizom-nekroenzim emelkedésében nyilvánultak meg. Ezért fontosnak tartjuk a betegek szoros és tartós követését, a mellékhatások korai észlelése és elhárítása érdekében. Orv Hetil. 2020; 161(42): 1806–1816.

Restricted access
Orvosi Hetilap
Authors: József Janszky, Beáta Bóné, Réka Horváth, Zsófia Sütő, László Szapáry, Vera Juhos, Sámuel Komoly and Norbert Kovács

Absztrakt:

A status epilepticus a második leggyakoribb, sürgősségi kezelést igénylő neurológiai állapot. Halálozása 15–25%. A „time is brain” elve a status epilepticus kezelésére is igaz: minél korábban kezdjük a megfelelő kezelést, annál nagyobb valószínűséggel tudjuk megállítani a progressziót. Magas szintű evidenciákon alapuló kezelési protokollal a status epilepticus progressziója az esetek 75–90%-ában megelőzhető, az indukált kóma és a halálos kimenetel elkerülhető. A status epilepticus kezelése akkor a legsikeresebb, ha már a korai szakban megkezdjük a parenteralis benzodiazepinterápiát: im. midazolám (0,2 mg/tskg, max. 10 mg). Szabad véna esetén lehet vénásan is adni a benzodiazepint (10 mg diazepám iv). Ha az első benzodiazepinbolusra nem reagál a status epilepticus, állandósult (benzodiazepinrefrakter) status epilepticusról beszélünk. Ilyenkor a benzodiazepin ismétlésével párhuzamosan nem benzodiazepin típusú, gyorsan ható vénás antiepileptikumot is adni kell: iv. valproát (40 mg/kg, max. 3000 mg, 10 perc alatt) vagy levetiracetám (60 mg/kg, max. 4500 mg, 10 perc alatt) javasolt. Az 1 órán túl is tartó, sem benzodiazepinre, sem antiepileptikumra nem reagáló, refrakter status epilepticust neurointenzív osztályon, teljes narcosissal (indukált kómával) kell kezelni. Az indukált kómát gyors hatású anesztetikummal lehet elérni, elsősorban propofol–midazolám kombinációval. Orv Hetil. 2020; 161(42): 1779–1786.

Open access

Abstract

This research aims to determine whether the treatment of food products in a microwave electromagnetic field is advantageous or disadvantageous compared to conventional technologies. In household practice, microwave energy transfer is used mostly for heating. One of the most important tangible benefits of microwave heat treatment is that it causes less damage to the nutritional value of the product due to its speed.

Despite the fact that microwave technology was introduced more than 70 years ago, it is still not clear whether its application results in equivalent products in terms of quality and food safety.

This study demonstrates how heat-treated wines with microwave energy transmission and with convective heating in a thermostatic water bath are affected. In the white, rose and red wine samples pasteurized at a temperature of 74 ± 0.5 °C, significant differences between the two heating methods regarding colour characteristics could be indicated.

Open access

Abstract

Industrial wastewater is a growing environmental challenge due to its high concentrations of organics and its limited biological degradability. Up to date, however, no published work discussed industrial wastewater characterization, which is the focus of this study. Moreover, the effect of hydrothermal treatment on the chemical oxygen demand (COD) removal and the soluble chemical oxygen demand (SCOD) release was investigated in this work. Wastewater samples were collected from different industrial sites and characterized in order to determine their initial properties. It was summarized that the salinity of wastewater estimated by EC was relatively low, and its pH values were in the acceptable range. On the other hand, however, high values of sodium absorption ratio (SAR) were obtained in all samples post to hydrothermal treatment. Nonetheless, our results revealed higher SCOD release post to hydrothermal treatment suggesting better efficiency of COD removal obtained by this treatment technique.

Open access

Abstract

In milling industry, the object of milling is to separate endosperm and bran parts of wheat, and to recover flour. The most important and the highest energy requirement operation is grinding. The quantity and quality of flour depends on: the variety of wheat that will be milled, the type of grinding equipment and the condition used before the grinding. During our experiments two different grain structured varieties of wheat were milled in laboratory conditions with disk, stone grinder and roller miller in air-dry, and conditioned states. The performance of the equipment and the particle size distribution (PSD) of the produced grist were measured, then the energy requirements of the grinders were calculated. In the milling experiments the ash contents of the different particle sized fractions were compared to map particular properties of wheat cultivars.

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Tamás Zsom, Petra Polgári, Lien Phuong Le Nguyen, Géza Hitka and Viktória Zsom-Muha

Abstract

Broccoli's high perishability and its sensitivity to negative quality changes (i.e., mass loss, ethylene induced degreening, abscission of leaves, and florets) generates quality problems during postharvest. Freshly harvested samples were stored at 5 and 21 °C after separately treated for 24 h with 625 ppb 1-methyl-cyclopropene (1-MCP), 24 h with 2 ppm ethylene and 1-MCP followed by ethylene. Quality maintenance effectivity of 1-MCP was investigated during cold and room storage by non-destructive optical methods (chlorophyll fluorescence and DA-index®) and by the evaluation of the visual physiological symptoms. The highly positive effects of 1-MCP treatment combined with cold storage were obviously proven on quality maintenance providing better retention of initial quality related to the initial mature green stage as chlorophyll content related DA-index®; F m, F v, F v/F m, and F m/F 0 chlorophyll fluorescence values. From the practical point of view, the rapid, and easy-to-use Sintéleia FRM01-F Vis/NIR DA-meter® could be applied relatively easy for the quality measurement of broccoli. The reproducibility of quality determination could be increased by the enhanced number of measuring points or using computer aided imaging methods (i.e., chlorophyll fluorescence imaging, machine vision system) providing global and more reliable information about quality changes.

