Browse

You are looking at 1 - 50 of 81,253 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intolerancia (IEI-EMF) jelensége a szakemberek szemszögéből

Idiopathic environmental intolerance (IEI-EMF) – from the viewpoint of the specialists

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Zsuzsanna Dömötör
,
Ferenc Köteles
, and
Renáta Szemerszky

Kétrészes narratív összefoglalónkban áttekintést nyújtunk az elektromágneses tereknek tulajdonított idiopátiás környezeti intoleranciával (IEI-EMF, más néven elektromágneses túlérzékenységgel) kapcsolatos tudományos eredményekről, a kutatások jelenlegi állásáról. Az elektromágneses túlérzékenység olyan állapotot jelent, amely során az érintett személy tüneteket tapasztal az elektromos eszközök közelében vagy azok használatakor, és tüneteit az elektromágneses expozíciónak tulajdonítja. Az Egészségügyi Világszervezet jelenlegi álláspontja szerint az IEI-EMF nem diagnosztikus kategória, megállapításához jelenleg sem orvosi teszt, sem valid protokoll nem áll rendelkezésre. Jellemző az állapotra a nagyfokú distressz, gyakran vezet szociális izolációhoz, valamint a munkaképesség elvesztéséhez. Gyakoriak a különböző komorbid mentális zavarok, mint a szorongás, depresszió, szomatizáció. Az elektromágneses túlérzékenység etiológiájával kapcsolatos elméletek két fő irányvonalat képviselnek: míg a biofizikai megközelítés szerint a tüneteket elektromágneses mezők által aktivált fiziológiai folyamatok idézik elő, addig a pszichogén elméletet propagáló szerzők a tünetképzés jelenségét pszichológiai folyamatokkal magyarázzák (például torzult figyelmi és attribúciós folyamatok, nocebohatás, asszociatív tanulás). Számos kutató hangsúlyozza azonban, hogy a jelenség teljes megértéséhez a két megközelítés integrálására és interdiszciplináris kutatócsoportok felállítására van szükség. Jelen írásunkban a jelenséggel kapcsolatos jellemzőket kutatói és orvosi szemszögből járjuk körül: az etiológiával kapcsolatos elméletek bemutatásán túl kitérünk a vizsgálati, módszertani nehézségekre, a definíciós és diagnosztikus problémákra és a terápiás lehetőségekre.

Open access

Az orvostanhallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló tényezők és a beavatkozások lehetséges pontjai hallgatói szemszögből

Understanding students’ perspectives on mental health determinants of medical students and interventions to improve mental health in medical school: a qualitative study

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Barnabás Oláh
,
Bence Márk Rádi
, and
Karolina Kósa

Elméleti háttér: Az orvostanhallgatók kedvezőtlen mentális egészségi állapotára kutatások széle köre mutat rá világszerte. A háttérben álló tényezők és a szükséges beavatkozások megismerése azonban már kevesebb vizsgálatnak került a fókuszába, és különösen kevés a kvalitatív módszert alkalmazó kutatás. Célkitűzés: A Debreceni Egyetem magyar és angol nyelvű orvosképzésében részt vevő hallgatók mentális egészségét kedvezőtlenül befolyásoló egyetemi és egyéni szinten megjelenő tényezők azonosítása, a hallgatók által javasolt beavatkozások megismerése. Módszerek: 26 fő (13 magyar és 13 angol nyelven tanuló), I–VI. éves orvostanhallgatóval készítettünk fókuszcsoportos interjúkat, amelyeket hang-felvételen rögzítettünk. Az interjúk átírását követően az összesen 46 874 szószám terjedelmű anyagon tartalomelemzést végeztünk az NVivo szoftver segítségével, azt manuálisan ellenőrizve. Eredmények: Legfőbb stresszorokként a tananyag mennyiségét, a vizsgáztatás sajátosságait (tisztázatlan követelmények, vizsgáztatói szubjektivitás, észlelt igazságtalanság), az oktatási segédanyagok, valamint a gyakorlati képzés hiányosságait, illetve az egyetemen belüli információáramlás problémáit fogalmazták meg a hallgatók. A magyarok körében kiemelt stresszforrásként jelent meg az évismétlés és az önköltséges képzési formába való átsorolás veszélye. A tananyag nagy mennyisége miatt a hallgatók tanulásmódszertani, időbeosztási készségek fejlesztését célzó intervenciókat szeretnének, továbbá igényük lenne a stresszkezelési és kudarctűrési képességük fejlesztését célzó segítségre is. Sokak szakmai jövőképe bizonytalan, amelyet a hatékony karrier-tanácsadás tudna enyhíteni. Következtetés: Az orvostanhallgatók mentális egészségére számos szervezeti és egyéni tényező jelent kockázatot, amelyeket az egyetem elsősorban rendszerszintű beavatkozásokkal tudna csökkenteni.

Open access

Abstract

As a result of rainfall in large quantities, the leachate generated under the municipal solid waste (MSW) is increased, which leaks to the groundwater aquifers and pollutes it. Accurate evaluation of leachate leaks levels has long been regarded as a problem in Iraq due to a lack of reliable data and costly measuring costs. This work proposes a novel fuzzy expert system to predict the pollution status of the underground water in sandy soils. The expert system consists of two subsystems; fuzzy logic system and crisp logic system. The expert system is trained using a data set developed by finite element analysis of sandy soil subjected to contamination materials.

Open access

Abstract

Before the Coronavirus pandemic, the fitness industry was a growing sector globally, both in terms of the number of members and clubs; even prior to the global pandemic there were online workouts and technological innovations. With COVID-19, revenues plummeted, and many gyms went out of business. Consumers bought equipment for home use and switched to different types of online or outdoor workouts. This paper aims to investigate how the pandemic affected the fitness sector, and the consumer behavior of former gym members. Our assumption was that the preferences of gym-members had changed, and gyms would have prospered if they had changed their business models and moved to a hybrid model. We conducted in depth-interviews with Hungarian club owners and used an online questionnaire survey to collect data from members of gyms in Hungary. We asked them about exercise habits, home exercise methods, planned future exercise locations, the expectations of customers, safety measures, and service quality. Our assumptions were confirmed. The results may represent useful input for Hungarian fitness centers.

Open access

Krónikus légzőszervi betegek élményvilágának vizsgálata a COVID–19-világjárvány idején interpretatív fenomenológiai analízissel

Exploring the experiences of chronic respiratory patients during the COVID-19 pandemic using interpretative phenomenological analysis

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Edina Tomán
,
Judit Nóra Pintér
, and
Rita Hargitai

