Browse our Arts and Humanities Journals

Discover the Latest Journals in the Field of Arts and Humanities

Arts and Humanities journals’ primary focus is on presenting theoretical and empirical research in these respective fields. The main goal is to encourage educational research and connect academia to the scientific community. Researchers and scholars need to share their research findings with others to help better understand and act on the ongoing social changes in the field. The Arts and Humanities journals aim to provide a platform for everyone who shares a common interest in these fields and to group all the latest field findings in one place.

Arts and Humanities

You are looking at 71 - 80 of 9,335 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Antroponimia polska na Kresach południowo-wschodnich w XIX wieku – źródła i perspektywa badawcza

Polish Anthroponomy in the South-Eastern Borderlands in the 19th Century – Sources and Research Perspective

Studia Slavica
Author:
Irena MYTNIK

Przedmiotem artykułu jest imiennictwo Polaków na Kresach południowo-wschodnich w XIX wieku, a celem nakreślenie perspektywy badawczej danych zawartych w aktach parafialnych i księgach status ani- marum diecezji łuckiej opublikowanych oraz pozostających w zasobach archiwalnych. Objętość materiału empirycznego to kilkadziesiąt tysięcy jednostek antroponimicznych. Omówienie uwzględnia stan badań, przegląd źródeł rękopiśmiennych i drukowanych, kontekst historyczny, szczegółowe zadania analityczne, dotyczące opisu i interpretacji lingwistycznej, przyjęte rozwiązania metodologiczne oraz znaczenie planowanych badań dla studiów onomastycznych, leksykologicznych, nad dziedzictwem kulturowym, historią Kościoła rzymskokatolickiego i obecnością etnosu polskiego na Ukrainie.

Perspektywa badawcza dotyczy studiów historyczno-etymologicznych nazwisk i opracowania monograficznego polskiego systemu antroponimicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasobu imion mężczyzn i kobiet w różnych warstwach społecznych oraz ich charakterystyki morfologicznej, a także formacji poimiennych chłopów, mieszczan i szlachty, ich typologii i struktury słowotwórczej, charakteru odzwierciedlonych w nich interferencji międzyjęzykowych, jak również sposobów nominacji i ich związku z dokumentami źródłowymi. Bazę teoretyczno-metodologiczną stanowić będą założenia onomastyki diachronicznej, socjolingwistyki, lingwokulturologii i językoznawstwa kognitywnego, z uwzględnieniem metod frekwencyjnostatystycznych i porównawczych, a także ujęcia geograficznego.

Otrzymane wyniki pokażą obraz antroponimii polskiej diecezji łuckiej w ostatnim etapie kształtowania się systemu nazewniczego, jego związek z antroponimią polsko-wschodniosłowiańskiego pogranicza bliż-szego, ziem etnicznych i specyfikę regionalną uwarunkowaną polsko-ukraińskimi kontaktami międzyetnicznymi, a także zakodowany w nim system wartości.

Planowane badania będą uzupełnieniem studiów dotyczących polskiego imiennictwa na Kresach południowo-wschodnich, w szczególności na terenie dawnego województwa wołyńskiego i części zabużańskiej ziemi chełmskiej (starostwo ratneńskie i lubomelskie), które były objęte jurysdykcją diecezji łuckiej, stanowić będą niezbędną podstawę do dalszych prac nad stworzeniem syntetycznego obrazu antroponimii Polaków różnych stanów na całym obszarze dawnej Ukrainy.

Restricted access

В статье анализируется образование и функционирование соотносимых возвратных и невозврат-ных форм глаголов в параллельных польско-украинских текстах середины XIX в., созданных писа-телями так называемой украинской школы Т. Падуррой (1801–1871) и С. Осташевским (1797–1875). Проведено сопоставление обнаруженных примеров нарушения оппозиции в сфере возвратности с лексикографическими материалами и данными корпуса украинского и польского языков, подтвер-дившие узуальный, а не индивидуально-авторский характер инноваций в данной контактной зоне. Двуязычие авторов анализируемых текстов объясняет тот факт, что среди специфических особен-ностей в сфере возвратности значительное место занимают польско-украинские интерферемы и явления аналогичного характера, фиксируемые также в региональном узусе. Исходя из проанализи-рованных примеров, возвратность в целом можно охарактеризовать как одну из зон межъязыковой «напряженности» в глагольной сфере.

Контактные формы отмечены в анализируемых текстах как в сфере словоизменения, так и на уровне морфосинтаксиса. Наиболее ярко межъязыковое взаимодействие проявляется в нарушении оппозиции возвратных и невозвратных глаголов. Наш материал подтвердил тенденцию к более ред-кому опущению возвратного элемента в обоих языках. В свою очередь, поддерживающее влияние может способствовать появлению усиленных за счет возвратной частицы форм как переходных, так и непереходных глаголов. При этом направление влияния может быть установлено не во всех случаях: наряду с очевидными примерами, демонстрирующими следование одному из образцов: польскому или украинскому, широко распространено взаимонаправленное воздействие.