Open access
Restricted access

Abstract

The hegemony of the Western higher education institutions in the global university market is being challenged by China. The top Chinese universities have significantly improved their international ranking positions. When it comes, however, to the ability of universities to attract foreign students and faculty, the Chinese higher education institutions' performance raises questions. The International Outlook scores of these universities, although showing an increasing trend, are still lacking behind the U.S. or Western European top universities. China is primarily a student ‘exporter.’ It also became a leading destination country for students from Asia or Africa, but it is still far from reaching the ‘international openness’ level of the U.S. or the UK universities. The publication networks of the top Chinese higher education institutions indicate that these universities prefer to publish with other Chinese institutions or the U.S. universities.

Open access

Abstract

This essay joins in the international controversy about the nature and sustainability of the economic system in China. While official ideology continues to stick to the concept of ‘socialist market economy,’ albeit with changing contents, international observers are split. One group considers China as a de facto market economy, which is in line with the top-down tradition of ruling in the region. Others consider it as a sui generis system. And a third line takes it as yet another case of hybrid regime which proliferated globally in the new millennium. I try to create a link between these readings and the empirics of Chinese growth. This may help interpret the slowdown, exacerbated by the COVID-19 epidemics on Chinese output.

Open access

Abstract

The paper examines the importance of the ‘Chinese factor’ in today's world from the perspective of current phenomena such as particular political and economic uncertainty and also examines them against the background of processes of global cooperation and parallel unprecedented competition at the same level. Complex phenomena occurring in this area have recently been additionally disrupted by the outbreak of the COVID-19 pandemic. Will the world be different?

Globalization processes have taken place over the centuries but have gained particular importance in our present times, because we left ‘the golden age’ of globalization (1990–2010) already behind us. China, ever louder, talks about the need for a ‘new’ globalization, in line with its new aspirations as a pretender to the leadership position in the global economy. The Belt and Road Initiative, launched in 2013, has been in the centre of its vision. It has become the foundation for China's foreign policy in the horizon of at least the middle of XXI century. It was designed to re-confirm China's unprecedented economic success of the past four decades, which to a great extent could be derived from a skilful use of the ‘traditional’ mechanisms of globalization.

Restricted access

Abstract

After the collapse of the Berlin Wall it was conceivable that China would follow the path towards the cessation of communism, as it happened in the successor states of the USSR, Yugoslavia and the East European satellite states of the Soviet Union. But the Communist Party of China (CPC) managed to retain control and avoided the Russian and East European collapse, a full-fledged transition to capitalism and liberal democracy. For a while, China was on its way to market capitalism with the possible outcome to turn eventually into a liberal democracy. This was a rocky road, with backs-and-forth. But the shift to liberal democracy did not happen. The massacre at Tiananmen Square in 1989, approved by Deng Xiaoping, was a more alarming setback than the contemporary Western observers were willing to realize. This paper presents an interpretation of the changes under present Chinese leader, Xi Jinping in a post-communist comparative perspective.

Open access

Abstract

Why did China grow so fast in the past four decades? What were the main factors? Important ones were: attitude of government; opening to the world; role of culture; exploitation of technological gap; role of foreign trained students; and role of government in the creation of modern infrastructure. These factors are likely to play a much smaller role in the future while several negative factors –populism, trade wars, environmental obstacles, aging of the population, authoritarianism and others are likely to lead to significantly lower growth rates.

Restricted access

Abstract

The recent successes of the Chinese modernisation strategy are substantiated by an array of indicators showing an impressive improvement. Irrespective of China's current growth deceleration, these indicators suggest a highly effective implementation of an ambitious roadmap that can ultimately help China to catch up and achieve a global technological leadership. Still, some scholars point to deep structural deficiencies, and maintain that these indicators – however impressive they are – merely scratch the surface, while much deeper change is required in order to maintain economic growth. Therefore, the purpose of this paper (finalized before the ongoing COVID-19 crisis) is to contribute to this burgeoning literature – documenting the outcome and analysing the implications of China's efforts to embrace a new growth model – and analyse the chances of the Chinese digital great leap forward, that is the radical transformation of its prior modernisation trajectory. Drawing on a systematic review of the literature, the author maps, presents and analyses existing indicators quantifying China's progress in shifting to this new development trajectory, identifying also the gaps in the conventional measurement approaches. According to the findings of this paper, there are several easy-to-measure indicators, often used in international comparisons, that indeed confirm the optimistic scenario of China's development prospects in the near future. On the other hand, some hard-to-quantify factors, such as the localization of knowledge and the spreading of innovation, need to be also considered. These latter show a closer association with countries' development level as well as development potential. With regards to these latter particularities, China still has a long way to go.

Open access

Abstract

In the era of irreversible globalisation, the worldwide economic and political rules of play must take into account of the growing importance of China. Rather than fight the country, one should pragmatically cooperate on solving the mounting global problems. Contemporarily, both China should adapt to the external world and the world itself should adapt to China. There is no possibility of imposing on it a model developed elsewhere, especially that these days liberal democracy is experiencing a systemic crisis in many countries. Neither is there a chance to impose the Chinese model on others, though it seems tempting to a country; it is not an exportable ‘commodity,’ but its elements may prove useful elsewhere. China is not aiming for global domination; instead, it is consistently integrating with the world to maintain its own development. The only reasonable way forward is thorough observation, mutual learning and pragmatic collaboration based on the non-orthodox economic thought.

