Browse Our Latest Psychology and Behavioral Science Journals

Psychological journals are peer-reviewed, interdisciplinary journals that publish original work in some areas of psychology. The most common publications include cognitive, health and clinical psychology, applied, developmental, biological, social, experimental, and educational psychology, and psychoanalysis.

Behavioral Sciences

You are looking at 1 - 10 of 3,100 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Background

Previous international clinical trials have indicated that mystical experiences resulting from the consumption of classic psychedelic drugs, such as psilocybin, may represent a subjective psychological mechanism of action associated with therapeutic effects for various mental disorders. The revised 30-item Mystical Experience Questionnaire is one of several psychometric scales designed to evaluate such subjective experiences induced by psychedelic drugs. The field of psychedelic research is growing in Scandinavian countries, yet there is currently a lack of translated and culturally adapted Norwegian versions of rating scales for assessing psychedelic drug-induced states of consciousness. With planned and upcoming psychedelic research projects in Norway, there is a need for a Norwegian version of the MEQ30.

Aims

We aimed to translate and adapt the Revised Mystical Experiences Questionnaire (MEQ30) from English to Norwegian.

Methods

We used rigorous translation methods, including two independent forward translations, one back-translation, pilot testing on a small psychedelic user group (n = 6) and cognitive debriefing in an expert-panel (n = 6) to ensure a culturally adapted Norwegian translation.

Results

Our translation and adaptation procedure resulted in a final Norwegian version of the MEQ30.

Conclusion

The Norwegian MEQ30 is ready to be implemented in future Norwegian trials. Its psychometric properties have not yet been assessed.

Open access

Az újrakezdés bája: a Magyar Pszichológiai Társaság első konferenciái az újjáalakulás után

The charm of a new start: the first conferences of the Hungarian psychological society after the restarting of modern psychology

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Csaba Pléh

Az 1960-as évek fordulója a magyar pszichológia újjáalakulásának és újrafazonozásának izgalmas korszaka volt. A dolgozat a közvetlen háttér bemutatásával indul. Hogyan lett az 1952 novemberében alakult és 1958-ban megszűnt Pavlov Bizottságnak utóda az MTA elnökségi Pszichológiai Bizottsága? Ez az MTA elnökségi maxi bizottság azután kiravaszkodta a pszichológiai társaság és a Szemle újraindulását. Milyen szerepe volt ebben az átalakulásban a nagyhatalmú orvosok és a kisszámú pszichológus rafináltságának és karrierkeresésének?

A Társaság első nagygyűlései seregszemlék voltak, nagy identitásformáló szereppel. Ennek egy különleges vonása volt a nemzetközi pszichológiai élet vezető szereplőinek, például Paul Fraisse és Henri Tajfel a kötelező szovjetek melletti megjelenése az MPT nagygyűlésein. Nyílt és rejtett üzeneteket hoztak. Ismét közénk tartoztok, a pszichológusok nagy nemzetközi családjába, és csináljatok nyugatosabb tudományt, olyat, amilyet régen tudtatok.

Restricted access

Abstract

Objective

Engaging in practices of intimacy meant to develop and sustain intimacy can be beneficial for couples. Psychoactive substances such as 3,4-Methylenedioxymethamphetamine (MDMA) have shown to facilitate bonding within couples and it is hypothesised that classic psychedelics, due to their property to increase prosocial behaviours, can similarly promote interactional intimacy. This study explores shared experiences of altered states of consciousness within romantic couples and their impact on intimacy in relationships.

Participants

Twelve participants (six couples) between 19 and 29 years of age who had used psychedelics with their current partner were recruited.

Method

Qualitative data was gathered via simultaneous interviews with both members of a couple. The semi-structured interviews featured an in-depth exploration of multiple shared psychedelic experiences. Reflexive thematic analysis was employed to analyse the resulting transcripts.

Results

Three themes with subsequent subthemes were identified, portraying couples' experiences during psychedelic-induced altered states of consciousness: navigating anxiety (subthemes: novelty, preparation, shifting environment, and calming presence), reshaping practices (subthemes: excessive worrying, spirited discussions, and straight talking), and encountering bliss (subthemes: meeting the unexpected, the beauty around us, leaving the everyday behind, and breaking through).

