Browse Our Latest Psychology and Behavioral Science Journals

Psychological journals are peer-reviewed, interdisciplinary journals that publish original work in some areas of psychology. The most common publications include cognitive, health and clinical psychology, applied, developmental, biological, social, experimental, and educational psychology, and psychoanalysis.

Behavioral Sciences

You are looking at 251 - 300 of 2,643 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Thomas B. Swanton, Alex Blaszczynski, Cynthia Forlini, Vladan Starcevic, and Sally M. Gainsbury

Background and aims: Despite the many benefits of technological advancements, problematic use of emerging technologies may lead to consumers experiencing harms. Substantial problems and behavioral addictions, such as gambling and gaming disorders, are recognized to be related to Internet-based technologies, including the myriad of new devices and platforms available. This review paper seeks to explore problematic risk-taking behaviors involving emerging technologies (e.g., online gambling and gaming, online sexual behaviors, and oversharing of personal information via social networking sites) that have the potential to lead to problematic outcomes for individuals.

Results and discussion: Previous research has focused on policy frameworks for responding to specific issues (e.g., online gambling), but a broader framework is needed to address issues as they emerge, given lags in governments and regulators responding to dynamically evolving technological environments. In this paper, key terms and issues involved are identified and discussed. We propose an initial framework for the relative roles and responsibilities of key stakeholder groups involved in addressing these issues (e.g., industry operators, governments and regulators, community groups, researchers, treatment providers, and individual consumers/end users).

Conclusion: Multidisciplinary collaboration can facilitate a comprehensive, unified response from all stakeholders that balances individual civil liberties with societal responsibilities and institutional duty of care.

Open access

Az anya–magzat kötődést felmérő MFAS-HU-20 skála pszichometriai jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata a Kohorsz ’18 kutatás várandós szakaszának mintáján

Psychometric properties and associations of Maternal–Fetal Attachment Scale-HU-20 in the pregnant wave of Cohort ’18

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Kopcsó Krisztina, Pohárnok Melinda, and Polgár Petra Ibolya

Elméleti háttér: Az anya–magzat kötődés gyakran vizsgált, ugyanakkor bizonytalan tartalmú konstruktum. A korábbi kutatásokban egymásnak ellentmondó eredmények születtek a jelenség dimenzionalitásával és korrelátumaival kapcsolatban. Cél: A szerzők célja, hogy a magyarországi várandósok populációjára reprezentatív mintán vizsgálják meg az anya– magzat kötődés konstruktumát, és felmérjék annak bizonyos szociodemográfiai és pszichoszociális változókkal való együttjárását. Módszerek: Az elemzés a Kohorsz ’18 Magyar Születési Kohorszvizsgálat első, várandós szakaszának adatain történt, harmadik trimeszterben járó várandósok körében (n = 7115). Az adatok forrását a védőnők által szóban, valamint önkitöltős formában begyűjtött kérdőíves adatok szolgáltatták. Az anya– magzat kötődés felmérése a Maternal–Fetal Attachment Scale magyar nyelvű, 20 tételes változatával történt. Eredmények: A Maternal–Fetal Attachment Scale-HU-20 kétfaktoros struktúrába szerveződött, egy 15- és egy 5-tételes alfaktorba. Az elfogadható belső konzisztenciájú faktorokat Hangolódás (Cronbach-α = 0,795) és Interakció (Cronbach-α = 0,606) alskáláknak neveztük el. Kétváltozós statisztikai elemzésekben az anya–magzat kötődés összpontszáma a vizsgált változók (kor, gesztációs hét, társas támogatottság, pozitív és negatív párkapcsolati interakciók, depresszió, általános és várandóssággal összefüggő szorongás, paritás, iskolai végzettség, partnerkapcsolati helyzet, jövedelem) mind-egyikével szignifikáns összefüggést mutatott, legszámottevőbb összefüggést a társas támogatottsággal (τb = 0,166; p < 0,001) és a pozitív párkapcsolati interakciókkal (τb = 0,202; p < 0,001). A két aldimenzió számos prediktor változóval eltérő mértékben és/vagy irányban függött össze. Többváltozós elemzésben a vizsgált változók hatása, a kor, a negatív párkapcsolati interakciók és a partnerkapcsolati helyzet kivételével szignifikánsnak bizonyult, továbbá az alacsonyabb iskolai végzettségű és alacsonyabb jövedelmű csoporthoz való tartozás inkább a kötődés interaktív aspektusaival, míg a magasabb végzettség a kötődés hangolódó aspektusaival járt együtt. Következtetések: Az anya–magzat kötődés reprezentatív mintán való vizsgálata hozzájárulhat az anya–magzat kötődést befolyásoló demográfiai és pszichoszociális tényezők kölcsönhatásainak megismeréséhez és az eltérő társadalmi hátterű nők várandósság-élményének jobb megértéséhez.

Introduction: Maternal–fetal attachment is a widely studied concept with debated latent content. Previous research found controversial results considering its dimensionality and associations. Aim: Investigation of the construct of maternal–fetal attachment, and its associations with certain sociodemographic and psychosocial variables in a representative sample of Hungarian pregnant women. Method: The analysis was conducted among pregnant women in the third trimester (n = 7115), from Cohort ’18 Growing up in Hungary. Questionnaire data were collected from participants by health visitors. Maternal–fetal attachment was assessed using the 20-item version of the Hungarian Maternal–Fetal Attachment Scale. Results: A two-factor solution emerged, consisting of the dimensions „attunement” (15 items, Cronbach’s α = 0.795) and „interaction” (5 items, Cronbach’s α = 0.606) with acceptable internal consistencies. Bivariate analyses showed significant associations between the total score of maternal–fetal attachment and maternal age, education, parity, partnership status, income, gestational age, perceived social support, positive and negative interactions with the partner, depression, general and pregnancy related anxiety. Highest correlations were found with perceived social support (τb = 0.166, p < 0.001) and positive interactions with the partner (τb = 0.202, p < 0.001). The two subscales were associated with the variables with varied magnitude and/or direction. In the multivariate analyses, all the variables had significant effect on maternal–fetal attachment except maternal age, negative interactions with the partner and partnership status. Lower maternal education and income were more strongly associated to “interaction”, while higher maternal education was more strongly associated to “attunement”. Conclusions: The study of maternal–fetal attachment in representative samples helps us understand the interaction between relevant sociodemographic and psychosocial variables and provides insight into the varied experience of maternal–fetal relation of women from different social background.

Open access

Hogyan fogyjunk tudatosan? Munkafüzet kognitív viselkedésterápiás testsúlycsökkentő programhoz

How to lose weight consciously? Workbook for a cognitive behavioral weight loss program

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author: Czeglédi Edit
Restricted access

A Mágikus Fogalomképzés Skála hazai változatának kialakítása

Psychometric properties of the Hungarian version of the Magical Ideation Scale (MIS)

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Rózsa Sándor, Vincze Gábor, Török Imre András, Hupuczi Ernő, Hargitai Rita, Martin László, Hartung István, Tiringer István, Simon Mária, and Kállai János

Háttér: A pszichózisra való sérülékenység feltárása és a korai intervenció a klinikai gyakorlat és a kutatások fontos részét képezik. A Mágikus Fogalomképzés Skála az egyik leggyakrabban alkalmazott önjellemző kérdőív, amelyet a pszichózisra való hajlam feltárására dolgoztak ki. Meglepő azonban, hogy a Mágikus Fogalomképzés Skála pszicho­ metriai jellemzőit klinikai mintán szinte alig vizsgálták. Célkitűzés: A tanulmány fő célja a Mágikus Fogalomképzés Skála faktorszerkezetének feltárása nagy elemszámú egyetemi hallgatói mintán (n = 1730) és pszichiátriai betegek (n = 319) körében. Módszerek: A kérdőív faktorszerkezetét megerősítő (egydimenziós, többdimenziós szerkezet, bifaktoros elrendezés) és feltáró faktorelemzések, valamint parallel­elemzések segítségével vizsgáltuk. A skálák megbízhatóságát a hagyományos módszerek mellett (pl. Cronbach­α) modellalapú megbízhatósági becslésekkel (hierarchikus ómega) is jellemeztük. A faktorszerkezet elemzését követően a valószínűségi tesztelméleti alapokon nyugvó Tétel­válasz elmélet (Item Response Theory, IRT) segítségével az item­paraméterek becslését (nehézség és diszkrimináció) és az eltérő tételműködést is megvizsgáltuk, majd egy rövid, 15 tételes változatot alakítottunk ki, amelynek a kritériumvaliditását más mérőeszközök felhaszná- lásával teszteltük (pl. Szkizotípia Személyiség Kérdőív rövid változat; Davis­féle Empátia Kérdőív). Eredmények: A parallel­elemzés a hallgatói mintán 3 faktort, míg a klinikai mintán 2 dimenziót valószínűsített. Mindkét minta esetében a negatív tételek önálló dimen ziót alkottak, amit járulékos faktornak tekintetve a későbbiekben nem elemeztünk. A megerősítő faktorelemzés a normatív hallgatói mintán a bifaktoros struktúrát támasztotta alá, ahol az általános faktor mellett két speciális dimenzió jelent meg: paranormális hiedelmek és mágikus okság/spiritualitás (RMSEA = 0,052; CFI = 0,993; TLI = 0,990). A klinikai mintán az egydimenziós szerkezet adta a legjobb illeszkedési mutatókat (RMSEA = 0,032; CFI = 0,970; TLI = 0,965). A 15 tételre rövidített skála jó pszichometriai jellemzőkkel rendelkezett, bár az IRT elemzés rávilágított arra, hogy néhány tétel eltérő jelentést hordoz a nemek (nők vs. férfiak) vagy a vizsgálati minta típusa (normatív vs. klinikai) szerinti összevetéskor. Következtetések: Eredményeink megerősítik, hogy a mágikus fogalomalkotás a klinikai mintán egydimenziós modellel ragadható meg leginkább, ezzel szemben a normatív hallgatói mintán már inkább egy bifaktoros struktúra valószínűsíthető, amelynek két speciális dimenziója az adaptív (mágikus okság/spiritulaitás) és maladaptív (paranormális hiedelmek) sajátosságok mentén különül el.