Elméleti háttér: A koronavírus világjárvány idején a krónikus légzőszervi betegek fizikai sérülékenységük mellett a mentális problémákra is fokozottan érzékenyek lehetnek. Betegségük sajátosságaiból kifolyólag nagyobb valószínűséggel rendelkeznek már meglévő tapasztalattal krízishelyzetek, súlyos egzisztenciális kérdések és az ezekkel való megküzdés területén. Ezeknek a korábbi tapasztalatoknak szerepe lehet a COVID–19-járvánnyal kapcsolatos veszélyeztetettség megélése szempontjából. Az egyre nagyobb számú kvantitatív kutatáson alapuló szakirodalom ellenére az érintettek szubjektív tapasztalatainak megismerése továbbra is hiányzik. Cél: Kutatásunk célja a krónikus légzőszervi betegek COVID–19-világjárvány általi veszélyeztetettségélményének, tapasztalatainak feltárása és mélyebb megértése volt kvalitatív, idiográfiás módszerrel. Az alábbi kutatási kérdésekre kívántunk választ kapni: 1. Hogyan viszonyulnak az interjúalanyok a légzőszervi alap- betegségükhöz? 2. Mit jelent a számukra a veszélyeztetettség megélése? 3. Hogyan hatnak az alapbetegséggel kapcsolatos eredeti tapasztalatok a világjárvánnyal járó sérülékenység megélésére? Módszerek: Vizsgálatunkhoz az interpretatív fenomenológiai analízis módszerét használtuk. A kutatásban 8 fő vett részt: 7 nő és 1 férfi, 29–60 évesek, a következő diagnózisok valamelyikével: asztma, krónikus obstruktív tüdőbetegség, cisztás fibrózis. Eredmények: A félig strukturált interjúk elemzése során három főtéma bontakozott ki: 1. légzőszervi betegség mint a mindennapokat meghatározó tapasztalat, 2. a koronavírus világjárvány hatása az énre és az identitásszerveződésre, illetve 3. a veszélyeztetettség megéléséhez való alkalmazkodás. A levegőtlenség a progresszív tüdőbetegségek legnehezebben tolerálható, leginkább félelmetes velejárója, amely élmény különböző módokon kapcsolódhat a félelemmel és a szorongással. A COVID–19 potenciális fertőző volta éles határvonalat húz a veszélyeztetett Én és a veszélyes Másik; vagyis az én és a világ közé, továbbá kritikus élethelyzetet jelent a társas szükségletek és vágyak kielégíthetősége szempontjából. Adaptációjukban alapvetően énvédő mechanizmusok, illetve érzelem- fókuszú stratégiák bontakoztak ki. Következtetések: A jelenlegi világjárvány jelentős hatást gyakorol az érintett betegek életére. A koronavírus elsősorban légutakat érintő természete miatt az érintettek veszélyeztetettként tekintenek önmagukra, a veszélyeztetettség megélése pedig alapvetően meghatározza életüket; döntéseiket, a világhoz való kapcsolódásukat, identitásszerveződésüket, megküzdésüket, s megkérdőjelezi a világ biztonságosságába vetett hitüket. A krónikus légzőszervi betegek tapasztalatainak feltárása kiemelt jelentőséggel bír a járvány pszichoszociális hatásait mérséklő stratégiák kidolgozásában.

Open access

Mi van a maszk mögött? A maszkviselés szociális reprezentációja

What is behind the mask? Social representation of mask wearing

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors:
Judit Borszéki
,
Martin Farkas
,
Andrea Turner
,
Gabriella Vonyik
,
Gábor Simonyi
, and
Ervin Finta

Elméleti háttér: A COVID–19-pandémia idején a járványügyi intézkedések meghatározó részévé vált az arcmaszkok viselésének preventív és széles körű alkalmazása. Az arcmaszkok az arcfelület mintegy 60–70%-át lefedve jelentősen befolyásolják a szociális interakciókat – különösen az érzelemfelismerést, érzelemkifejezést és mentalizálást. A kommunikációban fellépő nehézségek a gyógyító munka hatékonysága szempontjából kiemelt jelentőségűvé válnak az orvos–beteg kapcsolatban. Ennek még kritikusabb esetei azok a helyzetek, amikor a páciens mentalizációs deficittel jellemezhető zavarban szenved. Tanulmányunkban a szociális reprezentációk elméletét használjuk annak vizsgálatára, hogy a maszkviselés milyen tartalmakkal vált a közös tudás részévé. Célkitűzés: Vizsgálatunkban a maszkviselés szociális reprezentációjának feltérképezését tűztük ki célul, figyelembe véve annak interperszonális kommunikációra gyakorolt hatását, olyan csoportokban, ahol a kölcsönös megértés hatékonysága kiemelt jelentőséggel bír. Módszerek: Kutatásunkban a koronavírus-járvány második és harmadik magyarországi hulláma idején, orvos, szomatikus és pszichiátriai beteg csoportban, valamint kontrollcsoportban (összesen 81 fő, átlagéletkor 43,1 [SD = 13,83] év) szabad asszociációs feladatot adtunk a „maszkviselés” hívószóra. A nyert adatokból szemantikus kategóriákat képeztünk, majd ranggyakoriság-eljárással feltérképeztük a szociális reprezentációk szerkezetét az egyes csoportokon belül. Eredmények: A vizsgálati csoportok maszkhasználathoz kapcsolódó szociális reprezentációjában egységesen központi elemként jelent meg a maszkviselés által nyújtott biztonságélmény, valamint a maszk zavaró testérzetet keltő hatása. Különbséget találtunk az egyes csoportok között elaboratív kategóriák megjelenése, illetve szorongás, agresszió, tehetetlenség, sérült dependenciaszükséglet, valamint a kényszerű alkalmazkodás tekintetében. Következtetések: A maszkviselés szociális reprezentációjának elemzése alapján a maszkviselés ambivalens jelentéstartalmakat hordoz. Bár a maszkviseléshez kapcsolódó szociális reprezentációk struktúrájában számottevő különbségek is mutatkoztak, ugyanakkor a legtöbb vizsgált csoportban a maszk a vírusvédelem szempontjából „kényelmetlen, de szükséges” eszközként került felismerésre. Az eredmények alapján az egyes csoportok sajátos reprezentációik alapján eltérő módokon lehetnek veszélyeztetettek, illetve küzdhetnek meg a pandémia idején kialakult helyzettel.

Open access

Abstract

Géza Alföldy (1935–2011) is considered as one of the most important epigraphists and historians of the Roman civilization of the late 20th century, known also as “Mommsen of our ages”. His contribution is indispensable not only for the discipline of Roman epigraphy and social history, but also for the study of Roman religion. His intellectual roots in Hungary and the influence of the Hungarian scholarly tradition of the 1950’s marked his interest in the study of Roman religion for a long period. In this study, the authors discuss the formation of Géza Alföldy and his contribution to the discipline through a wider academic and socio-historical context.

Open access

Abstract

This study explored the impact of the COVID-19 career shock to career capital among sports clubs personnel. With this aim, an explanatory mixed-method research was undertaken based on data gathered via a survey among the personnel of sports clubs in Poland (N = 226). The quantitative stage of data analysis (a multivariate analysis of covariance) determined the scale of the changes in career capital and its elements (knowing-how, knowing-why, knowing-whom) across different respondent groups, while the subsequent thematic analysis of the data gathered through open questions explored the sources of these changes. The results show that the shock had a positive impact mainly on knowing-how, and a lesser one on knowing-why, while it was neutral for knowing-whom. Nevertheless, there is an important heterogeneity of the experiences among sports club personnel, even when accounting for the differences in the way that COVID-19 impacted their clubs. By exploring the consequences of a career shock to career capital, this study contributes to career construction theory.

Open access

Abstract

Psychedelic compounds hold promise for alleviating human suffering. Initial trials of psychedelic-assisted treatments have established feasibility and safety, generating calls for replications. Meanwhile, social and medical sciences have drawn criticism due to perceptions of replication failures and varying public trust in empiricism. Data suggest that researchers and the public frequently misunderstand some of the statistical issues associated with replication, potentially leading to unrealistic expectations of treatment effects. Promoting discourse on what constitutes sufficient replication is especially warranted considering the ongoing progression of multi-site phase II and III clinical trials. Here, we review recent and classic work on prediction intervals and power analysis to reveal that trials of psychedelic-assisted therapy that emphasize statistical significance will likely include failures to replicate, especially if sample sizes do not increase dramatically. The field and the public should expect some failed replication attempts based on sampling variability alone. Continued emphasis on statistical significance will require markedly larger samples than those used in clinical trials to date, necessitating substantially greater resources. An alternative approach focused on prediction intervals has distinct advantages. We focus on a recent trial of MDMA-assisted therapy for PTSD to show that, based on prediction intervals, reasonable replications are well within reach. A lack of attention to these statistical issues could unnecessarily prompt widespread dismissal of these therapies before the intervention receives adequate investigation and a fair assessment. In contrast, realistic expectations and appropriate planning could help ensure that these treatments receive the opportunity to help those most in need.

