Browse

You are looking at 1,001 - 1,100 of 1,289 items

Magyarország fejlődése szempontjából kulcskérdés a 2007-2013 közötti programozási időszak EU-támogatásainak sikeres felszívása. Ezért fontos a magyar álláspont kialakítása a Bizottság által 2004-ben közzétett új szabályozási tervvel kapcsolatban, amely az Európai Regionális Fejlesztési Alapot, az Európai Szociális Alapot és a Kohéziós Alapot érinti. Egyfelől a nagyberuházások finanszírozási szabályainak megváltozása esetén sikeresebb hazai koordinációra van szükség a támogatásfelszívás érdekében. Másfelől külön figyelmet kell fordítani Közép-Magyarország régió fejlesztésére - a régiónak az ország egésze szempontjából betöltött szerepe miatt elfogadhatatlan, hogy GDP-emelkedése miatt alulfinanszírozottá váljon.</o:p>

Restricted access

A Lisszaboni Csúcs a Közösségi Szabadalom bevezetését mint innovációösztönzőt komoly versenyképesség-fokozó eszközként kezelte. A fordítási költségek sokkal drágábbá teszik Európában egy szabadalom bejelentését, mint az Egyesült Államokban vagy Japánban. E problémát növeli, hogy vita esetén különböző államok jogrendjei között kell eligazodni. A jelenlegi rendszer ezért jelentős akadályt jelent a kutatás, a fejlesztés és az innováció számára.A Lisszaboni Csúcs meghirdette a költséghatékony Közösségi Szabadalom bevezetését 2001-re, amely lefedné az Unió egészét, és versenyképes lenne az USA-val vagy Japánnal szemben. A cél elérése érdekében tett első lépés azonban csak 2003 márciusában született meg, amikor egy ezzel kapcsolatos rendelet megjelent. A Tanács nem tudott konszenzusra jutni a részleteket illetően. A kritikus pontot épp a szabadalmak különböző nyelvekre fordítása jelentette.</o:p>

Restricted access

A Lisszaboni Folyamat első öt évét sokan sokféleképpen értékelték. Az értékelések közös eleme, hogy az eredmények elmaradtak az ambiciózus, valószínűleg irreális céloktól. Számos pesszimista értékelő odáig is elmegy, hogy magát a folyamat egészét elhibázottnak tartja, vitatja esetleg annak politikai jelentőségét is. Azok a lemondó értékelések, amelyek már a folyamat elején léggömbnek, a politika témakeresésének tekintették a lisszaboni elhatározásokat - különösen, ha a tagállamok kormányzati felelősei részéről hangzottak el - sajátos módon maguk is hozzájárultak az értékelések későbbi beigazolódásához. Az alábbiakban érvelésünk azt kívánja alátámasztani, hogy a Lisszaboni Program elhatározásai nem csupán racionálisak, hanem egyenesen szükségszerűek voltak. Mindez nem korlátoz bennünket abban, hogy a folyamat elhibázott elemeivel szembenézzünk, és reális prognózist fogalmazzunk meg a következőöt esztendősorán várható előrehaladásra vonatkozóan.

Restricted access

A Lisszaboni Folyamat és a fejlesztéspolitika

A Magyar Fejlesztési Bank szerepe

Author: Péter Gál

A cikk elsőfele bemutatja a fejlesztéspolitika világgazdaságbeli változását, amely elsősorban a technológiai forradalomra vezethetővissza. Az új technológiák elterjedése egyrészt jelentősen fokozza a termelékenységi versenyt, másrészt támogatása nem ölt ágazatspecifikus jelleget. Az EU Lisszaboni Programjának fejlesztéspolitikai vonatkozásaival összefüggésben a szerzőkitér a magyar fejlesztéspolitika „horizontális”jellegűvé alakításának sikerére, majd bemutatja a hazai fejlesztések finanszírozásában kulcsszerepet játszó Magyar Fejlesztési Bank stratégiáját és főbb szolgáltatásait.

Restricted access

[Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi, A Lisszaboni Folyamat és Magyarország c. konferenciáján tartott előadás.]

Restricted access

Az Európai Unió intézményesített integrációs folyamatokat fog át. A Lisszaboni Folyamat széles körű célkitűzései, az integráció által korábban nem érintett területeket érintő igényei következtében intézményi oldalról is kihívást képez. Eddigi útja jelentős mértékben összefügg az intézményi feltételekkel. Éppen így a folyamat jövőjét tekintve is nagy jelentőségű a megváltozott gazdasági folyamatok, az átfogó és a szektorális gazdaságpolitikai koordináció intézményesítése.

Restricted access

A szerző bemutatja a Lisszaboni Program kiindulópontjait, majd elemzi a megvalósítás késlekedésének okait. „Független értékelésében”kitér a döntéshozatal és bürokrácia európai problémáira (az USA-val összehasonlítva), valamint vázlatosan bemutatja a program három fő területén, azaz a K+F és innováció, a belső piaci program és a munkaerőpiac vonatkozásában tett előrehaladást. A Programról készült értékelő jelentések puhaságának fő okaként rámutat, hogy egyfajta kooperatív játék zajlik a bírálók és bíráltak között: olyan kritikát kell adni, amely igaz, de „externáliákra”hivatkozva könnyen visszautasítható. A kilátások elemzése során a cikk kiemelt problémaként mutat rá arra, hogy a Program figyelmen kívül hagyja az amerikai és az EU-beli gazdaság- és társadalomszerveződés nagyban eltérő jellemzőit, és azzal számol, mintha az Unióban is hasonlóan erős politikai és társadalmi támogatás állna a gazdasági teljesítőképesség és általában a nemzetközi pozíciók javítására irányuló törekvések mögött, mint az Egyesült Államokban.