Background: Study of vulnerability to psychosis and early intervention is an area of great clinical impact and research. The Magical Ideation Scale (MIS) is among the most widely used instruments for the assessment of psychosis proneness. However, there has been little research on the psychometric properties of the MIS in clinical sample. Aims: The main goal of the present work was to study the dimensional structure underlying the MIS in a large sample of students (n = 1.730) and clinical subjects (n = 319). Methods: The structures of the MIS were examined by confirmatory (e.g., single-factor model, model with second-order factor, bifactor model) and exploratory factor analysis and parallel-analysis. The internal consistencies were calculated not only in the conventional way (e.g. Cronbach’s α) but also in the controlling of the general factor (hierarchical omega, explained common variance). After initial testing, we used Item Response Theory (IRT) to shorten and further refine the instrument, and criterion validity was evaluated by other questionnaires (e.g. Schizotypy Personality Questionnaire – Brief Revised; Interpersonal Reactivity Index). Results: To determine the number of factors that can be applied, parallel-analysis provided a good estimation of the three dimensional structure of MIS in student sample and two dimensions in clinical subjects. However, the reversed worded items caused a method factor that does not appear to be substantively meaningful. Confirmatory factor analysis identified a bifactor solution (general scale and two specific scales: paranormal beliefs and magical reasoning/spirituality) for the MIS in student sample (RMSEA = 0.052, CFI = 0.993, TLI = 0.990), and a unidimensional factor structure in clinical sample (RMSEA = 0.032, CFI = 0.970, TLI = 0.965). The shortened 15-item version of the MIS has good psychometric properties, but few of the items displayed DIF across gender or type of sample (normative or clinical). Conclusions: Our results confirm that magical ideation can be considered as a single latent psychological variable on clinical sample, and a bifactorial structure in normative sample where the adaptive (magical reasoning/spirituality) and maladaptive (paranormal beliefs) functions separated.

Open access

A médiaeszközök világába való belemerülés: adaptív és nem adaptív következmények

Immersion into the mediated world: adaptive and maladaptive consequences

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Authors: Rózsa Sándor, Hargitai Rita, Láng András, Hartung István, Martin László, Tamás István, Tiringer István, and Kállai János

Elméleti háttér: A médiaeszközök számos típusa ismert. A személyes képességeken és a technikai lehetőségeken múlik azonban, hogy az információt fogadó fél a lehetőségek közül melyeket részesíti előnyben és milyen mértékben merül el a médiaeszközökön keresztül közvetített valóságban. A humán technológia álláspontja szerint a médiával való elmélyült foglakozás során a személy természetes környezetére irányuló figyelme háttérbe szorul, a befogadó sokszor a média által teremtett világ rabjává válik. A médiahasználat köti le az alkalmazó figyelmét, együtt mozog vele, mintha az maga a valóság lenne. A média valóságélményt kiváltó hatásában több személyes jellemző játszik szerepet. Cél: A tanulmány bemutatja a média személyes használatakor megjelenő belemerülési képesség egyik kérdőíves mérési lehetőségét, a Belemerülési Tendencia Kérdőívet, továbbá megvizsgálja a személyes prediszpozíciók egy csoportját, amelyek kapcsolatban lehetnek a hagyományos szórakoztató, valamint digitális kommunikációs eszközök használata során átélt belemerülés mértékének mutatóival. Módszerek: A keresztmetszeti, kérdőíves, hozzáférhetőségi mintavételi eljárást alkalmazó vizsgálatban 781 közép- és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező személy vett részt [192 férfi, átlagéletkor: 28,6 (SD = 11,4) év és 589 nő, átlagéletkor: 28,4 (SD = 11,03) év]. A résztvevők budapesti, pécsi és kaposvári egyetemeken tanuló, illetve szakmai továbbképzéseken megjelenő személyek közül kerültek ki. Mérőeszközök: Belemerülési Tendencia Kérdőív (ITQ), Tellegen Abszorpciós Skála, Lelki Egészség Kontinuum Rövid Változat, Énkép Egyértelműség Skála, Szkizotípiás Személyiség Kérdőív Rövid Változata, Bergeni Facebook Addikciós Skála, valamint a Problémás Internet Használat Kérdőív. Eredmények: Az adatok megerősítették azt a korábbi elképzelést, miszerint az ITQ személyes részvétel skálája maladaptív funkciókhoz kapcsolódik, mint amilyen az abszorpciós képesség (r = 0,47; p = 0,003) és a szkizotípia (r = 0,36; p = 0,004). A számítógépes játék skála szintén pozitív irányú együttjárást mutat a maladaptív jellegű vonásokkal (abszorpciós képesség skála: r = 0,28; p = 0,002; szkizotípia: r = 0,19; p = 0,004). Ezzel szemben az ITQ figyelem fókusz skálája az adaptív funkciókat szolgáló vonásokhoz kapcsolódik (szelf-koherencia: r = 0,27; p = 0,003; lelki egészség: r = 0,43; p = 0,011). Továbbá rámutattunk arra, hogy számítógépes játékokra fordított idő növekedésével párhuzamosan a kognitív zavarok (β = 0,10; p = 0,012) és a mindennapi viselkedésben mutatkozó furcsa megnyilvánulások (β = 0,10; p = 0,016) száma is növekszik. Következtetések : Az ITQ skálái adaptáció és maladaptáció tekintetében eltérő módon mérik a médiaeszközök által közvetített valósághoz való viszonyt, ugyanakkor jól jellemzik a befogadó személy digitális környezethez való hozzáállásának ellentmon dásait.

Theoretical background: A lot of the types of a media devices are commonly used. However, the application of these tools depends on personal capabilities, availability of adequate technical conditions, and individual preference to immersion into a mediated environment. The literature of human technology highlighted that when a person dealt with the contents of a digital massage his/her attention got withdrawn from his/her current environment. In same cases, the receiver of the mediated information becomes addicted to the easily controlled digital environment as if it would be a real physical environment. The manifestation of the filing of this type of virtual reality depends on personal capabilities and attitudes. Aims: We presented an assessment method repertoire of sense of immersion for social media and computer gaming and, applications involving the Immersive Tendency Questionnaire. Furthermore, we analyzed the personal pre-dispositions that play a role in the degree of immersion while a person is concerned with the mediated environment. Methods: In the study participated 781 graduated and post-graduated persons (192 male, mean age 28.5 [SD 11.4] years, and 589 females, mean age 28.4 [SD 11.03] years). Participants were recruited via a large university cohort (Budapest, Kaposvár, and Pécs). Used questionnaires: Immersion Tendency Questionnaire (ITQ), Tellegen Absorption Scale, Mental Health Continuum, Self-concept Clarity, Schizotypal Personality Questionnaire, Bergen Facebook Addiction Scale, and Problematic Internet Using Questionnaire. Results: Our data supported the earlier findings that the Involvement scale of the ITQ across the absorption capability (r = 0.47, p = 0.003) and schizotypy (r = 0.36, p = 0.004) associated with maladaptive personality functions. The rate of the computer gaming activity showed a similar maladaptive effect with absorption capability (r = 0.28, p = 0.002) and schizotypy (r = 0.19, p = 0.004). However, the Attentional focus scale of ITQ linked to adaptive personality function such as self-coherence (r = 0.27, p = 0.003) and mental health (r = 0.43, p = 0.011). Furthermore, data revealed that the frequent computer gaming can be associated with cognitive (β = 0.10, p = 0.012) and disorganized (β = 0.10, p = 0.016) factors of schizotypal personality questionnaire. Conclusion: The factor structure of ITQ is dual-faced so the scales measure the immersion into the mediated world in a different way. These results exactly describe the user’s contradictory relationship with the mediated environment.

Open access

Pszichokardiológia. Gyakorlati útmutató orvosoknak és pszichológusoknak

Psychokardiologie. Ein Praxisleitfaden für Ärzte und Psychologen

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika
Author: Tiringer István
Restricted access
Restricted access

Abstract

Background and aims: Attentional biases contribute to the maintenance of addictive behaviors. For the problematic use of online gaming – recognized as Internet Gaming Disorder (IGD) – first evidence points to a bias towards in-game stimuli. This study aimed to provide behavioral and electrophysiological evidence for a generalized bias towards computer-related stimuli, and to identify the specific attentional processes contributing to this bias: facilitated attention deployment, impaired disengagement or failed suppression. Method: Twenty participants with IGD and 23 casual gamers performed a visual search task with photographs of real-world objects. Either the target or a to-be-ignored distractor was addiction-relevant (computer-related), whereas all other items were addiction-irrelevant (related to cars or sport). Event-related potential components associated with facilitated attentional deployment to the target (NT), its post-selection processing (SPCN), and suppression of irrelevant information (PD) were analyzed. Results: Unlike casual gamers, gamers with IGD exhibited prolonged reaction times and increased SPCN amplitudes for computer-related stimuli, reflecting their continued attentional processing. At the individual level, larger SPCN amplitudes were associated with longer delays in reaction time. Discussion and Conclusions: This pattern of results indicates that the disengagement of attention from computer-related stimuli is impaired in IGD. More generally, our findings demonstrate that conditioning processes occur in IGD, and thus open up new avenues for treatment.

Open access

Abstract

Background and aims

The addiction to digital games is associated with substantial impairments in daily functioning and adolescents are particularly at risk. Screening instruments for the new ICD-11 diagnosis Gaming Disorder (GD) are rare and only include self-ratings thus far. Since adolescents' insight might be limited due to young age or symptom denial, external ratings are essential. We therefore aimed to develop and validate the Gaming Disorder Scale for Parents (GADIS-P) in a representative sample of parents and young gamers.

Methods

GADIS-P was developed as an adaptation of a recently published self-rating scale. It was validated in 800 parents and their frequently gaming children between 10 and 17 years with standardized questionnaires in an online survey. Item structure was investigated by confirmatory factorial analysis. Gaming time, pathological gaming according to DSM-5, emotional dysregulation, and academic performance were used to derive criterion validity. Accordance with self-ratings was determined. ROC-Analyses were computed to determine cut-off values.

Results

A presumed two-factorial structure of GADIS-P could be confirmed describing cognitive-behavioral symptoms and negative consequences. The instrument showed good to excellent internal consistency (Cronbach's α = 0.89–0.92, McDonald's ω = 0.92–0.95) and criterion validity with moderate to strong correlations regarding gaming behavior (r/ϱ = 0.35–0.76), excellent discriminatory power, and moderate accordance with the adolescents' self-ratings (kappa = 0.47–0.58).

Discussion and conclusions

As the first successfully validated tool for the assessment of ICD-11 GD in adolescents by parental judgment, GADIS-P can make an important contribution to reliable GD screening in clinical and research settings.

Open access

Abstract

A recent review by Montag et al. raised a taxonomical argument about internet addiction. We propose a two-dimensional taxonomy of internet addiction by both the device and the content as the solution. For the assessment of smartphone addiction, measurements should be based on functional impairment and validated by diagnostic criteria rather than solely on self-reported questionnaires. We detail the potential of mobile applications (apps) to improve the assessment of smartphone addiction. App-generated indicators could fulfill the unmet need of assessment of smartphone addiction and facilitate future assessment and treatment planning of smartphone addiction.

Open access

Abstract

Background and aims

Numerous studies have shown that people who have Internet addiction (IA) are more likely to experience poor sleep quality than people who do not. However, few studies have explored mechanisms underlying the relation between IA and poor sleep quality. As a first attempt to address this knowledge gap, a cross-sectional design was applied, and structural equation modeling was used to explore the direct relationship between IA and poor sleep quality, as well as the potential mediating roles of rumination and bedtime procrastination.

Methods

A convenience sample, consisting of 1,104 Chinese University students (696 females or 63%), completed an online survey that included the following measures: Young’s 8-item Internet Addiction Diagnosis Questionnaire, the Pittsburgh Sleep Quality Index, the Ruminative Responses Scale, and the Bedtime Procrastination Scale.