Open access

Abstract

The mining industry, currently undergoing profound changes, is destined to play an increasingly important economic role in the province of Quebec, Canada. Activity in this sector, its real net impact on government tax revenue, the economy, society, and the creation of wealth, is the subject of much discussion. Occupational health and safety is a major preoccupation in the mining sector, in which considerable numbers of workers suffer workplace accidents or occupational diseases due to the use of industrial chemicals, compounding the problem of exposure to noxious substances that exist naturally in mines or are produced inevitably in the course of normal mining operations. Air in mines thus can become laden with a wide variety of chemical agents, in the form of suspended solids, liquid droplets, and vapors and gases. Long-term exposure to most of these agents can seriously harm the health of mineworkers. Prevention remains the key to avoiding the social and economic consequences of these hazards and will make mining a more attractive sector for investment and employment in Canada.

The principal focus of this study, presented in two articles, is to set a preliminary theoretical framework for categorizing chemicals in terms of their effects on the health of mineworkers throughout the various phases of mining projects. The objective is to decrease (over the long term) the number of occupational diseases due to the use of chemicals by raising awareness among employers and exposed workers in the mining sector.

This research was conducted in four phases. The first article presented a review of the literature [1] on the chemical aspects of health and safety in mining in the province of Quebec. In the present article, the findings on the recurrence of health problems attributable to chemicals encountered in mines and how these effects should therefore be ranked from an occupational health and safety perspective are presented. The results show that various forms of dermatitis are the most recurrent health and safety risk.

Open access

With distributed computing and mobile applications becoming ever more prevalent, synchronizing diverging replicas of the same data is a common problem. Reconciliation – bringing two replicas of the same data structure as close as possible without overriding local changes – is investigated in an algebraic model. Our approach is to consider two sequences of simple commands that describe the changes in the replicas compared to the original structure, and then determine the maximal subsequences of each that can be propagated to the other. The proposed command set is shown to be functionally complete, and an update detection algorithm is presented which produces a command sequence transforming the original data structure into the replica while traversing both simultaneously. Syntactical characterization is provided in terms of a rewriting system for semantically equivalent command sequences. Algebraic properties of sequence pairs that are applicable to the same data structure are investigated. Based on these results the reconciliation problem is shown to have a unique maximal solution. In addition, syntactical properties of the maximal solution allow for an efficient algorithm that produces it.

Restricted access

Revisiting the Geometry of the Transition Zone Using Filposh Squinches in Ardeshir Palace

A kupola és a kupoladob geometriájának vizsgálata az Ardesir palotában

Építés - Építészettudomány
Authors:
Elaheh Golzari
and
Péter Rabb

Iranians invented squinches to cover a square-plan space with a dome. Filposh, a type of squinch first found in Sasanian architecture, is a conical vault constructed in the transition zone’s corners to transmit the dome’s forces and weight. This technique can be seen in three halls of the Sasanian palace of Ardeshir. In this paper, the geometry of the transition zone using filposh squinches between a spherical dome and the square supporting walls in Ardeshir Palace was re-examined. A historical descriptive method was employed to analyse the main drawings of the halls from the nineteenth century to the present, and two hypotheses concerning the geometry of the transition zone were modelled and evaluated. As a result, the hypothesis that the dome’s cross-section intersects the chamber’s square plan is rejected. Furthermore, the claim that the transition zone’s square plan circumscribes the dome’s cross-section was discussed and proven.

Open access

Aortoiliacalis stenoocclusiv betegség fedett sztentekkel végzett endovascularis ellátásával szerzett kezdeti tapasztalataink

Initial experiences with the use of covered stents in endovascular treatment of aortoiliac stenoocclusive diseases

Orvosi Hetilap
Authors:
László Hidi
,
Balázs Lengyel
,
Péter Legeza
, and
Zoltán Szeberin

Bevezetés: A komplex aortoiliacalis stenoocclusiv betegségek kezelésének megoldását hagyományosan a nyitott műtéti technikák jelentik. Napjainkban azonban a kisebb perioperatív megterheléssel járó endovascularis vagy hibrid beavatkozások – mint például a fedettsztent-implantáció – is megoldásként szolgálhatnak, amelyekkel akár aortobiiliacalis, akár aortobifemoralis áthidalások kiválthatók. Célkitűzés: A vascularis centrumunkban végzett aortoiliacalis fedett sztent implantációk korai eredményeinek elemzése. Módszer: A 2019. november 1. és 2021. szeptember 30. között prospektíven regisztrált, konszekutív, aortoiliacalis fedett sztent implantációján átesett betegek adatainak retrospektív elemzését végeztük. Rögzítettük a betegek demográfiai és preoperatív egészségügyi adatait, a perioperatív szövődményeket, emellett a pre- és posztoperatívan megállapított Rutherford-stádiumot és boka-kar indexet. Vizsgálatunk elsődleges végpontja a perioperatív mortalitás, illetve az egyéves túlélés és elsődleges nyitva maradás, míg másodlagos végpontja a boka-kar index, illetve a Rutherford-stádium változásának és az amputációs rátának a megállapítása volt. Elemzésünkhöz Kaplan–Meier-analízist és Wilcoxon-féle ’signed-ranked’ tesztet használtunk. Eredmények: Vizsgálatunkba 36 beteget vontunk be. Az átlagos utánkövetési idő 12 ± 6,9 hónap volt. 72,2%-ban (n = 26) TASC C–D klasszifikációjú aortoiliacalis elváltozás miatt végeztünk beavatkozást, 44%-ban (n = 16) kritikus alsó végtagi ischaemia miatt, 64%-ban (n = 23) percutan punkcióból. A kórházban töltött napok száma átlagosan 5 ± 7 nap volt. Perioperatív vérzéses szövődmény 4 (11,1%), reoperáció 6 (16,6%) esetben fordult elő. Perioperatív halálozás nem történt. Az egyéves túlélés 94,3%, az elsődleges nyitva maradás 91,4% volt. A betegek posztoperatív Rutherford-stádiuma (3. [2.] vs. 1. [1.]; p<0,001) és boka-kar indexe (0,4 [0,55] vs. 1 [0,4]; p<0,001) szignifikánsan javult a preoperatívhoz képest. Nem tervezett major amputációt nem végeztünk. Következtetés: Az aortoiliacalis stenoocclusiv betegségek kezelésében fedett sztentek használatával jelentős klinikai javulás mellett kedvező perioperatív mortalitás, egyéves túlélés és elsődleges nyitva maradás, illetve elfogadható perioperatív morbiditás érhető el. Ez az eljárás megfelelő alternatívája lehet a nyitott műtéti megoldásoknak. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1553–1558.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Mezei
,
Dominik Németh
,
Erzsébet Temesvári
, and
Györgyi Pónyai

Bevezetés: A propolisz méhek által gyűjtött gyantás anyag, melynek különféle termékekben történő külső és belső alkalmazása jótékony hatásai miatt széles körben elterjedt. Ismert allergén, a növekvő expozíciós lehetőségek szenzibilizáló hatását is előtérbe hozták. Célkitűzés: A szerzők 30 éves periódusban epicutan tesztelt, propoliszérzékeny betegek adatait dolgozták fel az irodalmi adatok tükrében. Módszer: A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikájának Allergológiai Laboratóriumában 1992 és 2021 között epicutan tesztelt 17 784 beteg közül annak a 464 betegnek az eredményeit elemeztük retrospektíven, akiknél propolisz-túlérzékenység igazolódott. Vizsgáltuk a szenzibilizációs gyakoriságok változását, a jellemző diagnózisokat, a betegek életkori megoszlását, a klinikai tünetek leggyakoribb lokalizációit és a társult allergénérzékenységeket. Eredmények: A 30 éves periódusban a propolisz szenzibilizációs gyakorisága átlagosan 2,6% volt, 2019–2021-ben a vizsgált periódusban korábban nem észlelt jelentős emelkedés mutatkozott (6,2%, 8,4%, 6,9%). Jellemző volt a női dominancia (70,7%). A propolisz-túlérzékenység az 51–60 évesek körében fordult elő a leggyakrabban (24,6%), a betegek átlagéletkora 52,5 év volt. A legtöbb tünet kezeken (34,2%), lábakon (18,4%), arcon (17,5%) jelent meg. A társult érzékenységek közül az illatanyagok, a fragrance mix I (27,7%), a perubalzsam (26,8%) és a fakátrány (23,0%) emelhető ki. Következtetés: Az alternatív gyógyászati antibakteriális és antivirális készítmények, valamint a biotermékek iránti nagy kereslet növeli a propoliszexpozíciós lehetőségek számát. A szenzibilizáció esélyét fokozza, hogy a propolisztartalmú termékeket sokszor ellenőrizetlen mennyiségben és formában, a bőrön gyulladt, fokozott allergénpenetrációt biztosító területeken alkalmazzák. Eredményeink alapján a propolisz – jótékony hatásai mellett – jelentős környezeti allergén, elsősorban az idősebb nők körében. Expozícióinak ismerete hasznos, szenzibilizációja és társult allergénjei epicutan tesztsor segítségével kimutathatók. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1559–1567.

