Browse our Arts and Humanities Journals

Discover the Latest Journals in the Field of Arts and Humanities

Arts and Humanities journals’ primary focus is on presenting theoretical and empirical research in these respective fields. The main goal is to encourage educational research and connect academia to the scientific community. Researchers and scholars need to share their research findings with others to help better understand and act on the ongoing social changes in the field. The Arts and Humanities journals aim to provide a platform for everyone who shares a common interest in these fields and to group all the latest field findings in one place.

Arts and Humanities

You are looking at 191 - 200 of 9,335 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Restricted access

Abstract

Although a score of new studies have been published about the various aspects of the history of American–Hungarian relations in the past three decades, there are still a considerable number of uncovered chapters. The present article will introduce one of the American ministers who served in Hungary in the interwar years. Nicholas Roosevelt came from a well-known family that gave two presidents to the United States in the first half of the twentieth century, and the name helped him throughout his storied career. Since he had visited Hungary at the time of the establishment of the Hungarian Soviet Republic in March 1919, he had first-hand experience regarding his host country. His service as American minister (1930–1933) fell in the first years of the unfolding Great Depression, which defined the basic conditions for Hungary, as well for the United States and Europe. Nicholas Roosevelt was an avid writer, and he left behind a plethora of both private and official documents containing, among other things, his thoughts and opinions about Hungary and Hungarians. Building this as a primary source, along with a number of secondary sources, the article will bring closer the economically and politically shaky days of Hungary in the early 1930s through the eyes of the American minister posted in Budapest, thereby enriching our knowledge about the relations between the two countries.

Open access

Abstract

Carolus Clusius (Charles de l’Écluse, 1526–1609), one of the most renowned naturalists of sixteenth-century Europe, was a versatile man of letters. One of his fields of interest neglected in scholarship is his attitude and activities around what was called fossilia at that time, and what can today be called non-living naturalia: metals, gems, various strange “stones”, fossils or medicinal earths. Such naturalia appear several times in his correspondence. This two-part study reviews how Clusius took part in the collecting, exchange and discussions about these inorganic objects in the European respublica litteraria. He could even be involved in geological or palaeontological issues of his age. The investigation not only throws light on the activities of Clusius and some of his correspondents, but also taps into the broader topic of communication and exchange in the Literary Republic of the time, and may even contribute to the history of the natural sciences in the period. Some of the non-living naturalia Clusius was interested in (like “Saint Ladislaus's coin” or the medicinal earth of Tokaj) could be found in Hungary and he looked for them by way of friends in that region (it is known that one of his most important patrons was the Hungarian aristocrat Boldizsár Batthyány). For reasons of space, the present study has been published in two parts: Sections 1–3 appeared in the previous issue, while Sections 4–7 are published in this one. A map to the entire study is included at the end of the present part.

Open access
Studia Slavica
Author:
Володимир Шилов

Вы когда-нибудь хотели праздновать Новый год дважды? Если да, то добро пожаловать в Закарпат-скую область Украины, где, помимо официального восточноевропейского времени (UTC+2), суще-ствует еще и неофициальное (центральноевропейское время, UTC+1), которое отстает от первого ровно на один час.

В течение ХХ в. Закарпатье было частью разных государств, но до середины 1940-х годов данный регион не знал никакого другого часового пояса, помимо центральноевропейского (или UTC+1). Это время считалось официальным и в Австро-Венгрии (до 1918 г.), и в Чехословацкой Республике (1919–1938/1939), и в Королевстве Венгрии (1939–1944). С приходом сюда Красной Армии в 1944 г. незамедлительно встал вопрос о переходе на московское время (UTC+3). Иными словами, было решено к существующему центральноевропейскому времени (UTC+1) прибавить лишних два часа. Конечно, это стало причиной недовольств среди местных жителей. Однако поскольку выражать протест в СССР было очень опасно, некоторые из них решили и дальше пользоваться временем, к которому они уже привыкли (UTC+1), но делать это тайком. Так, закарпатцы создали «свое соб-ственное», так называемое «местное» время (UTC+1). Им пользовались наряду с официальным на тот момент московским (UTC+3).

После распада Советского Союза и появления независимой Украины в 1991 г. официальный ча-совой пояс был изменен с московского (UTC+3) на киевский (UTC+2). Хотя во временную зону UTC+2 географически входит большая часть территории Закарпатья, некоторые люди не захотели отказываться от «местного» времени (UTC+1), которое существует в регионе и поныне.