Results

While the direct path between IA and poor sleep quality was not found to be significant, rumination and bedtime procrastination were each shown to separately mediate the predictive effect of IA on poor sleep quality. However, the greatest level of support was found for the sequential mediating effects of rumination and bedtime procrastination between IA and poor sleep quality.

Conclusion

While rumination and bedtime procrastination were both shown to be important independent mediators for the relation between IA and poor sleep quality, their combined effect was as great as either alone.

Open access

Abstract

Background and aims

We studied the quality of the job-related emotional experiences associated with work addiction. We hypothesized that work addiction would fuel both a higher level of daily job-related negative affect and a lower level of daily job-related positive affect and that such affective experiences would mediate the relationship between work addiction and emotional exhaustion reported at the end of the working day. Additionally, in light of typical behaviors and cognitions associated with work addiction, we also hypothesized that work addiction would modify the relationships between day workload and same day emotional strain reactions (i.e., job-related negative affect and job-related positive affect).

Methods

Participants were 213 workers (42.5% female), most of whom holding a high-profile job position, who were followed for 10 consecutive working days in the context of a daily diary study.

Results

Multilevel analyses controlling for neuroticism revealed that work addiction was uniquely and positively related to daily job-related negative affect and that the latter mediated the relationship between work addiction and daily emotional exhaustion. On the other hand, work addiction was not negatively related to daily job-related positive affect; this relationship emerged only when removing neuroticism from the model. Additionally, work addiction strengthened the relationship between day workload and day job-related negative affect.

Discussion

Results indicate that work addicted are characterized by the experience of a negatively connotated affect during work, and that this kind of affect may be a mechanism explaining the work addiction-burnout relationship.

Open access

Expanding on the multidisciplinary stakeholder framework to minimize harms for problematic risk-taking involving emerging technologies. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Jing Shi, Mark van der Maas, Nigel E. Turner, and Marc N. Potenza

Abstract

As new types of problematic behaviors and new forms of online risk-taking emerge, forming collaborative relationships while understanding complexities of motivations may help to promote harm reduction and intervention. While it may be too early to form a stakeholder framework without first conceptually understanding the problematic behaviors involved, we attempt to build upon a proposed multidisciplinary stakeholder framework to minimize harms for problematic risk-taking involving emerging technologies. We propose an expansion of roles for individual stakeholders and an expansion of proposed roles for family stakeholders to include partner/spouses, others living in the household, and/or those with close relationships with individuals who are experiencing problems. Empowering individuals who use emerging technologies through participatory action research and knowledge translation/dissemination may lead to improvements in the quality of research and a greater impact on policy and practice. Also, we discuss benefits of industry self-regulation and collaboration on data-sharing practices. We recommend approaches to promote global collaboration with a larger group of relevant stakeholders (including but not limited to individual consumers of technology, families, communities, treatment and welfare providers, researchers, industries, and governments) to address protection of vulnerable populations and reduce harms for users of rapidly advancing technologies.

Open access

Abstract

Background and aims

Previous research has established risk factors for problematic smartphone use (PSU), but few studies to date have explored the structure of PSU symptoms. This study capitalizes on network analysis to identify the core symptoms of PSU in a large sample of students.

Methods

This research investigated 26,950 grade 4 students (male = 13,271) and 11,687 grade 8 students (male = 5,739) using the smartphone addiction proneness scale (SAPS). The collected data were analyzed using a network analysis method, which can provide centrality indexes to determine the core symptoms of PSU. The two networks from the different groups were compared using a permutation test.

Results

The results indicated that the core symptoms of students' problematic smartphone use were the loss of control and continued excessive use across the two samples.

Discussion and conclusions

These findings suggest that loss of control is a key feature of problematic smartphone use. The results also provide some evidence relevant to previous research from the perspective of network analysis and some suggestions for future treatment or prevention of students' problematic smartphone use.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Bernadette Kun, Zsofia K. Takacs, Mara J. Richman, Mark D. Griffiths, and Zsolt Demetrovics

Abstract

Background

During the past three decades, research interest in work addiction has increased significantly. Most definitions concerning work addiction have specifically contained personality-related elements. However, the results of empirical studies concerning personality and work addiction are both few and mixed. The aim of the present study was to explore the role of personality in the background of work addiction.

Methods

The present study systematically reviewed and empirically carried out a meta-analysis on all the published studies examining the association between personality variables and work addiction (n = 28).

Results

The results of the meta-analysis indicated that perfectionism, global and performance-based self-esteem, and negative affect had the strongest and most robust associations as personality risk factors of work addiction. Among the Big Five traits, extraversion, conscientiousness, and intellect/imaginations showed positive relationships with work addiction. However, these associations were weak.

Conclusions

Based on the meta-analysis, personality appears to explain only a small amount of the variance of work addiction and further studies are needed to assess the interaction between individual and environmental factors.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Hyeonseok Jeong, Jin Kyoung Oh, Eun Kyoung Choi, Jooyeon Jamie Im, Sujung Yoon, Helena Knotkova, Marom Bikson, In-Uk Song, Sang Hoon Lee, and Yong-An Chung

Abstract

Background and aims

Some online gamers may encounter difficulties in controlling their gaming behavior. Previous studies have demonstrated beneficial effects of transcranial direct current stimulation (tDCS) on various kinds of addiction. This study investigated the effects of tDCS on addictive behavior and regional cerebral metabolic rate of glucose (rCMRglu) in problematic online gamers.

Methods

Problematic online gamers were randomized and received 12 sessions of either active (n = 13) or sham tDCS (n = 13) to the dorsolateral prefrontal cortex over 4 weeks (anode F3/cathode F4, 2 mA for 30 min, 3 sessions per week). Participants underwent brain 18F-fluoro-2-deoxyglucose positron emission tomography scans and completed questionnaires including the Internet Addiction Test (IAT), Brief Self-Control Scale (BSCS), and Behavioral Inhibition System/Behavioral Activation System scales (BIS/BAS) at the baseline and 4-week follow-up.

Results

Significant decreases in time spent on gaming (P = 0.005), BIS (P = 0.03), BAS-fun seeking (P = 0.04), and BAS-reward responsiveness (P = 0.01), and increases in BSCS (P = 0.03) were found in the active tDCS group, while decreases in IAT were shown in both groups (P < 0.001). Group-by-time interaction effects were not significant for these measures. Increases in BSCS scores were correlated with decreases in IAT scores in the active group (β = −0.85, P < 0.001). rCMRglu in the left putamen, pallidum, and insula was increased in the active group compared to the sham group (P for interaction < 0.001).

Discussion and conclusions

tDCS may be beneficial for problematic online gaming potentially through changes in self-control, motivation, and striatal/insular metabolism. Further larger studies with longer follow-up period are warranted to confirm our findings.

Open access

The essential role of theory in minimizing harm from emerging technologies. Lost in committee?. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Matthew J. Gullo and John B. Saunders

Abstract

A coherent framework for addressing risk arising from new technologies is needed. In proposing a framework of broad application and future focus, where empirical evidence is scarce, reliance on strong theory becomes all the more important. Some technologies are more prone to excessive engagement than others (i.e. more addictive). Some users are also more susceptible to excessive engagement than others. Impulsivity theory emphasises the importance of reinforcement magnitude in determining the risk associated with a new technology, and that an individual's sensitivity to reinforcement (reward drive) and capacity to inhibit previously reinforced behaviour (rash impulsiveness) determines their susceptibility to problematic engagement. Online gaming provides a good example of how such theory can be applied to facilitate intervention efforts and develop policy.

Open access

Prerequisites for stakeholder framework: Consumer advocacy and health protection in the digital industry. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Hae Kook Lee

Abstract

The World Health Organization (WHO) included gaming disorders in International Classification of Disease-11th (ICD-11) on May 25, 2019. Since then, some academics and the gaming industry have continued to argue over the health system's response to online addictive behaviors. Under these circumstances, a framework involving groups representing various interests is needed to derive a reasonable solution to the dispute over the inclusion of gaming disorders in ICD-11. For this framework to work effectively, it is necessary to agree on consistent and advanced research findings that harms related to the excessive use of digital devices or content continue to occur empirically all over the world and that addictive use constitutes a primary addictive disorder. The problematic risk taking involving emerging technologies may include not only health risks from addictive use, but also more general harms associated with digital ethics and norms such as privacy and transparent money transactions. An understanding of a public health model of addiction is required to reduce harms associated with online addictive behavior that exist behind risk taking. Such harms are also mediated by excessive use, excessive money spending, and exposure to addictive content such as violence and pornography. Major stakeholders and their roles can be derived more effectively based on these conceptual models and parameters of harms. In conclusion, the context of the proposed stakeholder framework should be further optimized on the basis of two principles: (1) advocating consumer rights as a general and standard approach to digital products; and (2) protecting consumers' health from harms related to addictive behaviors.

Open access

Az aktuális teljesítmény és a mögötte álló tudás disszociációja: az idői tényezők szerepének áttekintése a procedurális tanulás példáján keresztül

Dissociation between Performance vs. Competence: A Review on the Role of Temporal Factors through the Example of Procedural Learning

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Kiss Mariann, Németh Dezső, and Janacsek Karolina

A hétköznapok során gyakran előfordul, hogy gyengén teljesítünk egy olyan helyzetben, amelyben korábban már bizonyítottuk tudásunkat. A pszichológián belül elméleti és empirikus eredmények is alátámasztják ezt a hétköznapi jelenséget, mely szerint egy adott időpontban mérhető teljesítmény (performancia) nem feltétlenül tükrözi hűen a mögötte álló tudást (kompetencia). Jelen rövid, célzott összefoglaló tanulmánnyal az a célunk, hogy felhívjuk a fi gyelmet a performancia-kompetencia disszociációra a procedurális tanulás területét használva példaként. Fontos azonban kiemelni, hogy ez a jelenség más kognitív funkciók esetén is jelen lehet (pl. nyelvi teljesítmény, döntéshozatal, észlelés), ezért tanulmányunk új kutatásokat ösztönözhet számos kognitív funkció esetén. A korábbi empirikus eredmények áttekintésekor külön hangsúlyt fektetünk a tanulás idői faktoraira, amelyek meghatározhatják, hogy disszociáció lép-e fel adott esetben a performancia és kompetencia között vagy nem. Ezután kitérünk azokra az elméleti magyarázatokra is, amelyek az idői faktorok tanulásra, illetve performancia-kompetencia disszociációra kifejtett hatását próbálják magyarázni. A tanulmány végén kitekintést nyújtunk a disszociáció kutatásmódszertani vonatkozásaira és olyan alkalmazott helyzetekre is, ahol ez a disszociáció jelentősen befolyásolhatja a levont következtetéseket: ilyen például az oktatási-tanulási környezet (készségtanulás, nyelvtanulás), illetve a kognitív tesztek használata a klinikai diagnosztikában.