Restricted access

A cikk kritikailag elemzi az EU Lisszaboni Programja „megvalósításának”első fázisát. Rámutat, hogy a tudásalapú fejlesztésre, az integrált piac tökéletesítésére és a foglalkoztatás feltételeinek javítására összpontosító stratégia csak célkitűzéseiben közösségi, a megvalósítás eszközeit a Közösség a tagállamokra hagyta. A Tanács megerősödése a többi uniós intézmény rovására, valamint az új tagállamok munkaerő-áramlásával kapcsolatos korlátozások, és ennek a tőkeáramlással kapcsolatos hatásai azonban komoly gátjai annak, hogy a tagállamok felülemelkedjenek aktuális politikai érdekeiken és kiemelt célként kezeljék az európai versenyképesség javítását. A szerző az alkotmány megfeneklését a további bővítésekre, sőt, a korábbi bővítés utólagos értékelésére vonatkozóan is intő jelnek tekinti. Ezért szorgalmazza egy, módszerében a Konventhez hasonlóan sikeres, tartalmában viszont sokkal jövőorientáltabb tárgyalássorozat megkezdését.

Restricted access

Az Európai Unió Lisszaboni Programjának institucionális oldalról egyik legfontosabb jellegzetessége éppen a jogon kívüliség. Ez azt jelenti, hogy a stratégia célkitûzései és a (szükségképpen) választott intézményi megoldások nem veszik, nem vehetik igénybe a közösségi, vagy akár az uniós jog klasszikus fegyvertárát. Ez nem jelenti azt, hogy a közösségi jog mint vonatkoztatási rendszer teljesen elesne, s az sincs kizárva, hogy egy idő után a jog is szerephez jut. Az alábbiakban a Lisszaboni Program megvalósítására elhatározott intézményi-döntéshozatali rendszert vázoljuk fel, ezeket a módszereket összevetjük közösségi jogi „rokonukkal”, a soft law-val, miközben néhány óvatos vélekedést kockáztatunk meg.

Restricted access

[Az Európai Közösségi Tanulmányok Magyar Társaságának 2005. évi, A Lisszaboni Folyamat és Magyarország c. konferenciáján tartott előadás.]

Restricted access

Ez az írás a Lisszaboni Stratégia főbb célkitűzéseit, eredményeit és hiányosságait, továbbá a megjavítására tett lépéséket tekinti át és von le következtetéseket magyar szempontból. A téma aktualitását az adja, hogy EU-tagként Magyarországnak is részt kell vennie a közös és a közösségi politikákban mind azok alakítójaként, mind végrehajtójaként. Egyáltalán nem közömbös, hogy a Lisszaboni Stratégia csak kötelezettségeket ró Magyarországra, vagy profitálunk is belőle valamit.</o:p>

Restricted access

Az Európai Parlamentnek a Lisszaboni Stratégia félidős értékeléséről folytatott vitája alkalmából mind az Európai Bizottság elnöke, mind az Európai Parlament úgy találta, hogy az európai polgárok tudatába nem ívódott bele a Lisszaboni Csúcsértekezlet dokumentuma. Miért? A szerzőaz okok keresését tágabb kontextusba helyezve, az Európai Unió demokratizálásának igényén keresztül, annak módját is elemezve jut el az európai média szükségességéig, s innen visszacsatolva a Lisszaboni Folyamat kommunikációjának kritikájához, illetve a gondosan felépített és körültekintő„kommunikációs stratégia”kívánalmához. A „kommunikációs deficit”csökkentésének egyik irányát pedig - a Lisszaboni Folyamatra is nézve - a nemzeti médiumok hangsúlyozott fontossága mellett, egy brüsszeli (hír)televízióban, (hír)levélben, újságban véli felfedezni.</o:p>

Restricted access

A Lisszaboni Stratégia célja, hogy az Európai Uniót a világ legdinamikusabb és legversenyképesebb térségévé tegye 2010-re azáltal, hogy Európát a világ legnagyobb tudásalapú gazdaságává fejleszti. 2002-ben azonban még 17 millió gyermek nevelkedett alacsony jövedelmű háztartásokban az EU-15-ben. A szegény családok gyermekeinek nem azonosak a lehetőségeik az életben, mint társaiknak: ha egy gyermek tanulni szeretne, ahhoz képzésre kell járnia, nyelvet kell tanulnia - ezt egy szegény gyermek nem teheti meg. A szegény sorban felnövőgyermekek nagy eséllyel néznek szembe tanulási nehézségekkel, iskolából való kibukással, majd a képzetlen munkanélküliek sorsával. A szegénység az emberi jogok sérelmét vonja maga után, ezért minden tagállamnak küzdenie kell felszámolásáért.</o:p>