Restricted access

Abstract

In the 1990s and early 2000s, comparison of transition strategies of China versus those in Central and Eastern Europe raised controversies in the economic and political science literature. However, differences between China and the countries of the former Soviet bloc in their transition strategies resulted not necessarily from a deliberate political choice but from different initial conditions. Low-income and largely rural China, after its first radical step (de-collectivisation of agriculture in 1978), could move more gradually due to its under-industrialisation and retaining administrative control over the economy. The over-industrialised Central and Eastern Europe (CEE) and former Soviet Union (FSU) countries where the previous command system of economic management spontaneously collapsed at the end of 1980s, did not have such an option. They had to conduct market-oriented reforms as quickly as they could, with all the associated economic and social pain. Regardless of speed and strategy of transition, almost all previously centrally-planned economies, including China, completed building basic foundations of a market system by the early 2000s although the quality of economic and political institutions and policies differ between the sub-regional groups and individual countries.

Restricted access

Hybrid buildings are not a modern invention. In the case of certain types of buildings in historical production facilities, a degree of inseparable fusion of static buildings and dynamic mechanics can be detected. This goes far beyond the multifunctional use of a room and also includes constructional and architectural design to the same extent. They are not simply rooms or buildings in which machines for the production of an item or a product are installed, but the room, or the building, itself, is the “machine”, or at least an essential part of it. Or is the machine the building? This relationship will be explained using the example of historical oast houses. For this type of building, architectural development from an integrated yet barely perceptible component to a free-standing solitary building can be demonstrated over a period of around 80 years. It is not clear which part is the building and which is the production technology. These two main components have become an indissoluble unit, making the oast house a real hybrid.

Zusammenfassung Hybride Gebäude sind keine Erfindung der Neuzeit. Bei bestimmten Bautypen historischer Produktionsstätten ist eine Größenordnung der Durchdringung von statischem Gebäude und dynamischer Mechanik festzustellen, die nicht aufzulösen ist. Dies geht weit über die multifunktionale Nutzung eines Raumes hinaus, und umfasst in gleichem Maße auch die Konstruktion und architektonische Gestaltung. Es sind keine Räume, oder Gebäude in denen Maschinen zur Produktion eines Gegenstandes oder einer Ware aufgestellt werden, sondern der Raum, oder das Gebäude selbst ist die „Maschine“, oder zumindest ein wesentlicher Teil von dieser. Oder ist die Maschine das Gebäude? Am Beispiel historischer Darren soll dieser Zusammenhang erläutert werden. Für diesen Gebäudetyp kann in einem Zeitraum von etwa 80 Jahren eine architektonische Entwicklung vom visuell kaum wahrnehmbaren und integrierten Bauteil zum freistehenden Solitär nachgewiesen werden. Dabei ist nicht eindeutig festzustellen, welcher Teil das Gebäude ist, und welcher die Produktionstechnik. Aus den beiden Hauptkomponenten ist eine unauflösbare Einheit geworden, womit die Darre zum echten Hybrid wird.

Open access

On the centenary of Gyula Hajnóczi’s birth, we commemorate the architect, the archaeologist, the teacher, the writer, the scientist, as well as the man and our colleague in the framework of a conference. This time, in memory of the teacher of architecture history and our colleague at the department, his teachers are introduced from the time of the start of his career, from life and regime changing times. Hajnóczi’s specialization, i.e. choosing the history of ancient architecture, took a definite direction from the very beginning of his practice. In addition to his certification in architecture, he soon obtained his diploma in archaeology, then achieved scientific titles and professional results. As an instructor, he conveyed the introductory knowledge of the architect profession, architectural drawing, and the history of the profession to the students on the basis of well-developed principles, performed in various ways. He followed the stages of architectural survey, technical drawing and graphic elaboration. His lectures on ancient architecture – Prehistoric Asia, Egypt, Hellas, Rome – were always performed according to an elaborated system, in a logical structure and always in an enjoyable form. His maxim was that architecture was the science of continuous building.

Összefoglaló Hajnóczi Gyula születésének századik évfordulójára konferencia keretében emlékezünk az építészre, a régészre, a tanárra, a szakíróra, a tudósra, illetve az emberre, a kollégára. Ezúttal az építészettörténet tanárára, a tanszéki munkatársra emlékezve felvázoljuk az ő tanárainak sorát pályakezdésének idejéből, a sors és rendszerfordító időkből. Szaktudománya, az ókori építészettörténet választása határozott irányt vett már működése elején. Építészmérnöki oklevele mellé hamar megszerezte a régészdiplomát, a tudományos címeket és a szakírói eredményeket. Oktatóként az építész szakma elejét, az építészeti rajztudást és a szakmatörténetet kidolgozott elvek alapján és változatosan közvetítette a hallgatók felé, az építészeti felmérés, a szerkesztés és a rajzi kidolgozás lépcsői szerint. Az ókori építészetről szóló – Elő Ázsia, Egyiptom, Hellasz, Róma – előadásai mindig egy kidolgozott rendszer szerint, logikus szerkezetben és mindig élvezhető formában hangzottak el. Alapelve volt, hogy az építészet a tovább építés tudománya.