It often occurs in our daily life that we perform weaker in a task in which we have previously shown good knowledge and understanding. In psychology, both theoretical and empirical evidence supports this phenomenon: that is, on certain occasions, our momentary performance does not accurately refl ect our underlying knowledge (competence). The aim of our short, focused review paper is to draw attention to this performance vs. competence dissociation using the fi eld of procedural learning as an example. It is important to note, however, that this phenomenon may occur for a wide range of cognitive functions (e.g., aspects of language performance, decision-making, perception), and therefore, our paper can stimulate research in these areas. In this paper, we review previous empirical fi ndings that focused on the role of temporal factors in procedural learning as these factors can affect whether or not dissociation occurs in a certain case. Then, we briefl y present the explanatory accounts of the role of the temporal factors in learning and in performance vs. competence dissociation. Finally, our review discusses the implications of the presented fi ndings both from a methodological and an applied perspective, highlighting that the dissociation between performance and competence can substantially alter the outcomes and our interpretations in various situations such as in education (e.g., skill learning, language learning) and when applying cognitive tests in clinical settings.

Open access

Elkövetőből áldozat – a csoportközi konfliktusok narratív konstrukciójának percepciója*

From Perpetrator to Victim – The Perception Of Intergroup Conflicts’ Narrative Construction

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Jenei Dániel Ferenc, Csertő István, and Vincze Orsolya

Háttér és célkitűzések:

Tanulmányunkban azokat a narratív eseménykonstrukciós eszközöket vizsgáljuk, amelyek összefüggésbe hozhatók a kollektív áldozati tudat (Bar-Tal, Chernyak-Hai, Schori és Gundar, 2009) közvetítésével és fenntartásával. Igazolni kívánjuk, hogy a László (2012) által felvázolt áldozati narratív kompozíciós eszközök (nyelvi ágencia, értékelés, és pszichológiai perspektíva csoportelfogult használata) révén közvetíthető egy csoport áldozati pozíciója. Továbbá megvizsgáljuk, hogy egy csoport konfl iktustörténetének percepcióját képes-e megváltoztatni a narratív kompozíció kísérleti úton történő manipulálása: lehetséges-e elkövetőből áldozatot kreálni pusztán a nyelvi megszerkesztettség útján?

Módszer:

A társas észlelési paradigmára épülő vizsgálatban nemzeti csoportok áldozati történeteinek szisztematikus nyelvi manipulációján keresztül kialakított elfogult és elfogulatlan változatát megítélve, kérdőíves módszerrel (Egyéni és Csoportvélekedés Skála, Eidelson, 2009) mértük fel a narratív kompozíciós eszközök észlelésre gyakorolt hatását.

Eredmények:

Az áldozati narratívum kompozíciós eszközei statisztikai értelemben is hatással voltak a bemutatott csoportok áldozati pozíciójának észlelésére. A csoportok megítélése attól függően változott, hogy a résztvevők melyik szövegváltozatot olvasták: az elfogulatlan eseményleírás esetén az „áldozati” csoport, az elfogult változat esetén az „agresszor” észlelt áldozati pozíciója válik hangsúlyosabbá. Egyúttal azt is sikerült bizonyítani, hogy pusztán a nyelvi megszerkesztettség útján megváltoztatható egy agresszor csoport észlelése, és áldozati színezettel is bemutathatók tetteik.

Következtetések:

A László és munkatársai által leírt narratív kompozíció közvetíti az áldozati tudattal összefüggő hiedelmeket, és a csoport szemantikus szerepe képes felülírni az objektíven meghatározott cselekményszerepeket.

Background and goals:

In this paper we explore the narrative event-constructional devices that can be linked to the transmission and sustainment of collective victim consciousness (Bar-Tal, Chernyak-Hai, Schori, and Gundar, 2009). Our goal is to verify that with the narrative compositional devices (linguistic agency, evaluation, group-biased use of psychological perspective) described by László (2012), a group’s victim position can be transmitted. It is further explored, if the perception of a group’s confl ict-story can be altered by the experimental manipulation of the narrative composition: is it possible to create a victim from a perpetrator by just the linguistic composition?

Method:

The study is based on the social perception paradigm, in which biased and unbiased variants of national groups’ victimhood stories were created through systematic linguistic manipulation. The effect of the narrative compositional devices on the perception of the stories was evaluated with a questionnaire (Individual- and Group Beliefs Scale, Eidelson, 2009).

Results:

The narrative compositional devices of the victimhood narrative had a statistically signifi cant effect on the perception of the introduced groups’ victimhood position. The evaluation of the groups changed according to which variant of the story was introduced: in the case of the unbiased event-description, the „victim” group’s victim position is salient; and in the case of the biased event-description, the „perpetrator” group’s victim position becomes more salient. In addition, it is demonstrated that the perception of a perpetrator group can be changed by only the narrative construction and their actions can acquire a „victim tone”.

Conclusion:

The narrative compositional devices described by László et al. transmit the beliefs linked to victimhood consciousness, and the group’s semantic role can overwrite the objectively defi ned roles.

Open access

Elsődleges érzelmek mérése affektív idegtudományi megközelítésben: módszertani áttekintés

Measuring Primary Emotions from an Affective Neuroscience Perspective: Methodological Review

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Deák Anita

Affektív idegtudományi személyiségskálák (ANPS) Áttekintő tanulmányunkban a személyiségvonások érzelmi alapjaival foglalkozunk affektív idegtudományi megközelítésben. Összefoglaljuk azokat a kutatási eredményeket, amelyek a kéreg alatti agyi struktúrákhoz köthető elsődleges érzelmi rendszerek mérésével kapcsolatban születtek. Az Affektív idegtudományi személyiség skálák (Affective Neuroscience Personality Scales – ANPS) hat (+1) érzelmi vonás mérésére szolgálnak (FÉLELEM , HARAG, SZOMORÚSÁG, JÁTÉKOSSÁG, KERESÉS, GONDOSKODÁS, Spiritualitás). Módszer: Tanulmányunk alapját 65, 2003–2019 között publikált empirikus kutatás adja. Ezek mind-egyikében adatgyűjtés történt az ANPS kérdőívvel. A forrásokat négy csoportra osztottuk: validálási tanulmányok, biológiai markerekre hivatkozó tanulmányok, klinikai jellegű cikkek és egyéb, a széles körű alkalmazhatóságot igazoló publikációk. Jelen tanulmányban a validálással kapcsolatos kutatásokat összegezzük az időbeli stabilitás és a faktorszerkezet tekintetében, majd összegzést végzünk a megbízhatósággal, a nemi különbségekkel és az ANPS skálák együtt járásával kapcsolatosan.

Eredmények: Az ANPS által mért konstruktumok időben stabilak, azaz a skálák vonásokat mérnek, nem helyzetfüggő érzelmi állapotokat. A hat érzelmi rendszer két fő faktorba rendeződik (pozitív és negatív), ahol a negatív érzelmi vonások nagyobb magyarázóerővel bírnak, mint a pozitívak. A hat (+1) skála megbízhatónak mondható (Cronbach alfa > 0,7). Az eredmények alapján a nők magasabb pontszámot érnek el a GONDOSKODÁS, FÉLELEM, SZOMORÚSÁG skálákon, míg a férfi ak a JÁTÉKOSSÁG, KERESÉS, HARAG skálákon. A Spiritualitás skálán nincs nemi különbség. A skálák között szisztematikus együtt járások tárhatók fel.

Következtetések: Az ANPS megbízhatóan méri a személyiségünk alapjait alkotó, kéreg alatti agyterületekhez köthető érzelmi vonásokat, gazdagítva ezzel a személyiség idegtudományi megközelítésének (Personality Neuroscience) módszertanát. Az agyi képalkotó eljárásokkal együtt alkalmazva nemcsak ezen a területen nyithat új távlatokat, hanem a klinikai pszichológiában és a kulturális összehasonlító vizsgálatok terén is.

Introduction: In this review we focus on emotional basics of personality traits from affective neuroscience perspective. We summarize empirical studies using the Affective Neuroscience Personality Scales (ANPS) that was developed for measuring six (+1) primary emotional systems located in subcortical brain areas (FEAR, ANGER, SADNESS, PLAYFULNESS, SEEK, CARE, Spirituality).

Methods: We selected 65 empirical studies published between 2003 and 2019 where ANPS questionnaire was used. We divided the studies into four clusters: validation studies, studies with biological markers, clinical studies and others demonstrating different application of the ANPS. In this review we summarized the validation studies in regard to the test-retest reliability, factor structure of the ANPS, then we conducted statistical analysis on 39 datasets for reliability, on 25 datasets for sex differences and inter-scale correlations (33 and 45 datasets).

Results: Based on the test-retest analysis ANPS constructs measure emotional traits, not context-dependent affects. The six primary emotions form two main factors (positive and negative emotions), and the negative emotions have greater explanation power than positive emotions. The six (+1) scales are reliable (Cronbach alphas > 0,7). Results show that women have higher scores on CARE, FEAR and SADNESS, while men’s scores are higher on PLAYFULNESS, SEEK and ANGER. No sex difference appeared on Spirituality scale. However, systematic inter-scale correlations were found.

Conclusions: The ANPS questionnaire is a valid and reliable tool for measuring primary emotions that are located in the subcortical brain areas and are the building blocks of personality traits. It is a self-report measure of the recently developing fi eld of personality neuroscience. As a self-report instrument of brain imaging studies it can open new perspectives not only in neuroscience, but in clinical psychology and in cross-cultural studies.

Open access

Érzelmi és társas mintázatok a fapofa- (still face) helyzetben 3–6 hónapos csecsemőknél

Emotional and Social Behavioral Patterns in the still Face Paradigm in 3-6 Month-Old Infants

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Hámori Eszter, Simon Réka Barbara, Márkus Lilla Viktória, and Farkas Flóra

Háttér és célkitűzések:

A fapofa-paradigma (Tronick, Als, Adamson, Wise és Brazelton 1978) szokatlan megszakításos helyzetet teremt az anya-csecsemő interakcióban, így az egyik leggyakrabban alkalmazott eljárás az egyéni és a diádikus társas és stressz-szabályozási minták vizsgálatában csecsemőkorban. A kódrendszerek sokfélesége miatt azonban ellentmondásosak az eredmények a mintázatok azonosításában. Jelen tanulmányban egyik célunk egy olyan globális kódrendszer kialakítása volt, amellyel külön vizsgálhatjuk a társas viselkedés és az érzelemkifejezés szerepét a regulációs mintázatok formálódásában. Másik célunk a fapofa- és a regulációs szakaszokra jellemző társasviselkedés-mintázatok keresése és a két szakasz közötti változásuk vizsgálata volt.

Módszer:

101 3–6 hónapos, tipikusan fejlődő csecsemő-anya párral vettük fel a fapofa-paradigmát. A csecsemők érzelmi állapotát, társas viselkedését és stressz-szintjének alakulását a jelen kutatásra kidolgozott Érzelmi és Társas Szabályozási Mintázatok Globális Kódrendszerével értékeltük a fapofa- és a regulációs szakaszokban.

