Browse

You are looking at 1 - 50 of 81,764 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

In the discourse of 20th and 21st century Hungarian literary history writing the aspect of regionality is recurrently present, primarily in relation to minority/ethnic Hungarian literature. The positions and relations of these literatures can be inferred not only from the perspective of their naming and designation, but also from the way they are discussed or even represented as books. The study attempts to show the regionality formations in the history of Hungarian literature, which in mutual reflection, overlapping and displacement, have tried to gain a dominant position in the discourse on Hungarian literature. As a point of comparison, the essay also includes the regionality phenomena of Romanian literature in the field of interpretation.

Restricted access

Abstract

The Hungarian Playwrights' Association was founded on 7 January, 1904, with the aim of providing moral and financial protection to theatre authors and the developing Hungarian stage. In its first incarnation it lasted until March 1919, and was subsequently re-established in December 1920. Like so many associations at that time, the Association was dissolved by ministerial decree on 8 December, 1950. The legal situation of playwrights at the time, along with the lack of adequate representation of their interests, prompted the Hungarian cultural sector to protect their rights by setting up an appropriate body of self-representation, following the examples of foreign countries. The association is of great importance in the history of the self-organisation and interest representation of Hungarian artists, as it was the first such independent Hungarian representative body.

Open access
Physiology International
Authors:
György Szigeti
,
Gábor Schuth
,
Tamás Kovács
,
Péter Revisnyei
,
Alija Pasic
,
Ádám Szilas
,
Tim Gabbett
, and
Gábor Pavlik

Abstract

Objective

Creatine kinase (CK) is widely used as a monitoring tool to make inferences on fatigue and readiness in elite soccer. Previous studies have examined the relationship between CK and GPS parameters, however these metrics may not accurately describe the players' load during soccer-specific movements. Football Movement Profile (FMP) monitoring is a viable option for such purposes, providing solely inertial sensor-based data and categorizing movements according to intensity (very low, low, medium, high) and movement type (running-linear locomotive, dynamic – change of direction or speed).

Methods

We investigated the relationship between the FMP distribution of youth (U16–U21) national team soccer players and the absolute day-to-day change in CK. We applied Spearman's correlations, principal component analysis and K-means clustering to classify players' CK responses according to their specific FMP.

Results

Moderate to large negative associations were found between very low intensity FMP parameters and CK change (r = −0.43 ± 0.12) while large positive associations were identified between CK change and other FMP metrics (r = 0.62 ± 0.12). Best fitting clustering methods were used to group players depending on their CK sensitivity to FMP values. Principal component analysis explained 83.0% of the variation with a Silhouette score of 0.61 for the 4 clusters.

Conclusions

Our results suggest that soccer players can be clustered based on the relationship between FMP measures and the CK change. These findings can help to plan soccer training or recovery sessions according to the desired load on skeletal muscle, as FMP monitoring might bridge the limitations of GPS telemetry.

Restricted access

Az iskolai stressz, az adaptív és maladaptív megküzdés, valamint az iskolai kötődés összefüggései serdülő mintán

The relationships between school stress, adaptive and maladaptive coping and school attachment in an adolescent sample

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Ágnes Juhász
,
Boglárka Ardai
,
Lilla Nagy
,
Noémi Balázs
, and
Réka Szigeti

Háttér és célkitűzések

Kutatásunkban 10 és 14 év közötti serdülők körében vizsgáltuk 473 fős mintán a megküzdő stratégiák ismeretét, az adaptív stratégiák védő szerepét az átélt stresszel szemben, valamint az átélt stressz és depresszió összefüggéseit az iskolával kapcsolatos attitűdjeikkel. Témánk indokoltságát a serdülőkorban átélt nagyobb mértékű stressz, valamint az adaptív megküzdési stratégiáknak a stressz negatív hatásaival szembeni potenciális védő szerepe adja.

Módszer

Kvantitatív és kvalitatív módszereket is használtunk két különböző időpontban. A kamaszoknál felmértük az általuk átélt stresszt, illetve a depressziót, továbbá a szubjektív egészségi panaszaikat és az iskolai kötődésüket. A megküzdő stratégiák ismeretét nyílt végű kérdéssel, majd a válaszok tartalomelemzésével kutattuk. Az összefüggéseket korrelációs és lineáris regressziós elemzéssel vizsgáltuk.

Eredmények

Az iskolai stressz összefüggést mutatott a depresszióval és az észlelt tanári támogatással. Az iskolai kötődést a vizsgált változók közül egyedül a tanári támogatás magyarázta. Az iskolai stressz szignifikáns negatív kapcsolatban volt az iskolai kötődéssel keresztmetszeti és hosszmetszeti elrendezésben is. Mintánkban a leginkább ismert stresszkezelési technikák a fizikai aktivitás, a verbalitás/sírás/kiabálás, a fizikai pihenés/feltöltődés és a digitális világ technikáinak használata voltak, néhány vizsgálati személy az instrukció ellenére maladaptív stratégiákat is említett. A maladaptív stratégiák igénybevétele főként a fizikai aktivitással, a verbalitás/sírás/kiabálás használatával, illetve a digitális világ technikáinak igénybevételével mutatott együtt járást. Az adaptív stresszlevezető technikák mennyisége gyenge pozitív korrelációt mutatott a stresszel.

Következtetések

A tanároktól kapott támogatásnak kiemelten fontos szerepe lehet a serdülők által átélt stressz mértékének csökkentésében, illetve ezen keresztül a depressziójuk megelőzésében.

Background and aims

We investigated a sample of 473 adolescents aged 10–14 their knowledge about coping strategies, the protective role of adaptive coping against perceived stress and the relationship between perceived stress and depression of the adolescents with their attitudes to school. The importance of our topic comes from the fact that adolescents perceive higher stress levels, and from the adaptive coping strategies' potentially protective role against the negative effects of stress.

Method

We applied quantitative and qualitative methods at two different points in time. We measured the adolescents' perceived stress, depression, subjective health complaints and their school attachment. We investigated the knowledge about coping strategies using open-ended questions and content analysis. The relationships between variables were analysed using correlation and linear regression analysis.

Results

School stress was related to depression and the perceived support from teachers. The variance of school attachment was only explained by support from teachers. School stress was in a significant negative relationship with school attachment in both cross-sectional and longitudinal settings. The most known stress management techniques in our sample were: physical activity, verbalization/crying/shouting, physical relaxation, and utilization of the techniques of the digital word. A few participants mentioned maladaptive strategies as well despite the instruction. Utilization of the maladaptive strategies correlated mostly with physical activity, using verbalization/crying/shouting and the utilization of the techniques of the digital word. The amount of adaptive stress management techniques had a weak positive correlation with stress.

Conclusion

Support from teachers might have an outstandingly important role in decreasing the level of perceived stress of adolescents and in preventing their depression.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Arash Abednezhad
,
Bita Bakhshi
,
Nastaran Asghari Moghadam
,
Nima Faraji
,
Elahe Derakhshan-Nezhad
, and
Hajar Mohammadi Barzelighi

Abstract

Infections caused by multidrug resistant (MDR) Pseudomonas aeruginosa isolates in burn patients restrict therapeutic strategies. The current study aimed to analyze antibiotic resistance genes and multilocus sequence typing (MLST) of P. aeruginosa strains isolated from burn patients in Shahid Motahari hospital in Tehran, Iran.

Altogether 63 P. aeruginosa isolates were characterized in this study. Antibiotic susceptibility testing was performed by disc diffusion method. PCR was performed to determine the frequency of resistance genes. The expression rates of mexB, mexY genes were evaluated by Real-Time PCR. Genotyping of isolates was performed by MLST analysis. All isolates were MDR in this study. The highest resistance was detected against gentamicin, tobramycin, and cefoxitin (100%), while all isolates were susceptible to colistin. Altogether 14 resistance profiles were determined, and profile 1 included more than 50% of the isolates with the highest resistance. In this study bla ampC, bla VIM-2, bla OXA-10, and aac(6′)-Ib resistance genes were detected in all isolates. The expression levels of mexB and mexY genes were upregulated in 66.6 and 88.8% of MDR isolates, respectively. Overexpression of both genes was detected in 55.5% of the isolates.

MLST analysis revealed five sequence types (STs), including ST235, ST664, ST532, ST2637, and ST230, which showed a significant relationship with antibiotic resistance profiles. The present study indicates an increase in antibiotic resistance against different antibiotic families among P. aeruginosa isolates. We describe the circulation of globally distributed STs among hospitalized patients, and we report ST235 as the most common MDR clone in our study.

Restricted access

Roma – nem roma interetnikus párkapcsolatok és identitás

Roma–non-Roma interethnic relationships and identity

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Cinderella Komolafe
,
Georgina Csordás
, and
Beáta Dávid

Háttér és célkitűzések

A roma – nem roma interetnikus párkapcsolatok, házasságok száma egyre növekszik Magyarországon. Bár az interetnikus párkapcsolatok kapcsolatba hozhatóak a romák társadalmi integrációjával, eddig mégis kevés kutatás fókuszált vizsgálatukra. Kutatásunk fókuszában az etnikai identitás, valamint a roma identitásstratégiák álltak, különböző roma alcsoportok (beás, oláh, romungró) bevonásával. Arra kerestük a választ, hogy ezen konstruktumok milyen kapcsolatban állnak azzal, hogy a válaszadóknak volt-e valaha életében nem roma párja.

Módszer

Kérdőíves, kvantitatív, keresztmetszeti, feltáró kutatásunkban a roma – nem roma interetnikus párkapcsolatokat az etnikai identitás (MEIM skála), roma identitásstratégia (szeparált, integrált, asszimilált) és a roma alcsoporthoz (oláh, beás, romungró) való tartozás szempontjából vizsgáltuk egy 533 fős magyarországi roma mintán.

Eredmények

Vizsgálatunkban míg az etnikai identitás nem mutatott összefüggést azzal, hogy a válaszadóknak volt-e nem roma párja életükben, addig a roma identitásstratégia igen. Akik jobban a többségi csoporthoz tartozónak vallották magukat, nagyobb arányban választottak nem roma párt. Míg, akik büszkén vallották, hogy roma származásúak, inkább választottak roma párt életük során. Az iskolai végzettség a roma identitásstratégiával és a pár származásával is összefüggött.

Következtetések

Az, hogy az etnikai identitásban nem mutatkozott meg különbség a párok származása szerint, a roma identitásstratégiában pedig igen, arra utalhat, hogy a párválasztás ez esetben jobban szól a többség és a kisebbség viszonyáról és annak benső reprezentációjáról, mint arról, hogy a kisebbségi csoportba tartozó egyén hogyan gondolkozik és cselekszik etnikai csoportjával kapcsolatban.