Open access

A gyermekbántalmazás transzgenerációs hatásai.

Az egészségügyi szakdolgozók társadalmi felfogása és értékítélete

The transgenerational impact of child abuse.

Health professionals’ social perceptions and values
Orvosi Hetilap
Authors:
Andrea Tománé Mészáros
,
Fruzsina Egeresi
, and
István Vingender

Bevezetés: A gyermekbántalmazás hazánkban és világviszonylatban is aggasztó tendenciát mutat. A közlemény az Egészségügyi Világszervezet által is népegészségügyi problémának minősített gyermekbántalmazás, az ártalmas gyermekkori tapasztalatok hosszú távú káros következményeit mutatja be. Az alapellátásban dolgozók viszonyulása a bántalmazás megelőzéséhez alapvetően befolyásolja a prevenciós tevékenység minőségét. Célkitűzés: Felmérni az alapellátásban és a szakellátásban dolgozó gyermekorvosok, védőnők, szülésznők és gyermekápolók ismereteit és véleményét a gyermekbántalmazás témaköréről. A tanulmány kontextusba helyezi a gyermekbántalmazással kapcsolatos értékítéleteket és a társadalmi felfogást a transzgenerációs hatások érdekében. Módszer: 49 strukturált kérdést tartalmazó önkitöltős, online kérdőíves felmérést végeztünk, mely kitekintéssel volt a válaszadók szocioökonómiai státuszára, a bántalmazás kérdésköréhez való viszonyulásukra, a téma súlyosságának megítélésére, valamint a törvény által szabályozott jelzőrendszeri kötelezettségükre. Eredmények: Elemzéseink alapján a 195 fős mintán elvégzett kutatás eredményeként megállapítható, hogy az egészségügyi dolgozók a bántalmazást egyértelműen ártalmasnak találják, mégis gyakori jelenségnek érzékelik hazánkban. A válaszadók közel egyötöde szerint a társadalom elfogadó, és enyhén ítéli meg a jelenséget. A bántalmazás megítélésében iskolai végzettség szerint szignifikáns különbséget találtunk a magasan és az alacsonyabban iskolázottak között (p = 195), valamint szignifikáns különbséget találtunk a jelzőrendszeri működés tekintetében a munkahely településtípusa (p = 0,020) és a munkakör (p = 0,044) kategóriáiban. Következtetés: A kapott eredmények rávilágítottak arra, hogy az egészségügyi dolgozók preventív tevékenysége a transzgenerációs hatások megtörésében kulcsfontosságú. A szerzők szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy az ellátás minőségének javulása jelentősen függ a szakdolgozók tudásától. A folyamatos alap- és továbbképzések, valamint mélyreható ismeretek bővítése szükséges az alapellátásban dolgozók körében. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1544–1552.

Open access

Onkodiabetológia I.

Metabolikus és molekuláris összefüggések a rosszindulatú daganatok és a cukorbetegség között

Oncodiabetology I.

Metabolic and molecular relationships between cancer and diabetes
Orvosi Hetilap
Authors:
Róbert János Bánhegyi
,
Andrea Gazdag
,
Beatrix Rácz
,
Szilvia Beke
, and
Norbert Fülöp

Az utóbbi évtizedek orvosi kutatásainak egyik tartósan kiemelt területe a szénhidrátháztartás zavarai és a rosszindulatú daganatok közti metabolikus és molekuláris kapcsolatok részletes elemzése, amely folyamatosan újabb és újabb daganatellenes terápiák kifejlesztésének és bevezetésének lehetőségét vetíti előre. Epidemiológiai, preklinikai és klinikai vizsgálatok alapján ma már biztosan tudjuk, hogy az előrehaladott cukorbetegség számos daganat képződésében önálló rizikótényezőként szerepelhet, sőt a tumorkockázat növekedése akár már praediabeteses kórállapotokban jelentkezhet. Napjainkban ugyanakkor azt is teljes bizonyossággal kimondhatjuk, hogy a kétfajta kórkép közti kapcsolat fordított irányban is fennáll. Közismert tény, hogy a malignus daganatok a gazdaszervezetben olyan metabolikus és molekuláris változásokat idéznek elő, amelyek egy idő után a korai diabetesre jellemző inzulinrezisztens állapotot okoznak. Ez a tumor által generált inzulinrezisztencia a betegek egy részénél akár másodlagos cukorbetegség kialakulásához is elvezethet, amelyet a jelenleg alkalmazott antineoplasztikus terápiák esetleges diabetogén effektusa csak tovább súlyosbíthat. Az utóbbi években a rosszindulatú daganatos megbetegedések és a 2-es típusú diabetes mellitus szoros kapcsolatának molekuláris okait feltárni kívánó kutatások a figyelmet a RAS és a PI3K jelátviteli utak központi szerepére irányították. Ezek megváltozott működése ugyanis a teljes sejtciklust, a komplett celluláris metabolizmust, a sejtek növekedését és proliferációját, vagyis a sejtek túlélését jelentősen befolyásolja, részben a tumorképződés és tumorprogresszió, részben pedig az inzulinrezisztencia létrejötte felé tolja. Ma már tudjuk, hogy a molekuláris ok-okozati viszonyok aligha érthetők meg az IGF-receptorok, valamint a RAS és a PI3K jelátviteli utak működésének és kapcsolódási pontjainak megismerése nélkül. Éppen ezért munkánkban a legfontosabb metabolikus összefüggések felvázolását követően a közös molekuláris háttér részleteire fókuszálunk. Orv Hetil. 2022; 163(39): 1535–1543.

Open access

Válogatás az első Csehszlovák Köztársaság (1918–1938) egészségügyi rendszerének alapjait érintő, Habsburg Monarchia-beli törvényekből

A selection from Habsburg Monarchy laws affecting the foundations of the health system of the first Czechoslovak Republic (1918–1938)

Orvosi Hetilap
Authors:
Martin Červený
,
Valérie Tóthová
,
Lukáš Novotný
, and
Andrej Tóth
Restricted access

Abstract

Due to the increasing application of antibiotics not only in healthcare settings but also in conventional agriculture and farming, multidrug-resistant (MDR) bacterial pathogens are rising worldwide. Given the increasing prevalence of infections caused by MDR bacteria such as Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa and Enterobacter species (ESKAPE pathogen complex), it is pivotal to explore novel alternative or adjunct treatment options such as phytochemicals with antibiotic properties. Vanillin and vanillin acid represent biologically active ingredients in vanilla that has been known for long for its health-beneficial including antimicrobial effects besides its role as flavoring agent. Therefore, we performed a literature search from the past 10 years summarizing the knowledge regarding the effects of vanilla constituents against bacterial including MDR pathogens. Our survey revealed that vanillin and vanillic acid exerted potent effects directed against distinct Gram-positive and Gram-negative bacteria by inhibiting growth, viability, biofilm formation, quorum sensing and virulence. Remarkably, when combining vanillin or vanillic acid with defined synthetic antibiotics pronounced synergistic effects directed against distinct pathogenic including ESCAPE strains could be observed. In conclusion, vanilla ingredients constitute promising alternative or adjunct options in the combat of infections caused by MDR bacterial pathogens.