Conclusions

Couples' experiences with classic psychedelics align with criteria for interactional intimacy (i.e., self-exposure, positive involvement, and shared understanding), but their distinct nature warrants a novel definition of psychedelic intimacy. The unique pair bonding during shared psychedelic experiences could be utilized by psychedelic-assisted couples therapy.

Open access

Abstract

Background and Aims

Research on psychedelic-assisted therapy (PAT), a promising treatment option for major depression, has not revealed if potential clients show preferences about the demographic characteristics of providers comparable to those common in other forms of psychotherapy. Previous work suggests that honoring comparable client preferences can enhance therapeutic outcomes. This study aims to investigate the importance ratings for a same-gender and a same-race therapist in both cognitive behavioral therapy (CBT) and PAT.

Methods

Participants (N = 635) responded between December 2020 and January 2021 on Amazon's Mechanical Turk crowdsourcing platform. Participants rated the import of provider characteristics, including having a provider who is the same-gender or the same-race, for a CBT therapist and a PAT guide.

Results

Importance ratings for a same-gender practitioner varied by both race and gender; racial and ethnic minority and female participants had the highest importance ratings for a same-gender practitioner. A same-gender CBT therapist was more important than a same-gender PAT guide. Importance ratings for a same-race practitioner did not differ by therapy type or gender and only varied by race; racial and ethnic minority participants rated a same-race practitioner as more important than White participants.

Conclusions

Accommodating client preferences appears important, particularly for members of racial, ethnic, and gender minority groups. A concerted effort to train diverse CBT therapists and PAT guides to meet this demand seems justified.

Open access

„Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned, halnod kell” – Új megközelítés a magyarországi kivándorlás motívumainak feltárásában

“May fortune’s hand bless or beat you here you must live and die” – A novel approach to exploring the motives of emigration from Hungary

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Judit Szilasi
,
Lan Anh Nguyen Luu
, and
Márta Fülöp

Háttér és célkitűzések: A kivándorlás az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon jelentős. A jelen kutatás célja az elvándorló és a Magyarországon maradó magyarok csoportjában annak feltárása, hogy milyen szubjektív jelentést tulajdonítanak ennek a két csoportnak és ezen keresztül azonosítani a távozást/maradást motiváló elemeket és ezzel hozzájárulni a magyar kivándorlás, illetve otthon maradás motívumrendszerének komplexebb pszichológiai megértéséhez. Módszer: A kutatás során az Asszociatív Csoportanalízis (AGA) módszert alkalmaztuk. A vizsgálatban részt vevők az alábbi hívószavakra asszociáltak: „Magyarországon élő magyar”, „külföldön élő magyar”. Összesen 204 magyar állampolgár: 102 Magyarországon élő és 102 külföldön élő válaszolt. A minta összeállítása nemre, korra, iskolai végzettségre és településtípusra illesztett volt. Eredmények: A vizsgálatban részt vevő lokálisan két helyen élő csoport asszociációi a magyarországi magyarokkal és a külföldi magyarokkal kapcsolatban a szubjektív jelentés erős hasonlóságaira mutattak rá, ami arra enged következtetni, hogy a közös társadalmi-kulturális kontextus befolyásolja a válaszokat. Az országban maradottakat mindkét csoport erősen negatívan, míg a kivándorló csoportot erősen pozitívan látja. A Magyarországon maradókat egyfajta tanult tehetetlenség jellemzi, míg a kivándorló csoportot a bátorság és a kockázatvállalás. A kivándorlás és az országban maradás motívumai az elszakadás és kötődés, a hazafiság és hazafiatlanság, az énfelnagyítás és éndevalváció és a nyitott és zárt gondolkodás dimenziói mentén értelmezhetőek. Következtetések: A vizsgálat a magyarországi és a külföldi léthez eltérő élettapasztalatokat kapcsoló csoportok jelentéstulajdonításának hasonlóságai és különbségei feltárásával hozzájárul az elvándorlás és az otthon maradás motivációinak megértéséhez.