Open access

Abstract

Liensinine is a bisbenzyltetrahydroisoquinoline alkaloid extracted from lotus (Nelumbo nucifera GAERTNER., Nelumbonaceae), especially in its embryo loti “Lien Tze Hsin” (green embryo of mature seed). A rapid and simple UPLC-MS/MS method was developed to determine liensinine in mouse blood and its application to a pharmacokinetic study. The blood samples were preprocessed by protein precipitation using acetonitrile. Midazolam (internal standard, IS) and liensinine were gradient eluted by mobile phase of methanol and water (0.1% formic acid) in a Waters UPLC BEH C18 column. The multiple reaction monitoring of m/z 611.3 → 206.1 for liensinine and m/z 326.2 → 291.1 for IS with an electrospray ionization (ESI) source was used for quantitative detection. The calibration curve ranged from 0.5 to 400 ng/mL (r > 0.995). The accuracy ranged from 92.2 to 108.2%, the precision of intra-day and inter-day was less than 14%, and the matrix effect was between 100.0% and 109.6%, the recovery was better than 71.0%. The developed UPLC-MS/MS method was successfully used for a pharmacokinetic study of liensinine in mice after oral (5 mg/kg) and intravenous administration (1 mg/kg), and the absolute availability of liensinine was 1.8%.

Open access

Abstract

Due to its difficult diagnosis and complicated treatment, inflammatory bowel disease (IBD) in dogs is a challenge for the veterinarian. Several aspects connected with pathological changes during IBD still remain unknown. Since one of these aspects is the participation of intestinal innervation in the evolution of the disease, the aim of this study was to demonstrate changes in the number and distribution of intramucosal colonic nerve fibres immunoreactive to substance P (SP) arising as the disease progresses. SP is one of the most important neuronal factors in intestinal innervation which, among other tasks, takes part in the conduction of pain stimuli. Using routine immunofluorescence technique, the density of nerve fibres containing SP was evaluated within mucosal biopsy specimens collected from the descending colon of healthy dogs and animals suffering from IBD of varying severity. The results of the study indicate that during severe IBD the number of nerve fibres containing SP located in the colonic mucosal layer increases in comparison to control animals. The number of SP-positive intramucosal nerves amounted to 10.99 ± 2.11 nerves per observation field in healthy dogs, 14.62 ± 2.86 in dogs with mild IBD, 14.80 ± 0.91 in dogs with moderate IBD and 19.03 ± 6.11 in animals with severe IBD. The observed changes were directly proportional to the intensity of the disease process. These observations may suggest a role of this neuronal substance in pathological processes occurring during IBD. Although the exact mechanism of the observed changes has not been completely explained, the results obtained in this investigation may contribute to improving the diagnosis and treatment of this disease, as well as the staging of canine IBD in veterinary practice.

Restricted access

Abstract

A highly sensitive high-performance liquid chromatography (HPLC) method was developed for the simultaneous determination of eight biogenic amines in aquatic products. The biogenic amines in the sample were extracted with 5% trichloroacetic acid, derived with dansyl chloride (Dns-Cl) and quantified by a UV detector. The results showed that tryptamine (TRY), 2-phenethylamine (PHE), putrescine (PUT), cadaverine (CAD), histamine (HIS), tyramine (TPY), spermidine (SPD), and spermine (SPM) were effectively separated in 18 min in the range of 0.1–50 mg/kg with a good linear coefficient (r 2 > 0.999). The detection limits (LODs) of the eight biogenic amines were 0.007–0.021 mg/kg while the limits of quantification (LOQs) were 0.024–0.069 mg/kg with the recoveries basically between 68 and 123%. The determination of eight biogenic amines in five commercial fermented aquatic products indicating that the developed method could be applied for the simultaneous detection of biogenic amines in multiple aquatic products.

Open access
Progress in Agricultural Engineering Sciences
Authors: Judit Perjéssy, Ferenc Hegyi, Magdolna Nagy-Gasztonyi, Rita Tömösközi-Farkas and Zsolt Zalán

Abstract

Nowadays, demand for products which beyond the overall nutritional value have a feature that protects the consumer health, have increased. Several studies have proved that fruit juices can become a suitable carrier or medium for probiotic organisms. Therefore, the aim of our study was to investigate the possibility of the probiotication of sour cherry juice (SCJ) by fermentation with probiotic starter culture. During the fermentation 9 Lactobacillus strains were used and Újfehértói fürtös sour cherry species as raw material. To reach the recommended probiotic cell count we investigated the pH adjustment, supplementation of nutrients, the effect of dilution, and strain adaptation to SCJ. In our study the properties of the strains – such as reproduction and metabolism – and its effect on the raw material were investigated. A significant difference was observed between the number of viable cells of certain Lactobacillus strains, that is important in point of view of the development of probiotic-containing products. Furthermore, the lactic acid fermented SCJ can enhance the polyphenol content and antioxidant activity to promote the health of consumers.

Open access

When are we somewhere and when are we not? When is it “here”, when is “now” and when is it not? In everyday life, this question can usually have a clear answer. But we all know the state of mind - if not from elsewhere, then from school - when we are physically present somewhere, but in fact our minds are elsewhere we are in a completely different place in spirit, being busy with something else. We can barely remember what happened in the classroom, later we are left with only what caught our attention at that time, what we were really busy with at the time. One might think that in architecture it may not even be worth addressing this issue, the situation seems so clear: here is a definite place with specific geometric features and history, shaped and formed by the mysterious “genius loci”, and now is our age, the present in which we live. According to the common opinion today, good architecture expresses its own age and its own time, catching the spirit of the place. However, it is enough to think only of the Gothic cathedrals to see the very partial validity of this view. In cathedrals, the purpose of the now and here is exactly to serve, display, illustrate the time and place of the not-now and not-here.