Характерной особенностью «двойного восприятия» времени на Закарпатье является то, что это явление можно увидеть на уличных надписях (например, на графиках работы магазинов или распи-саниях автобусов). Сюда можно отнести различного рода уточнения времени (киевского или «мест-ного») в виде определенных фраз или их сокращений, использование двух часовых поясов на одной надписи и многое другое. Поэтому есть смысл исследовать временной вопрос Закарпатья в рамках анализа языкового ландшафта.

В этой статье показаны все возможные сценарии использования времени на уличных надписях в Закарпатской области на разных языках (украинском, русском, словацком и английском). Все представленные в работе материалы основаны на реальных фотографиях с улиц. Большая часть из них была сделана автором данной статьи во время рабочей поездки по восьми закарпатским горо-дам (Ужгород, Мукачево, Берегово, Хуст, Рахов, Тячев, Чоп и Иршава) в 2019–2021 гг.

Open access

Előzetes jelentés a röjtökmuzsaji nyakperec depóról

Preliminary report about the neck-ring depot from Röjtökmuzsaj (Hungary)

Archaeologiai Értesítő
Author:
Attila Mrenka

Absztrakt

A tanulmány egy Röjtökmuzsajról előkerült, Magyarországon eddig egyedülálló leletegyüttest mutat be. Az Aunjetitz-kultúrára, ill. a körülötte lévő területekre jellemző nyakperec alakú fémöntvényeket tartalmazó kincsleletek szerepe ma még a közép- és nyugat-európai őskorkutatásban is viták tárgyát képezi, de jelenlétük fontos adatokkal szolgál a bronzkori fémművesség specializációjával és ezzel összefüggésben a központosított társadalom kérdéskörével kapcsolatban. A Röjtökmuzsaj-Tölgyerdőben napvilágot látott nyakperec öntvényeket tartalmazó raktárlelet (Ringbarrenhort) új megvilágításba helyezi az Északnyugat-Dunántúl kora és középső bronzkori történelmét a Kr. e. 2200–1500/1450 közötti időszakban.

Restricted access

Újabb preszkíta tőr a Dél-Dunántúlról

Another pre-Scythian dagger from South Transdanubia

Archaeologiai Értesítő
Authors:
Géza Szabó
and
Csilla Gáti

Absztrakt

A jól ismert Pécs-Jakab-hegyi lelőhelytől mindössze 30 km-re, Dencsháza határában került elő egy újabb, Kabardino–Pjatigorszk-típusú, bimetál tőr. A sztyeppei kapcsolatokat mutató tőr a kaukázusi konfliktusövezetből, a Kr. e. 8. század végén menekülni kényszerülő lakossággal kerülhetett a Kárpát-medencébe.

Restricted access
Studia Slavica
Author:
Елена Маринова

В статье на материале русского языка рассматривается массив составных номинаций (более 600), обозначающих объекты и феномены интернет-пространства, которые интерпретируются в духе современной философии – как виртуальные аналоги реального мира. Цель исследования – выявить общий когнитивный принцип образования интернет-номинаций, а также особенности их струк-туры и семантики, определяющие в целом характер неологических процессов в формировании словарного состава цифровой эпохи. К исследованию привлекаются как атрибутивные сочетания разной степени устойчивости (типа виртуальный музей), так и аналитические конструкции (компо-зиты, по другой терминологии): онлайн-голосование, интернет-магазин, кибермир и под.

В результате исследования в качестве основного когнитивного механизма создания составных интернет-номинаций определен перенос наименований из реального мира в виртуальный; вы-явлены регулярные единицы, участвующие в этом процессе в роли атрибутивных компонентов (интернет-, виртуальный, электронный, сетевой, онлайн-, веб-, кибер- и др.). На основе темати-ческой классификации интернет-номинаций и семантического анализа атрибутов установлены их парадигматические связи; отмечается также специфика развития семантики атрибутивных единиц, а именно формирование общего значения ‘реализуемый, существующий в Сети’. Исследование вы-полнено в русле функциональной социолингвистики на материале преимущественно узуальных единиц.

Результаты исследования показали, что для процесса вербализации виртуальных аналогов реального мира с помощью составных номинаций характерно тематическое разнообразие базовых субстантивов (богослужение, газета, знакомство, сделка, урок, экскурсия и т. д.), что свидетельствует о широком вовлечении различных сфер деятельности современного человека в виртуальное про-странство. В то же время было установлено, что создание интернет-номинаций на русской почве или их заимствование из английского языка демонстрируют выделенность определенных предмет-ных областей с точки зрения активности номинирования их объектов, а также различный объем самих номинаций, относящихся к этим областям (самая многочисленная группа номинаций отно-сится к сфере бизнеса).