Eredmények:

Az érzelmi dimenzió mintázatai egyértelműen mutatták a klasszikus fapofa-hatást a mintában. A társas dimenzióban négy fő mintázatot defi niáltunk: anyára pozitív, anyára negatív, anyára vegyes és minimalizáló. A fapofa-szakasz domináns társas mintázatai eltérően jósolták be a regulációs szakasz társas mintázatait. A társas viselkedés két szakasz közötti változásában a stressz-szinttel való összefüggésük mentén adaptív, rizikós és többesélyes mintázatokat azonosítottunk. Klaszterelemzéssel egy Nyugodt és egy Nyűgös csoport különült el, amiben az érzelmi dimenzió differenciáló szerepe emelkedett ki a társas dimenzióval szemben.

Következtetések:

Eredményeink alátámasztják, hogy már 3 hónapos kortól jelen lehetnek a stressz szabályozására specifi kus, egyéni regulációs mintázatok. Kódrendszerünk a globális dimenziók alkalmazásának fontosságára hívja fel a fi gyelmet, amely informálhat az összetett érzelmi, valamint a társasviselkedés-mintázatok és a stresszreguláció kölcsönkapcsolatáról, és így hozzájárulhat azok adaptív vagy maladaptív jellegének felméréséhez.

Background and aims:

The Face-to-Face-Still-Face Paradigm (FFSF, Tronick et al, 1978) artifi cially generates an unusual perturbation in the infant-mother interaction and as such has become a widely used procedure in the investigation of individual and dyadic social and stress regulation in infancy. The various coding systems, however, have brought about controversial results in the identifi cations of regulatory patterns. One of our aims was to develop a global coding system, by means of which the role of the social and emotional regulatory behaviors in the formations of organized regulatory patterns could be evaluated separately. Our second aim was to search for social behavior patterns exhibitive of the Still Face and Regulatory episodes as well as to examine their changes from one episode to to other.

Method:

The FFSF paradigm was administered to 101 typically developing 3-6 months-old infant-mother dyads. The emotional state, the social behavior and the changes in the stress level of the infant were evaluated in two episodes of the FFSFP by the Global Coding System of Emotional and Social Regulatory Patterns that has been developed for the purpose of this study.

Results:

The classical Still-Face effect has been clearly demonstrated by the results of the emotional state dimension. Beyond this, we identifi ed four social regulatory patterns: positive-to-mother, negative-to-mother, ambivalent-to-mother and minimization. The dominant social patterns in the Still-Face episode predicted variously those in the Reunion episode. Different patterns of the interrelations of the changes in social strategies and the stress level in the Reunion episode could be identifi ed as adaptive, risk and multi chance patterns. Two groups of infants have been separated by the cluster analysis, the calm and the fussy groups. Emotional dimension, as contrast to social dimension, has emerged as signifi cant clustering predictor. Conclusion: Our results support the hypotheses that individual stress regulatory patterns can be present from as early as three months of infant age. Our coding system draws attention to the importance of global behavioral coding dimensions that can inform us about the interconnection between the complex emotional and social behavior patterns and the stress regulation and thus can contribute to the exploration of their adaptive versus maladaptive nature.

Open access

A ritmikai szinkronizáció kapcsolata a fonológiai tudatossággal és az olvasással iskolakezdő gyerekeknél

Rhythmic Synchronization and its Relation to Phonological Awareness and Reading Acquisition

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Kertész Csaba, F. Földi Rita, and Honbolygó Ferenc

A ritmikai és a nyelvi, illetve olvasási képességek közötti kapcsolatot a gyakorlati megfi gyeléseken túl számos kutatás eredménye látszik alátámasztani, ugyanakkor a magyar anyanyelvű gyerekeket vizsgáló munkák száma ez idáig csekély. 39 tipikus első osztályos (6–7 éves) tanuló vizsgálatára került sor a tanév kezdetekor egy digitális, gyermekek számára kialakított ritmikai szinkronizációt és spontán motoros tempót mérő teszt, valamint egy ritmusreprodukciós feladatsor segítségével. A tanév végén felmértük a gyerekeket a fonológiai tudatosság, valamint a szóolvasás területein. Az olvasás színvonala és a fonológiai tudatosság is szignifi káns kapcsolatot mutatott a szinkronizációs és a spontán tempó feladat több mutatójával, ugyanakkor a ritmusreprodukciós feladat nem rendelkezett hasonló prediktív erővel. Bár a minta nagysága messzemenő következtetések levonására nem alkalmas, az eredmények egy irányba mutatnak a külföldi szakirodalomban találhatókkal, és azonkívül, hogy további vizsgálatok szükségességét jelzik, felhívják a fi gyelmet a korai ritmikai fejlesztés fontosságára.

A growing body of research supports the link between rhythmic abilities and the development of language and reading, while investigations carried out with Hungarian speaking children are sparse. The rhythmic abilities of 39 typically developing, 6-7 year old, Hungarian native-speaking children were assessed at the beginning of their fi rst school year in three domains: rhythm reproduction, tapping to a regular musical beat, and unpaced tapping, using a digital test suitable for their age. At the end of the school year, children completed tests of phonological awareness and reading abilities. Both showed signifi cant correlation with several indicators of the tapping tasks. Surprisingly however, rhythm reproduction did not predict either of them. Although the moderate sample size of our present study does not allow far-reaching conclusions, our fi ndings are congruent with previous literature, and in addition to the need for further research, stresses the importance of early rhythmic activities.

Open access

A sportolói kiégés kérdőív hazai adaptációja

Adaptation of Athletic Burnout Questionnaire in a Hungarian Sample of Athletes

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Kovács Krisztina, Berki Tamás, Ágoston Réka, Smohai Máté, Harsányi Szabolcs Gergő, Szemes Ágnes, and Gyömbér Noémi

Háttér és célkitűzések:

Jelen tanulmány célja a Sportolói Kiégés Kérdőív (ABQ, Raedeke és Smith, 2001) magyar változatának pszichometriai vizsgálata, a mérőeszköz reliabilitásának és validitásának ellenőrzése. Módszer: A kérdőív érvényességét és megbízhatóságát egy 1317 fős kényelmi mintán ellenőriztük. A fent említett kérdőív mellett felvételre került a Sportkörnyezet Kérdőív (SCQ-H; Deci, 2001; Kovács, Gyömbér, F. Földi és Lénárt, megjelenés alatt), a Sportmotiváció-2 Kérdőív (SMS-2; Smohai és mtsai, 2019) és a Majdnem Tökéletes Skála rövid változata (SAPS; Reinhardt, Tóth és Rice, 2019).

Eredmények:

A megerősítő faktoranalízis az eredeti faktorstruktúrát alátámasztó eredményeket mutatott, három elkülönülő faktort kaptunk (Kimerültség; Leértékelés; Teljesítmény csökkenése). A kérdőív skáláinak belső megbízhatósága megfelelőnek bizonyult (Cronbach α: 0,76–0,86). Az időbeli stabilitás vizsgálata során pozitív erős kapcsolatot találtunk a teszt-reteszt között [Kimerültség – r(121) = 0,92, p < 0,001; Leértékelés – r(123) = 0,90, p < 0,001; Teljesítmény csökkenése – r(123) = 0,60, p < 0,001]. A konvergens validitás vizsgálata során a korábbi kutatásokkal megegyező, gyenge-közepes korrelációkat kaptunk (r = –0,20–0,52) a sportolói kiégés három skálája és a sportmotiváció típusai, az észlelt edzői autonómiatámogatás mértéke és a perfekcionizmus formái között.

Következtetések:

A kérdőív magyarra fordított változata pszichometriailag megfelelő mérőeszköznek tekinthető, kiváltképp serdülők körében alkalmazva.

Background and aims:

The goal of this study is to investigate the psychometric characteristics of the Hungarian version of the Athlete Burnout Questionnaire (ABQ, Raedeke and Smith, 2001) and examinate the reliability and validity of this questionnaire.

Methods:

1317 athletes were involved in this study (mean age = 20,45; SD = 4,39; men = 649; women = 669). Beside the above mentioned questionnaire (ABQ-H), the Sport Climate Questionnaire (SCQ-H; Deci, 2001; Kovács, Gyömbér, F. Földi, & Lénárt, in press), the Sport Motivation Scale -2 (SMS-2; Smohai et al, 2019) and the Short Almost Perfect Scale (Reinhardt, Tóth and Rice, 2019) were applied for the validation.

Results:

The confi rmatory factor analysis showed consistency with the original structure. We found three, separated factors: reduced sense of accomplishment; emotional and physical exhaustion and devaluation. Internal consistency of the subscales (Cronbach-α: 0,76 – 0,86) proved to be adequate. Correlation coeffi cient for test-retest reliability was ranging from 0,60 to 0,92 (Exhaustion – r(121) = 0,92, p < 0.001; Devaluation – r(123) = 0,90, p < 0,001; Reduced sense of accomplishment - r(123) = 0,60, p < 0,001). Examination of convergent validity revealed small relationships (r = -0,20 – 0,52) – as it was found in the literature too – among the three scales of athletic burnout, the types of sportmotivation, the level of the perceived autonomy support from coach and the forms of perfectionism.

Discussion:

The Hungarian version of the ABQ seems to be a valid and reliable questionnaire to measure, among adolescent athletes particularly.

Open access

Szemmozgások elemzése tradicionális és újszerű vizuális tesztkörnyezetben: a háttérkép disztraktor hatása a szakkádikus paraméterekre

Eye Movement Analysis in a Traditional And a Novel Test Environment: Distractor Effect On Saccadic Parameters by the Visual Background

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Somoskeöy Szabolcs, Kovács Ildikó, Mezei Márton, Hoffmann Ildikó, Tóth László, Gosztolya Gábor, Imre Nóra, Balogh Réka, Pákáski Magdolna, Kálmán János, and Fehér András

Háttér és célkitűzések

A szakkádikus szemmozgási paraméterek biomarkerként történő önálló használata egyes degeneratív neuropszhichiátriai kórképek felismerésében egyelőre kérdéses. Jelen vizsgálatunk célkitűzése egy olyan szakkádikus szemmozgásvizsgálati protokoll megvalósítása, amely a nemzetközi klinikai kutatásoknak megfelelően kialakított vizsgálati paraméterekkel jellemezhető. Továbbá egészséges vizsgált személyek szakkádparamétereinek a nemzetközileg publikált adatokkal való összehasonlítása, illetve a Boston Sütilopás feladatban használt kép vizuális tesztkörnyezetbe történő beépítésének disztraktor-hatásvizsgálata a szakkádikus paraméterekre.

Módszer

Vizsgálatainkat egészséges önkéntes alanyokon végeztük Tobii Pro X3-120 berendezéssel, két eltérő vizuális környezetet tartalmazó, egyéb tekintetben teljesen megegyező felépítésű, proszakkád és antiszakkád tesztek gap és overlap feladataiban. Az egyik csoport vizuális tesztkörnyezete standard szürke háttérből és fekete stimulusokból állt (STD tesztcsoport), a másiké a Boston Afázia Teszt Sütilopás képleírási feladatban használt képet és zöld-piros színű stimulusokat tartalmazott (BSL tesztcsoport).