Összefoglaló Mikor vagyunk valahol, és mikor nem? Mikor van itt, mikor van most és mikor nem? A mindennapi életben e kérdésre általában egyértelműen válaszolunk. De mindnyájan ismerjük azt a lelkiállapotot - ha máshonnan nem, hát az iskolából -, amikor fizikailag valahol vagyunk, de valójában egészen máson jár az eszünk, lélekben egészen máshol vagyunk, mással vagyunk elfoglalva. Alig emlékszünk arra, hogy mi történt ott akkor az órán, később csak az marad meg bennünk, ami akkor figyelmünket lekötötte, ami akkor valójában foglalkoztatott. Azt gondolhatnánk, hogy az építészetben talán nem is érdemes foglalkozni ezzel a kérdéssel, olyan egyértelműnek látszik a helyzet: az itt, egy meghatározott hely sajátos geometriai tulajdonságokkal és történelemmel, amelyet a titokzatos „genius loci” alakít, formál, a most pedig a mi korunk, a jelen, amelyben élünk. Mai általánosan elterjedt vélekedésünk szerint a jó építészet a hely szellemét megérezve saját korát, saját idejét fejezi ki. Elég azonban csupán a gótikus katedráli- sokra gondolnunk ahhoz, hogy belássuk e vélekedés nagyon is részleges érvényességét. A katedrálisok- ban a most és itt célja éppenséggel a nem most és a nem itt idejének és helyének szolgálata, megjelenítése, szemléltetése.

Open access

Abstract

Bovine tuberculosis (bTB) is a common zoonosis prevalent in many countries with grave economic consequences. Most developed and developing countries have implemented the test-and-slaughter policy to protect public health and reduce economic losses in the cattle industry. The official diagnosis of bTB is based on assays dependent on cell-mediated immunity (CMI). CMI-based diagnosis demonstrates diagnostic incapability at late stages of infection, which could be overcome by diagnosis based on humoral immunity (HI). Therefore, there is an urgent need to identify and define the B cell antigenome of Mycobacterium bovis. In this study, the B cell antigenome of culture filtrate proteins (CFP) was defined by mass spectrometry-based proteomics technology. Four spots were detected on 2-dimensional gel electrophoresis (2-DE) against M. bovis-positive serum in an immunoblotting experiment. Twenty-one proteins were identified in four spots by proteomic tools, such as Mb2900, Mb2898, Mb0448, Mb3834c, Mb1918c, Mb0134c, Mb0358 and Mb1868c, which are known B cell antigens, including 13 new proteins, i.e. Mb3751, Mb2006c, Mb3276c, Mb2244, Mb1164c, Mb2553c, Mb2946c, Mb1849c, Mb1511c, Mb1034c, Mb2616c, Mb0854c and Mb2267. These new proteins identified by 2-DE and immunoblotting were the B cell antigens used in developing serological diagnostic methods based on HI to bTB.

Restricted access

Abstract

An 11-year-old Hanoverian gelding used for jumping was evaluated for gait abnormalities and hoof problems in the hindlimbs. Clinical examinations revealed signs consistent with shivers. A thyroid gland enlargement was noticed, baseline serum thyroid hormone (TH) concentrations were low, and a low response to thyrotropin-releasing hormone administration was observed. Hypothyroidism was suspected. The horse was treated with levothyroxine for 1 year. TH concentrations returned to the normal range by week 4 of treatment. Thirty weeks after the initiation of levothyroxine therapy, the gait abnormality improved. Our findings suggest that the assessment of thyroid status and especially of the subclinical thyroid gland disorders in horses affected with shivering, as well as evaluation of the effects of levothyroxine on the improvement of clinical signs could be promising in establishing the aetiopathogenesis and/or treatment of shivering in horses.

Restricted access

Abstract

Aeromonads are recognised as important pathogens of fishes. In this study, ten water samples were randomly collected from pet shops' fish tanks and home aquaria inhabited by several fish species (silver arowana, koi, goldfish, catfish, pictus fish, silver shark and silver dollar fish). Altogether 298 colonies were isolated using Aeromonas selective agar. A total of 154 isolates were then confirmed as belonging to the genus Aeromonas using the GCAT gene. Using ERIC-PCR, a total of 40 duplicate isolates were excluded from the study and 114 isolates were subjected to PCR-RFLP targeting the RNA polymerase sigma factor (rpoD) gene using lab-on-chip. A total of 13 different Aeromonas species were identified. The most prevalent species were A. veronii (27%, 31/114), followed by A. dhakensis (17%, 19/114), A. finlandiensis (9%, 10/114), A. caviae (8%, 9/114), A. hydrophila (4%, 4/114), A. jandaei (4%, 4/114), A. rivuli (3%, 3/114), A. enteropelogens (2%, 2/114), A. tecta (2%, 2/114), A. allosaccharophila (1%, 1/114), A. eucrenophila (1%, 1/114), A. media (1%, 1/114) and A. diversa (1%, 1/114). Twenty-six isolates (23%) were unidentifiable at species level. The present study demonstrates that Aeromonas species are highly diverse in freshwater fish tanks, and suggests the potential risks posed by the isolated bacteria to the health of ornamental fish species.