Background and aims

The number of Roma–non-Roma interethnic relationships and marriages has been increasing in Hungary. Although these interethnic relationships can be related to the social integration of the Roma people, still little research has been focused on the study of this so far. The focus of our research was ethnic identity and Roma identity strategies, by involving different Roma subgroups (Beas, Oláh, Romungro). We intended to find the answer to how these constructs relate to whether the respondents have ever had a non-Roma partner in their lives.

Methods

In our questionnaire-based, quantitative, cross-sectional, exploratory research with 533 Roma respondents in Hungary, we examined Roma–non-Roma interethnic relations in terms of ethnic identity (MEIM scale), Roma identity strategy (separated, integrated, assimilated) and belonging to a Roma subgroup (Oláh, Beas, Romungro).

Results

In our study, while ethnic identity did not correlate with whether respondents had a non-Roma partner in their lives or not, the Roma identity strategy did. Those who claimed to belong to the majority of society were more likely to choose a non-Roma partner. While those who proudly professed to belong to the Roma community preferred to choose a Roma partner in their life. Level of education showed interrelation with the Roma identity strategy and the ethnicity of the partner.

Conclusions

The fact that there was no difference in ethnic identity according to the origin of the partner, however, the Roma identity strategy is in connection with the partner choice, may indicate that the partner choice in this case is more about the relationship between the majority and the minority and its internal representation, than how an individual of a minority behaves and thinks about his or her ethnic group.

Open access

Colorectalis adenocarcinoma implantációs áttéte végbélsipolyban

Implantation metastasis of colorectal adenocarcinoma in an anal fistula

Orvosi Hetilap
Authors:
Gábor Barcsák
,
Anna Szilágyi
,
Róbert Jaskó
,
Mikolt Szigeti
, and
Áron Altorjay

Esetbemutatásunkban a colorectalis adenocarcinoma áttétképzésének egy ritka formáját, tumorsejtek intraluminalis szóródása és implantációja révén kialakuló metasztázisát ismertetjük. 43 éves férfi betegünk anamnézisében periproctalis tályog miatt más intézetben feltárás, majd a tályog helyén kialakult analis sipoly miatt fistulotomia szerepelt. Néhány hónappal később a műtéti területen vérzékeny szövetszaporulat jelent meg, a szövettan adenocarcinomát igazolt. Az elvégzett kolonoszkópia során a colon sigmoideum területén szűkítő szövetszaporulatot találtak. Laparoszkópos rectosigmoidealis reszekciót és per anum tumorexcisiót végeztünk. A részletes szövettani feldolgozás az eltávolított bélszakaszban, illetve a per anum kimetszésben mucinosus adenocarcinomát igazolt. Esetünkben az analis sipoly helyén kialakult szinkrón tumor hátterében implantációs mechanizmus valószínűsíthető. Az ilyen implantációs metasztázis irodalmi ritkaságnak számít, csupán néhány eset közlése történt meg ez idáig a nemzetközi irodalomban. Magyarországról közölt hasonló esetről nincs tudomásunk. Orv Hetil. 2023; 164(3): 110–113.

Open access

A cukorbetegség szövődményeinek összefüggése a depressziós és szorongásos tünetekkel

The association between diabetes complications and symptoms of depression and anxiety

Orvosi Hetilap
Authors:
Csenge Hargittay
,
Krisztián Vörös
,
Ajándék Eőry
,
Bernadett Márkus
,
Georgina Szabó
,
Zoltán Rihmer
,
Xénia Gonda
, and
Péter Torzsa

Bevezetés: A diabetes és a depresszió együttes fennállása esetén a kétirányú kapcsolatból adódóan jelentős a betegségteher. A depresszióval szövődött cukorbetegség esetén nagyobb arányban fordulnak elő komplikációk. Bár a szövődmények életminőséget rontó hatása jól ismert, depressziós tüneteket fokozó hatásuk vitatott. Célkitűzés: Keresztmetszeti vizsgálatunkat háziorvosi praxisokban, 2-es típusú cukorbetegek körében végeztük, és arra kerestünk választ, hogy van-e összefüggés a diabetes szövődményei és a depressziós, illetve szorongásos tünetek fennállása között. Módszer: Felvettük a szociodemográfiai, antropometriai és anamnesztikus adatokat, rögzítettük a laborparamétereket. A depressziós tünetegyüttes becslésére a 21 kérdéses Beck Depresszió Kérdőívet (BDI), a szorongás súlyosságának meghatározására a Hamilton Szorongás Skálát (HAM-A) alkalmaztuk. Az adatrögzítést 2018. szeptember és 2020. február között végeztük. Eredmények: A vizsgálatban 338 beteg vett részt, az átlagéletkor 63,98 ± 11,51 év (± SD) volt, 61,2%-uk volt nő. Szignifikáns összefüggést találtunk a szövődmények jelenléte és a magasabb életkor, a kevesebb fizikai aktivitás, a magasabb testtömegindex, az inzulinterápia, az emelkedett HbA1c-érték, a rosszabb vesefunkciós paraméterek, a súlyosabb depressziós és szorongásos tünetek között. Többváltozós analízissel a BDI- és a HAM-A-pontszám független meghatározójának egyes demográfiai jellemzők mellett (női nem, alacsonyabb végzettség, fővároson kívüli lakóhely) a szövődmények fennállása bizonyult. Következtetés: Vizsgálatunk alapján szövődmények jelenléte esetén gyakoribbak és súlyosabbak a depressziós és a szorongásos tünetek. A hangulatzavaroknak a cukorbetegek körében javasolt szűrése és kezelése különösen szövődmények fennállása esetén indokolt. Orv Hetil. 2023; 164(3): 79–87.

Open access

Férfi fizikai dolgozók testösszetételének jellemzői: középpontban az életkor

Body compositions characteristic in male manual workers: age as a central factor

Orvosi Hetilap
Authors:
Zsolt Szakály
,
Zsófia Pápai
,
Zsuzsanna Liszkai
,
József Bognár
, and
Csaba András Dézsi

Bevezetés: A hazai morbiditási és mortalitási statisztikák szerint a megbetegedési struktúrában átrendeződés mutatkozik. Napjainkra azok a betegségek lettek egyre gyakoribbak, amelyek kialakulásában az életmód szerepe jelentős. Ezért az egészségkockázati tényezők detektálása a különböző életkori, nemi és egyéb csoportok mentén kiemelt feladat. Célkitűzés: A kutatás célja férfi fizikai dolgozók egészségi állapottal összefüggő antropometriai változóinak életkori csoportok szerinti bemutatása és a kritikus életkori szakaszok kijelölése. Módszer: Vizsgálatunkba önkéntes alapon férfi fizikai dolgozókat vontunk be (n = 179 fő). A testösszetételt Inbody 720 eszközzel vizsgáltuk. A mért és a számított jellemzők közül a testtömegindexet, a relatív izom- és zsírtömeget, a derék-csípő arányt és a zsigeri zsírt vontuk be. A vizsgált változók korfüggését lineáris regressziós analízissel, a változók közötti kapcsolatot korrelációs együtthatóval jellemeztük. Eredmények: Az antropometriai változók jelentős része nem az egészséges tartományon belül helyezkedik el. A változók mindegyikénél kimutatható a korfüggés, kritikusnak mondható életkort vagy életkori szakaszt azonban nem tudtunk kijelölni. Az alkalmazott antropometriai módszerek kapcsolata szignifikáns. Megbeszélés: A férfi fizikai dolgozók között az életkortól függetlenül nagy számban detektálhatók olyanok, akiknek a testösszetétele egyértelmű egészségi kockázatot jelent. Következtetés: A kockázat csökkentése érdekében komplex munkahelyi egészségfejlesztő programok indítása szükséges. A megvalósítás során minden korosztálynál fontos szempont az aktív és egészségtudatos életmód kialakítása. Orv Hetil. 2023; 164(3): 96–103.

Open access
Orvosi Hetilap
Authors:
Zita Sükösd
,
Péter Fancsovits
,
Zsófia Gács
,
Zoltán Jenővári
, and
Dániel Erdélyi

A gyermek onkohematológiai ellátás fejlődésével, a javuló gyógyulási eredményekkel előtérbe kerültek a betegek hosszú távú életminőségében szerepet játszó tényezők. Bizonyos, az onkohematológiában használt kezelések gonadotoxikus hatásúak, károsíthatják a fertilitást, emiatt nemzetközi szinten a termékenységmegőrző eljárások egyre nagyobb teret hódítanak. Magyarországon ezek az eljárások gyermekek számára jelenleg csak részben érhetők el. Az egyik ilyen fontos termékenységmegőrző eljárás a petefészekszövet-fagyasztás és az ezt követő autotranszplantáció. Közleményünkben bemutatjuk a Semmelweis Egyetem II. Gyermekgyógyászati Klinikája, valamint Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikája közti együttműködés keretében történt petefészekszövet-fagyasztást, mely az első prepubertáskorban alkalmazott hazai eset. A II. Gyermekgyógyászati Klinikán recidív lymphomatoid granulomatosis miatt kezelt, csontvelő-transzplantációra felterjesztett gyermek a kezelése során tervezetten olyan kemoterápiás kondicionáló kezelésben részesül, mely magas kockázattal petefészek-elégtelenséghez, következményes meddőséghez vezethet. Emiatt a család kérését figyelembe véve, a gonadotoxikus kezelést megelőzően, az onkoteam és a szakmai grémium a termékenység megőrzése céljából történő petefészekszövet-fagyasztás (ovarium-krioprezerváció) mellett döntött. A szükséges engedélyek birtokában 2021 decemberében a Gyermekgyógyászati Klinikán a gyermek jobb oldali petefészkét laparoszkópos úton eltávolítottuk, és a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Asszisztált Reprodukciós Osztályára szállítottuk, ahol előkészítést követően a szövetmintákat mélyfagyasztottuk hosszú távú tárolás és későbbi autotranszplantáció céljából. Az onkohematológia fejlődésével növekszik az igény a fertilitásmegőrző eljárások iránt. Ezek egy része Magyarországon a felnőtt lakosság számára elérhető, de gyermekkorú betegeknél ilyen beavatkozásokra rutinszerűen még nincs lehetőség. A cikkben bemutatott, egyedi engedélyeztetéssel elvégzett eljárás jelenleg ma Magyarországon gyermekek esetében úttörőnek számít. A szerzők célja a jövőben egy olyan onkofertilitási hálózat létrehozása, mely a későbbiekben alapul szolgálhat a hasonló esetek minél gördülékenyebb ellátásához. Orv Hetil. 2023; 164(3): 104–109.