Restricted access

Az európai szociális modellt újjá kell építeni. Az Új Szociális Menetrend a versenyképesség fenntarthatóságára és az európai szociális modellre épül, de elképzelhetetlen társadalmi egyetértés nélkül. A jó példát az „északi modellt”követőállamok jelentik, ahol a jó gazdasági teljesítmény és a magas szintű szociális védelem egyszerre van jelen. A 2004-2006-ra szóló magyar Nemzeti Fejlesztési Terv 5 stratégiai célt tűzött ki: foglalkoztatás javítása; közszolgáltatásokhoz való hozzáférés garantálása; a szegénység visszaszorítása, beleértve a hosszú távú szegénységet és a mélyszegénységet is; beruházás a jövőbe: a gyermekjólét garantálása; és a társadalmi kirekesztés elleni harc folytatása. Eközben Európa négy nagy kihívása a társadalmi elöregedés; az alacsony nyugdíjkorhatár; a diszkrimináció; és a munkaügyi adminisztráció nehézkessége.

Restricted access

Magyarország integrációs érdekeinek egyik legfontosabb oldalát a magyar-EU csatlakozási szerződésből és az EU strukturális és kohéziós politikájából fakadó pénzügyi lehetőségek adják. A szerződésben szereplőalapvetőpénzügyi adatokhoz képest bizonyos tényezők módosít(hat)ják az EU-magyar költségvetési egyenleget. E tanulmány megkísérli összefoglalni a pozitív (áfa- és egyéb adózási hatások) és negatív (vámok, Schengen-kompatibilis határok, KAP-társfinanszírozás, EU-intézmények, valamint új hazai és külföldi intézmények finanszírozása) költségvetési hatásokat, és felvázol forgatókönyveket a 2004-2006-os periódusra vonatkozóan.</o:p>

Restricted access

Az európai uniós kohéziós támogatások legfőbb kérdése Magyarországon és az összes uniós államban az, hogy milyen hatékonysággal költik el. Három főproblémakört lehet felfedezni. Az elsőa magyar támogatási intézményrendszer hatékonysága, a második a végsőkedvezményezettek hatékonysága, vagyis hogy hogyan pályáznak az alapokra, hogyan bonyolítják le a projekteket, a harmadik pedig a nem támogatási intézményrendszer működésének a hatékonysága (pl. pénzügyi és oktatási intézmények, tanácsadó cégek). A könnyebbik feladat a mutatószámok meghatározása, amelyekkel mérni lehet a hatékonyságot. A nehezebb feladat mérni is ezeket. A mutatószámok nagy részének forrásai nem nyilvánosak, sőt legtöbbször titkosak. A bruttó hatások legtöbbször nem mutatják a valóságos helyzetet. Ahhoz, hogy valódi képet kapjunk a hatékonyságról, új módszertant kell alkalmaznunk, és közvetlenül a végsőkedvezményezettől kell õszinte (!) információhoz jutnunk, azt kielemeznünk és csak ezt követően vonhatjuk le saját következtetéseinket.

Restricted access

A tanulmány az Európai Unió tagállamainak világgazdasági felzárkózásával foglalkozik. Elemzi a tagállamok, a térségek, és ezen belül kiemelten a kelet-közép-európai térség fejlődését, különös figyelemmel a magyar felzárkózási folyamat alakulására. A Lisszaboni Programban meghirdetett célok „teljesítménytáblázatának”elemzése után a szerzõ rátér az egy főre esőGDP és a bruttó hazai termék szerkezetének elemzésére, majd a transznacionális társaságok szerepének kiemelését követően a tőkeáramlások alakulását vizsgálja. A cikk különbözőkonvergenciajelentések értékelésével zárul, amelyek nyomán a szerzőmegfogalmazza a KKE-régió és benne Magyarország felzárkózásának kulcskérdéseit és esélyeit.

Restricted access

A tanulmány a magyar külkereskedelmi versenyképesség alakulását vizsgálja az EU-csatlakozás függvényében. A csatlakozás egyik legközvetlenebb hatása a 25 tagország közötti kereskedelem akadályainak teljes eltörléséből, és a harmadik országok felé kivetett vámok szintjének csökkentéséből fakad. A cikk kimutatja, hogy a magyar külkereskedelmi versenyképesség összességében javult az EU-csatlakozással, de nem minden viszonylatban és nem minden termék vonatkozásában.

Restricted access

The basic ethical values enhancing good corporate governance - as they are internationally recognised in national and international reports about corporate governance from the Cadbury report (1992) to the OECD Principles (2004) - are the following ones: fairness, accountability, transparency. Such values are required to achieve the desired confidence of shareholders and other stakeholders. Three main ultimate values constitute the basis of every corporate governance system:(a) an orientation towards Justice-itself through the actualisation of the following values: fairness, integrity, and objectivity; (b) an orientation towards Truth-itself through the actualisation of values of openness, trustfulness, and transparency; (c) the orientation towards Harmony through attitudes of collaboration, care and diligence.