Open access
Acta Chromatographica
Authors:
Waqar Siddique
,
Rai Muhammad Sarfraz
,
Muhammad Zaman
,
Riffat Khan
,
Maria Gul
,
Farhan Asghar
,
Tangina Malik
,
Asiya Saif
,
Qurat-Ul-Ain Shamim
,
Ahmad Salawi
,
Meshal Alshamrani
,
Yosif Almoshari
, and
Fahad Y. Sabei

Abstract

One of the most effective, rapid, and simple methods reversed-phase high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) was used for simultaneous development and validation of Eletriptan hydrobromide (ELE HBR) and Itopride hydrochloride (ITP HCL) in combination. The method was validated based on the regulations of United States Pharmacopeia (USP) and International Conference on Harmonization (ICH) guidelines. Separation of both drugs was achieved within approximately 5 min by using a mobile phase made up of a 70:30 ratio of phosphate buffer and acetonitrile having a flow rate of 1 mL min−1. Furthermore, a comprehensive study was conducted on precision, accuracy, linearity, inter-day, intra-day studies, an assay of formulated films, and stability studies of combined prepared film. Co-efficient of correlation ranged between 0.9993, and 0.9965 for ELE HBR and ITP HCL respectively. The accuracy of the developed method was accurate as drug recoveries in both cases of ITP HCL, and ELE HBR falls between (99.87, 99.96, and 99.84%) to (99.81, 99.12, and 98.44%) respectively having a concentration range of solutions between 10, 30 and 50 μg mL−1 dilution. Films developed by using both drugs in combination were then validated for assay studies, and it was found that substantial results of 99.05%, and 99.87% were found in the case of ITP HCL and ELE HBR respectively. The stability of the solution and mobile phase showed the method's accuracy as the results were 97% for ITP HCL and 99% for ELE HBR. The proposed method developed for simultaneous determination of ITP HCL and ELE HBR was developed and validation and no interaction of any excipient were found.

Open access

Abstract

In line with the current development of individualized cancer treatments, targeted and specialized therapeutic regimens such as immunotherapy gain importance and factors improving its efficacy come into the focus of actual research. Given the orchestrated interaction of the intestinal microbiota with host immunity the modulation of the human gut microbiota represents a therapy-enhancing factor. We therefore performed an actual literature survey on the role of the gut microbiota composition and the effects of its modification during immunotherapy of cancer patients. The included 23 studies published in the past 10 years revealed that both, distinct bacterial species and genera including Faecalibacterium prausnitzii and Bifidobacterium, respectively, enhanced distinct immunotherapy responses following PD-1/PD-L1 and CTLA-4 blockage, for instance, resulting in a better clinical outcome of cancer patients. Conversely, a high intestinal abundance of Bacteroidetes and Fusobacterium species correlated with a less efficient immunotherapy resulting in shorter progress-free survival outcomes. In conclusion, modifications of the gut microbiota by fecal microbiota transplantation or application of probiotic compounds represent potential adjunct options for immunotherapy in cancer patients which needs to be further addressed in future trials to provide individually tailored and safe adjuvant therapeutic measures in the combat of cancer.

Open access
International Review of Applied Sciences and Engineering
Authors:
Ammar Al-Jodah
,
Saad Jabbar Abbas
,
Alaq F. Hasan
,
Amjad J. Humaidi
,
Abdulkareem Sh. Mahdi Al-Obaidi
,
Arif A. AL-Qassar
, and
Raaed F. Hassan

Abstract

The demand for automation using mobile robots has been increased dramatically in the last decade. Nowadays, mobile robots are used for various applications that are not attainable to humans. Omnidirectional mobile robots are one particular type of these mobile robots, which has been the center of attention for their maneuverability and ability to track complex trajectories with ease, unlike their differential type counterparts. However, one of the disadvantages of these robots is their complex dynamical model, which poses several challenges to their control approach. In this work, the modeling of a four-wheeled omnidirectional mobile robot is developed. Moreover, an intelligent Proportional Integral Derivative (PID) neural network control methodology is developed for trajectory tracking tasks, and Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm is utilized to find optimized controller's weights. The simulation study is conducted using Simulink and Matlab package, and the results confirmed the accuracy of the proposed intelligent control method to perform trajectory tracking tasks.

Open access

Abstract

Intestinal amoebiasis in a 35-year-old German patient with a 3 weeks travel history in Indonesia was initially misidentified as non-steroidal anti-inflammatory-drug associated colitis in colonoscopy and histopathological analysis. Furthermore, initial stool examination by microscopy and Entamoeba faecal antigen ELISA did not reveal any protozoan infection. When cessation of non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) use and mesalazine treatment did not lead to clinical improvement, the patient presented to a specialist for tropical diseases. An intensive reinvestigation including a workup of formalin-fixed, paraffin-embedded colonic biopsies by molecular analysis with real-time PCR and fluorescence in situ hybridization (FISH) proofed the diagnosis of Entamoeba histolytica colitis. Molecular methods including real-time PCR and FISH for the diagnosis of amoebiasis from histopathological samples are rarely used for the diagnosis of E. histolytica infections. Bloody diarrhoea vanished after the onset of metronidazole treatment. In conclusion, the here-presented case demonstrates how modern molecular diagnostics may help to diagnose E. histolytica-associated colitis, even from difficult specimens like paraffin-embedded, formalin-fixed tissue.

Open access

Abstract

In this work, a simple and rapid high performance liquid chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method was developed and validated to carry out the simultaneous measurement of busulfan (BU) and phenytoin (PHT) in the plasma of children. In this method, plasma sample could be prepared by one-step protein precipitation using 1 mL of methanol/water (1:1, v/v). After centrifugation (14,500 rpm, 5 min, 4 °C), 10 μL of the supernatant was injected into a Hypersil Gold C18 column (150 × 2.1 mm, 5 μm, Thermo Fisher Scientific) for separation by gradient elution. Quantification was carried out using multiple reactions monitoring (MRM) under positive scan mode. In the method verification, the calibration curves of BU and PHT showed satisfactory linearity (r > 0.99) at the concentration ranging from 0.02 to 20 μg mL−1. The accuracy and precision were tested at four concentration levels (including the LLOQ level) with the relative error (RE) ranging from −0.80% to 11.45% and coefficient of variation (CV) between 0.93% and 7.74%. There was no pronounced matrix effect to interfere with the quantitative analysis. Compared to determine BU and PHT using two individual methods, less pre-treatment process, labor and blood sample volume are required in this proposed method. Finally, this method was successfully applied to the therapeutic drug monitoring of BU and PHT for children underwent hematological stem cell transplantation.

Open access
Acta Chromatographica
Authors:
Tiantian Lu
,
Xiaohong Wang
,
Qi Zhang
,
Kun Liu
,
Tongxin Xu
,
Quande Wang
,
Pengfei Zhao
, and
Zhongzhe Cheng

Abstract

Solasodine, a steroidal alkaloid, is distributed extensively in Solanaceae plants with multiple biological activities such as neuroprotection, antineoplastic and anticonvulsant activities. However, there is little information about the excretion of intact solasodine in vivo. To investigate its excretion, a reliable LC-MS/MS method for quantitation solasodine in rat urine and feces was established and validated. Sample preparation was carried out by liquid-liquid extraction using MTBE as extractant. Moreover, rat urine was preconditioned with BSA, an anti-adsorptive additive, to prevent the nonspecific binding of solasodine to containers and tubes. The method was validated over the range of 4–2000 ng mL−1. The correlation coefficient (r 2) were all above 0.999. The intra- and inter-day precision and accuracy were within 16.9% and between −11.0 and 8.9%, respectively. The recovery of solasodine in urine and feces was in the range of 72.5–80.3 and 75.7–80.2%, respectively. IS-normalized matrix factor ranged from 0.94 to 1.12 with RSD% ≤4.02%. This method was successfully applied to the excretion study of solasodine following oral and intravenous administration.