Eredmények

A proszakkád és antiszakkád overlap latencia mindkét csoportban nagyobb volt, mint a gap feladatban. A vizsgálati alanyok életkora közepes erősségű módon korrelált az STD csoport proszakkád gap latenciájával, illetve a BSL csoport proszakkád overlap latencia, antiszakkád gap/overlap latencia és overlap időtartam értékével. A csoportok közötti életkori eltérés statisztikai kontrollja mellett nem találtunk különbséget a proszakkád és antiszakkád latencia, illetve csúcssebesség tekintetében. A szakkád időtartamok szignifi kánsan rövidebbek voltak a BSL csoportban. Az iránytévesztési ráta a proszakkád tesztben megegyezett; az antiszakkád gap időtartam, az overlap időtartam, illetve a gap iránytévesztési ráta szignifi káns csoportkülönbséget mutatott.

Következtetések

A nemzetközi sztenderdeknek megfelelő újszerű vizsgálati protokoll alkalmasnak látszik hagyományos neuropszichológiai tesztekkel és kutatócsoportunk közelmúltban kidolgozott automatikus beszédfelismerő algoritmusokat alkalmazó tesztjeivel kombinálva egészséges és demencia szindrómával élő személyek multimodális klinikai vizsgálatában történő felhasználásra.

Background and aims

The use of saccadic parameters as specifi c biomarkers in the diagnosis of degenerative neuropsychiatric disorders is still problematic. The aim of the current study was to 1) establish a protocol for saccadic eye movement measurements that is concordant with international clinical investigations; 2) compare saccadic parameters of healthy subjects with internationally published data, and 3) integrate the picture from Boston Cookie Theft test into the visual test environment and evaluate its distractor effects on saccadic parameters.

Methods

Healthy volunteers were assessed with Tobii Pro X3-120 eye tracker in two distinct visual settings, but otherwise identical test environment evaluating prosaccades and antisaccades in gap and overlap conditions. One group was assessed in a visual test environment based on a traditional uniform grey background with black stimuli (STD test group), while the visual test environment of the other group contained the Cookie Theft picture of the Boston Diagnostic Aphasia Examination with green and red stimuli (BSL group).

Results

Prosaccade and antisaccade latencies were signifi cantly longer in the overlap condition both in the BSL and STD groups. After controlling for age, the STD and BSL group did not differ in terms of prosaccade latency, antisaccade latency or peak velocity; only saccade durations were shorter in the BSL group. Saccadic direction error rate in the prosaccade task was identical in both groups, while the antisaccade gap duration, overlap duration and gap direction error rates showed signifi cant group differences.

The present, newly developed protocol conforms to international standards, and may be useful for multi-modal clinical studies assessing healthy subjects and people suffering from dementia, combined with traditional neuropsychological tasks and the speech recognition task recently developed by our research group.

Restricted access

Addressing taxonomic challenges for Internet Use Disorders in light of changing technologies and diagnostic classifications. •

Commentary on: “How to overcome taxonomical problems in the study of Internet use disorders and what to do with “smartphone addiction”?” (Montag et al., 2020)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Hans-Jürgen Rumpf, Dillon Browne, Dominique Brandt, and Florian Rehbein

Abstract

Drawing a distinction between mobile and non-mobile Internet Use Disorders is an important step to clarify blurred current concepts in the field of behavioral addictions. Similarly, future technological advances related to virtual or augmented reality, artificial intelligence or the Internet of things might lead to further modifications or new taxonomies. Moreover, diagnostic specifiers like offline/online might change with technological advances and trends of use. An important taxonomical approach might be to look for common structural characteristics of games and applications that will be amenable to new technical developments. Diagnostic and taxonomical approaches based on empirical evidence are important goals in the study of behavioral addictions.

Open access

Abstract

Montag, Wegmann, Sariyska, Demetrovics, and Brand (2019) propose an important framework surrounding the taxonomy of problematic internet usage, with particular applications to disentangling the role of mobile and other handheld devices versus stationary platforms. This is a critical contribution, as organizational frameworks have begun to move past “whether” there is disordered internet use, and towards better understanding the complex and multifaceted ways in which internet usage can be related to psychological maladjustment. In the present commentary, we encourage authors to extend this framework by incorporating developmental complexities. Montag and colleagues' (2019) contribution is discussed with reference to children and families, including: (1) the conceptualization of problematic internet usage and associated behaviors across the early years, (2) the types of internet use and devices that are most salient for young users, (3) the embedding of children's internet consumption within the context of a broader pattern of family media usage, and (4) the construct of behavioral addictions in pediatric populations. Recommendations for science and practice are briefly discussed.

Open access

“Diagnostic inflation” will not resolve taxonomical problems in the study of addictive online behaviours. •

Commentary on: How to overcome taxonomical problems in the study of Internet use disorders and what to do with “smartphone addiction”? (Montag et al., 2020)

Journal of Behavioral Addictions
Authors: Vladan Starcevic, Daniel L. King, Paul H. Delfabbro, Adriano Schimmenti, Jesús Castro-Calvo, Alessandro Giardina, and Joël Billieux

Abstract

This article suggests that the type of Internet-enabled device should not be prioritised when conceptualizing diagnostic categories of addictive online behaviours. The diagnostic distinction between “predominantly mobile” and “predominantly non-mobile” forms of Internet use disorders (IUD) is not empirically based, may not be clinically useful and may lead to “diagnostic inflation.” Problems with the concepts of smartphone use disorder and IUD on which the proposed distinction is largely based call for their re-examination. Future proposals for the taxonomy of addictive behaviours may not need to be based on online/offline and mobile/non-mobile dichotomies.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Norman R. Greenberg, Zu Wei Zhai, Rani A. Hoff, Suchitra Krishnan-Sarin, and Marc N. Potenza

Abstract

Background and aims

Self-injurious behaviors (SIBs) and problematic shopping (PS) are both prevalent in adolescents. These behaviors have been proposed as behavioral addictions and linked to impulsivity (Imp) and sensation-seeking (SS). They are also associated with negative mental health and psychosocial measures. This study examined relationships between PS and SIB in adolescents. It also examined how PS and SIB relate to Imp and SS, and interactions between PS and SIB in relation to health/functioning measures.

Methods

Survey data from 2,624 Connecticut high-school students were evaluated using chi-square analyses. Next, logistic regression models were used to assess relationships between PS and measures of SIB. T-tests compared Imp and SS in adolescents with and without PS and SIB. Interaction analyses assessed effects of PS on relationships between SIB and health/functioning measures.

Results

Adolescents with PS had 3.43-fold higher odds of endorsing lifetime SIB than those without PS, and were more likely to exhibit severe SIB and disruption due to SIB. PS and SIB were associated with elevated Imp and SS. Interaction analyses revealed that in adolescents with PS, the relationships between SIB and substance use was weaker than in adolescents without PS. This suggests PS accounts for variance in relationships between SIB and substance use.

Discussion and conclusions

PS is strongly related to SIB prevalence, severity, and impairment in adolescents, and weakens associations between SIB and substance use. PS should therefore be considered for prevention efforts for SIB. Further research should investigate mechanisms connecting PS and SIB and explore possible interventions targeting associated features like Imp and SS.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Anja Kräplin, Stefan Scherbaum, Eva-Maria Kraft, Florian Rehbein, Gerhard Bühringer, Thomas Goschke, and Thomas Mößle

Abstract

Background and aims

Internet gaming disorder (IGD) is associated with impaired inhibitory control and more impulsive decision-making. However, it remains unclear whether these associations are cross-sectional or predictive. We aimed to test the hypotheses that lower inhibitory control and more impulsive decision-making correlate with, are predicted by and predict more time spent on gaming and higher IGD severity.

Methods

A stratified convenience sample of 70 male participants (18–21 years) was recruited to achieve broad data variability for hours spent on gaming and IGD severity. In three annual assessments (T1, T2, T3), we measured gaming behaviour and IGD severity using the Video Game Dependency Scale (CSAS-II). Both gaming-related measures were correlates (T1), predictors (T2), or outcomes (T3) of inhibitory control and decision making, which were assessed at T2 using a go/no-go task and an intertemporal-choice task, respectively.

Results

Higher IGD severity at T1 predicted more impulsive decision-making at T2 (β = 0.45, 95% CI = 0.14–0.76). Lower inhibitory control at T2 predicted more hours spent on gaming at T3 (β = −0.13, 95% CI = −0.25 to −0.02). We found weak or no evidence for the other associations.

Discussion and conclusions

Lower inhibitory control predicts more time spent gaming, possibly due to insufficient top-down regulation of the behaviour. Impulsive decision-making is rather a consequence of IGD than a predictor, which may be due to altered reward learning. One-dimensional etiological assumptions about the relationship between neurocognitive impairments and IGD seem not to be appropriate for the complexity of the disorder.

Open access

Abstract

Background and aims

Patients with schizophrenia are known to use potentially addictive psychoactive substances as self-medication and to ease psychological distress. Other potentially addictive behaviors such as online gaming are also used to self-medicate and ease psychological distress. However, the role of online gaming and problematic gaming (in the form of internet gaming disorder [IGD]) has not previously been investigated for patients with schizophrenia facing distress.

Methods

One hundred and four participants diagnosed with schizophrenia were recruited and completed a number of psychometric scales including the Personal and Social Performance Scale (PSPS), Internet Gaming Disorder Scale-Short Form (IGDS-SF9), Self-Stigma Scale-Short (SSS-S), and Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21).

Results

The results showed significant negative associations between PSPS, IGDS-SF9, and DASS-21, and significant positive correlations between the IGDS-SF-9, SSS-S and DASS-21. Moreover, IGD did not mediate the association between self-stigma and depression. However, IGD significantly mediated the association between self-stigma and anxiety, and the association between self-stigma and stress. In addition, (i) age and self-stigma were significant predictors for IGD; (ii) social function and self-stigma were significant predictors for depression; (iii) social function, self-stigma, and IGD were significant predictors for anxiety; and (iv) self-stigma and IGD were significant predictors for stress.

Conclusion

The findings suggest that online gaming may be a coping strategy for individuals with schizophrenia with psychological stress and self-stigma and that for some of these individuals, their gaming may be problematic.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Ferenc Túry, Pál Szabó, Szilvia Dukay-Szabó, Irena Szumska, Dávid Simon, and Günther Rathner

Abstract

Background and aims

There are contradictory findings on time changes in the prevalence of eating disorders (EDs). The first epidemiological studies in Hungary were carried out in the late 1980s. The objective of the present study was to follow the changes in the prevalence of EDs in medical students after a period of 22 years.