Open access

A védőnők szerepe a gyermekkori látásproblémák felismerésében

The impact of district nurses in screening visual impairments

Orvosi Hetilap
Authors:
Amarilla Barcsay-Veres
,
Anna Szamosi
,
Mária Bausz
, and
Zoltán Zsolt Nagy

Bevezetés: A 0–18 éves korosztály testi-lelki egészsége meghatározó a társadalom egészére nézve. A zavartalan látásfejlődés biztosítása a szülő, a gyermek, a pedagógus, a védőnő és az orvos együttes feladata. Fontos láncszem a védőnő a családok és az orvosi ellátás között, mert elsőként észlelhet olyan látószervi eltérést, amelyet majd a gyermekgyógyász, a szemész vagy a neurológus kezelhet. A csapatmunka nyertese szintén egy közösség, mert a látás megőrzésén túl esélyt kap a gyermek a megfelelően támogatott testi és szellemi fejlődésre is. Célkitűzés: Felmérni, hogy napjainkban a védőnők milyen szemészeti elváltozások kiszűrésére végzik a látásvizsgálatokat, és milyen eszközök állnak ehhez rendelkezésükre. A tanácsadó munkát kiegészítik-e oktatóvideókkal, illetve nyitottak-e továbbképzésen való részvételre. Módszer: Anonim, önkéntes, online kérdőívek segítségével gyakorló védőnőket kérdeztünk, milyen eltérésekre fókuszálnak, milyen módszereket használnak. Adatokat gyűjtöttünk arról, hogy beépültek-e a betegtájékoztató oktatóvideók ajánlásai a védőnők ellátási fegyvertárába, illetve milyen támogatást tartanának előnyösnek a szemészeti szakma részéről. Eredmények: Az eredmények szerint a látószervi szűrővizsgálatok csecsemőkorban a kancsalság, míg iskoláskorban a fénytörési hibák felismerését célozzák. Általában sztereotesztek és olvasótáblák rendelkezésre állnak, de pupillalámpák kevésbé. Az oktatóvideókat kevesen használják, de jelentős érdeklődés mutatkozik posztgraduális szemészeti továbbképzés iránt. Következtetés: A megkérdezett védőnők látásszűrő tevékenysége nagy vonalakban tükrözi a legutóbbi szakmai ajánlásokat, de több területen vannak bizonytalanságok. A védőnői felmérés alapján szabadon választható, jelenléti és online oktatási anyagot állítottunk össze a védőnők posztgraduális képzésére, mely pontszerző továbbképzésként nyilvántartásba került. Orv Hetil. 2023; 164(3): 88–95.

Open access

Abstract

Using the Design of Experiments methodology (Response-Surface Methodology and Derringer's Desirability Function), a simple, fast and robust RP-HPLC method was developed for the analysis of enrofloxacin (EFC), its impurity A (fluoroquinolonic acid, FQ) and impurity B (ciprofloxacin, CPX). Gradient elution of samples was performed on a Zorbax Eclipse XDB C18 column (150 × 4.6 mm, 3.5 μm) with a mobile phase consisting of 32 mM phosphate buffer pH 3.5 – methanol (0 min-19.6% methanol; 15.5 min-19.6% methanol; 29.5 min-80% methanol; 30 min-19.6% methanol; 35 min-19.6% methanol), delivered at a flow rate of 1.5 mL min−1, wavelength of detection 278 nm (for EFX and CFX) and 265 nm for FQ. A good linear response was achieved in the range 15–35 μg mL−1 (EFX) and LOQ-150% for impurities (CFX and FQ). Other validation parameters were also tested: precision, accuracy, sensitivity and robustness. The developed method was shown to be simple, practical and suitable for the analysis of EFC and its impurities (CPX, FQ) in veterinary drugs.

Open access

Abstract

The need to decrease energy use represents a challenge particularly in developing countries, including Kosovo, considering the unsustainable, insufficient, and inconsistent energy supply. This contribution presents a simplified yet comprehensive approach to evaluate the energy performance improvement potential of three selected multi-family residential buildings using building energy models generated from calibrated and simplified input parameters. To this end, alternative retrofit measures were tested via a simulation-based parametric study. The energy benefit of each retrofit alternative was estimated and analyzed. Results are expected to provide valuable information towards outlining design guidelines for energy-efficient residential buildings in Kosovo.

Restricted access

Abstract

The research project Chapters from the History of 20 th Century Hungarian Operetta: The Operetta Art of Ákos Buttykay has as its subject the operetta art of Ákos Buttykay (1871–1935), who was unjustly disqualified from the operetta canon. The subject is highly topical and necessary since the reconstruction of the history of 20th-century Hungarian operetta has been complicated by the fact that, with the exception of a few popular and well-known operetta composers – including Pál Ábrahám (Paul Abraham), Imre Kálmán (Emmerich Kálmán) and Ferenc Lehár (Franz Lehár) – the oeuvre and biography of the composers who were instrumental in the development of the Hungarian operetta style have yet to be reviewed. This shortcoming became evident to me during my research into the history of 20th century Hungarian operetta and the reconstruction of Buttykay's career and operetta works – using archival sources and contemporary press sources – is the first step towards filling this gap. I chose Buttykay mainly on the basis of my preliminary research and findings, as a composer who had written dozens of operettas and whose name was associated with the most successful operettas of the Hungarian musical stages in the first half of the 20th century.

Open access

Abstract

Background

Psilocybin-assisted psychotherapy has demonstrated significant promise as a treatment for depression, anxiety, and existential distress associated with serious medical illness and has generally been employed on an individual basis, which presents challenges for scaling and resource availability. There are also compelling theoretical reasons to suggest that group-based formats-if utilized in a thoughtful fashion-might offer unique or enhanced therapeutic benefits for certain conditions or populations. The HOPE trial is an IRB-approved open-label feasibility and safety pilot study of psilocybin enhanced group therapy in patients with a DSM-5 depressive disorder associated with a cancer diagnosis completed at the Huntsman Cancer Institute (HCI) in Salt Lake City, Utah (HOPE: A Pilot Study of Psilocybin Enhanced Group Psychotherapy in Patients with Cancer). We report here qualitative survey-based data, impressions, and suggestions for group-based psychedelic-assisted therapy interventions based on our observations to inform future studies.

Methods

Patients with a DSM-5 depressive disorder with an underlying cancer diagnosis were recruited from HCI by referral from oncology providers, palliative care, and social work. Following screening and consenting, 4-6 participants per cohort (with three total cohorts) were enrolled in a protocol involving 3 120 min group preparatory sessions, a single high-dose (25 mg) group psilocybin session, and 3 subsequent group integration sessions. Primary clinical outcomes are still in process of data collection and analysis. Qualitative data was gathered from patient written reports and a survey administered at 2 weeks post intervention. Qualitative reports were also gathered from the therapist team at a post-study group process session.

Findings

We report here results from a qualitative survey of participant experiences with group format study design, as well as impressions and guidelines for group format and group psychotherapeutic process to inform other studies pursuing group-based interventions in psychedelic therapy. Suggestions are provided for protocol design, screening processes, space considerations, therapist team structure, group process, music, timeline, as well as potential issues and challenges.

Open access

Abstract

A fundamental segment of contemporary Hungarian prose literature has attempted to represent and textually portray the change in political regimes which took place in 1989. The dictatorship, the totalitarian system and the subsequent transition period proved to be excellent raw material; resulting in a very different kind of prose which, when compared to previous representations of Transylvania, elicits attention on the one hand by being distinctly separate from the assumption of an ideological role, and on the other hand by creating the given linguistic and fictional space through continuous transition(s), (inter-ethnic) in-betweenness and the relevance of otherness.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Humam Kareem Jalghaf
,
Ali Habeeb Askar
,
Hazim Albedran
,
Endre Kovács
, and
Károly Jármai

Abstract

The paper compares different metaheuristics for using heat exchangers as a benchmark to estimate the best design parameter values using optimization efficient algorithms. Many MATLAB algorithms are used in this study. Also, an engineering equation solver, which is commercial software, is used to solve the issue. The design calculates three variables, which are the length, and inner and outer pipe diameter of the heat exchanger. The results showed that the best algorithms are particle swarm optimization, and when using this algorithm, the optimal design of the double pipe heat exchanger is as follows: the pipe length is 5.6734·10−1 m, the pipe inner diameter is 8.0203·10−3 m, and the pipe outer diameter is 2.2439·10−2 m.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Hedayat Bozorgi Mohajer
,
Himen Salimizand
,
Dahieh Gharanizadeh
,
Afra Hossainpanahi
, and
Rashid Ramazanzadeh

Abstract

The aim of this study was to determine the frequency of carbapenem resistant Klebsiella pneumoniae (CRKP) sequence types (STs) in Iran. Samples were collected from three university hospitals in Sanandaj, Iran, from December 2016 to March 2018. Antibiotic susceptibility testing, phenotypic and genotypic detection of carbapenemases were performed. Common K. pneumoniae capsular types were sought for all isolates. The genetic relatedness of isolates was investigated by multilocus sequence typing (MLST). Plasmids were detected by PCR-based Replicon Typing (PBRT). During the study, 67 K. pneumoniae isolates were identified. Of which, 18 (26.9%) isolates were detected as carbapenem-resistant. The most effective antibacterial agent was tigecycline (97%, 65 isolates) followed by imipenem and ertapenem (73.13%, 49 isolates). PCR showed that 13 isolates (19.4%) had bla NDM-1 gene and 5 (7.5%) harbored bla OXA-48. Examination of common capsular types showed that 2 isolates had K2 and 2 others had K54. REP-PCR revealed 10 clones and 11 singleton strains. MLST analysis of CRKP found ST15 as the most common type (13 isolates, 72.2%), but other STs were also detected namely, ST19, ST117, ST1390, and ST1594. ColE1 and IncL/M plasmids were the carriers of bla NDM-1 and bla OXA-48, respectively. The results showed that CRKP spread in our health centers. Our results, therefore, indicate a worrying trend of resistance to carbapenems in K. pneumoniae.

Restricted access

Abstract

Background and aims

Previous research has proposed that microdosing, i.e., the repeated use of sub-threshold doses of serotonergic hallucinogens, has an impact on mood by increasing emotional awareness. We propose that increased emotional awareness could translate into higher emodiversity, a balanced experience of emotions in which emotions are experienced with more similarity in intensity and duration. We examine the effect of microdosing, the day after, as well as the cumulative effect of microdosing on overall, positive and negative emodiversity.