Open access

Abstract

The Central and Eastern European countries have made considerable economic progress since the capitalist transformation. This paper investigates whether there is a co-movement between two factors of well-being, improvement of economic and health status between 1995 and 2018 compared to the six founding European Union (EU) member states. Applying the Pedroni- and Fisher-type cointegration test and a panel vector error correction model, our estimations suggest that there is a mutual causal relationship between economic convergence measured in GDP per capita and health status convergence measured by life expectancy. The long-term bi-directional effects are also proved by impulse response functions. Using the same econometric methods, the examination of the relationship between government health expenditure and life expectancy indicates that governmental health expenditure promotes the health status convergence. This study concludes that the FDI-based, low-wage growth model of the Central and Eastern European countries has not impeded the convergence in both factors of well-being to the founding EU member states. The results demonstrate that the improvement of the healthcare system may be a channel for the acceleration of convergence.

Open access

Abstract

The authors’ aim is to create a conceptual framework from the academic literature dealing with the success factors of crowdfunding campaigns. The authors reviewed high-quality empirical articles written in English between 2013 and 2018, gathered from five relevant databases and Q1–Q4 journals. The results and conclusions sections of the selected articles were coded and analyzed using the rules of the qualitative content analysis methodology. The authors found success factors analyzed by top researchers and grouped them into categories and themes. This paper provides a typology of the factors contributing to the success of crowdfunding campaigns which can be used as a framework for further research. The conclusions can help project initiators in the planning and execution phases of crowdfunding campaigns while creating a new perspective about crowdfunding campaign success forecasting.

Open access
Physiology International
Authors:
Imen Ben Dhia
,
Rami Maaloul
,
Houssem Marzougui
,
Sameh Ghroubi
,
Choumous Kallel
,
Tarak Driss
,
Mohamed Habib Elleuch
,
Fatma Ayadi
,
Mouna Turki
, and
Omar Hammouda
Restricted access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Alexandra Valenčáková
,
Monika Sučik
,
Oľga Danišová
,
Petra Kandráčová
,
Martin Tomko
, and
Igor Valocký

Abstract

The aim of this study was to draw attention to the risk of transmission of Encephalitozoon, Cryptosporidium and Blastocystis infection due to high animal migration and to point out that even wild animals can be a source of many zoonotic diseases. Encephalitozoon cuniculi, Cryptosporidium spp. and Blastocystis spp. are frequent microscopic organisms that parasitise humans, domestic and wild animals. Two hundred and fifty-five faecal specimens were collected from wild boars, badgers, wolves, bears, foxes and deer from 15 locations in Slovakia. Sequencing of positive PCR products and subsequent sequence comparison with GenBank sequences identified Blastocystis spp. in five wild boars. The ST 5 (n = 4) and ST 10 (n = 1) subtypes were determined by genotyping. We identified Encephalitozoon cuniculi in five wild boars, and genotype II (n = 5) was determined on the basis of ITS repeat sequences. Cryptosporidium scrofarum was sequenced in wolves (n = 4) and wild boars (n = 1), while Cryptosporidium suis only in wild boars (n = 2). None of the wild boars had a mixed infection.

Restricted access

Abstract

A new pretreatment method termed ultrasound-assisted extraction (UAE) which is combined with solid-phase extraction which is combined with dispersive liquid-liquid microextraction (SPE-DLLME) followed by gas chromatography-flame ionization detector (GC-FID) analysis has been developed for the determination of diazinon in garden parsley as vegetable samples. The analyte was extracted from garden parsley sample using ultrasound-assisted extraction followed by solid-phase extraction followed by dispersive liquid-liquid microextraction. Various parameters that affect the efficiency of the extraction techniques have been optimized. The calibration plot was linear in the range of 5.0–1,000 μg kg−1 with detection limit of 1.0 μg kg−1 for diazinon in garden parsley samples. The results confirm the suitability of the UAE-SPE-DLLME-GC-FID as a sensitive method for the analysis of the targeted analyte in garden parsley samples.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Sajjad Asgharzadeh
,
Rezvan Golmoradi Zadeh
,
Majid Taati Moghadam
,
Hamed Farahani Eraghiye
,
Behrooz Sadeghi Kalani
,
Faramarz Masjedian Jazi
, and
Shiva Mirkalantari

Abstract

Escherichia coli ST131 is a pandemic clone with high antibiotic resistance, and it is a major causative agent of urinary tract infection (UTI) and bloodstream infections. This study evaluated the distribution and expression of virulence genes and genotyping of E. coli O25b/ST131 by Multi-locus variable number tandem repeat analysis (MLVA) method among UTI in patients at Tehran hospitals, Iran.

A total of 107 E. coli isolates were collected from UTI patients. Polymerase chain reaction (PCR) amplification of the pabB gene was used to identify E. coli O25b/ST131 and the prevalence of sat and hlyA virulence genes was also analyzed. The microtiter method quantified biofilm formation ability in E. coli O25b/ST131. The Real-Time PCR (qRT-PCR) was performed to evaluate the expression of sat and hlyA genes. Finally, MLVA was performed for E. coli O25b/ST131 genotyping by targeting seven tandem repeats. SPSS-16 software was used for statistical analysis. Molecular study showed that 71% of isolates carried the pabB gene and were considered E. coli O25b/ST131 strains. Also, 45.8% and 17.8% of isolates carried sat and hlyA genes, respectively. The 57.9% isolates had biofilm formation ability. Expression of the studied virulence genes showed an increase in strong biofilm producing E. coli O25b/ST131 strains. A total of 76 (100%) E. coli O25b/ST131 strains were typed by the MLVA method.

High prevalence of E. coli O25b/ST131 isolates in UTI patients can be a serious warning to the treatment due to the high antibiotic resistance rate, expression of virulence genes, and biofilm formation.

Restricted access
Acta Oeconomica
Authors:
Ana Krstić
,
Milena Jaksić
,
Predrag Mimović
, and
Danijela Tadić

Abstract

The paper presents the application of a non-parametric data envelopment analysis (DEA) technique for measuring the macroeconomic performance of the Balkan countries. In this context, for the period of 2006–2018, a dynamic DEA Window model was applied based on selected macroeconomic indicators as input and output variables. For a more comprehensive and objective analysis, the DEA Window analysis is complemented by a Malmquist productivity index that provides a more complete picture of the observed entities' performance and shows a trend of change from period to period. The results showed that in the observed period, Albania and to a large extent Montenegro, especially after the end of the global financial crisis, had the highest average efficiency, that is, they used the available resources effectively to increase the GDP growth rates. The EU Member States, Greece and Croatia, in particular, achieved the highest growth in overall productivity over the observed period, and this growth was largely due to a change in technical efficiency.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Yusuf Emre Ozdemir
,
Burak Kizilcay
,
Muge Sonmezisik
,
Muhammet Salih Tarhan
,
Deniz Borcak
,
Meryem Sahin Ozdemir
,
Osman Faruk Bayramlar
,
Zuhal Yesilbag
,
Sevtap Senoglu
,
Habip Gedik
,
Hayat Kumbasar Karaosmanoglu
, and
Kadriye Kart Yasar

Abstract

We aimed to compare vaccinated and unvaccinated patients hospitalized with COVID-19 in terms of disease severity, need for intensive care unit (ICU) admission, and death. In addition, we determined the factors affecting the COVID-19 severity in vaccinated patients. Patients aged 18–65 years who were hospitalized for COVID-19 between September and December 2021 were retrospectively analyzed in three groups: unvaccinated, partially vaccinated, and fully vaccinated.

A total of 854 patients were included. Mean age was 47.9 ± 10.6 years, 474 patients (55.5%) were male. Of these, 230 patients (26.9%) were fully vaccinated, 97 (11.3%) were partially vaccinated, and 527 (61.7%) were unvaccinated. Of the fully vaccinated patients, 67% (n = 153) were vaccinated with CoronaVac and 33% (n = 77) were vaccinated with Pfizer-BioNTech. All patients (n = 97) with a single dose were vaccinated with Pfizer-BioNTech. One hundred thirteen (13.2%) patients were transferred to ICU. A hundred (11.7%) patients were intubated and 77 (9.0%) patients died. Advanced age (P = 0.028, 95% CI = 1.00–1.07, OR = 1.038) and higher Charlson Comorbidity Index (CCI) (P < 0.001, 95% CI = 1.20–1.69, OR = 1.425) were associated with increased mortality, while being fully vaccinated (P = 0.008, 95% CI = 0.23–0.80, OR = 0.435) was associated with survival in multivariate analysis. Full dose vaccination reduced the need for ICU admission by 49.7% (95% CI = 17–70) and mortality by 56.5% (95% CI = 20–77). When the fully vaccinated group was evaluated, we found that death was observed more frequent in patients with CCI>3 (19.1 vs 5.8%, P < 0.01, OR = 3.7). Therefore, the booster vaccine especially in individuals with comorbidities should not be delayed, since the survival expectation is low in patients with a high comorbidity index.