Methods

A questionnaire survey was conducted in 1989 and in 2010. The sample comprised medical students: 538 subjects (248 males and 290 females) in 1989 and 969 subjects (261 males and 708 females) in 2010. The questionnaire contained sociodemographic and anthropometric items, the Eating Behaviour Severity Scale, the General Health Questionnaire, the Anorexia Nervosa Inventory for Self-Rating, and the Eating Disorder Inventory (EDI). In the second wave, three subscales of the EDI-2 and the SCOFF questionnaire were added.

Results

Current and desired body mass index were significantly higher in the second study. Binge eating at least once a week was reported less frequently (2.7% vs 6.8% in males, 6.1% vs 13% in females) in 2010. The proportion of subclinical anorexia nervosa was higher among females in 2011 (2.5% vs 0.3%, P < 0.01). Among males, the proportion of counterregulatory behaviours increased significantly (from 8.9 to 14.6%).

Discussion and conclusions

The increase of the proportion of subclinical anorexia nervosa and that of male EDs may relate to the importance of the changes in the sociocultural background. Further representative studies are proposed in other countries of Central and Eastern Europe among medical students and in the general population.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Eve H. Limbrick-Oldfield, Mariya V. Cherkasova, Dawn Kennedy, Caylee-Britt Goshko, Dale Griffin, Jason J.S. Barton, and Luke Clark

Abstract

Background and aims

Individuals with gambling disorder display increased levels of risk-taking, but it is not known if it is associated with an altered subjective valuation of gains and/or losses, perception of their probabilities, or integration of these sources of information into expected value.

Methods

Participants with gambling disorder (n = 48) were compared with a healthy comparison group (n = 35) on a two-choice lottery task that involved either gains-only or losses-only gambles. On each trial, two lotteries were displayed, showing the associated probability and magnitude of the possible outcome for each. On each trial, participants chose one of the two lotteries, and the outcome was revealed.

Results

Choice behaviour was highly sensitive to the expected value of the two gambles in both the gain and loss domains. This sensitivity to expected value was attenuated in the group with gambling disorder. The group with gambling disorder used both probability and magnitude information less, and this impairment was greater for probability information. By contrast, they used prior feedback (win vs loss) to inform their next choice, despite the independence of each trial. Within the gambling disorder group, problem gambling severity and trait gambling-related cognitions independently predicted reduced sensitivity to expected value. The majority of observed effects were consistent across both gain and loss domains.

Discussion and Conclusions

Our results provide a thorough characterization of decision processes in gain and loss domains in gambling disorder, and place these problems in the context of theoretical constructs from behavioural economics.

Open access

Considering existing classic and contemporary proposals for preventing online addiction problems: Some old recipes for new problems. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Author: Olatz Lopez-Fernandez

Abstract

This commentary examines the proposed framework in relation to current policy options and preventive strategies and adds classical prevention and ecological models to tackle internet use-related addiction problems. Specifically, it highlights the preventive developments regarding contributions to promote the healthy use of technologies, and the need of designing and testing prevention strategies targeting the incidence, prevalence and severity of these problems at all population levels. In summary, to start preventing and minimising harms due to the problematic and addictive use of emerging technologies, we already have old models we can apply to these new problems to ensure secure behaviours through the technologies, and enhance users' wellness and quality of life.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Mateusz Gola, Karol Lewczuk, Marc N. Potenza, Drew A. Kingston, Joshua B. Grubbs, Rudolf Stark, and Rory C. Reid

Abstract

Compulsive sexual behavior disorder (CSBD) is currently defined in the eleventh revision of the International Classification of Diseases (ICD-11) as an impulse control disorder. Criteria for hypersexual disorder (HD) had been proposed in 2010 for the fifth revision of Diagnostic and Statistical Manual (DSM-5). In this article, we compare differences between HD and CSBD and discuss their relevance.

Significant differences between HD and CSBD criteria include: (1) the role of sexual behavior as a maladaptive coping and emotion regulation strategy listed in criteria for HD but not in those for CSBD; (2) different exclusionary criteria including bipolar and substance use disorders in HD but not in CSBD, and (3) inclusion of new considerations in CSBD, such as moral incongruence (as an exclusion criterion), and diminished pleasure from sexual activity. Each of these aspects has clinical and research-related implications. The inclusion of CSBD in the ICD-11 will have a significant impact on clinical practice and research. Researchers should continue to investigate core and related features of CSBD, inlcuding those not included in the current criteria, in order to provide additional insight into the disorder and to help promote clinical advances.

Open access

Personal choice is a nuanced concept – Lessons learned from the gambling field. •

Commentary on: Problematic risk-taking involving emerging technologies: A Stakeholder framework to minimize harms (Swanton et al., 2019)

Journal of Behavioral Addictions
Author: David C. Hodgins

Abstract

This thoughtful framework to minimize the harm associated with emerging technologies by encouraging collaborations among stakeholders would benefit from adopting the WHO precautionary principle in order to keep public health issues at the core of discussions. It would also be helpful to acknowledge and make transparent the differences in stakeholder priorities, the power differentials among stakeholders, and the importance of institutional duty of care.

Open access

Abstract

Background and aims

Compulsive sexual behaviour disorder (CSBD) is a medical condition that can impair social and occupational functioning and lead to severe distress. To date, treatment effectiveness studies of CSBD are under-developed; typically, treatment for CSBD is based on guidelines for substance or other behavioural addictions. Mindfulness-based relapse prevention (MBRP) is an evidence-based treatment for substance addiction aimed at, among other things, reducing craving and negative affect—i.e. processes that are implicated in the maintenance of problematic sexual behaviours. However, to our knowledge no prior research has been published evaluating mindfulness-based intervention (MBI) in the treatment of CSBD, except two clinical case reports. Therefore, the aim of the current pilot study was to examine whether MBRP can lead to clinical improvement in CSBD. Methods: Participants were 13 adult males with a diagnosis of CSBD. Before and after the eight-week MBRP intervention, participants completed a booklet of questionnaires including measurements of porn viewing, masturbation and emotional distress. Results: As expected, we found that after MBRP participants spent significantly less time engaging in problematic pornography use and exhibited a decrease in anxiety, depression and obsessive-compulsive (OC) symptoms. Discussion and Conclusions: The findings indicate that MBRP could be beneficial for CSBD individuals. Further clinical effectiveness studies with bigger sample sizes, delayed post-training measurements and randomised control trial design are warranted. In conclusion, MBRP leads to a decrease in time spent watching porn and a decrease in emotional distress in CSBD patients.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors: Deborah Louise Sinclair, Wouter Vanderplasschen, Shazly Savahl, Maria Florence, David Best, and Steve Sussman

Abstract

The global spread of COVID-19, subsequent stay-at-home requirements, spatial distancing measures, and long-term isolation present additional challenges for persons in recovery. Using an illustrative case from South Africa, we discuss COVID-19 related pornography use through the lens of relapse and substitute addiction. South Africa is the epicenter of the pandemic in Africa, and has issued an alcohol and cigarette ban. Historical examples suggest that responses to forced abstinence may include compliance and abstinence, but also seeking alternatives to the original addiction and substitution. Substitution of alternative activities/objects may provide similar appetitive effects to fill the void of the terminated addictive behavior, temporarily or in the long-term. While substitutes do not necessarily portend a relapse, coupled with isolation and reduced recovery support, they can potentiate relapse to the former or ‘new’ addictive behavior. Addiction professionals should be aware of the potential for such negative impacts during and after the COVID-19 pandemic.

Open access

Abstract

Background and aims

Instances of Internet use disorders (IUD) including Internet gaming disorder (IGD) and non-gaming pathological Internet use (ng-PIU) have the extent that they are now a growing mental health issue. Individuals suffering from IUD show a large range of symptoms, high comorbidities and impairments in different areas of life. To date there is a lack of efficient and evidence-based treatment programs for such adolescents. The present registered single-arm trial (ClinicalTrials.gov: NCT03582839) aimed to investigate the long-term effects of a brief manualized cognitive behavioral therapy (CBT) program for adolescents with IUD.

Methods

N = 54 patients (16.7% female), aged 9–19 years (M = 13.48, SD = 1.72) received the CBT group program PROTECT+. IUD symptom severity (primary outcome variable) as well as comorbid symptoms, risk-related variables and potentially protective skills (secondary outcome variables) were assessed at pretest, posttest, as well as 4 and 12 months after admission.

Results

Patients showed a significant reduction in IUD symptom severity at the 12-month follow-up. Effect sizes were medium to large depending on the measure. Beyond the statistical significance, the clinical significance was confirmed using the reliable change index. Secondary outcome variables showed a significant reduction in self-reported depression, social anxiety, performance anxiety and school anxiety as well as in parental-reported general psychopathology.

Discussion and conclusions

The present study shows long-term effects of a manual-based CBT treatment for adolescents suffering from IUD. The results indicate that even a 4-session brief intervention can achieve a medium to large effect over 12 months. Future work is needed to confirm the efficacy within a randomized controlled trial (RCT).

Open access

Abstract

Research suggests that the clinical and therapeutic effects of psychedelics are related to their ability to induce a mystical-type experience. One particularly interesting feature of the psychedelic mystical experience is the entity encounter - people who take psychedelics sometimes describe meetings with seemingly autonomous entities which appear to possess intelligence and agency. While there has been little empirical research into psychedelic entity phenomena, qualitative studies and anecdotal reports suggest that entity encounters can have profound and lasting positive after-effects. Based on the existing data, this article argues that there is value in exploring the therapeutic potential of psychedelic entity encounters. Specifically, it proposes three possible ways that entity encounters might mediate the therapeutic effect of the psychedelic mystical experience.

Open access

Az identitásfejlődés felmérése serdülőkorban kérdőív magyar adaptációja (AIDA-Hungary) serdülők nem klinikai mintáján

HUNGARIAN ADAPTATION OF ASSESSMENT OF IDENTITY DEVELOPMENT IN ADOLESCENCE (AIDA) QUESTIONNAIRE WITH A NON-CLINICAL SAMPLE

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Rivnyák Adrienn, Láng András, Péley Bernadette, Nagy Gábor, Nagy Ede, Bóna Adrien, and Goth Kirstin

Háttér és célkitűzések

Az Identitásfejlődés Felmérése Serdülőkorban kérdőív (AIDA) az egészséges identitásfejlődés, a normatív identitáskrízis és az identitásdijfúzió elkülönítésére alkalmas önkitöltős módszer a serdülő korosztály részére. A diffúz identitásszerveződés a személyiségzavarok egyik átható jellemzője, ezáltal az AIDA hatékony indikátora lehet a serdülőkori személyiségzavarok korai felismerésének. Tanulmányunk célja az AIDA magyar nyelvre és kultúrára történő adaptációja és pszichometriai jellemzőinek vizsgálata volt nem klinikai mintán.

Módszer

A faktoranalízisekhez felhasznált minta 522 főből állt, az életkori átlag 15,6 (SD = 1,93) év volt. A validitásvizsgálatokat a teljes minta 366 fős almintáján végeztük el. Az érvényesség ellenőrzéséhez a Képességek és Nehézségek Kérdőívet (SDQ) és a Borderline Személyiségvonások skálát (BPFSC-11) használtuk.