Restricted access

Despite significant policy efforts, in 2003 the Hungarian general population has fallen behind the Central and Eastern European (CEE) average regarding most social indicators of Internet access, usage, knowledge and attitudes. The article is a policy impact assessment interpreting the results of a population survey covering 10 countries of CEE, performed in 2003 within the framework of the SIBIS Project (Statistical Indicators Benchmarking the Information Society). The 10 Newly Associated States (NAS) covered by the survey are as follows: Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovakia and Slovenia. In case of Hungary the relevant strategies, legal framework development and support actions of various public policy areas are analysed with the help of an international comparative analysis of survey findings.

Restricted access

The study aims first at clarifying the concept of sustainable development from (economic) theoretical and ethical points of view, and second at answering the question: can we talk about the practical implementation of the theory or idea, about institutionalisation in the author's interpretation based on international and national experience? The author interprets the concept of institutionalisation broadly, closer to the term of operationalisation, since this part of the research tried to cover such practical phenomena like international agreements, regulatory mechanisms, various programmes and institutions which attempted to put theory into practice.

Restricted access

The article examines the significance of institutional quality for economic performance during transition. Institutions are the rules of the game. In any economy the most important institutions are the legal system, the state, the structure of the financial system and the system of international relations. The process of economic transition in Central and Eastern Europe was mainly a process of massive institutional changes which were spurred by economic causes and also themselves had significant economic consequences. The article examines the institutional changes in transition economies and shows that institutions matter. The first decade of transition gave the impression that it is important to build as good institutional framework as possible and as fast as possible. But today, with the quick growth of some South Eastern European economies, it seems not to hold that the better the institutions the better the economic performance, but rather to (at least) establish some satisfactory level of institutional quality is important to resume growth, which can also be assisted by foreign capital.

Restricted access
Authors: István Magyari-Beck and Olga Szűcs

The main problem of this paper to be solved is to outline one of the main cultural institutions - namely schools - in terms of firms. In order to achieve this goal, the basic characteristics of firms had to be established, also analysing the most important problems related to them. The paper claims that, in fact, all firms overlap and thus depend on each other, which inevitably limits their competition to a certain degree. This is especially true for cultural institutions in the process of producing human capital. The authors propose to use rather strategic coordination instead of internalisation in the process of treating externalities.

Restricted access

The main goal of simulation optimisation problem-solving process is minimising overall resources (time, money, human and technical resources), while maximising the overall information (e.g. system behaviour, sensitivity, optimal solutions) obtained in the process. The present paper gives a broad overview of the field of interest and describes new, integrative approaches for simulation and optimisation problems, using the achievements of different scientific areas.

Restricted access
Authors: Katalin Szabó and Jan Kettnaker

Book Reviews: (1) János Kornai: A gondolat erejével: Rendhagyó önéletrajz(By Force of Thought: Irregular Memoirs). Budapest: Osiris, 2005, 426 pp. (Reviewed by Katalin Szabó); (2) William J. Baumol: The Free Market Innovation Machine - Analyzing the Growth Miracle of Capitalism. Princeton University Press, 2002, 318 pp. (Reviewed by Jan Kettnaker)

Restricted access
Authors: Agnieszka Paczyńska, Wojciecz Paczyński and Andrea Szalavetz

Conference Reports: (1) Europe after the Enlargement. International conference organized by The Center for Social and Economic Research (CASE) held on 8-9 April 2005 in Warsaw, Poland (Review by Agnieszka Paczymska and W. Paczymski). (2) Conference held in December 2004 on Paradigm Shift - Information, Knowledge and Innovation in the New Economy(Review by Andrea Szalavetz).

Restricted access

A wavelet analysis of long-range dependence based on the Hurst exponent is presented in this paper. Numerical comparisons are made against traditional estimators of the exponent based on R/S analysis. The estimator is used to perform an analysis of the long-range dependence in the capital market of a small transition economy (Slovenia). Results of the study suggest that the efficient market hypothesis may not hold for the observed capital market. Furthermore, results also suggest that the estimation of the exponent is sensitive to the frequencies of the data employed and to the sample period. Additionally, the format of the time series has an important impact on the results.

Restricted access

The article attempts to answer the question whether or not the latest bankruptcy prediction techniques are more reliable than traditional mathematical-statistical ones in Hungary. Simulation experiments carried out on the database of the first Hungarian bankruptcy prediction model clearly prove that bankruptcy models built using artificial neural networks have higher classification accuracy than models created in the 1990s based on discriminant analysis and logistic regression analysis. The article presents the main results, analyses the reasons for the differences and presents constructive proposals concerning the further development of Hungarian bankruptcy prediction.

Restricted access

Economic literature has recently paid increased attention to the interrelationships between resource (oil) wealth (i.e. dependence on exports of oil and other raw materials) on one hand, and macroeconomic performance (and socio-political system) on the other. Most authors find that resource wealth has a negative impact on economic development, and suggest that resource-oriented countries should diversify their economies. This article reviews some economic-policy dilemmas, and also examines the need for, and the constraints of, structural changes in Russia, an atypical, but quite important resource-dependent country. The negative implications of the “resource curse”are valid in the case of this country, as well. Russia has become resource-oriented despite the priority of heavy (military) industry development during the Soviet period. Although in some fields Soviet manufacturing was extensive and strong, it proved inefficient and internationally non-competitive. Engineering - the largest industrial sector - was never export-oriented. In addition, post-Soviet decline led to significant de-industrialisation. Thus, the present dependence on oil and gas is more a consequence than a cause of the weakness of manufacturing. Government-managed reorientation of resources from raw materials sectors onto manufacturing and services (urged by almost everyone but showing little progress) is a necessary but far not sufficient condition of the economic modernisation.