Open access

Egy új sportolói állapotszorongás kérdőív, a SAS-2H adaptációja

Validation of the Physical Activity and Leisure Motivation Scale on the Hungarian Sample

Magyar Pszichológiai Szemle
Author:
Krisztina Kovács

Háttér és célkitűzések: Jelen tanulmány célja egy új, sportpszichológiai állapotszorongás skála (Sport Szorongás Skála-2, Sport Anxiety Scale-2, SAS) magyar változatának pszichometriai vizsgálata és az új mérőeszköz reliabilitásának és validitásának ellenőrzése. Módszer: 361 sportoló vett részt a vizsgálatban (M age = 22,89, SD = 6,44). A fent említett kérdőív mellett a Feladat- és Énorientációs Kérdőívet és a Sport-önbizalom forrásai kérdőívet alkalmaztuk a validálás során. Eredmények: A megerősítő faktoranalízis a háromdimenziós elméleti modellt támogatta, megfelelő illeszkedési mutatókat kaptunk. A skálák belső konzisztenciája megfelelőnek bizonyult (Cronbach α = 0,83–0,93). A konstruktum validitás vizsgálata során a SAS-2 skálái szignifikáns gyenge kapcsolatot mutattak az énorientációval, de nem találtunk kapcsolatot sem az önbizalommal, sem a feladatorientációval. Következtetés: A SAS-2 magyar nyelvű változata megfelelő, megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyult a sportolói állapotszorongás felmérésére.

Open access

A munkamemória, a végrehajtó funkciók és a figyelemkoncentráció vizsgálatának, továbbá a becslőskálák felhasználásának jelentősége az aktivitás- és figyelemzavar diagnosztikai megközelítésében

The importance of working memory, executive functions, attention-concentration and rating scales in Attention Deficit Hyperactivity Disorder diagnostics

Magyar Pszichológiai Szemle
Authors:
Dorottya Horváth
and
Tímea Harmath-Tánczos

Háttér és célkitűzések: Jelen kutatás az aktivitás- és figyelemzavarral élő tanulók munkamemória, végrehajtó funkciók és figyelemkoncentráció tekintetében nyújtott teljesítményét, továbbá a viselkedésük tükrében tett szülői észrevételeket veszi górcső alá. Kérdésfeltevésként fogalmazódott meg, hogy a verbális munkamemória-feladatokon elért eredmények vajon bejósolják-e a komplex munkamemória-működést? Kirajzolódik-e a szignifikáns különbség a farmakoterápiás ellátásban részesülő, illetve nem részesülő tanulók figyelemkoncentrációs teljesítménye között, s ha igen, képesek-e detektálni a teljesítménybeli különbségeket a szülők? Módszer: A munkamemória mérésekor az álszóismétlési, a hallási mondatterjedelem, a számterjedelem és a fordított számterjedelem tesztek, míg a végrehajtó funkciók megismerésekor a verbális fluencia tesztek kerültek felhasználásra. A figyelmi működés megismerésére a d2-R teszt irányult, a szülői észrevételeket pedig a Conners Gyermek Magatartás Kérdőív tükrében értékeltük. A vizsgálatban 71 fő ADHD diagnózissal rendelkező, ép intellektusú, 9–14 éves tanuló vett részt. Csoportok a javasolt farmakoterápia megvalósulása és meg nem valósulása mentén különültek el. Eredmények: A d2-R teszt összpontosítási teljesítmény mutatója, s annak a feldolgozási sebességgel vagy a hibaszázalékkal való kapcsolata jelezte legmegbízhatóbban a figyelmi érintettség súlyosságát. A verbális munkamemóriát mérő teszteken elért eredmények bejósolták a komplex munkamemória működést. A d2-R teszt minden mutatója mentén szignifikánsan gyengébben teljesítettek a farmakoterápiában nem részesülő tanulók. A munkamemóriát, a figyelmi és a végrehajtó működést mérő eljárásokban nyújtott eredmények nem jósolták be a tanulók viselkedésére vonatkozó szülői megítéléseket. Következtetések: Jelen kutatás előkészíti az ADHD diagnosztikai eszköztárának specifikálását, az eredmények alátámasztják a farmakoterápiás ellátás elutasításának tüneti hátrányait, s kérdéseket körvonalaznak az ADHD szülői megítélése, a metabolikus pszichiátriai szempontokat figyelembe vevő megsegítés, továbbá a felnőttkori ADHD-s populáció vizsgálatának irányába.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Małgorzata Draps
,
Maria Kulesza
,
Agnieszka Glica
,
Julia Szymanowska
,
Katarzyna Lewińska
,
Weronika Żukrowska
, and
Mateusz Gola

Abstract

Background and aims

Despite the inclusion of the Compulsive Sexual Behavior Disorder (CSBD) in the 11th edition of the International Classification of Diseases, emotional and cognitive impairments related to CSBD remains unclear. This study aimed to investigate the behavioral and neuronal effects of emotional interference on cognition among CSBD patients.