Full access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
József Lehel
,
Petra Vöröskői
,
András Palkovics
,
Csaba Szabó
,
Lívia Darnay
,
Péter Budai
,
Péter Laczay
, and
Katalin Lányi

Abstract

During plant cultivation, the pesticides can get into the tissue of vegetables due to crop protection processes, and thus into the food chain. Therefore, they constitute a potential risk to the consumer's health. Depletion of pesticides [spirotetramat (Movento), azoxystrobin and difenoconazole (Amistar Top)] was monitored by testing tomatoes treated individually or simultaneously and tomato juices prepared from the treated tomatoes. The investigations aimed to reveal any kinetic interaction between the compounds tested and changes in their elimination, and thus to assess their compliance with the official Maximum Residue Limits (MRLs). The co-presence of pesticides prolonged the elimination of the individual compounds which reached significantly higher residue levels (P < 0.0001) in tomato, especially difenoconazole (45%) and azoxystrobin (50%) on day 8 after treatment that can cause food safety issues to the human consumers. However, the concentrations of pesticides applied alone or simultaneously were found to be below the corresponding MRL values after the withdrawal period in all investigated tomato and tomato juice samples. Accordingly, the investigated pesticides can be safely used simultaneously, their concentrations are in compliance with the legal regulations and thus their concomitant presence does not pose any risk to the consumers' health.

Open access

Abstract

Using cointegration approach and Augmented Phillips Curve framework, this study examines the effects of changes in the global oil prices on the inflation rate for five CEE countries between 1994 and 2018. Our research indicates the existence of cointegration for Czechia, Poland and Slovakia. We find a positive relationship between changes of oil prices and the inflation rate in Poland in the long run. Additionally, it seems that the changes in oil prices impact the inflation rate in the long run for Czechia, Hungary and Poland. In a non-linear model framework cointegration is found in Czechia, Hungary, Poland and Slovenia. Our findings suggest that changes in oil prices significantly affect the inflation rate in Czechia, Hungary and Poland in the long-run and in all countries in the short-run. More importantly, we demonstrate that the short- and long-run asymmetries play a significant role in explaining the dynamics of the inflation rate.

Restricted access

Abstract

This study focuses on the influence of institution quality on foreign direct investment (FDI) outflows. For empirical estimation, we use a dataset covering 102 home and 67 host countries from 2001 to 2016. We use the gravity approach and apply the Poisson pseudo maximum likelihood method to derive unbiased estimates. A set of institutional variables in a country is integrated into a single institutional index using principal component analysis. Our main findings are the following. First, we only identify a positive influence of the level of institutional development on FDI outflows for the institutionally developed countries. Second, we have not found evidence for crowding out national investment in the countries with weak institutions. Third, increases in the level of institutions stimulate horizontal rather than vertical outward FDI in an economy. Finally, institutional distance negatively affects the level of outward FDI only when the institutional distance between the two countries is large. The policy implications of this research are strongly in favour of further developing institutions.

Restricted access

Abstract

The financial industry has undergone several changes in recent years. One of these changes is the emergence of financial technology (FinTech) companies that are radically transforming the industry, posing a significant challenge to traditional commercial banks. In this study, we examined the responses of the Hungarian banks to the emergence of innovative FinTech startups and explored the benefits and barriers of the FinTech accelerator programs launched by banks. We conducted 27 semi-structured interviews with top executives of banks, FinTech startups and scaleups, investors and regulators to identify the potential benefits and barriers during the cooperation between banks and FinTechs. The most important results of our research show that during the partnership, several advantages can be gained by both parties. Still, the realization of these benefits is significantly hindered by the excessive exploitation focus of banks. Ambidextrous internal champions or suppliers of the banks are needed for successful cooperation between FinTechs and banks.

Open access

Abstract

An enterprise framework based on the philosophy research approach to Information System (IS) features a holistic view in an industry that allows room for technological advancement, an industry with increasing expectations and demands for IS drives towards a more integrated framework and rethinking of the concept of delivering insightful outcomes. The specific features of IS in this study focus on the information criteria for the daily assignment of the railway industry operations through an industry enterprise framework. The study objective is to provide a comprehensive understanding of emerging knowledge from structuring IS and enterprise framework stages and their mashup characteristics in designing a model-driven development framework. The outcome will be a design of a strategic performance framework for a typical strategic performance application as the most vital outcome indicators, to focus on understanding the baseline of technology revolution (Industry Revolution 5.0) achievement to measure the transformation expected and the railway industry evaluation, based on the year-on-year target will be established. The usage of decision-making systems and strategic applications has increased massively to fulfill various kinds of purposes for organizations, businesses, and individuals. In this case, a high-quality decision-making system and strategic application are required to ensure it provides the intended functionalities.

Open access
Acta Veterinaria Hungarica
Authors:
Jéssica Aline Withoeft
,
Leonardo Silva Da Costa
,
Lucas Marian
,
Letícia Ferreira Baumbach
,
Juliana Do Canto Olegário
,
Luiz Cláudio Miletti
,
Cláudio Wageck Canal
, and
Renata Assis Casagrande

Abstract

A case of non-communicating hydrocephalus and microcephaly in a sheep fetus infected with Neospora caninum from Lages, Santa Catarina, Brazil, is reported. Macroscopically, there was moderate flattening and narrowing of the skull, and the portion of the cerebral hemispheres was markedly reduced in size, measuring 3.5 × 3.5 × 0.5 cm, with marked diffuse flattening of the brain gyri and dilation of the lateral ventricles. Cerebrospinal fluid samples were positive to N. caninum detection by PCR. Histologically, there was discrete focal lymphoplasmacytic necrotising encephalitis on the floor of the lateral ventricle, discrete multifocal gliosis and discrete multifocal lymphoplasmacytic myositis. Through the molecular detection of N. caninum in the cerebrospinal fluid, it was possible to report what appears to be the first case of non-communicating hydrocephalus and microcephaly in an ovine fetus infected with N. caninum.

Restricted access

Abstract

The paper relates to the paradigm of the middle income trap (MIT) and covers mid-run challenges to the Polish economic development. Our theoretical background is based on the concepts of comparative advantage and intra-industry trade, while the empirical analysis concentrates on a sample of 14 product clusters. Obtained results reveal the competitive position of the Polish goods leading in the global mid- and high-tech exports. These findings may serve for the evidence-based smart industry and trade policy-making in Poland, as well as of other emerging economies. The fundamental question is which industries could serve as the engines of international expansion and become likely winners.

Restricted access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Thais Guimarães Bourscheid
,
Leonardo Corrêa Cardoso
,
Marcelo Henrique Nascimento Santana
,
Letícia Cimó de Oliveira
,
Fernanda Ziegler Reginato
,
Michel Mansur Machado
, and
André Valle de Bairros

Abstract

Snuff is a fine aromatic powder composed of dried and thin leaves combined with tobacco, roots, peels, and seeds. Its use for indigenous religious purposes has appeared since pre-Columbian period in various localities of American continent. Practice is considered sacred in indigenous culture and suffered from trivialization of consumption due to influence of colonizers, which triggered subsequent industrialization of this complex for commercial purposes. Commercial snuff is essentially made from industrialized tobacco without addition of other medicinal plants and without therapeutic or spiritual purposes beyond its indiscriminate and inappropriate use, causing health risks. Therefore, this study aimed to make a review on snuff in Brazilian culture and a tour of a local community. In shamanism, plants are used as access vehicles to other religions of cosmos and its inhabitants, from where experts dialogue, bring songs, news, omens, and acquire new knowledge. The plants used in shamanic composition of snuff vary with the locality of indigenous villages in America and are essential ingredients of this interaction between humans and non-humans, a special mediator of intersubjective interactions. Several studies show the use and meaning of Erythroxylum coca used in different communities of the Amazon, besides Chacrona and Mariri, popular names of plants used in manufacture of Ayahuasca drink by doctrine Santo Daime. Because of this, it is essential to establish differences between recreational snuff and shamanic and their effects on body as well as studies on use of shamanic snuff should be directed according to their applications and plants employed by communities.