В тех случаях, когда оба языка демонстрируют вариативность, украинские рефлексивы, как пра-вило, носят региональный (западный) характер, реже – маркированы в обоих языках. Усиление вариативности глагольных форм, характерное для украинского регионального узуса, объясняется географическим положением и социолингвистическими характеристиками данного региона. В це-лом ряде случаев появление новых вариантных (дополнительно маркированных) форм является результатом действия лексической аналогии и словообразовательной синонимии, как, например, при производстве префиксально-постфиксальных дериватов с кумулятивным значением от пере-ходных невозвратных глаголов. Эта тенденция распространяется также на непереходные глаголы (например, глаголы движения и состояния), где рефлексивы оказываются маркированными чле-нами оппозиции в обоих языках. Семантические трансформации, связанные с образованием реф-лексивов от глаголов такого рода, могут также оказывать воздействие на сферу морфосинтаксиса, приводя к увеличению частотности имперсональных субъектных конструкций и расширению чис-ла глаголов, задействованных в их образовании.

Restricted access

Статья посвящена анализу присутствия образа Ф. М. Достоевского и форм преломления его фило-софско-геометрических взглядов в текстах русского поэта-футуриста Велимира Хлебникова. Цель исследования – найти подступы к проблеме «Хлебников и Достоевский» прежде всего на уровне рассмотрения философско-математических концепций обоих авторов и раскрыть идейно-художе-ственное значение образной фигуры Достоевского в утопическом мире Хлебникова.

В работе уточняются гипотезы генезиса диалектических размышлений героев и – опосредован-но – самого создателя романа «Братья Карамазовы» о философских следствиях возможного на-рушения постулатов геометрии Евклида, об ограниченности «эвклидового ума» и его границах. Определяются этическое и онтологическое «начала» неевклидовых аксиоматик в художествен-но-философской вселенной писателя, показана их роль в кристаллизации идей «всеобщей» или «мировой» гармонии.

В раннем стихотворении В. Хлебникова «О, достоевскиймо бегущей тучи…» (1907–1909) имя собственное («Достоевский») превращается в отвлеченное существительное («достоевскиймо»), происходит своеобразное распределение «ярусов вселенной»: фигура писателя через словесно- художественную абстракцию интегрирует «земной», «мерный мир».

В стихотворении «Земные стары сны…» (1917) образ Достоевского предстает в своей революци-онно-каторжной ипостаси. Очертания фигуры классика обнаруживается одновременно и в создан-ном им «бесовском» мире романа, и в пространстве объективного будущего, хода истории, который он предсказал.

В новаторской, революционно-утопической поэме «Ладомир» (1920), в названии которой периф-растически артикулировано понятие «мировой гармонии», очерчиваются контуры единства и гар-монии («лада») будущего человечества.

Мифологему хлебниковской «мировой гармонии» и идею торжества «всеобщей гармонии» Достоевского – при всем различии их философско-политических оснований («революционный вихрь» и «бесконечность в Боге») – концептуально сближает физико-геометрическая составляющая (параметры «четвертого измерения», идеи Н. И. Лобачевского, Б. Римана).

В письме к А. Е. Крученых (1913) Хлебников дает своеобразный «геометрический» «очерк жизни» создателя «Преступления и наказания», увязывая трансформацию взглядов Достоевского с пред-ставлениями о движении «лучей истории» и вписывая его фигуру в сложный контекст историче-ской судьбы России. Несмотря на коллективное футуристическое «бросание» классика с «парохода современности», Хлебников находит его жизненный жребий во многом схожим с эволюцией соб-ственной судьбы (от юношеской, студенческой революционности к славянскому «почвенниче-ству»), а мировоззренческие ориентиры в целом созвучными.

Таким образом, наши размышления и приведенные примеры демонстрируют бытование образа Достоевского в текстах поэта-футуриста и раскрывают стратегии обретения онтологических смыс-лов в утопическом (на фоне неизбежного возвращения в пространство евклидовой аксиоматики) стремлении обоих литераторов-философов к идеальным формам существования («мировая» / «все-общая» гармонии) через преодоление границ «эвклидового ума».

Restricted access

Суффиксы -ова-, -ева-, -изова-, -ирова-, -изирова- в глагольной неологизации 2000–2020 гг.

The Suffixes -ова-, -ева-, -ирова-, -изова-, and -изирова- in Verbal Neologization from 2000 to 2020

Studia Slavica
Authors:
Таисия БУЦЕВА
and
Александр ЗЕЛЕНИН

Статья посвящена исследованию процессов глагольной неологизации в 2000–2020 гг. на материа-ле бесприставочных глаголов, имеющих в своей структуре суффиксы -ова-, -ева-, -изова-, -ирова-, -изирова-. Основной материал взят из готовящегося к печати словаря «Неологизмы XXI века: глаго-лы» под ред. Т. Н. Буцевой. Исследуемый базовый материал – 66 неоглаголов (6,6% от общего объе-ма словника этого словаря, около 1000 глагольных неолексем). Однако при оценке степени узуали-зации новых суффиксальных глаголов учитываются производные: 207 глаголов, образованных от них префиксальным способом и 64 глагола, произведенных постфиксальным способом (с помощью постфикса -ся).