Изучение парадигматических связей между единицами в анализируемом материале доказыва-ет высказанную автором статьи ранее идею о принципе множественности наименований одного и того же объекта, которую можно считать тенденцией, проявляющейся, как правило, в периоды активизации неологического процесса. Дальнейшее наблюдение за развитием словарного состава русского языка цифровой эпохи планируется провести на материале составных номинаций, строя-щихся на базе личных существительных.

Restricted access

Итоги работы по созданию «Электронного исторического словаря заимствованной лексики в русском языке XI–XVII вв.» Часть первая: грецизмы

The Results of the Compilation of The Electronic Historical Dictionary of Loanwords in the Russian Language of the 11th17th Centuries. Part One: Greek Loanwords

Studia Slavica
Authors:
М. И. Чернышева
and
Е. И. Державина

Статья представляет собой первую часть работы, где показаны итоги работы по созданию «Элек-тронного исторического словаря заимствований в русском языке XI‒XVII вв.: грецизмы и поло-низмы» – первого электронного словаря заимствований в русской исторической лексикографии объемом около восьми тысяч лексем. Грецизмы и полонизмы в силу своих генетических, хронологи-ческих и функциональных показателей являются совершенно разными пластами лексики. Каждый пласт требует самостоятельного описания и использования индивидуальной методики исследова-ния. Они представлены в двух отдельных очерках.

Первая часть посвящена грецизмам (в «Электронном словаре» описано более четырех тысяч лек-сем). Показана структура электронного словаря, его параметры (поля). Основными задачами, кото-рые решались в ходе создания первой части, были следующие: идентификация с греческим языком; расширение объема описываемой лексики; выявление многообразных фонетических и морфологи-ческих вариантов; определение первых фиксаций и hapax legomena; установление, уточнение и / или исправление семантики в известных лексикографических описаниях; введение этимологических сведений; выявление «греческого пласта» в непереводной русской письменности и его словообра-зовательного развития и др.

В ходе исследования был расширен пласт описываемой лексики за счет более широкого понима-ния «грецизмов». Это позволило показать сложную картину освоения греческой по происхожде-нию лексики во всем многообразии фонетических и морфологических (в том числе, неадаптиро-ванных) форм, которые встретились в русской письменности XI–XVII вв. Был обнаружен и описан ряд лексем и лексических форм, не представленных до сих пор в русской исторической и славянской лексикографии. Показаны особенности адаптации и отражение показателей средневекового грече-ского языка в заимствованной лексике.

В «Электронный словарь» были включены производные слова. Два параметра «Электронного словаря» («переводные источники» и «оригинальные источники») – с указанием на конкретный источник и дату появления – дают возможность проследить момент вхождения и дальнейшее бы-тование лексемы греческого происхождения, а также ее приживаемость и словообразовательное развитие в оригинальной русской письменности XI–XVII вв. Эта тема нуждается в дальнейшем исследовании и заслуживает отдельного описания.

Электронный словарь позволяет проводить многочисленные поисковые операции, которые соз-дают многостороннее представление о путях проникновения, приживаемости и функционирова-нии лексики греческого происхождения в русском языке на широком хронологическом поле семи веков.

Restricted access

A középkori vaseszköz leletek keltezése

The dating of medieval iron tool finds

Archaeologiai Értesítő
Author:
Róbert Müller

Absztrakt

Bognár Katalin Boglárka dolgozta fel a Balatonőszöd-Temetői dűlőben előkerült, tíz darabból álló vaseszköz leletet. Szerintem azt nem a 13–14. században rejtették el, hanem a kora középkorban, feltehetően a 9. század folyamán. A középkori vaseszköz leletekről közölt térképét korrigálva bemutatom a Magyarország területén előkerült kora középkori, döntően 9. századi, az Árpád-kori – nagyrészt a tatárjáráshoz köthető – és a késő középkori, a török kor folyamán elásott vaseszköz leleteket.

Restricted access

Abstract

Since the start of the new millennium, there has been a marked turn in nutrition-related ethnographic research in Hungary. Following the reconstruction of the historical and regional processes of change in Hungarian dietary traditions, professional attention has increasingly shifted towards the present day. In this study, I first summarize the most important aspects of contemporary gastronomy and the respective research opportunities, before exploring the question of the relationship between contemporary food culture and public catering for children. The conclusion reached is that public catering for children and the food on offer in school canteens cannot be discussed without an understanding of the changes taking place in contemporary food culture, which in turn cannot be understood without taking into account contemporary social and cultural developments. Until the slowly changing culture of public catering becomes more closely aligned with the rapid changes in eating at home and in restaurants, fewer and fewer children will make use of school canteens, and where they do, they will barely touch the food but prefer to go hungry.

Open access