Restricted access
Authors: András Blahó, Dóra Győrffy, Tamás Kovács and Qerim Qerimi

László Csaba: The New Political Economy of Emerging Europe (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, 359 pp.) (Reviewed by András Blahó); George Kopits (ed.): Rules-based Fiscal Policy in Emerging Markets: Background, Analysis and Prospects (Houndmills, Basingstoke, Hampshire, New York: Palgrave Macmillan, 2004, 286 pp.) (Reviewed by Dóra Gyorffy); J. Barkley Rosser, Jr. - Marina V. Rosser: Comparative Economics in a Transforming World Economy (2nd edition) (Massachusetts, Cambridge, London: MIT Press, 2004, 646 pp.) (Reviewed by Tamás Kovács); Bruno S. Sergi: Economic Dynamics in Transitional Economics: The Four-P Governments, the EU Enlargement, and the Bruxelles Consensus (New York, London, Oxford: Haworth Press/International Business Press, 2003, 234 pp.) (Reviewed by Qerim Qerimi)

Restricted access

[The IAMO Forum was organised by the Institut für Agrarentwicklung in Mittel und Osteuropa from 4 to 6 November, 2004 in Halle, Germany.]

Restricted access
Authors: Ichiro Iwasaki and Kazuko Sato

The new pension system launched in Hungary in 1998 is epoch-making for having introduced a mandatory private pension scheme (MPPS). However, the political decision-making on pension reform and the scheme operations have been greatly influenced by conflicts of interests among ministries, political conflicts between parties, and the presence of special interest groups, including trade unions and financial institutions. This situation may have had a certain negative influence on the legal framework of the MPPS and on the management performance of private pension funds. In order for the MPPS to be sustainable in the future and to make insurance beneficiary profits a top priority, the corporate governance reform of pension funds and reinforcement of the monitoring system over them, and political neutralisation of the public pension system are necessary.

Restricted access

Following the big transformations of the 1990s, enterprise structure and technological level seem to have become stabilised in Hungary. Under these circumstances it is especially interesting to identify the elements responsible for competitiveness in general, and the role technology plays in development in particular, according to managers experienced in production and marketing. This empirical study - based on in-depth interviews and field research - summarises characteristics of the technological level in the sectors examined, role of technology and labour in production, effects of foreign direct investment, relations between competition and firm-level factors determining competitiveness, and concludes by summing up those most frequently mentioned proposals that should be incorporated into economic policy according to managers. Main findings indicate that more qualified, more intensive and cheaper labour can be substituted for high technology. The competitiveness of an enterprise is not determined by technology alone, but rather by a combination of technology, the parameters of available labour and the costs of investment increasing productivity. The insufficiency of inter-company relations, together with a shortage of available assets necessary for investment constitute the major threat undermining the competitiveness of enterprises in present-day Hungary.

Restricted access

According to the dominant view, the quality of individual scientific papers can be evaluated by the standard of the journal in which they are published. This paper attempts to demonstrate the limits of this view in the field of economics. According to our main findings, a publication frequently serves as a signal of high professional standards rather than as a source of information; referees and editors frequently reject good papers and accept bad ones; citation indices only partially balance the distortions deriving from the selection process; there are essential “entry costs” to the publication process. Moreover, financial interests of publishers may contradict scientific interests. As long as leading economists do not give voice to their dissatisfaction, there is no hope for any reform of the selection process.

Restricted access

By way of presenting a fictitious story, this paper is ment to illustrate that in contrast to conventional wisdom, trade unions, in their symbiosis with capitalist firms, may further, rather than impede price-mediated self-regulation in the labour market via their involvement in wage-setting. Producer co-operatives, on the other hand, though might seem to represent a close collateral of fully unionised capitalist firms, should not be regarded as a viable alternative.

Restricted access
Authors: Péter Halmai, László Csaba and Tamás Földi

Tangermann, S. and Banse, M. (eds): Central and Eastern European Agriculture in an Expanding European Union, New York: CAB International, Wellingford, 2000, 210 pp.; Leipold, H. and Pies, I. (eds): Ordnungstheorie und Ordnungspolitik (Konzeptionen und Entwicklungsperspektiven) Stuttgart: Lucius & Lucius, 2000, 456 pp.; At age 81 passed away György Hajdu translator and copy editor of this journal from the very beginning until the early nineties.;

Restricted access

MANAGING CAPITAL FLOWS IN EASTERN EUROPE, Proceedings of an international conference

Restricted access

This paper analyses the impact of the introduction of a proposed mandatory earnings-related fully-funded pension scheme, named as the second pillar, on the accumulation of pension-funds assets and possibly on the capital market development in Slovenia. First, the dynamic simulation model is developed to estimate the accumulated pension-funds assets as a percentage of GDP in each future time period under the assumption of certainty. It is followed by the assumptions and estimates of the data used for independent variables and the results obtained by implementing the model for the period of 25 years. Relaxing the assumption of certainty, the paper proceeds with estimations of accuracy of the results with three methods. It is concluded, that the estimated level of accumulated pension-funds assets in GDP 25 years after the introduction of the reform will be approximately 40% and comparable to the level in countries with developed capital markets. Also, the accuracy of the estimate is surprisingly good. It is therefore expected that besides other effects, the introduction of this pension scheme would have an important impact on the development of the Slovenian capital market.