Methods

We use data collected over a period of 28 days sampled between February to June 2020 from 18 users that already had an active practice of microdosing at the start of the data collection. We assessed emotional states using ESM methods, i.e., signal-contingent sampling with triggers sent 5 times a day. The working dataset has a number of 224 observations days. We used mixed effects models to test our hypotheses.

Results

When taking into account the level of average affect, we found that during microdosing days positive and overall emodiversity were significantly lower. No evidence was found for a mediating role of the level of average affect. Higher cumulative instances of microdosing were not related to any of the emodiversity indexes. Participants experienced more “awe, wonder, or amazement”, “ashamed, humiliated, or disgraced” as well as less “joyful, glad, or happy” emotions during microdosing days.

Conclusion

A microdosing practice may increase the centrality of certain emotions on microdosing days, resulting in a decrease in emotional diversity.

Open access

Abstract

A rapid, stability indicating reverse phase liquid chromatographic method was developed for the determination of purity of Felodipine in active pharmaceutical substance form in the presence of its impurity and its degradation products. To develop the method which is also compatible to liquid chromatographic mass spectroscopic technique. The developed method is also used to determine the assay of Felodipine in bulk drug form. The drug is subjected to various stress conditions like acidic, basic, oxidation, UV light and thermal conditions. Considerable degradation was observed during base hydrolysis. Two degradation products were identified. The Waters Acquity UPLC BEH C18, 2.1 × 100 mm, 1.7 µm Column was used to achieve chromatographic separation. The gradient conditions, diluent and injection volume were optimized to achieve the acceptable resolution between impurities and its degradation products from Felodipine and to get good peak shapes. The masses were determined for main compound and its identified degradation products. Further, the characterization studies for main compound and its degradation products were performed using LCMSMS Q-TOF.

Open access

Abstract

This paper is to analyze the 2007 reform of the higher education system in Portugal (RJIES), which ambitioned fundamental changes in the governance of universities, the option given to higher education institutions (HEIs) to be transformed into public foundations being only one element of the reform. Based on desk research, the key elements of the reform, the process of designing and introducing it and an assessment of its impact are presented. We may conclude that the governance reform has led to more effective management of universities regardless of their legal status, but the new, foundation form has not fulfilled the expectations regarding the more autonomous and flexible operation of the transformed HEIs, due, to a large extent, to the financial restrictions brought about by the global crisis.

Open access

Weltuntergang und Doppelmonarchie •

Politische Dimensionen des Katastrophendiskurses in Kometenromanen von Maurus Jókai (1874) bis Hannes Stein (2013)

Hungarian Studies
Author:
Endre Hárs

Abstract

The study mediates between two literary thematic fields: the discourse on disasters, with special attention to the comet theme, and the literature about the future or the collapse of the Austro-Hungarian Monarchy. In this context, we ask about the political issue of the comet material or motif. The topic will be explained using the works of Camille Flammarion, Vincenz Chiavacci, Karl Kraus, Hannes Stein and Maurus Jókai as examples.

Open access
European Journal of Microbiology and Immunology
Authors:
Fadime Ersoy Dursun
,
Yasemin Çağ
,
Ender İğneci
,
Burcu Işık Gören
,
Ferhat Arslan
,
Tülin Akarsu Ayazoğlu
,
Ferruh Kemal İşman
, and
Mustafa Haluk Vahaboğlu

Abstract

Introduction

The presentation of the course of COVID-19-related T-cell responses in the first week of the disease may be a more specific period for adaptive immune response assessment. This study aimed to clarify the relationship between changes in peripheral blood lymphocyte counts and death in patients with COVID-19 pneumonia.

Methods

Thirty-three patients (14 females and 19 males) admitted for severe and desaturated COVID-19 pneumonia confirmed by polymerase chain reaction were included. Lymphocyte subsets and CD4+/CD8+ and CD16+/CD56+ rates were measured using flow cytometry from peripheral blood at admission and on the day of death or hospital discharge.

Results

Twenty-eight patients survived and five died. On the day of admission, the CD4+ cell count was significantly higher and the saturation of O2 was significantly lower in the deceased patients compared to the survivors (P < 0.05). The CD16+/CD56+ rate was significantly lower on the day of death in the deceased patients than in discharge day for the survivors (P = 0.013).

Conclusion

CD4+ lymphocyte percentages and O2 saturation in samples taken on the day of admission to the hospital and CD16+/CD56+ ratios taken at the time of discharge from the hospital were found to be associated with the mortality in patients with severe COVID-19.

Open access

Proper names have always played a significant role in the history of language and culture of any nation. Besides, research on personal names in different epochs and in local regions are important both for history and onomastics. Surnames could reflect the history of a nation almost in every country because they are passed on from one generation to the next. Surnames are particularly interesting for studying traditions and they are strictly connected to the social and historical background in the analyzed region. The study of surnames can also be of benefit to other areas of onomastics such as toponomastics and socio-onomastics.

Although the topic of surnames has been exploited in many countries and languages for a long period, there are still some new aspects that can be presented on this topic. This research examines the surnames in the mass media in the Odesa Region. Historically, the Odesa region was multicultural that is why we came across with both Slavic and non-Slavic surnames but the object of this investigation is Slavic surnames. The analyzed mass-media texts are drawn from the 19th-century newspapers Odessa Vestnik and Odessa Advertisement Sheet. About 2,000 surnames were taken for the analysis from announcements and advertisements in these newspapers. The study of the surnames has concentrated on the names of all levels of the society. The purpose of the paper is to make the typology of the surnames and present the quantity of surnames in each group. Some historical events that impact the name-giving process are mentioned and social factors which influence the name-giving process are described.

The study has revealed that 19th-century surnames were created from anthroponyms, toponyms, ethnonyms, and appellatives. The last group contains occupational surnames, surnames with the semantics of fauna and flora as well as surnames derived from other concrete or abstract nouns. An additional complicating factor was that it was not always easy to interpret and identify the origin of some surnames. The results of this paper indicated that analyzed surnames from the 19th century in this region are part of culture. The surnames derived from appellatives represent a significant part of the studied surnames (56%), among them there are occupational surnames (13%); surnames with the semantics of flora and fauna (23%) as well as surnames having other concrete or abstract meanings (20%). Personal names make up 29%, toponyms are of 11%, and the least frequent category is surnames derived from ethnonyms (4%).

From the perspective of further research, it would be interesting to compare the received results with the typology of the modern surnames in the same region.

Restricted access

Abstract

Virtual exchange practices have been developed at universities for several years; however, the academic importance of VE has grown during the COVID-19 pandemic (Garcés & O'Dowd, 2020; Oswal, Palmer & Koris, 2021). As a result of the restrictions concerning physical mobility, VE has become a ‘first aid kit’ (Reiffenrath, de Louw & Haug, 2020) to continue students' international cooperation. However, at present, there is little research about the nature of students' VE practices during the pandemic COVID-19, particularly in relation to the functions of VE. Thus, the purpose of this study is to understand the characteristics of the special VE actions undertaken during the COVID-19 pandemic and to map out the educational functions and their prevalence through focus group interviews involving students who study at five different universities in Europe.

The article introduces the term ‘emergency-mode’ VE programmes that combine activities of traditional VEs with tailor-made solutions to accommodate the challenges posed by the pandemic. The analysis shows new directions of VE in terms of its educational functions, identifying 1) developmental, 2) social, 3) instrumental, 4) emancipatory, 5) self-reflectional, 6) motivational, as well as 7) occupational functions. The article also presents the prevalence of these functions in the specific learning environments created due to the COVID-19 pandemic.

Open access

O Bojničićevoj Gramatici madžarskoga jezika iz drugoga kuta: uzroci i narav mijena izdanja gramatike na razmeđu dvaju stoljeća

On Bojničić’s Hungarian Grammar from Another Angle: The Causes and Nature of Changes in its Editions at the Turn of the 20th Century

Studia Slavica
Authors:
Jadranka Mlikota
and
Rene Čipanj Banja

U sjeni Bojničićeva rada, obilježenoga iznimnim prinosom hrvatskoj kulturnoj povijesti i pomoćnim povijesnim znanostima, ostala je Gramatika madžarskoga jezika (1888., 1896., 1905., 1912.) koja je na razmeđu dvaju stoljeća, u vrijeme smjene filoloških škola (zagrebačke školom hrvatskih vukovaca), doživjela nekoliko izmijenjenih izdanja. Gramatiku je – točnije njezino prvo izdanje – kao udžbenik odobrio Odjel za bogoštovlje i nastavu Kr. ugarskoga ministarstva, potom ju nagradio 1889., a naposljetku je ipak negativno ocijenjena, i to u službenom glasilu istoga Odjela koji ju je i nagradio, u Nastavnom vjesniku, a gotovo jednako ocijenit će ju i neki mađarski izvori početkom 20. stoljeća.

Pritom je riječ o kritikama koje su se mahom odnosile na (hrvatski) metajezik gramatike, donošenje netočnih pravila te na njezino, po sudu određenih kritičara, nesustavno oblikovanje, a samom se Bojničiću zamjerala nedostatna filološka naobrazba. Upravo ju stoga ti kritičari između ostaloga opisuju kao priručnik neprikladan za nastavnu uporabu. Od navedenih četiriju izdanja gramatike – iako konzultirani hrvatski i mađarski izvori ustvari ne donose nedvosmislen podatak o tome koliko je točno izdanja gramatika doživjela – spomenutoj je filološkoj ocjeni također podlegnulo samo prvo, a autor je poneke ispravke uklopio u kasnija izdanja svoga gramatičkoga priručnika.

U ovom se radu uspoređuju četiri izdanja Bojničićeve gramatike, utvrđuju se jezične, nazivoslovne i leksičke mijene njezina polaznoga (hrvatskog) jezika te se propituje u kojoj su mjeri potaknute objavljenim kritikama te koliki je odraz smjene filoloških škola vidljiv u pojedinim izdanjima. U sklopu tumačenja mijena što ih izdanja gramatike sadrže, posebice se ističu jezične osobitosti svojstvene normi zagrebačke filološke škole, čime se pak nastoji potkrijepiti činjenica kako je riječ o obilježjima koja su prisutna u svim četirima izdanjima gramatike neovisno o vremenu njihova izdavanja te jezično-političkim okolnostima i utjecajima pod kojima su nastala.

U konačnici se nastoji potvrditi (ne)opravdanost negativne recepcije koju je gramatika imala u dijelu filološke javnosti svojega vremena. Drugim riječima nastoji se dati odgovor na pitanje valja li Bojničiću pridružiti epitet autora čiji rad – pa tako ni njegova gramatika – u odgovarajućoj mjeri nije stručno potkovan ili mu pak, bez obzira na njegovu naobrazbu i upućene kritike, valja odati priznanje zbog neospornih prinosa što ih je dao u području hrvatsko-mađarske gramatikografije.