Methods

Thirty heterosexual males with CSBD and matched healthy controls (HC) were studied with the Emotional Stroop Task using 5 categories of emotionally arousing words (sex-related, positive, fear-related, negative, neutral) during functional magnetic imaging.

Results

At the behavioral level, we found the main effect of the condition: sex-related words evoked a stronger Stroop effect than other conditions. At the neural level, we found a significant group effect. Among CSBD patients processing of sex-related words was related to increased activity in the right putamen, right thalamus, hippocampi, and left pulvinar, when compared to HC. We also found a negative correlation between neuronal activation and time spent on sexual activity during the week preceding study and numerous group differences in brain regions connected to the emotional and motivational processing of sexually explicit material, correlating with CSBD symptoms.

Conclusions

Behavioral results indicate a specific attentional bias toward sex-related stimuli in both groups, while neural data uncovered stronger reactivity to sex-related words in CSBD compared to HC. This reactivity is related to CSBD symptoms and provides evidence for the interference of sex-related stimuli with cognition. Such results are firmly in line with the Incentive Salience Theory and conceptualizing CSBD as a behavioral addiction.

Open access
Journal of Behavioral Addictions
Authors:
Albert Bellmunt-Gil
,
Victor Vorobyev
,
Riitta Parkkola
,
Jyrki Lötjönen
,
Juho Joutsa
, and
Valtteri Kaasinen

Abstract

Background

Changes in brain structural connections appear to be important in the pathophysiology of substance use disorders, but their role in behavioral addictions, such as gambling disorder (GD), is unclear. GD also offers a model to study addiction mechanisms without pharmacological confounding factors. Here, we used multimodal MRI data to examine the integrity of white matter connections in individuals with GD. We hypothesized that the affected areas would be in the fronto-striatal-thalamic circuit.

Methods

Twenty individuals with GD (mean age: 64 years, GD duration: 15.7 years) and 40 age- and sex-matched healthy controls (HCs) underwent detailed clinical examinations together with brain 3T MRI scans (T1, T2, FLAIR and DWI). White matter (WM) analysis involved fractional anisotropy and lesion load, while gray matter (GM) analysis included voxel- and surface-based morphometry. These measures were compared between groups, and correlations with GD-related behavioral characteristics were examined.

Results

Individuals with GD showed reduced WM integrity in the left and right frontal parts of the corona radiata and corpus callosum (pFWE < 0.05). WM gambling symptom severity (SOGS score) was negatively associated to WM integrity in these areas within the left hemisphere (p < 0.05). Individuals with GD also exhibited higher WM lesion load in the left anterior corona radiata (pFWE < 0.05). GM volume in the left thalamus and GM thickness in the left orbitofrontal cortex were reduced in the GD group (pFWE < 0.05).

Conclusions

Similar to substance addictions, the fronto-striatal-thalamic circuit is also affected in GD, suggesting that this circuitry may have a crucial role in addictions, independent of pharmacological substances.

Open access

Abstract

Due to the spread of the communicative language teaching method language learners were often encouraged not to use a dictionary but rather infer the meaning of a word or phrase from its context. Proper dictionary use, however, is now seen as an important element of autonomous and life-long language learning. The present research used the quantitative research paradigm and a self-prepared questionnaire (n = 925) to investigate attitudes towards dictionary use in the case of university students studying languages for business. The study investigated participants' willingness to use and pay for dictionaries and their willingness to read usage guides in dictionaries. Our results show that participants typically use a dictionary if they do not know the meaning of a word or phrase, but are reluctant to buy a dictionary and are likewise unwilling to read the information guides in dictionaries. Our results also reveal that willingness to pay for dictionaries is positively influenced by willingness to use dictionaries, willingness to read usage guides in dictionaries and language learners' age.

Open access