Open access

Város, lakókörnyezet, karakter. Fejezetek a budai Várnegyed történetéből című konferencia anyagából

Excerpts of the Conference City, Residential Environment, Character. Chapters from the History of the Buda Castle District

Építés - Építészettudomány
Author:
András Ferkai

A Magyar Tudományos Akadémia Építészeti Tudományos Bizottsága az Építészettörténeti, Építészetelméleti és Műemléki Állandó Bizottsággal együttműködve szervezte a 2022. május 12-én az Országos Levéltárban tartott tudományos konferenciáját a budai Várnegyed történetéről. A budai Vár területén zajló építkezések és bontások adták a tanácskozás aktualitását, melynek fő célja az volt, hogy a legavatottabb szakemberek – építészek, régészek, művészettörténészek – révén bemutassa a budai polgárváros fejlődését a 13. századtól a rendszerváltozásig. Az új kutatási eredmények ismertetésén túl, az előadók arra is felkérést kaptak, hogy tegyék mérlegre az egyes korszakok hozzájárulását a Várnegyed karakterének alakulásához: milyen értékeket hoztak létre, milyen hibákat követtek el, hogyan befolyásolták e zárt települési egység funkcióit, a benne zajló élet minőségét. Mindez hozzájárulhat ahhoz, hogy tárgyilagosabban ítélhessük meg, mi számít műemléki, építészeti vagy település léptékű értéknek, és hogyan kellene viselkednünk e területen, hogy ezen értékekből – és a Várnegyed karakteréből – minél többet megőrizzünk a jövő generációi számára.

Free access

Az egyházi oktatás hatása a fiatalok vallásosságának alakulására

The Effect of Denominational Education on the Formation of the Religiosity of Young People

Educatio
Authors:
Gergely Rosta
and
Gabriella Pusztai

Az elmúlt évtizedek alatt az egyházi fenntartású oktatási intézmények oktatási rendszerbeli aránya fokozatosan nőtt. Mivel csökkenőben van a magukat az egyház tanítása szerint vallásosnak vallók aránya a fiatalok körében, a szektor növekedésével párhuzamosan nő a vallásos neveltetésben nem, vagy csak részben részesülő tanulók aránya az egyházi iskolákban. Korábbi elemzéseink az egyházi iskola vallásosságra gyakorolt mérsékelt, de szignifikáns hatását mutatták ki. Jelen tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy hogyan hat az egyházi iskola a fiatalok vallásosságára és értékrendjére. Az elemzéshez a Magyar Ifjúság 2016 adatbázist használtuk. Eredményeink szerint az otthoni vallásos neveltetés befolyása meghatározó, az egyházi iskolák a fiatalok vallásos identitását és vallásgyakorlatának kialakulását jelentősen támogatják, de a hittartalmak és az értékpreferenciák tekintetében nem gyakorolnak hatást a fiatalokra.

Open access

Bővülő egyházi oktatás – Absztraktok angolul

Expanding Church-run Education – Abstracts in English

Educatio
Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Bastien Perrot
,
Jean-Benoit Hardouin
,
Elsa Thiabaud
,
Anaïs Saillard
,
Marie Grall-Bronnec
, and
Gaëlle Challet-Bouju

Abstract

Background and aims

Gambling disorder is characterized by problematic gambling behavior that causes significant problems and distress. This study aimed to develop and validate a predictive model for screening online problem gamblers based on players' account data.

Methods

Two random samples of French online gamblers in skill-based (poker, horse race betting and sports betting, n = 8,172) and pure chance games (scratch games and lotteries, n = 5,404) answered an online survey and gambling tracking data were retrospectively collected for the participants. The survey included age and gender, gambling habits, and the Problem Gambling Severity Index (PGSI). We used machine learning algorithms to predict the PGSI categories with gambling tracking data. We internally validated the prediction models in a leave-out sample.

Results

When predicting gambling problems binary based on each PGSI threshold (1 for low-risk gambling, 5 for moderate-risk gambling and 8 for problem gambling), the predictive performances were good for the model for skill-based games (AUROCs from 0.72 to 0.82), but moderate for the model for pure chance games (AUROCs from 0.63 to 0.76, with wide confidence intervals) due to the lower frequency of problem gambling in this sample. When predicting the four PGSI categories altogether, performances were good for identifying extreme categories (non-problem and problem gamblers) but poorer for intermediate categories (low-risk and moderate-risk gamblers), whatever the type of game.

Conclusions

We developed an algorithm for screening online problem gamblers, excluding online casino gamblers, that could enable the setting of prevention measures for the most vulnerable gamblers.

Open access

Egyházak a köznevelési költségvetésben

Church Schools in the Public Education Budget

Educatio
Authors:
Gábor Péteri
and
Bernadett Szilágyi

A 2010. évi kormányváltást követően az egyházi fenntartású intézmények köznevelésen belüli súlya gyors növekedésnek indult. Rövid idő alatt érzékelhetővé váltak az egyházi iskolák térnyerésének társadalmi következményei is. A lezajlott változásokhoz hozzájárultak az új finanszírozási és gazdálkodási szabályok. A tanulmány az egyházi fenntartású oktatási intézmények finanszírozásának és gazdálkodási gyakorlatának vizsgálatával arra a következtetésre jut, hogy i) a köznevelés finanszírozásában az elvárt szektorsemlegesség nem valósul meg; ii) a kedvezőbb pénzügyi helyzetben lévő egyházi iskolák működése viszont hatékonyabb, mint a központosított intézményeké; ugyanakkor iii) az egyházi fenntartású intézmények gazdálkodásának nyilvánossága és így elszámoltathatósága korlátozott.

Open access

Egyházi óvodák: munkakörülmények és szakmai autonómia óvónői szemmel

Churchification Through the Eye of Kindergarten Teachers: Possibilities and Limitations in Pre-School Education

Educatio
Authors:
Judit Keller
and
Alexandra Szőke

Tanulmányunk az egyházi fenntartók számának növekedését vizsgálja az óvodai szektorban. Azt kívánjuk feltérképezni, hogy az iskolákhoz képest decentralizáltan működő óvodák esetében milyen hasonlóságok és különbségek figyelhetők meg az egyházi fenntartók növekvő jelenléte kapcsán. A cikkben bemutatjuk az egyházi fenntartás növekedésének mértékét, az átvétel módjait és az egyházi fenntartóra vonatkozó szabályozási környezetet. Továbbá egy feltáró empirikus kutatás eredményeire alapozva vizsgáljuk, hogy az egyházi fenntartók megjelenése milyen lehetőségeket és korlátokat jelent a mindennapi szakmai munka terén az óvodapedagógusok számára a munkavégzés körülményei, a szakemberi ellátottság, valamint gyermekek felvétele és a pedagógiai program tekintetében.

Open access

Erősödő magániskolai szektor és az iskolaválasztás szélesedő lehetőségei

Expanding Private School Sector and Increasing Possibilities of School Choice

Educatio
Author:
Georgina Kasza
Open access

Errátum: Egészségmagatartás serdülőkorban – Mi történt az ezredforduló után?

Erratum: Health Behaviour in Adolescents – What Has Happened since the Millennium?

Educatio
Authors:
Ágnes Németh
,
Zsolt Horváth
, and
Dóra Várnai
Open access