In the shadow of Bojničić’s work marked by exceptional contributions to Croatian cultural history and auxiliary historical sciences remained the Hungarian Grammar (1888, 1896, 1905, 1912), which at the turn of the century, at the time of change of philological schools (Zagreb philological school was supplanted by the school of Croatian Vukovians), saw several modified editions. This grammar book (to be exact, its first edition) was approved as a textbook by the Royal Hungarian Ministry of Worship and Education and awarded by the same institution in 1889. Eventually, the grammar was nevertheless negatively reviewed in Nastavni vjesnik, the official gazette of the same Ministry, which had previously awarded the grammar, and was almost equally evaluated by some Hungarian sources at the beginning of the 20th century.

The criticism mostly concerns the grammar’s metalanguage (Croatian), deriving incorrect rules, and its unsystematic format (according to certain critics), and Bojničić himself was criticized for his deficient philological education. This is exactly the reason why those critics, amongst other things, describe it as a handbook inadequate for school use. Of the four above-mentioned editions of the grammar – although the consulted Croatian and Hungarian sources do not explicitly state exactly how many editions the grammar had – only the first edition received the above-mentioned philological evaluation, and the author made some corrections in the later editions of his grammar book.

This paper compares the four editions of Bojničić’s grammar, identifies linguistic, terminological, and lexical changes in its source language (Croatian), and examines the extent to which they had been motivated by the published criticism and the extent to which the change of philological schools is reflected in individual editions. Within the interpretation of the changes made in the different editions, linguistic features characteristic of the norm of the Zagreb philological school are highlighted, in an attempt to corroborate the fact that these features are present in all four editions of the grammar irrespective of the time of their publication as well as the linguistic-political circumstances and influences under which they came into existence.

Ultimately, the present paper seeks to confirm the (un)justification of the negative reception the grammar had in a part of the philological public of its time. In other words, we seek to answer the question of whether Bojničić is to be given the epithet of an author whose work – including his grammar – is to a certain extent not professionally grounded, or, regardless of his education and the criticism toward his work, he has to be given credit for his indisputable contribution to the field of Croatian–Hungarian grammaticography.

Open access

Abstract

This article reports on integration challenges that were experienced by nine individuals who attended a three-day legal psilocybin truffle retreat in the Netherlands. The study employed a qualitative phenomenological approach, using semi-structured interviews to gain an understanding of participants' (n = 30) psilocybin experiences and their after-effects. While the study did not actively seek to measure integration issues or unexpected side effects, nine out of thirty participants (30%) spontaneously reported a post-experience integration challenge. These challenges included: mood fluctuations, ‘post-ecstatic blues’, disconnection from community, re-experiencing symptoms, spiritual bypass and perceived lack of support. Integration challenges were transient; they occurred immediately after the psilocybin experience (once the main psychedelic effects had worn off) and in the days and weeks following the retreat, and resolved with time. Integration challenges were also correlated with positive after-effects including long-term remission of significant health conditions. The experiences related in this article align with existing literature that describes the ‘spiritual emergency’ phenomenon; that is, the potential challenges that can arise after ecstatic experiences and how these challenges may be integral to the transformative potential of such experiences. We discuss the implications for psychedelic integration and harm reduction practices and for future psychedelic research.

Open access

Abstract

Background and aims

Although large-scale population studies have linked the use of classic psychedelics (lysergic acid diethylamide, psilocybin, or mescaline) to reduced odds of physical health problems, mental health problems, and criminal behavior, the roughly 35 million adults in the United States who have used classic psychedelics are nonetheless stigmatized in the American job market. Various federal organizations in the United States automatically reject applicants on the sole basis of prior psychedelic use, thereby practicing an open form of legal discrimination against these applicants. The present study investigates whether this discrimination can be justified based on associations between lifetime classic psychedelic use and motivationally-based workplace absenteeism.

Methods

Using pooled cross-sectional data from the National Survey on Drug Use and Health (2013–2019) on 193,320 employed adults in the United States, this study tests whether lifetime classic psychedelic use predicts the number of workdays employees skipped in the last month (i.e., motivationally-based workplace absenteeism).

Results

After adjusting for sociodemographics, physical health indicators, and other substance use, no significant association between lifetime classic psychedelic use and motivationally-based workplace absenteeism is found.

Conclusion

This study builds on classic psychedelic research that is just beginning to take work-specific outcomes into account and offers empirical justification for the elimination of arbitrary drug-based recruitment policies in the workplace.

Open access
Journal of Psychedelic Studies
Authors:
Madeline Brendle
,
Anya Ragnhildstveit
,
Matthew Slayton
,
Leo Smart
,
Sarah Cunningham
,
Mackenzie H. Zimmerman
,
Paul Seli
,
Michael Santo Gaffrey
,
Lynnette Astrid Averill
, and
Reid Robison

Abstract

Background and Aims

Ketamine and esketamine have garnered interest in both psychiatric research and clinical practice for treatment-resistant depression (TRD). In this review, we examined registered trials investigating the therapeutic use of ketamine or esketamine for TRD, with the aim of characterizing emerging trends and knowledge gaps.

Methods

The ClinicalTrials.gov electronic registry and results database was queried from inception to February 5, 2022, adhering to elements of the PRISMA guideline, we evaluated trial eligibility in the qualitative synthesis. Data regarding study design, drug regimens, and measures were subsequently abstracted and descriptively analyzed.

Results

The search returned 86 records, of which 56 trials were included in the final review. The number of trials investigating ketamine and esketamine for TRD increased since 2008, with higher peaks observed in 2015 (n = 9) and 2021 (n = 9). Most trials were Phase 2 (13, 23.2%) or Phase 3 (11, 19.6%), gathering preliminary data on efficacy and/or further data on safety and efficacy with variant dosing and pharmacological approaches. By and large, trials examined ketamine and esketamine as individual versus combination treatments (45% and 25%, respectively). The Montgomery-Asberg Depression Rating Scale (MADRS) was most commonly used to assess clinical outcomes (75%).

Conclusions

There are increasingly large-scale and late-phase trials of esketamine over ketamine for TRD, coupled with efforts to centralize evidence on these medications. Yet several trials do not assess patient characteristics that may affect treatment response, such as age, sex, and race. By understanding these design limitations, scientists and clinicians can avoid research waste and funding bodies can judiciously direct support towards high priority research.

Open access

Abstract

SZJ-1207 is an antidepressant natural product with a steroidal structure extracted from Stephanotis mucronata. It is a novel antidepressant candidate molecule and all its pharmacokinetic properties have not been reported. In this pharmacokinetic study in mice following oral administration, an accurate and sensitive UPLC-MS/MS method was established and evaluated to measure SZJ-1207 concentrations in mouse plasma and brain samples. The results provide information regarding the pharmacokinetics of SZJ-1207 as a potential antidepressant.

Open access

Volksgruppenmedien und Digitalisierung •

Ein Onlinemedium als Gemeinschaftsprojekt

Hungarian Studies
Author:
Erika Erlinghagen

Abstract

Since 1 September 2021, the Hungarian Volksgruppe (ethnic group) in Austria has an online medium under the joint management of the four largest Hungarian associations in Vienna and Burgenland. This unique project was made possible by the new ethnic group funding of the Austrian Federal Chancellery. However, the new communication and networking opportunities offered by the new online medium to the Hungarian community in Austria also go hand in hand with several challenges that go far beyond the question of funding. For example, the editors and staff of the online medium must clarify a number of conceptual and practical issues that are of central importance, especially for minority media. The paper presents both the potentials and the challenges of minority media in the age of digitalization and demonstrates them using the example of the online medium of the Hungarian ethnic group in Austria.

Restricted access
Studia Slavica
Author:
Артур Малиновский

Статья посвящена не исследованной в современном литературоведении повести Г. Ф. Квитки- Основьяненко, интересной с точки зрения жанровых ресурсов, их сложного преломления в перспек-тиве художественного пространства. Рассмотрена пародия на имперское культурное пространство, которое множится, разрастается путем экспансии, трансгрессии на территорию чужого. Кумуляция фиктивных хронотопов с перенесенными на свою почву чужими идеологиями, воображаемой, отор-ванной от реальности, фальшивой европеизацией оборачивается опосредованной формой антико-лониальной критики. Мимикрия, бездумное копирование становится настоящим обезьянничаньем, удвоенным в гетеротопии как форме интенсивного «производства пространства», его лабильности, деформаций, семантических сдвигов и смещений. Продуцирование пространства осуществляется в воображении, с помощью фантазирования, которое превращается в цепочку причудливых соеди-нений, гротескных образов, зеркальных отображений.

Воссозданное Г. Квиткой-Основьяненко время и пространство построено на серии перемещений по имперским просторам, механистическом движении скульптурных поз и жестов, окаменелых тел, автоматов, кукол, марионеток вместо людей. При этом семантизация пространства непосредствен-но связана с субъективными интенциями, внутренним миром повествователя-визионера. Перед нами инверсивная, критически переосмысленная модель заряженного человеческими свойствами, чувствами, эмоциями феноменологического пространства, описанного Г. Башляром. Ее примене-ние по отношению к культурным реалиям первой половины XIX века позволяет адекватно интер-претировать весьма характерную для империи галломанию, моду на все французское, заграничное, обезьянничанье, слепое подражание образцам чужой культуры. Обращает на себя внимание соотнесенность этого поведения с культурной прецедентностью, следовательно, прочтение «вояжей» как риторических фигур, в аллегорическом ключе. Текстуальное прочтение пространственных перевоплощений обусловливает их трансгрессивный характер, выход за собственные пределы, экс-пансию, которая приводит к кризисному характеру гетеротопии без географических границ.

Отдельного внимания заслуживает то, что украинский прозаик предлагает собственную интер-претацию концептов просветительской культуры, в частности утопий психоавтоматов, механиз-мов, которые предстают аллегориями живых людей, их предсказуемого поведения. Пародийный эффект усиливается не только нанизыванием несоответствий формы и содержания, пространства действия и пространства воображения, но и полемикой с имперским травелогом, прежде всего его наиболее реакционными, оппозиционными по отношению к Квитке-Основьяненко представителя-ми. Однако антиколониальная критика подчинена все же решению жанровых задач на уровне ино-сказания, пространственного поворота, переосмысления бинарной и тернарной моделей культуры.