Restricted access

Abstract

Similarly to other industries wineries also increasingly attempt to minimize and utilize waste to protect our environment. The aim of this study was to determine the optimal parameters (temperature, solvent concentration, and time) of extracting total polyphenol content (TPC) from Tokaji Aszú marc using two different extraction solvents: ethanol–water and isopropanol–water (1:4 solid/liquid ratio). The extractions were achieved based on Central Composite Design with Response Surface Method (CCRD–RSM). The optimal extraction parameters in the case of ethanol–water solvent: 60 °C temperature, 59.5% ethanol concentration in solvent, 5 h. At these parameters the probable TPC concentration is 23966.2 uM GAE/L. The optimal extraction parameters in the case of isopropanol–water solvent: 60 °C temperature, 52% ethanol concentration in solvent, 5 h. At these parameters the probable TPC concentration is 7188.44 uM GAE/L. In both cases the binary solvent was better than the mono-solvent. Ethanol–water solvent was more efficient than the isopropanol–water solvent.

Open access

Abstract

An ultra-high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry (UHPLC–MS/MS) method was developed to determine the fenofibric acid (FA) in human plasma and applied to a pharmacokinetic study of fenofibrate tablet (Lipanthyl® supra, 160 mg) on Chinese subjects which had not been reported. Bezafibrate was used as an internal standard (IS), and the plasma samples were precipitated by methanol. Multiple reaction monitoring (MRM) mode was used to quantitatively analyzed FA m/z 317.2 → 230.7 and the IS m/z 360.0 → 274.0 in the electrospray ionization (ESI) negative interface. The calibration curves were linear over the range of 50–30,000  ng/mL (r 2  ≥  0.996). The intra-day and inter-day precision (coefficient of variation, CV%) was less than 2.7 and 2.5%, respectively. The accuracy (relative error, RE%) ranged from −4.5 to 6.9%. The average recovery was higher than 86.2%, and the matrix effect was between 95.32 and 110.55%. The simple, rapid, and selectivity method was successfully applied to the pharmacokinetic study of fenofibrate tablets on Chinese subjects.

Open access

Abstract

Recently, the thermal performance of the parabolic trough collector (PTC), augmented to be more applicable and efficient, received intensive research. These studies aimed to improve heat transfer in the receiver part, in order to decrease the heat loss, and enhance the heat transfer to the thermal fluid. Many previous review papers focused on the numerical sides rather than the experimental side. Several research papers recommended doing more research in the experimental field; in order to decrease the gap between the numerical and experimental results, as well as increase the confidence level of what has been done in the theoretical field researches. Regarding the recommendations of the recent papers to decrease the gap between numerical and experimental aspects, this review paper focused on the recent experimental research related to thermal enhancement performance in the receiver part of the parabolic solar collector. In this research, different categories of the enhancement methods are discussed in detail through this review, namely nanofluids, surface modifications, and inserts models or the two categories combined together. We discussed these categories for different parabolic troughs considering only the recent experimental research between the period from 2014 up to 2019. Some parameters were discussed, such as the main dimensions of the examined receiver and parabolic collector. Moreover, types of nanoparticle specifications and preparation methods with different base fluids were highlighted. In addition, we discussed different aspects of using inserts models and inlet and outlet surface modification methods. Finally, the main thermal efficiency and thermal performance enhancement results for each work were presented.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés: A COVID–19 kórlefolyásában újabban több szerző felvetette a D-dimer-pozitivitás és a D-dimer-emelkedés prediktív értékét a betegség súlyosbodásában, illetve az eseti halálozásban. Célkitűzés: Magyar betegek értékeinek összehasonlítása a nemzetközi adatokkal, ennek részeként a D-dimer prediktív értéke a 2 héten belüli eseti halálozásra. Módszerek: A szerzők 51, RT-PCR-rel igazolt SARS-CoV-2-fertőzött beteg D-dimer-eredményeit dolgozták fel retrospektív módon. Megvizsgáltuk, hogy ha a D-dimer eléri vagy meghaladja a vágóérték 4-szeresét, akkor ez milyen kockázatot (odds ratio) jelent a halálozásra. Logisztikus regresszióval meghatároztuk, hogy a 2 héten belüli halálozás esélyhányadosa a konvencionális vágóérték hányszorosa mellett lesz szignifikáns. Eredmények: Az 51 betegből 13 halt meg a kórházba kerülést követően 2 héten belül. Megállapítottuk, hogy a tradicionális, 0,5 µg/ml FEU vágóérték mellett meghatározott D-dimer-pozitivitásnak alacsony a prediktív értéke a halálozásra. Ha azt vizsgáltuk, hogy a D-dimer eléri vagy meghaladja a vágóérték 4-szeresét, és ez milyen kockázatot jelent a halálozás szempontjából, akkor a logisztikus regresszió paraméterei 1,64-szeres emelkedést mutattak (p = 0,00183), és az esélyhányados (odds ratio) értéke 5,17 (CI 95% = 1,32–20,22) volt. A D-dimer prediktív értéke a halálozásra az életkor függvényében változik. A 13 elhunyt közül 12 idősebb volt 80 évesnél, így a 80 év feletti életkor a magas D-dimer-szintnél nagyobb kockázatot jelentett a halálozásra, odds ratio: 20,7 (CI 95% = 2,41–175,5). Következtetés: A több mint négyszeres vágóértékre emelkedett D-dimer-szint az életkor mellett COVID–19-ben előre jelezheti a 2 héten belüli halálozást. Orv Hetil. 2020; 161(41): 1739–1743.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Péter Révész, Imre Gerlinger, Endre Kálmán, Alexandros Koukkoullis, András Burián and István Tóth

Absztrakt:

Az eosinophil otitis media az utóbbi évtizedben került a kutatók és a klinikum látóterébe; jellemzője a középfülben termelődő, eosinophil granulocytákkal telített mucosus, nehezen eltávolítható váladék és az asthma bronchiale, valamint a krónikus rhinosinusitis társulása. A betegség egyelőre kevéssé ismert a klinikumban, emiatt nincsenek információk a pontos előfordulási gyakoriságáról sem. A kórkép nem gyógyítható, de kezelésére beváltak az intratympanalisan használható szteroidkészítmények, melyek azonban csak enyhébb fokú betegség esetén vezetnek eredményre. A súlyosabb gradusú eosinophil otitis media dobüregi granulációs szövet képződésével és idegi halláscsökkenéssel is járhat, ami sebészi eltávolítást és per os szteroidkezelést is igényel. Fontos felhívni a figyelmet a kórkép létezésére, mert a megfelelő diagnózis felállítása után az időben elkezdett kezeléssel elkerülhető lehet az életminőséget rontó fülváladékozás, felülfertőződés és az idegi halláscsökkenés. A jelen közleményben a szerzők a nemzetközi szakirodalom áttekintésén túl saját esetbemutatásokon keresztül demonstrálják a betegség enyhe és súlyos fokú változatának kezelési lépéseit. Orv Hetil. 2020; 161(41): 1769–1775.

Open access

Absztrakt:

Bevezetés és célkitűzés: A pajzsmirigyműtétek során a nyakon jól látható és nehezen takarható heg keletkezik, mely a páciensek életminőségét hosszú távon befolyásolhatja. Az elmúlt két évtizedben számtalan, minimálisan invazív műtéti behatolást dolgoztak ki, amelyek méretben csökkentették, vagy kevésbé látható régióba helyezték a pajzsmirigyműtétek hegeit. A módszerek sokszínűsége azt jelzi, hogy egyik eljárás sem tudta megfelelően biztosítani az elvárt klinikai és kozmetikai eredményt. A természetes testnyílásokon keresztül végzett műtétek látható heg nélküli gyógyulást eredményeznek. A szájüregi behatolásból kidolgozott műtétek közül a szájon (vestibulum oris) keresztüli thyreoidectomia (TOETVA – transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach) bizonyult a legbiztonságosabb és legjobb eredményt adó műtéti eljárásnak. Indikációs területét a kisebb méretű cisztás pajzsmirigylebenyek, göbös lebenyek, kisebb méretű papillaris carcinoma, valamint a mellékpajzsmirigy-adenoma adják. Módszer: Az Országos Onkológiai Intézet Fej-nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központjában 2018. 06. 12. és 2020. 02. 18. között 7 betegen végeztünk pajzsmirigyműtétet szájon keresztüli behatolásból, endoszkópos technikával. A szövettani vizsgálat 4 esetben papillaris carcinomát, 2 esetben follicularis adenomát, illetve 1 esetben benignus kolloid göböt véleményezett. Az 10–30 mm-es képletek eltávolítása 1 esetben isthmectomiával, 6 esetben lobectomiával történt. Eredmények: Műtét során 2 esetben kényszerültünk vérzés miatti konverzióra. Az 5, endoszkópos műtét végén drént nem helyeztünk be, betegeinket az 1. posztoperatív napon hazabocsátottuk. A két, konvertált műtétes pácienst a 2. posztoperatív napon, a nyaki drén eltávolítását követően emittáltuk. A daganatok eltávolítása a hisztológia alapján megfelelt az onkológiai elveknek, a nervus recurrens sérülését vagy egyéb szövődményt nem észleltünk. Az átlagos műtéti idő 127 perc volt. Következtetés: A TOETVA a pajzsmirigy-eltávolítás egyetlen olyan műtéti módszere, amely külső heggel nem jár, keloidképződést nem okoz. 15–20 műtétben adják meg a tanulási fázist, mely után a műtéti idő csökken. Biztonságos és eredményes kivitelezéséhez azonban nagyszámú nyitott pajzsmirigyműtétet végzett, endoszkópos sebészetben is gyakorlott specialista szükséges. Orv Hetil. 2020; 161(41): 1764–1768.

Restricted access

Absztrakt:

A neurotrofikus tropomiozin receptor-tirozin-kináz (NTRK-) géncsalád tagjai (NTRK1, NTRK2, NTRK3) által kódolt tropomiozin receptor-tirozin-kináz fehérjék (TrkA, TrkB, TrkC) fiziológiásan elsősorban az idegsejtek fejlődéséért, éréséért, működéséért felelősek. Az NTRK-géncsaládot érintő genetikai eltérések, melyek a leggyakrabban kromoszomális transzlokáció következtében jönnek létre, számos rosszindulatú daganat kialakulásához vezethetnek. Egyes, kifejezetten ritka daganatokban nagyon nagy gyakorisággal fedezhető fel valamelyik NTRK-fúziós gén létrejötte, mint például az infantilis fibrosarcoma, a congenitalis mesoblastos nephroma vagy a secretoros carcinoma, míg egyes gyakori daganatokban – vastagbélrák, tüdőrák – bár kisebb frekvenciával, de szintén megjelenhet. Az utóbbi időben vizsgált, rendkívül magas válaszadási aránnyal alkalmazott ’target’ terápia miatt az NTRK-fúziós gének diagnosztikája még nagyobb jelentőségűvé vált. A cikk összegzi mindazokat a diagnosztikai eljárásokat s azok előnyeit, illetve hátrányait, melyeknek szerepük van az NTRK-géneltérések felderítésében, valamint ezek alapján további diagnosztikai megfontolásokat fogalmaz meg, melyek segíthetnek egy adott esetben a megfelelő diagnosztikai módszer megválasztásában. Orv Hetil. 2020; 161(41): 1753–1763.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors: Ágnes Élő, Cecília Czakó, Lilla István, Fruzsina Benyó, Zoltán Zsolt Nagy and Illés Kovács

