Browse our Arts and Humanities Journals

Discover the Latest Journals in the Field of Arts and Humanities

Arts and Humanities journals’ primary focus is on presenting theoretical and empirical research in these respective fields. The main goal is to encourage educational research and connect academia to the scientific community. Researchers and scholars need to share their research findings with others to help better understand and act on the ongoing social changes in the field. The Arts and Humanities journals aim to provide a platform for everyone who shares a common interest in these fields and to group all the latest field findings in one place.

Arts and Humanities

You are looking at 171 - 180 of 9,335 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

A popular trend in 16th-century Hungarian Neo-Latin poetry was the transposition of biblical, especially Old Testament books and texts. Georg Purkircher (Georgius Purkircher) paraphrased the Book of Wisdom, Péter Laskai Csókás (Petrus C. Lascovius) the Song of Songs, János Bocatius (Johannes Bocatius) the Book of Sirach/Ecclesiasticus, and Leonhardus Mokoschinus (Leonhardus Mokoschinus) a part of the Old Testament books (from Genesis to II Kings) in Latin. Internationally, only Mokoschinus' paraphrase of the Old Testament is known to any extent. In the present paper I will attempt to outline the main similarities and differences between the paraphrases of the Old Testament in Germany and in Hungary by means of a detailed philological analysis of the domestic corpus of texts and by highlighting some related parallels in Germany.

Open access

Abstract

Originally a small market town in Northern Hungary, Sárospatak (Patak) deserves attention for more than just the role it played in a series of historical events that were to define the future of this country throughout the 17th–18th centuries. The cultural, educational and musical legacy of the period is also outstanding, and the functioning of the Patak College (Pataki Kollégium), which soon gained considerable prestige, played a key part in this. The aim of this paper is to present the musical aspects of this most valuable set of interconnected cultural assets.

Open access

First attested among the administrative titles used in the Türk Qaghanate, the Old Turkic title Buyruq was used by various Eurasian steppe peoples and polities from the 6th to the 13th centuries. In this paper, examples of the title Buyruq seen in historical sources are identified and examined, while different views put forth by modern scholars up to the present day are also brought together. Apparently, instead of indicating a fixed ministerial office or a commandership, this title, generally understood as meaning ‘having received an order’, indicates a position for dignitaries that was bestowed by rulers upon officials who were holding numerous administrative titles and were also tasked with certain duties by their rulers.

Restricted access

Almád monostorának régészeti kutatása 2014–2022 között

Archaeological research in the monastery of Almád, 2014–2022

Archaeologiai Értesítő
Author:
Gergely Buzás

Absztrakt

A tanulmány a Monostorapáti község határában található középkori Almád monostor 2014–2022 között folytatott régészeti feltárását mutatja be. Az egyes évek ásatásainak ismertetése után a kutatás eredményei alapján rekonstruálja a monostor építéstörténetét, majd tárgyalja az apátság írott forrásokból ismert történetét, és ezt összeveti a feltárások eredményeivel.

Open access

A fearsome predator-scavenger in Hungary: The role of the cave hyena in the accumulation of the fossil animal remains according to the taphonomic and archaeozoological study of the Middle Palaeolithic site of Érd (Transdanubia, Carpathian Basin)

Egy félelmetes ragadozó-dögevő Magyarországon: A barlangi hiéna szerepe az érdi (Dunántúl, Kárpát-medence) középső paleolitikus lelőhely állatcsontmaradványainak felhalmozódásában tafonómiai és archaeozoológiai vizsgálat alapján

Archaeologiai Értesítő
Author:
Éva J. Daschek

Absztrakt

Ez a tanulmány hozzájárul a barlangi hiéna szerepének megértéséhez az érdi állatcsontmaradványok eredete és felhalmozódási folyamata kapcsán, amelyben a neandervölgyi emberek tevékenysége is világosan kimutatható. Megkísérel betekintést nyújtani e ragadozó pusztító potenciáljába Érd és a magyarországi lelőhelyek korpuszában.

Restricted access

Adatok a dunai hajómalmok régészetéhez

Data on the archaeology of Danube ship mills

Archaeologiai Értesítő
Author:
János Attila Tóth

Absztrakt

A tanulmány a Közép-Duna-medence hajómalmokkal kapcsolatba hozható hajómaradványait veszi sorra. A hajómalmokhoz kapcsolható legkorábbi leletanyag a 14. század második-harmadik évtizedére keltezhető, és jól illeszkedik az írásos források adataival. A kiterjesztett monoxyl technika egészen a 19. század elejéig megfigyelhető a malomhajók építészetében, amely egyrészt folyamatosságra utal a középkori és újkori magyarországi hajóépítészetben, másrészt anakronisztikus technológiai megoldás az európai (folyami és tavi) hajóépítészet fejlődésének tükrében, magyarázata a célszerűség, a rendelkezésre álló jó minőségű, nagy méretű tölgy rönkök elérhetőségében feltételezhető. Első ízben sikerült felmérni mesterségesen kialakított hajóteleltető medencét, a lelőhelytípus további kutatása jelentős eredményeket ígér, különösen az újonnan definiált „többcélúan hasznosított, különleges adottságú vízterületek” esetében.

Restricted access

Régi utakon Székelyföld Árpád-kori hegyi váraihoz

On old roads towards Árpád-era mountain castles of Székely Land

Archaeologiai Értesítő
Author:
István Botár

Absztrakt

Az elrejtett mentsváraknak tekintett székelyföldi középkori várak elhelyezkedése nem függetleníthető a környezetükben húzódó terepobjektumoktól (őskori vár, népvándorlás kori sáncok, mélyutak, kápolnák). Ezek együttes vizsgálata és más adatok arra utalnak, hogy a várak „folyamatosan” használt utak mellé épültek, így a Magyar Királyság 13. századi határvédelmi rendszerének elemei voltak.

Open access

Az Aberkios-felirat

Egy „szent szöveg” születése

Antik Tanulmányok
Author:
Tibor Grüll

Az Aberkios-felirat fontos szerepet játszik a korai kereszténység kutatásában, amit az 1883-as felfedezése óta róla született kommentárok sokasága is bizonyít. Ebben a tanulmányban egy új szövegkommentárra teszünk kísérletet, amelyben igyekszünk kimutatni, hogy az erősen szimbolikus szövegű felirat megfogalmazója a Biblia mellett elsősorban a Hermas Pásztora és a Sibylla-orákulumok szövegeit használta fel. Ugyanakkor arra is találunk bizonyítékokat, hogy az epitáfium szövege Phrygia különleges feliratkultúrájába is jól beleilleszkedik. Az eredeti Aberkios-epitáfium szolgált alapul a IV. századi Vita Aberciinek, amely a hierapolisi püspök sírjához egy csodás eredetmagyarázó legendát költött. Az életrajz „krisztocentrikus” verziója szerint a felirat szövege, amelyet az „apostolokkal egyenlő” phrygiai püspök maga fogalmazott, „Isten szelleme által lehelt” szöveg. A 2Tim 3:16-ból kölcsönzött kifejezés arra utal, hogy az eredeti Aberkios-feliratot a phrygiai keresztények „szent szövegként” tartották számon, mint ahogyan Aberkios sírját a minden bizonnyal egyre növekvő számú keresztény gyülekezet „szent helyének” tekintették.

Open access