A parody of the imperial cultural space is considered in the paper. It is multiplied and grown through expansion and transgression into foreign lands. The accumulation of fictitious time-and-space notions with implicit foreign ideologies, which are imaginary, detached from reality, and erroneous Europeanization turns into an indirect form of anti-colonial criticism. Mimicry and mindless copying turn into real frills, doubled in heterotopy as a form of intensive space production, its lability, deformations, semantic shifts, and movements. The production of space is carried out in the imagination with the help of fantasy, which turns into a chain of bizarre combinations, grotesque, and mirror images.

The time-and-space created by H. Kvitka-Osnovyanenko is built on a series of movements through the imperial spaces, the mechanistic movement of cursed poses and gestures, petrified bodies, machines, dolls, and puppets instead of people. At the same time, the semanticization of space is related to subjective intentions and the narrator’s inner world. It is an inverted, critically rethought model of the phenomenological space charged with human qualities, feelings, and emotions described by Gaston Bachelard. Its application to the cultural realities of the first half of the 19th century allows us to adequately analyze Gallomania, which was very characteristic of the empire, and fashion for all French, frills, and blind imitation of foreign culture. The correlation of this behaviour with cultural precedent and the reading of the characters’ voyages as rhetorical figures of allegorical language is shown. Textual reading of spatial reincarnations determines their transgressive nature, going beyond their borders and expansion, which causes the crisis nature of heterotopia without geographical boundaries.

The Ukrainian novelist offers his interpretation of the concepts of educational culture, in particular the utopias of psycho-automated machines, the mechanisms that appear as allegories of people and their predictable behaviour. The parody effect is enhanced by a stringing of inconsistencies in form and content and spaces of action and imagination and by polemics with the imperial travelogue, especially the representatives most oppositional to H. Kvitka-Osnovyanenko. However, this anticolonial flow is aimed to solve genre problems at the level of allegory, spatial turn, and rethinking the binary and ternary models of culture.

Restricted access

Данная работа представляет результаты нашей полевой работы, проведенной с 2004 года по 2011 год в двух трехъязычных городах: Солотвино (Закарпатская область, Украина) и Тирасполь (При-днестровье, Молдова) и направленной на выявление функционирования русского языка как язы-ка-посредника между национальными меньшинствами этих населенных пунктов: между венграми и румынами в Солотвине и между молдаванами и украинцами в Тирасполе. Мы делали письменные заметки, записи спонтанной речи, а также интервьюировали собеседников. Для выявления особен-ностей русского языка респонденты делали письменные и устные переводы, писали сочинения и заполняли тесты. Нашей целью было выявление сходств и различий между этими двумя языковыми ситуациями, а также описание местного варианта русского языка.

В первой части работы представлены изучаемые языковые сообщества, особенность которых со-стоит, с одной стороны, в том, что в обоих случаях языки национальных меньшинств относятся к разным языковым семьям. С другой стороны, русский язык в Приднестровье имеет статус госу-дарственного языка наряду с украинским и молдавским и преподается во всех учебных заведениях Приднестровья, а в Закарпатье, как и на всей Украине, он не имеет никакого официального статуса. В Солотвине еще действуют венгерская и румынская школа наряду с украинской, но русский язык уже нигде не преподается в последние 6 лет. Несмотря на это, даже местные дети продолжают поль-зоваться русским языком в общении с иноязычными соседями. Многоязычие сохранилось именно благодаря потерявшему коннотацию языка власти и ставшему «нейтральной», «сверхнациональ-ной» lingua franca русскому языку.

Во второй части работы описаны некоторые фонетические, лексические и грамматические осо-бенности солотвинского русского языка в сопоставлении с русским языком в Тирасполе. Местный русский язык подвергается всестороннему влиянию близкородственного официального украинско-го языка и, в меньшей мере, неродственных румынского и венгерского языков, которые в сознании местных говорящих резко отделяются от языков славянской группы.

В третьей части работы мы рассматриваем результаты тестов по использованию глагольного вида школьниками данных населенных пунктов. Мы уделили особое внимание глагольному виду, так как он не имеет полноценного аналога ни в румынском / молдавском, ни в венгерском языках и правильность его использования доказывает высокий уровень владения языка. В случае употреб-ления видовых пар, интерференция с украинской грамматикой может даже оказаться «положи-тельной» по сравнению с интерференциями из румынского и венгерского субстратов. Однако зна-ния солотвинских школьников не имеют теоретической основы, и, скорее всего, свидетельствуют о «панграмматическом» подходе к вопросу глагольного вида, так как они осваивают русский язык в процессе общения и спонтанной речи.

В заключение мы приводим примеры из сочинений школьников о местных языках и даем прогно-зы по поводу возможного будущего русского языка в исследуемых регионах.

This paper presents the results of our fieldwork conducted from 2004 to 2011 in two trilingual cities: Solotvyno (Transcarpathian region, Ukraine) and Tiraspol (Transnistria, Moldova) and aimed to identify the functioning of Russian as an intermediary language between national minorities in these settlements: between Hungarians and Romanians in Solotvyno and between Moldovans and Ukrainians in Tiraspol. We made written notes and recordings of spontaneous speech as well as interviewed interlocutors. In order to identify the features of the local Russian language, respondents made written and oral translations, wrote essays, and filled out tests. Our goal was to identify similarities and differences between the two linguistic situations as well as to describe the local variant of Russian.

The first part of the paper presents the language communities under study, the peculiarity of which is, on the one hand, that in both cases, the languages of the ethnic minorities belong to different language families. On the other hand, Russian in Transnistria has the status of a state language along with Ukrainian and Moldovan and is taught in all educational institutions in Transnistria, while in Transcarpathia, like the rest of Ukraine, it has no official status. In Solotvynо, there is still a Hungarian and Romanian school along with Ukrainian but Russian has not been taught anywhere for the past 6 years. In spite of this, even local children continue to use Russian in communication with their foreign-speaking neighbours. Multilingualism has been preserved thanks to the Russian language, which has lost its connotation as the language of power and has become a “neutral” or “supra-national” lingua franca.

The second part of the paper describes some phonetic, lexical, and grammatical peculiarities of Solotvyno’s Russian language in comparison with the Russian language in Tiraspol. The local Russian language is subjected to the comprehensive influence of the closely related official Ukrainian language and, to a lesser extent, of the unrelated Romanian and Hungarian languages, which in the minds of local speakers are sharply separated from the languages of the Slavic group.

In the third part of this paper, we examine the results of tests on the use of the verbal aspect by schoolchildren in these localities. We paid special attention to the verbal aspect because it has no full-fledged analogue in Romanian / Moldovan or Hungarian, and its correct use proves the high level of linguistic proficiency. In the case of the use of aspectual pairs, the interference with Ukrainian grammar may even be “positive” as compared to the interference from Romanian and Hungarian substrata. However, the knowledge of Solotvyno’s school-children has no theoretical basis, and most likely indicates a “pangrammatic” approach to the question of verbal aspect, as they master the Russian language in the process of communication and spontaneous speech.

In conclusion, we give examples from schoolchildren’s essays about local languages and some predictions about the possible future of the Russian language in the regions under study.

Open access

A COVID–19-járvány hatása a leggyakoribb légzőszervi megbetegedések lefolyására

The impact of the COVID–19 epidemic on the course of the most common respiratory diseases

Orvosi Hetilap
Authors:
Krisztina Bogos
,
Judit Berta
,
Zsuzsa Cselkó
,
Judit Tisza
,
Mária Szilasi
,
Beatrix Simon
,
Balázs Antus
,
Éva Vizi
,
Zsolt Megyesfalvi
,
Balázs Döme
,
Anita Rózsás
, and
Szilvia Török

Bevezetés: A SARS-CoV-2 által okozott fertőzés az elmúlt három évben meghatározta mindennapi életünket, és nem várt terhet rótt az egészségügyi ellátórendszerre, többek között azáltal, hogy komoly kockázati tényezőt jelenthet a már meglévő, különböző légzőszervi megbetegedésekkel küzdő betegek számára is. Célkitűzés: A COVID–19 és a fertőzéskor már fennálló légzőszervi megbetegedések, elsősorban a krónikus obstruktív tüdőbetegség (COPD), valamint az asztma összefüggéseinek feltárása. Módszer: Hazai vizsgálatunkban közel 29 000 beteg adatait dolgoztuk fel retrospektíven. Eredmények: Eredményeink alapján elmondható, hogy a COPD mint társbetegség megléte a nemzetközi megállapítással egybehangzóan összefüggést mutat a COVID–19-fertőzés súlyosságával, illetve enyhén növeli az intenzív osztályos kezelés és a gépi lélegeztetés szükségességének kockázatát a SARS-CoV-2 okozta megbetegedés során. Asztma esetében mindezt nem sikerült kimutatnunk, vagyis sem a SARS-CoV-2-fertőzés súlyosságát, sem az intenzív osztályos kezelés és a gépi lélegeztetés szükségességét nem befolyásolta jelentősen az asztma mint társbetegség megléte. Megbeszélés: Ahogy nemzetközi tanulmányokban is olvasható, a COPD mint társbetegség megléte nem növeli jelentős mértékben a SARS-CoV-2-fertőzés kockázatát. Ugyanakkor kijelenthető, hogy a COPD növeli a COVID–19-pozitív betegek kórházba kerülésének esélyét, és emeli a megbetegedés súlyosabb lefolyásának valószínűségét. Tekintettel a COPD-betegekben a tüdő károsodása során végbemenő szerkezeti átépülésre és rendellenes regenerálódási folyamatokra, e betegek a vírusfertőzés lezajlása után fokozott odafigyelést, valamint személyre szabott rehabilitációt igényelnek. Következtetés: Összességében elmondható, hogy a jövőben a személyre szabott terápiás megközelítés bevezetéséhez elengedhetetlen a különböző COPD-s fenotípusok (valamint egyéb krónikus tüdőbetegségek) és a SARS-CoV-2-fertőzés klinikai megnyilvánulásainak mélyreható vizsgálata. Orv Hetil. 2023; 164(2): 51–56.