Restricted access

The supposed preference of firms for internal financial sources to fund their investments can be explained by either the free cash-flow or the financial constraints theories, both relying on asymmetric information. Neither theory was found fully valid by recent research. Using a French data panel, conclusive evidence will be made in favour of the free cash-flow theory in special cases. The validity of the free cash-flow theory in special cases will bring new issues to light with the introduction of a new definition: soft budgeting problem of capital. Through this analysis, the possible interaction between capital market imperfections and general equilibrium will also gain new dimension.

Restricted access

Based on panel data from 1995.1997, the paper focusses on the impact of ownership concentration on the performance of Russian non-financial privatised companies that constitute the group of .blue chips. of the country.s stock market. We consider three indicators of company performance . labour productivity, profitability, and Tobins.s q . and employ instrumental variables technique to correct regression results for endogeneity of ownership. We find that ownership concentration positively affects labour productivity, but has a negative impact on Tobins.s q. The relationship between ownership concentration and profitability follows a U-shaped pattern with the turning point at 56% concentration. These findings imply that ownership concentration results in higher technical efficiency of enterprises, but the benefits from productivity improvements do not accrue to all shareholders. This is consistent with the expropriation hypothesis that large owners use their power to extract private benefits of control.

Restricted access

The present paper deals with an international comparison of labour productivity, as well as with total factor productivity comparison made by different international organisations, e.g. the OECD. These kinds of comparisons do not contain data regarding transition countries in the 20th century. Long-term comparisons yield an analysis of the several factors influencing productivity trends, among which human factors have an increasing role. The second part of the paper gives several kinds of information about the tendencies of the Hungarian labour productivity on a national and branch level. The most important development can be seen in the engineering industry. A short part of the paper illustrates the development of total factor productivity in Hungary between 1992 and 1997.

Restricted access

Following their accession to the European Union, new member states are now facing the next step in the integration process: the adoption of the common currency. While there is a relative agreement about the overall benefits of joining the European Monetary Union (EMU), the timing of entry has been subject to significant controversy. A gradual path of accession is often suggested since the contractionary effects of fulfilling the fiscal criterion of the Maastricht Treaty might contradict the objective of real convergence. The author argues against this position by showing that even without EMU entry it is the self-interest of the new member states to pursue policies in accordance with its rules, considerations of competitiveness make the usual options of financing further deficits (inflation, accumulation of debt, or increasing taxes) very costly in terms of long-term growth prospects. Slovenia and the Baltic countries have already recognised this and have achieved a virtuous circle of low deficit, low debt and high growth rates. In contrast, the Visegrád countries are struggling with the fiscal criteria. In their case accession into the euro-zone opens a window of opportunity to introduce reforms, which are conducive to the long-term sustainability of their finances.

Restricted access
Authors: Csilla Varga, György Lengyel and Viktória Vásáry

Grzegorz W. Kolodko: Emerging Market Economies: Globalization and Development (Aldershot and Burlington: Ashgate, 2003, 281 pp.) - Reviewed by Csilla Varga); Mihály Laki - Júlia Szalai: Vállalkozók vagy polgárok? A nagyvállalkozók gazdasági és társadalmi helyzetének ambivalenciái az ezredforduló Magyarországán (Entrepreneur or Citoyen? Ambivalences of the Economic and Social Position of Great Entrepreneurs at the Turn of the Millenium in Hungary) (Budapest: Osiris, 2004, 271 pp.) - Reviewed by György Lengyel; Guido van Huylenbroeck - Guy Durand (eds): Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development (Hampshire, England: Ashgate Publishing Limited, 2003, 239 pp.) - Reviewed by Viktória Vásáry

Restricted access
Authors: Edin Mujagic, Dóra Győrffy and László Jankovics

EMU Enlargement to the East and the West CEPR/ESI Conference. Report of the 8th annual conference of the Centre for Economic Policy Research (CEPR) and the European Summer Institute (ESI) held in September 2004 in Budapest, Hungary. (Conference report by Edin Mujagic); Dilemmas around the future enlargement of the EU-EACES Conference. The European Association for Comparative Economic Studies (EACES) held its 8th biannual conference at the Faculty of Economics in Belgrade on September 23-25, 2004. (Conference report by Dóra Gyõrffy and László Jankovics)

Restricted access

Using a balanced growth model with human capital accumulation and R&D activity, this paper examines how imperfect competition in the product market affects economic growth and the sectoral distribution of skills in the long-run. We find that steady-state growth is driven only by incentives to acquire human capital and is independent of scale effects. In the model imperfect competition in the product market has a positive growth effect, while influencing the allocation of skills to different economic activities. High R&D investment is not necessarily associated with high output growth.