Актуальность темы определяется недостаточной полнотой выявления новых глаголов, во многом обусловленной их относительной немногочисленностью в неологическом потоке, а также отстава-нием их словарной фиксации. Центральная исследовательская проблема статьи – проблематизиро-вать критерии разграничения суффиксальных глагольных новообразований, возникших на русской почве, и глагольных заимствований, суффиксально оформленных при вхождении в русский язык.

Новые глаголы данной словообразовательной структуры описываются на фоне истории форми-рования данных суффиксов в русском языке. В ходе исследования анализируется продуктивность этих формантов в новейшее время, объясняется наблюдаемая орфографическая вариативность, описываются имеющая место словообразовательная синонимия, семантические и стилистические особенности, определяется степень освоенности неоглаголов русским языком, раскрывается сло-вообразовательная потенция новых суффиксально образованных и суффиксально оформленных глаголов.

Цель статьи – представить глагольные неологизмы новейшего периода, образованные и оформ-ленные с помощью суффиксов -ова-, -ева-, -изова-, -ирова-, -изирова-, дать их комплексную характе-ристику, показать динамику неологического процесса через вовлечение этих глаголов в словообра-зовательные процессы. Методами исследования являются словообразовательный, компаративный, классификационный, этимологический, дефиниционный.

Restricted access

Abstract

The paper aims to present the current state, problems, challenges and opportunities of Hungarian native language education. It does so as a tribute to the memory and oeuvre of László Kálmán, who passed away in 2021, and as a way of preserving his approach characterized by a critical approach, but also by a focus on possible solutions. On the one hand, the study outlines the goals and tasks of native language education, including language teaching, drawing heavily on the concept of communicative competence as defined and represented by László Kálmán (see e.g. Kálmán 2010; Kálmán & Molnár 2009). On the other hand, the current state of native language education is described in the light of this framework. In addition to the current regulation of the content of native language education, the study will also describe the current situation with regard to the available teaching aids and textbooks. In this context, and partly independently of it, the paper will examine the question of what major areas of native language education need to be changed and what opportunities are available in this respect.

Open access

Abstract

The main goal of this paper is to provide a preliminary examination of the interaction between the Vulgar Latin grammatical gender system and other levels of linguistic change, such as phonological confusions. To achieve this description conditional inference trees and random forests were fitted to our data which enabled a more thorough understanding of these interactions than would be possible to notice without statistical methods.

Open access

Abstract

The present paper intends to provide a linguistic analysis of votive texts, with particular regard to the case and declension systems as well as their Latin usage and variants. The aim of the linguistic analysis is to identify variations occurring in the context of votive texts. The epigraphic corpus shows various Vulgar Latin features in theonyms and epithets. The names of the deities are cultural characteristics and are influenced by various factors. The inevitable phenomenon of Roman religiosity manifested itself in religious texts, especially where polytheistic religions were particularly prone to borrowing and assimilation. In the investigation, some questions which the study will attempt to answer: do the case and declension confusions of theonyms and epithets follow the characteristics of the given region? The most common feature of religious inscriptions is that the declension of an epithet follows the declension of the name of the deity and vice versa. Another characteristic is the confusion in the case system. Some of these are influenced by facts other than adjective and noun agreement. In some cases, the meaning of the name influences it, in other cases there are cultural reasons for the declension confusion, especially if the inscriptions come from Celtic, Germanic, Greek, or other language areas.

Open access

Abstract

This paper analyses linking vowels of Hungarian in a paradigm-based approach. We argue that the quality of linking vowels is determined by such a complex interaction of phonological, morphological, and morphophonological factors on both stems and suffixes that attributing them to individual morphemes is not plausible. Instead in the model proposed here linking vowels emerge from the identification of initial and final substrings within and across paradigms.

Open access

Abstract

This study investigated the production of Mandarin and Fuzhou lexical tones by Mandarin-Fuzhou bilingual children. Forty children aged 6;11 to 7;6 and two groups of adults (Mandarin speakers and Fuzhou speakers) were asked to produce pre-selected familiar monosyllabic words. Adult judges' perceptual judgments and acoustic analysis showed that: (1) overall, these children's production performance of Mandarin tones was similar to adults', with very high accuracy; (2) children did not reach adult-like production competence in Fuzhou tones by age 7;6; and (3) there was an imbalance in children's development of the seven lexical tones in Fuzhou. Children's late and unbalanced development of Fuzhou tones could be ascribed to their unbalanced Mandarin-Fuzhou exposure, and it is argued that children might transfer the characteristics of the Mandarin tonal system to their production of Fuzhou tones.

Restricted access