Open access

Evési szokások magyar serdülők körében

Eating attitudes among Hungarian adolescents

Orvosi Hetilap
Authors:
Dóra Siska
,
Melinda Cserép
, and
Brigitta Szabó

Bevezetés: A szakirodalom szerint az evészavarban szenvedő serdülők körében nagyobb arányban fordulnak elő mentalizációs nehézségek és bizonytalan érzelmi kötődési stílusok. A mentalizáció szerepét az érzelmi kötődési mintázatok és az evési szokások közötti kapcsolatban magyar serdülők körében még nem vizsgálták. Célkitűzés: 14 és 18 év közötti serdülők körében a mentalizáció, az érzelmi kötődés és az evési szokások kapcsolatának vizsgálata. Módszer: Vizsgálatunkban 143 serdülő töltötte ki tájékozott beleegyezés után a Reflektív Funkció Kérdőívet, a Tapasztalatok Szoros Kapcsolatokban kérdőívet, valamint az Evési Attitűdök Tesztet. Eredmények: Az érzelmi kötődési összpontszám és a diétázás közötti közvetlen út nem bizonyult szignifikánsnak (c’ = 0,01, p = 0,31, β = 0,09), míg a közvetett út, az érzelmi kötődés és az evési szokások között a mentalizációs bizonytalanságon keresztül szignifikáns volt (∑ab = 0,01 [0,01–0,02], β = 0,07). Megbeszélés: Eredményeink arra utalnak, hogy az érzelmi kötődési stílusok a mentalizációs kapacitáson keresztül állnak kapcsolatban a diétázási szokásokkal serdülők körében. Következtetés: Serdülők körében a diétázással kapcsolatos szokások megváltoztatására mentalizációalapú módszerek használatát javasoljuk. Orv Hetil. 2023; 164(2): 64–69.

Open access

Laparoszkópos antirefluxműtétek hatása a gastrooesophagealis refluxszal járó tünetekre és a betegek életminőségére.

Kezdeti tapasztalataink

Impact of antireflux surgery on gastroesophageal reflux-associated symptoms and quality of life.

Early experiences
Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Kovács
,
Máté Csucska
,
Lilla Ozorai
,
Zoltán Lóderer
, and
Árpád Juhász

Bevezetés: A refluxbetegség a fejlett világban endémiás, civilizációs betegség. Kezelésében a megfelelően kivitelezett hiatusrekonstrukció, valamint antireflux-plasztika kiemelkedő hatékonyságú terápiás lehetőség. Mivel a műtéti beavatkozás célja alapvetően az életminőség javítása, másodlagosan a szövődménymegelőzés, a szubjektív panaszok változásának követése és kiértékelése kimagaslóan fontos e műtéti típus alkalmazásakor. Célkitűzés: Tanulmányunkban 2015. 12. 01. és 2020. 12. 31. között refluxbetegség kapcsán hiatusrekonstrukción, antireflux-plasztikán átesett betegek műtét előtti és műtét utáni, refluxbetegséghez társult életminőségét kívántuk elemezni. Módszer: Kérdőíves lekérdezést végeztünk prospektív módon, pre- és posztoperatíven egyaránt. A legfőbb vizsgált paraméterek a következők voltak: a mellkasi égő fájdalom mértéke, nyelési nehezítettség, gyomortartalom-visszaáramlás, mellkasi fájdalom, hányingerrel és hányással kapcsolatos panaszok, puffadás, a fenti panaszok miatt alkalmazott gyógyszerelés. Értékeltük továbbá a páciensek testtömegváltozását és az antirefluxgyógyszerek esetleges alkalmazását is. Eredmények: 65 beteg pre- és posztoperatív kérdőívét dolgoztuk fel. A fenti szubjektív panaszok mindegyike csökkent a posztoperatív utánkövetés idejére, a nyelési nehezítettség kivételével statisztikailag is szignifikáns módon. Minimális testtömegcsökkenést regisztráltunk. A savcsökkentő gyógyszerek alkalmazásának aránya jelentősen csökkent a műtétet követően. Megbeszélés: Műtéti eredményeink – a betegek műtét utáni elégedettségét, valamint életminőségük javulását vizsgálva – az ezen betegek ellátására szakosodott központok eredményeinek megfelelőek. Munkacsoportunk sikerrel adaptálta a refluxbetegség diagnosztikus és terápiás algoritmusait a helyi viszonyokhoz. Következtetés: A laparoszkópos hiatusrekonstrukció és a Toupet szerinti antireflux-plasztika megfelelő műtéti javallat mellett igen hatékony eszköz a refluxbetegséghez társult panaszok csökkentésében és az életminőség javításában. Orv Hetil. 2023; 164(2): 57–63.

Open access

Nőgyógyászati daganatok esetén jelentkező szinkrón tumorok együlésben való ellátása három eset kapcsán

Synchronous tumor treatment in the presence of gynecologycal cancer in three patients

Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Kremzer
,
Imre Pete
,
Pál Ruttner
,
Máté Csucska
, and
Zoltán Lóderer

A daganatos betegek kivizsgálása során a második tumor előfordulási esélye 15,2%, a harmadik tumoré 1,3%. A közlemény célja felhívni a figyelmet arra, hogy a szinkrón tumorok együlésben történő sebészi ellátása megfelelő szakmai háttérrel a betegek számára kifejezett előnyökkel jár. Az irodalomban nem találhatók protokollok a többes tumorok ellátására, többségében esetismertetések állnak rendelkezésre iránymutatásul. A dolgozatban részletezésre kerül a betegségek preoperatív stádiuma, a kivizsgálási protokoll, a műtét, valamint a szövettani eredmény. A közlemény bemutatja egy hármas tumor – szeméremtest-, rectum-, sigmatumor –, egy nagy kiterjedésű colontumor és endometrium-adenocarcinoma ellátását nyitott műtét során, valamint egy neoadjuváns kezelésen átesett betegnél rectum- és szinkrón endometrium-adenocarcinoma minimálinvazív műtétjét. A bemutatott három eset is bizonyítja, hogy a betegeknek kifejezetten előnyös az együlésben való műtéti megoldás, nem beszélve a költséghatékonyságról. A közleménynek nem témája a műtét utáni vagy adjuváns kezelés megvitatása, ennek eldöntése egyéni elbírálás alapján a kórházak multidiszciplináris szakbizottságainak feladata. Orv Hetil. 2023; 164(2): 70–75.

Open access

Obstruktív tüdőbetegségek súlyosbodása SARS-CoV-2-fertőzés hatására a marosvásárhelyi Pulmonológiai Klinika beteganyagában

Exacerbation of obstructive pulmonary diseases by SARS-CoV-2 infection in patients treated in the Pulmonology Clinic of Târgu Mures

Orvosi Hetilap
Authors:
Mioara Szathmáry
,
Elena-Cristina Gîrbovan
,
Hédi-Katalin Sárközi
,
Zsuzsanna Gáll
,
Mara Andreea Vultur
,
Alexandra Floriana Nemeș
,
Edith Simona Ianoși
, and
Gabriela Jimborean

Bevezetés: A SARS-CoV-2-fertőzés fokozott súlyosságát mutatják a szakirodalmi adatok szív- és érrendszeri betegségben, vesebetegségben, krónikus obstruktív tüdőbetegségben (COPD), asztmában, elhízásban, cukorbetegségben, daganatos betegségben szenvedő és immunszupprimált betegeknél. Módszer: A retrospektív vizsgálatba 90 (29,7%), COPD-vel vagy asztmás exacerbatióval összefüggő SARS-CoV-2-fertőzésben szenvedő beteget vettünk be azon 303 betegből, akik a tanulmányozott 7 hónap alatt kórházi felvételre kerültek. A COPD/asztma exacerbatio klinikai aspektusa átfedésben volt a SARS-CoV-2-fertőzéssel, ezért 90, obstruktív betegség nélküli, SARS-CoV-2-ben szenvedő beteggel hasonlítottuk össze csoportunkat. Mindkét csoportból kizártuk azokat a betegeket, akiknek ismert súlyos szívelégtelenségük, cukorbetegségük vagy daganatuk volt, annak érdekében, hogy ne zavarjanak más kedvezőtlen prognosztikai tényezők. Az esetek súlyosságát klinikai vizsgálattal, pulzoximetriával, CT/mellkasröntgen és gyulladásos markerek alapján értékeltük. Eredmények: Mérsékelt/súlyos tüdőgyulladásban szenvedett (kétoldali interstitialis-alveolaris beszűrődések, emelkedett gyulladásos markerek, légzési elégtelenség) csoportunk 72,2%-a (48/52 COPD-s és 17/38 asztmás), valamint a nem obstruktív csoport 56,6%-a. 14 beteg szorult intenzív osztályos ellátásra (beleértve a gépi lélegeztetést is). A COPD-s csoportban 4 halálesetet regisztráltunk, az asztmás csoportban 1-et, míg a nem obstruktív betegeknél 2-t (COPD-ben az elhalálozási ráta 7,6%, a nem obstruktív csoportban 2,2% volt). A kezelés maximalizált inhalációs hörgőtágítókat, oxigént, vírusellenes szereket, véralvadásgátlókat, szteroid gyulladáscsökkentőt és tüneti kezelést tartalmazott. Az elbocsátás után 2 hónappal minden beteget klinikai, funkcionális és CT-vizsgálatra hívtunk. Következtetés: A COPD-s vagy asztmás betegeknél gyakori volt a SARS-CoV-2-fertőzés, ami jelentős állapotsúlyosbodáshoz vezetett. COPD-ben nagyobb arányú volt az elhalálozás. A járóbeteg-utánkövetés célja a kezelés újraértékelése és a COVID–19 utáni lehetséges következmények figyelemmel kísérése. Orv Hetil. 2023; 164(2): 43–50.

Restricted access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Tanya Strateva
,
Angelina Trifonova
,
Ivo Sirakov
,
Dayana Borisova
,
Mikaela Stancheva
,
Emma Keuleyan
,
Lena Setchanova
, and
Slavil Peykov

Abstract

The present study aimed to explore the genotypic and phenotypic characteristics of biofilm formation in Bulgarian nosocomial Stenotrophomonas maltophilia isolates (n = 221) during the period 2011–2022, by screening for the presence of biofilm-associated genes (BAG) (spgM, rmlA and rpfF), their mutational variability, and assessment of the adherent growth on a polystyrene surface. The methodology included: PCR amplification, whole-genome sequencing (WGS) and crystal violet microtiter plate assay for biofilm quantification. The overall incidence of BAG was: spgM 98.6%, rmlA 86%, and rpfF 66.5%. The most prevalent genotype was spgM+/rmlA+/rpfF+ (56.1%), followed by spgM+/rmlA+/rpfF- (28.5%), and spgM+/rmlA-/rpfF+ (9.5%), with their significant predominance in lower respiratory tract isolates compared to those with other origin (P < 0.001). All strains examined were characterized as strong biofilm producers (OD550 from 0.224 ± 0.049 to 2.065 ± 0.023) with a single exception that showed a weak biofilm-forming ability (0.177 ± 0.024). No significant differences were observed in the biofilm formation according to the isolation source, as well as among COVID-19 and non-COVID-19 isolates (1.256 ± 0.028 vs. 1.348 ± 0.128, respectively). Also, no correlation was found between the biofilm amounts and the corresponding genotypes. WGS showed that the rmlA accumulated a larger number of variants (0.0086 per base) compared to the other BAG, suggesting no critical role of its product to the biofilm formation. Additionally, two of the isolates were found to harbour class 1 integrons (7-kb and 2.6-kb sized, respectively) containing sul1 in their 3′ conservative ends, which confers sulfonamide resistance. To the best of our knowledge, this is the first study on S. maltophilia biofilm formation in Bulgaria, which also identifies novel sequence types (ST819, ST820 and ST826). It demonstrates the complex nature of this adaptive mechanism in the multifactorial pathogenesis of biofilm-associated infections.