Absztrakt:

A dementiák társadalmunkban egyre nagyobb problémát jelentenek, folyamatosan nő a megbetegedések száma. A dementia leggyakoribb előfordulási formája az Alzheimer-kór, mely az esetek 60–80%-áért felelős. Kórlefolyása hosszú, a preklinikai stádiumtól a súlyos Alzheimer-kórig több év, évtized is eltelik. Az Alzheimer-kór egy olyan progresszív neurodegeneratív betegség, amely súlyos szellemi leépüléshez vezet. A diagnózishoz számos, kognitív funkciót mérő teszt és képalkotó vizsgálat áll rendelkezésre, a korai diagnózis azonban nagyobb kihívást jelent, így a betegség gyakran későn kerül felismerésre. Mivel az agyi és a retinalis keringés között bizonyítottan kapcsolat van, felmerül annak lehetősége, hogy a retina vizsgálata az Alzheimer-kór és a vascularis dementiák korai diagnózisában és progressziójának követéséhez is segítséget nyújthat. Az utóbbi években a retina képalkotó vizsgálataiban bekövetkezett fejlődésnek köszönhetően lehetővé vált a retina strukturális és vérkeringési elváltozásainak vizsgálata a dementiák különböző típusaiban. Ezek alkalmazása nemcsak a korai diagnózisban, hanem a progresszió megítélésében és a terápia nyomon követésében is segítséget nyújthat a jövőben. Orv Hetil. 2020; 161(41): 1744–1752.

Open access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Akadémiai Értesítő
Restricted access

Abstract

This paper discusses two Hungarian verbal particles that belong to the semantic group of repetitive elements. The main focus is on the verbal particle újra ‘again’, which has primarily been discussed as an adverb with repetitive and restitutive meanings (with the exception of Csirmaz 2015) but can be a verbal particle, which is distinct both from the adverb and from most other verbal particles. The verbal particle vissza ‘back’, which expresses counterdirectionality will be claimed to be like typical, primarily directional verbal particles and to be a part of the result component of the argument structure. Újra ‘again’ as a verbal particle is analyzed on a par with some non-directional particles and idiomatic resultative phrases that are inserted into the structure in a functional projection below the external argument.

Open access

Abstract

This paper aims to advance a comprehensive theory of binding, which can account for all binding patterns found in Polish, some of which are particularly puzzling for traditional and novel formulations of Binding Theory. Namely, Polish reflexive pronouns/possessives are typically (nominative) subject oriented but they can also have dative Object Experiencers, OEs, as antecedents. Yet, OEs are also appropriate local antecedents for pronominal possessives. Our analysis explains the complementarity of pronouns and reflexives and lack thereof by assuming that the Spell-out form of the reflexive/pronoun is determined by its covert movement, while a binding dependency is established via Agree for [var(iable):_] feature.

Restricted access

Abstract

This paper sheds light on the treatment of initial gemination in Qassimi Arabic (QA), a Najdi dialect spoken in the Al-Qassim region in central Saudi Arabia, within the framework of Parallelism, an Optimality Theory (OT) model. The study concludes that initial geminates, which are non-actual surface forms in QA, result from the assimilation of the prefix /t-/ to stem-initial consonants of Arabic verb forms II and III, as well as hollow verbs, to avoid violation of the Obligatory Contour Principle (OCP). On the other hand, initial semisyllables, as moraic consonants, originate from initial gemination and consequently motivate prosthesis; that is, the purpose of prosthesis is to affiliate a semisyllable to the syllable node without causing violation of the Strict Layer Hypothesis (SLH). Sequences of assimilation of prefix /t-/ plus prosthesis do not occur simultaneously, whereas regressive assimilation feeds the prosthetic vowel [i], which, in turn, feeds the prosthetic glottal stop [ʔ] to concur with the Onset Principle. These sequences thus indicate transparent rule interactions, that is, feeding. Parallel OT is then successfully utilized to account for this type of phonological derivation.

Restricted access

Abstract

Recently, the middle-income trap (MIT) has gained considerable attention – besides European countries, several African, Asian, and Latin-American developing countries are also affected. Many countries have remained in the middle-income bracket for decades, whilst only a few have advanced to high-income status. Felipe et al. in 2012 showed that an annual growth rate of at least 3.5 and 4.7% sustained for a period of 14 and 28 years is required respectively for upper-middle-income and lower-middle-income countries to escape the MIT. Economic growth is influenced by several factors including foreign aid received. Thus, in this study, we aim to answer the question of how aid affects economic growth in middle-income countries and whether aid may contribute to escaping the MIT. Focusing on the countries that have remained in the middle-income group between 1990 and 2017, our analysis confirms that aid contributes to economic growth; however, the impact is positive in the upper-middle-income countries and negative in the lower-middle-income countries. Aid is therefore, likely to be more effective in helping the upper-middle income countries to escape the MIT but not the lower-middle income countries.

Open access

Abstract

We analyse two reduplication processes in Saraiki, an Indo-Aryan language spoken in Pakistan. The two processes are only minimally different: the first type involves total reduplication and the second type involves overwriting with an initial consonant (“fixed segment reduplication”). The goal of the paper is to expose the difficulties of analysing both processes in a single grammar, i.e. with a single constraint hierarchy in Optimality Theory: we finally opt for an analysis based on allomorphy for the second type, to capture the morpheme-specific nature of the processes involved.

Restricted access