Eredmények

A megerősítő faktoranalízisek alapján a magyar nyelvű AIDA faktorstruktúrája megfelel az eredeti mérőeszköz kétskálás, hat alskálás szerkezetének. A kérdőív illeszkedési mutatói a tudományos kritériumoknak megfelelőek. Az AIDA skálái közepes erősségű korrelációt mutattak az Érzelmi tünetekkel, Viselkedési problémákkal és a Hiperaktivitás skáával, míg erős kapcsolatot mutattak a borderline vonásokkal. A regresszióanalízis alapján az AIDA Identitásdiffúzió összpontszám magas magyarázó erővel bír a borderline vonásokra nézve.

Következtetések

Az eredmények alapján az AIDA-Hungary egy megbízható és jól mérő kérdőív, amely alkalmasnak bizonyult a normatív és a patológia irányába mutató identitáskrízis elkülönítésére. Az AIDAezáltal lehetővé teszi a serdülők identitásfejlődésének személyiségfunkciók szempontjából történő felmérését a 12–18 éves korosztálynál, illetve a személyiségfejlődési problémák korai felismerését.

Background and aims

Assessment of Identity Development in Adolescence (AIDA) is a self-report questionnaire in order to differentiate healthy identity development from normative identity crisis and from identity diffusion. Diffuse identity is a pervasive feature of personality disorders, thereby AIDA can be a useful indicator in early detection of personality disorders in adolescent. The aim of our study is the Hungarian cultural adaptation of AIDA and to examine its psychometric properties.

Method

The sample used for factor analysis consisted of 522 adolescents with an average age of 15.6 (SD=1.93). Validity tests were performed on a 366 sub-sample of the entire sample. The Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) and the Borderline Personality Features Scale-11 (BPFSC-11) were used for examine construct validity.

Results

Based on the confirmatory factor analysis, the factor structure of the Hungarian AIDA is consistent with the two scales and six subscales structure of the original instrument. The model-fit indices meet the scientific criteria. AIDA scales displayed moderate correlation with Emotional Symptoms, Behavior problems and Hyperactivity scale, while strong correlation was found with borderline traits. Based on the regression analysis, the AIDA Identity Diffusion total score has a high explanatory power on borderline traits.

Conclusion

Concerning our results we can assume AIDA-Hungary is a reliable and valid questionnaire, which has proven to be able to distinguish between normative and pathological identity crisis. Thereby it provides a new measurement for adolescents aged 12-18 years to assess identity development in terms of personality functioning and to identify problems of personality development.

Open access

Észlelt szülői nevelés a fiataloknál: társas és társadalmi hatások

YOUNG PEOPLE' PERCEIVED PARENTING STYLES: SOCIAL AND SOCIETAL EFFECTS

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Jámbori Szilvia and Kőrössy Judit

Háttér és célkitűzések

A jelen tanulmány első része arra kereste a választ, hogy a szocialista rendszerben nevelkedett fiatal felnőttek és a többnyire új társadalmi, politikai rendszerben szocializálódott serdülők neveléssel kapcsolatos retrospektív észlelése visszatükrözi-e a rendszerváltozással kezdődő társadalmi és családi átalakulásokat. Részben ezekre az eredményekre támaszkodva a tanulmány második fele azt vizsgálta meg, hogy a két korosztály észlelési különbségét befolyásolja-e a fiatalok aktuális társas kapcsolata, családi helyzete.

Módszer

Az első vizsgálatban (2002) 271 fiatal (123 férfi és 148 nő) vett részt, míg a 2. vizsgálatba (2018) 337 főt vontunk be (149 férfi és 188 nő). Mindkét mérés alkalmával a serdülők és fiatal felnőttek a Családi Szocializáció Kérdőívet (Dalbert és Goch, 1997) töltötték ki, amely a szülői nevelési stílust a fiatalok retrospektív észlelésén keresztül méri.

Eredmények

A két mérési időpontban a korosztályok részben hasonló dimenziókban észlelték a szülői nevelést a másodlagos faktorelemzés szerint. A fiatal felnőttek, szemben a serdülőkkel, mindkét vizsgálati időpontban korlátozóbbnak és konformitást hangsúlyozónak észlelték a családi nevelést. A két mérés során azonos konstrukcióval rendelkező nevelési faktorok összehasonlítása szerint a 2018-as vizsgálatban a serdülők kevesebb konfliktust, a felnőttek pedig gyengébb szabályorientációt, szigorúságot észleltek a szülői nevelésben, mint a korábbi mérés résztvevői.

Következtetések

A két korosztály hasonlóan észlelt nevelési dimenzióit részben a családi nevelés stabilitásával, a fejlődési fülke homeosztatikus működésével magyarázhatjuk (Super és Harkness, 1986), részben a család mint értékek változatlanságával. A társadalmi és politikai változás hosszabb távú következményének tekinthetjük azt, hogy a szabadabb légkörben (Robila, 2004) nevelkedő korosztályok kisebb családi konfliktust és kevesebb szabály általi kötöttséget észleltek a családi miliőben. A fiatal felnőttek konformitásról és korlátozásról szóló emlékeit leginkább a korosztály sajátos társas és családi helyzetéből adódó észlelési torzításként értelmezhetjük.

Background and aims

The first part of the present study sought to answer whether the retrospective perceptions of education of young adults raised in the socialist system and adolescents mostly socialized in the new social, political system reflect social and family transformations beginning with regime change. Based partially on these results, the aim of the second part of the study was to demonstrate how family structure and social relationships of the two age groups affect the differences in perception.

Method

271 young adults took part (123 men and 148 women) in the first study (2002), while in the second study (2018) there were 337 subjects (149 men and 188 women). On both occasions, subjects had to fill in the Family Socialization Questionnaire (Dalbert and Goch, 1997) that measures parenting practices retrospectively.

Results

According to the second-order factor analyses on both occasions both age groups perceive parenting styles similarly. Young adults perceive parenting styles as more restrictive and show a higher level of conformity compared to adolescents in both studies. Comparing the similar construction of parenting factors results proved that adolescents perceived fewer conflict and young adults saw weaker rule-orientation in the family in 2018 than those in the first study.

Consequences

The similarities of the perceptions of parenting between the two age groups could be explained with the stability of the parenting styles and with the homeostatic mechanism of the developmental niche (Super and Harkness, 1986). The later generations living in greater freedom in social life (Robila, 2004) due to the longer consequences of social and political changes perceived fewer conflicts and restrictions in their family life. Young adults' memories of conformity and restriction could be explained as a perception bias resulting from their special social and family situation.

Open access

Ikt-eszközök használatának összefüggése a kognitív működés átalakulásával és személyiségtényezőkkel – áttekintés nemzetközi empirikus vizsgálatok eredményeire alapozva

THE RELATIONSHIP BETWEEN ICT-USAGE AND CHANGES IN COGNITIVE FUNCTIONING AND PERSONALITY FACTORS – REVIEW OF INTERNATIONAL EMPIRICAL STUDIES

Magyar Pszichológiai Szemle
Author: Faragó Boglárka

Célkitűzés

A tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson azon nemzetközi empirikus kutatások főbb eredményeiről, melyek azzal foglalkoznak, hogy az IKT-eszközök használata milyen összefüggést mutat a kognitív működéssel, személyiségvonásokkal. A kognitív működés területei közül a következőkre fókuszál a tanulmány; gondolkodás, figyelem és emlékezet, végrehajtó funkciók, intelligencia. A személyiségvonások közül az impulzivitás, szenzoros élménykeresés és kontrollhelyelvárás szerepe jelenik meg.

Az áttekintés módszertana

Az összefoglaló tanulmány olyan kutatások eredményeire támaszkodik, melyek nemzetközi színtéren született empirikus vizsgálatok a fent felsorolt témákon belül. A tanulmány törekszik a témában friss, releváns nemzetközi empirikus kutatások áttekintésére. A főbb eredmények és az ezekből levont következtetések: Az IKT-eszközök használata feltételezhetően eredményez bizonyos átalakulásokat kognitív működésünkben, azonban a kutatások eredményei arra a következtetésre vezetnek, hogy nem önmagában az IKT-használat az, ami a kognitív változásokat eredményezi, hanem az IKT-eszközök nem megfelelő használata. Vagyis valószínűleg a megfelelő IKT-használati szokások elsajátítása a kulcs abban, hogy az IKT-eszközök kognitív működésünkre gyakorolt negatív hatásainak mérséklésével ki tudjuk használni ezen eszközök előnyeit. Az IKT-eszközök nem megfelelő, problematikus használata olyan személyiségtényezőkkel mutat összefüggést, mint az impulzivitás (türelmetlenség, alacsony önkontroll és kitartás), gátolatlanság unalomintolerancia, külső kontrollos kontrollhelyelvárás. Kérdéses azonban, hogy ezen személyiségbeli jellemzőket valóban az IKT-eszközök bizonyos típusú használata idézi-e elő, vagy fordítva; az eleve ilyen személyiségvonással jellemezhető személyek hajlamosabbak a problematikus IKT-használatra? Ahhoz, hogy erre a kérdésre nagy bizonyossággal választ tudjunk adni, több randomizált kontrollált kutatásra van szükség a területen. A tanulmányban szereplő empirikus kutatásokat így kutatásmódszertani szempontból is fontos megvizsgálni annak érdekében, hogy árnyaltabb következtetéseket tudjunk megfogalmazni elemzésük révén.

Aim

The goal of this paper is to review the main findings of the international empirical studies which are focusing on the relationship of ICT-usage and cognitive functioning, and on the relationship of ICT-usage and personality factors. In the field of cognitive functioning, this paper studies the followings; reasoning, attention, memory functions, executive functions, intelligence. From the personality traits, this paper engages in impulsivity, sensory seeking and locus of control.

The methodology of the review

This paper reviews the relevant and up-to-date international empirical studies, which are made in the aforementioned fields. Main findings and conduisons: The usage of ICT- devices presumably results in changes in our cognitive functioning, but we can conclude from the results of the reviewed studies, that these changes are the impacts of the maladaptive use of these devices. So probably the most important issue is the acquirement of adequate habits in the filed of ICT-usage to moderate the ICT-devices' negative effects on our cognitive functioning, and to maximize the benefits of these devices.The maladaptive, problematic use of ICT-devices is in relationship with some personality traits, with impulsivity (impatience, low self-control, lack of persistence), with disinhibition, boredom susceptibility, and external locus of control. At the same time the direction of casuality is questionable, so we don't know, if problematic ICT-usage causes these changes in our personality, or conversely; people with these personality traits susceptible more to problematic ICT-usage? If we want to answer this question, we need more randomized controlled studies in this field. Therefore it is important to examine the methodology of the empirical studies which are appeared in this paper, in order to make accurate conclusions about them.

Open access
Magyar Pszichológiai Szemle
Authors: Ferencz Dániel, Bata Erzsébet, Pléh Csaba, and Szabó Eszter
Restricted access