Restricted access

Baroque tradition in early Romanticism •

Grounding the modern literary canon in Hungary

Hungarian Studies
Author:
Sándor Bene

Abstract

The elaboration of a canon of literary tradition was a key issue within the renewal of Hungarian literature at the turn of the 18th and 19th centuries. The leading figures of the movement, Ferenc Kazinczy (1759–1831) and Ferenc Kölcsey (1790–1838), both saw Miklós Zrínyi's (1620–1664) poetry collection Adriai tengernek Syrenaia (Syrena of the Adriatic Sea), published in 1651, as a model that offered aesthetic value, national ideology, and an example for reforming the literary language. The present study examines the extent to which these aspirations may be linked to the poetic modernity of Zrínyi's time, the first half of the 17th century, and concludes that the Syrena volume was not simply a model for the successors, but it can be philologically proven that Kazinczy and his circle (mainly by following Francis Bacon) continued the agenda initiated by Zrínyi. In this sense, the waves of modernity do not follow one another, but are layered on top of one another in the history of Hungarian literature.

Open access

Abstract

Multidrug-resistant (MDR) Acinetobacter baumannii is a serious global health threat. Burn patients are at high risk to acquire A. baumannii infections from endogenous sources. This study evaluated carbapenem resistance and clonal relatedness of A. baumannii isolated from burn patients and healthcare workers (HCWs).

The study was performed in 100 non-duplicated A. baumannii isolates from nasal and hand samples of hospitalized burn patients and HCWs in two hospitals of Iran from June 2020 to August 2021. Antimicrobial susceptibility testing was performed and carbapenemase genes were detected by PCR. Clonal relatedness of A. baumannii isolates was determined by two single-locus sequence-based typing of bla OXA-51-like and ampC and by multilocus sequence typing (MLST).

All A. baumannii isolates were found to be MDR while susceptible to colistin. The intI1, conserved segments of class 1 integron (intI1 CS), bla IMP, bla VIM, bla OXA-51-like, and bla OXA-23-like, genes were detected in 32.5%, 29.1%, 36%, 95.3%, 100%, 100%; and 14.3%, 14.3%, 21.4%, 92.9%, 100%, and 85.7% of isolates from patients and from healthcare workers, respectively. The bla OXA-58, and bla OXA-143 were not detected among the isolates. Using dual-locus bla OXA-51-like and ampC sequence-based typing (SBT), the isolates obtained from nasal samples of burn patients were grouped into 3 clusters including bla OXA-317, bla ADC-88 (72.1%); bla OXA-64, ampC-25 (18.6%); and bla OXA-69, ampC-1 (9.3%). While only allele type bla OXA-317, bla ADC-88 was determined among isolates from HCWs. MLST results showed A. baumannii ST136, ST25, and ST1 from burn patients. However, A. baumannii strains from HCWs belonged to ST136. Our findings indicate high prevalence of globally spreading of MDR A. baumannii ST136 carrying bla OXA-23-like from nasal and hand samples of burn patients and HCWs.

Restricted access

Abstract

Application of leaf extracts in alkyd extract primer (AEP) to inhibit corrosion of mild steel was compared with performance of alkyd conventional primer (ACP) containing zinc phosphate and zinc chromate as inhibitors. The investigations were carried out through Gasometric technique in 5 °C steps of temperature increase from 25 to 50 °C in 1.0 M HCl as corrodent. The AEP of 34.24 percent actives compared with ACP of 56.57 percent actives gave the same inhibition efficiencies of 76.5%. Extract primer of lower percent active compared with conventional primer were cost effective and more potent than conventional primer.

Open access
Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica
Authors:
Lyudmila Boyanova
,
Galina Gergova
,
Nayden Kandilarov
,
Liliya Boyanova
,
Daniel Yordanov
,
Raina Gergova
, and
Rumyana Markovska

Abstract

Prevalence of antibiotic resistant Helicobacter pylori was compared between 50 patients living outside the capital city and 50 matched pairs of capital city residents (CCRs). H. pylori isolates from 2018 to 2022 were included. Resistance rates in CCRs and those living elsewhere were 4.0 and 6.0% to amoxicillin, 48.0 and 42.0% to metronidazole, 30 and 30% to clarithromycin, and 4.0 and 4.0% to tetracycline, respectively. Levofloxacin resistance was higher (38.0%) in the capital city vs 20.0% (P = 0.047) in the country. Odd ratio for levofloxacin resistance between pair-matched groups was 2.45 (95% CI, OR 1.0–6.02, P value = 0.05) and relative risk for fluoroquinolone resistance was 1.90 (95% CI for RR 0.98–3.67) for CCRs vs residents in other regions. Resistance rates to levofloxacin and clarithromycin were worryingly high in our study, most probably due to the high quinolone consumption (2.86 DDD/day in 2017) in Bulgaria and the increase in macrolide, lincosamide and streptogramin consumption, especially of azithromycin, by >42% with the start of COVID-19 pandemic. Briefly, antibiotic resistance of H. pylori has a dynamic change, and it can display different patterns in certain geographic regions. The results imply that antibiotic consumption should be carefully controlled and unjustified use of levofloxacin should be restricted, especially in some large cities. Antibiotic policy should be further strengthened and regular monitoring of resistance in various geographic regions is needed for treatment optimization.

Restricted access

Abstract

It was in the Latin-language historical literature of medieval and Renaissance Hungary that the noble ideology was first formulated which has determined the discourse on Hungarian national and literary consciousness up to the present day. These chronicles, however, contain a great deal of information not only about the Hungarians, but also about the peoples who lived alongside them. Thus, Romanians are also important figures in this Latin-language historical literature. In the first part of this study we will discuss the depiction of the Romanians in Anonymus' and Simon Kézai's Chronicles, the Illustrated Chronicle and Antonio Bonfini's monumental work. In the second part of the study I will describe the influence of the Hungarian Reformation literature of the 16th and 17th centuries on Romanian literature. From a Hungarian perspective, the Romanian Reformation is worth studying because it is a clear demonstration of Hungarian “cultural imperialism” in the 16th to 18th centuries, so much so that Hungarian culture has been unable to repeat cultural export on such a scale ever since. This means that between 1540 and 1750 there was no other language into which so many Hungarian-language ecclesiastical works (catechisms, psalms, hymns, postulates, agendas, piety works) were translated as Romanian. In other words, no other culture has been so powerfully influenced by a Hungarian impact as was Romanian culture during these two centuries.

Open access

Abstract

In the autumn semester of the academic year 2019/2020, a portfolio approach was introduced and piloted in one of the ESP courses offered by Budapest Business School's Faculty of Finance and Accountancy. Besides developing ESP skills, the portfolio tasks developed for the purpose of this research and introduced during the research project reported herein were intended to improve students' cooperation skills, which are essential in the job market. At the beginning of the same semester in order to forecast how successful this portfolio approach could be, we intended to obtain insights into our students' initial attitudes towards cooperation with peers and wished to look into the likelihood of participants' positive reception of cooperation-purpose portfolio tasks. To this end, a quantitative questionnaire study was carried out through an online platform amongst 49 Hungarian university students. This paper presents the results of this study. First, the relevant theoretical background is presented, namely, cooperation as a soft skill and its subskills. Then the possibilities and opportunities of improving cooperation skills during ESP classes are discussed: in the scope of our study, relying on the methodological approach offered by of the European Language Portfolio, cooperation skills were developed through cooperation-purpose portfolio tasks. Next, our study describes the quantitative questionnaire study, its administration and the resulting data. Our results show that students have a positive initial attitude towards cooperation with peers and cooperation-purpose portfolio tasks, and it has been found that the portfolio approach used in this research project seems to be a useful strategy for developing participants' cooperation skills.

Open access

Abstract

This study focuses on literary mystification, which has become extremely common in Central European postmodern literature in recent decades. Mystification is essentially a game related to the authorial name, to pseudonyms, masks and various alter egos. The paper attempts to separate three procedures of postmodern text creation by considering the aspect of mystification: early postmodern text creation, based on the principle of imitation; areferential postmodernism, based on simulation, and the anthropological postmodern, which is present through a transitive strategy. The study analyses the pseudonymised works, among others, of István Baka, Árpád Tőzsér, Péter Esterházy, Lajos Parti Nagy, András Ferenc Kovács and Zoltán Csehy.

Restricted access

Abstract

The paper discusses two defining phenomena of recent years: transculturalism and translingualism in the context of contemporary Hungarian literature. The first part of the article deals with the theoretical basis of transculturalism and focuses on the relationship between transculturalism and literature. The second part presents the most significant translingual authors of Hungarian origin and lists some of the most typical characteristics of their works. Finally, the paper poses a question about the place of translingual writers in the canon of national literature.

Restricted access
Pollack Periodica
Authors:
Peter Kapalo
,
Nadiia Spodyniuk
,
Orest Voznyak
,
Olena Savchenko
,
Oleksandr Donii
,
Olena Shelimanova
, and
Anatoliy Mishchenko

Abstract

The air temperature in school buildings significantly affects the ability of students and teachers to focus on the educational process. Students usually begin to feel an increase the temperature in room. The purpose of this study is to find the limit of the temperature rise in the classroom when people no longer feel the temperature rise in the room. For this reason, several experimental measurements of indoor air parameters were carried out: air temperature, relative humidity and carbon dioxide concentration. Measured temperature differences and individual subjective ratings of audiences determined the dependence using mathematical statistics, from which can be determined the critical level of increase in air temperature at which people no longer perceive the change in air temperature.

Restricted access

Abstract

The design of pollution-free energy recovery systems has become an important goal by researchers as renewable energy is an alternative to traditional energy that depends on fossil fuels. In this work, a multifunctional electromechanical speed bump was invented to be used on the streets to generate clean, sustainable energy by utilizing and investing the kinetic energy of vehicles passing on the roads. The current model was designed to perform three functions simultaneously.

To measure the performance of the innovative speed bump system, a (simplified) prototype was made that simulates the work of the multifunctional bump. The results showed that the proposed initial speed bump model is a promising technology that can be applied as a clean, renewable energy source that can be easily applied in crowded streets.

Restricted access