Restricted access

This paper discusses the relation between the quality and quantity indicators of physical capital and modernisation. While international academic literature emphasises the role of intangible factors enabling technology generation and absorption rather than that of physical capital accumulation, this paper argues that the quantity and quality of physical capital are important modernisation factors, particularly in the case of small, undercapitalised countries that recently integrated into the world economy. The paper shows that in Hungary, as opposed to developed countries, the technological upgrading of capital assets was not necessarily accompanied by the upgrading of human capital i.e. the thesis of capital skill complementarity did not apply to the first decade of transformation and capital accumulation in Hungary. Finally, the paper shows that there are large differences between the average technological levels of individual industries. The dualism of the Hungarian economy, which is also manifest in terms of differences in the size of individual industries' technological gaps, is a disadvantage from the point of view of competitiveness. The increasing differences in the size of the technological gaps can be explained not only with industry-specific factors, but also with the weakness of technology and regional development policies, as well as with institutional deficiencies.

Restricted access

Reforms, in view of a comparative party-state model, become the instruments of self-reproduction and self-destruction of party-state power. The specific patterns of power distribution imply different development and transformation paths through different instruments of self-reproduction. This approach also points to the structural and dynamic background of the differences in the location, sequence, speed and political conditions of reforms during the operation and transformation of party-states. In view of the model the paper points to the inconsistencies that emerge in the comparative reform literature concerning the evaluation and strategies of reforms disconnected from their systemic-structural context.

Restricted access

The economic system exerts its influence over the economy through many assets that are system-specific. Economic actors invest in such assets in order to capture the opportunities defined by the system. When systemic entrepreneurs set systemic transformation in motion, uncertainty is created. Together with externalities produced by investment in systemic transformation and the ensuing alteration of the property right structure, this determines the distribution of transformation costs and gains. This produces opportunities for investing valuable resources to weaken third-party enforcement and capture gains and avoid costs via transformational redistribution. This situation increases asymmetries, reduces the opportunities for productive outcome, and makes change costly and path dependent. This framework is used to explain the process of change in Central and Eastern Europe.

Restricted access
Authors: Béla Jánky and Zoltán Szántó

A tanulmány az InvesTel Rt. történetét mutatja be feldolgozott dokumentumok és interjúk alapján. Külön elemzi a pénzügyi cég kezdeti, fejlődési és megszűnési időszakát. A szervezet- történeti leírás során a szerzők igyekeztek figyelembe venni minden fontosabb tényezőt, mely az InvesTel működését a vizsgált időszakban befolyásolta. Az elemzés részletesen kitér a MATÁV és az InvesTel kapcsolatára, a szervezeti és a személyi változásokra, a tulajdonosi struktúra alakulására, valamint a piaci és a szabályozási környezet sajátosságaira. A tanulmány célja az volt, hogy minél teljesebb és sokrétűbb áttekintést adjon a cég történetéről.

Restricted access

The study deals with the most substantial issues about the existence and operation of the European Union. Even the definition of the “new sovereign” is not just the question of political science, but also that of future political practice. The Community will deal with the eastern enlargement or with the democratic deficit of decision-making according to its identity. The study also points out problems of readiness for enlargement (also from the part of the Community), debates on different views of how to democratise the EU, and the decades-long dichotomy of the nation-state's role in Europe vs. the political expansion of the Community. The main reason behind the uncertainty about possible answers is that the EU has got no deliberate, conscious future view based on consensus. The last part of the paper analyses the new European social space, and the role of its official and civil-society actors in shaping the future of Europe.

Restricted access
Authors: András Simonovits, Ádám Török and Beatrix Lányi

T. Boeri - A. Börsch-Supan - A. Brugviani - R. A. Kapteyn - F. Peracchi (eds): Pensions: More Information, Less Ideology(Boston/Dordrecht/London: Kluwer Academic Press, 2001, 196 pp.) B. Å. Lundvall - G. Esping-Andersen - L. Soete - M. Castells - M. Telò - M. Tomlinson - R. Boyer - R. M. Lindley (ed.: M. J. Rodrigues): The New Knowledge Economy in Europe. A Strategy for International Competitiveness and Cohesion (Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2002, 337 pp.) G. Gorzelak - É. Ehrlich - L. Faltan - M. Illner: Central Europe in Transition: Toward EU Membership (Warsaw: Regional Studies Association, 2001, 371 pp.)

Restricted access
Authors: László Csaba, Bruno S. Sergi and Kristine Fridberga

Szentes, Tamás: World Economics. Comparative Theories and Methods of International and Development Economics (Budapest: Akadémiai Kiadó, 2002, 462 pp.) Kozlov, Vladimir A. (ed. by E. McClarnand MacKinnon):  Mass Uprisings in the USSR: Protest and Rebellion in the Post-Stalin Years (New York: Armonk and London: M. E. Sharpe, 2002, 351 pp.) Gilpin, Robert: Global Political Economy: Understanding the International Economic Order (Princeton: Princeton University Press, 2001, 423 pp.)

Restricted access
Authors: Ádám Török, Zsuzsa Deli and Szabolcs Sebrek

Barta, Györgyi: A magyar ipar területi folyamatai 1945-2000 (Regional Processes of Hungarian Industry 1945-2000) (Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2002, Studia Regiorum, 272 pp.), reviewed by Ádám Török; Lembke, Johan: Competition for Technological Leadership. EU Policy for High Technology (Aldershot: Edward Elgar Publishing Limited, 2002, 311 pp.), reviewed by Zsuzsa Deli; Grawe, Roger -Inotai, András (eds): Trade, Integration and Transition. International Conference in Memoriam Bela Balassa (Budapest: Institute for World Economics, Hungarian Academy of Sciences, 2002, 214 pp.), reviewed by Szabolcs Sebrek;

Restricted access
Authors: Merdan Halilov, Zdenek Kudrna and Judit Kapás

[Book reviews] Winiecki, J.: Transition Economies and Foreign Trade. London and New York: Routledge, 2002, 150 pp.; Olson, M.: Power and Prosperity: Outgrowing Communist and Capitalist Dictatorship. New York: Basic Books, 2000, 233 pp.; Krizsán, A. - Zentai, V. (eds): Reshaping Globalization - Multilateral Dialogues and New Initiatives. Budapest: Central European University Press, 2003, 327 pp.

Restricted access

The following sections discuss some issues pertaining to the status and meanings of critical reflections in business ethics. The starting point is that ethics originally always includes critical-normative perspectives and polemical aspects, and, according to this, critical approach is not supplement to business ethics, but a necessary component of it. This paper is divided into three parts. In the first part I demarcate some selected broad issues in relation to the general perspective of critical reflection. The next section outlines the in-depth consequences of general outlook in respect of critical scope of business ethics, that is to say, in this part the critical capacities of business ethics are to be examined in the light of general principles previously put down. This section focuses on some controversies, questions and debates on the scope of critical reflection in business ethics. The third part looks at the description of empirical tendencies relevant for the developing of practical rules and critical analysis in business ethics, and sets the proposal for the operationalisation of critical principles of business ethics.

Restricted access

The free nature of the Internet is said to have been lost to business interest. The author contests this claim by showing that the overall non-profit character of the net may have been limited but certainly not yet compromised. The best stuff on the Web is still available but hidden behind error messages, unlisted databases, and little-known links. Most of cyberspace is still open for educated research, and serendipity. Valuable content may remain free as long as the emerging online business communication keeps on offering us an attractive compromise in matters of our time-use while on the net. This is a tacit give and take but the outcome belongs to the core drivers of the new economy. Online marketing and commerce proceed on a market of clicks not just users mouse clicks but also the clicks of third party meters counting time; adding up to statistical profiles; and measuring user behaviour. Advertising can help cyberspace remain toll free by compromising netizens time but offering something in return for using their personally identifiable data in business operations. I will track these innovations to the extent of understanding them and will give an evaluation from the perspective of how force-fed or interruptive they are. There are intriguing new initiatives to render commercials less aggressive and more relevant, more predicated on permission and even more dependent on bandwidth. These targeting initiatives promise the demise of the mass culture of advertising as we know it, helping commercial messages evolve into personalised and customised individual knowledge management for opting-in netizens. This endeavour is part of a wider project to understand further the phenomena of the emerging „Gratis Economy”. In this study, I will focus on marketing solutions where freeware is part of a wider revenue model or product selling strategy mix.

Restricted access

This paper contributes to the growing literature on recent changes in policy governance and government/NGO relationships by examining new “regional” governance arrangements for inter-governmental programmes in natural resource management (NRM) in Australia. The focus is on explaining the changing relationships between government and non-government stakeholders in the formulation of “regional”-level natural resource and environmental policy.  The paper focuses on governmental structuring of planning partnerships with NGOs, as envisaged and required in recently negotiated inter-governmental programmes. The risks and opportunities inherent in this approach are outlined, together with the ways in which the stakeholders have moved beyond simple forms of consultation to more participatory and collaborative forms of co-governance. Particular attention is given to the state of Queensland, where more rapid and substantial change has been necessary to meet the new requirements. Building on a previous analysis of collaborative partnerships which have charted new directions for large-scale NRM challenges in Queensland (Head - Ryan 2003), the paper suggests that participatory co-governance will remain the trend for the foreseeable future.

Restricted access

The paper deals with the development of the management system of regional policy in four countries (Hungary, Poland, Slovakia and Romania). It presents the results and dilemmas concerning the creation of the territorial administration and the administrative meso-level, the special organs of regional policy and their interconnections with public administration. It also touches upon the emerging conflicts between the traditional institutions of democratic participation and publicity, and the new characteristics of the partnership networks. The presentation points out the decentralisation and modernisation challenges initiated by regional policy in the new member states in the light of European regional development strategy in the future and the domestic situation as well.

Restricted access

Distance education is a dynamically developing form of education. More and more institutions offer wide range of distance courses, and in some higher education institutions one can get a diploma this way as well. The Faculty of Public Administration at the Budapest University of Economic Sciences and Public Administration train civil servants in full-time, evening and correspondence courses as well as in postgraduate courses. Recently teaching informatics for our correspondence students has faced difficulties, because of the reduction of teaching hours. This inspired us to change both the content and - first of all - the methodology of our teaching. We found that to secure the integrity of educational goals, and an efficient and quality training, distance education should be introduced in the field of informatics. New educational materials are going to help our students learning at home after we have spent some contact hours (lectures and seminars) together in the institute. This article presents the first steps we have made in preparing our new teaching form.

Restricted access

Competition is relatively seldom discussed in present-day business ethics. Reasons could be that the social contract and stakeholders paradigms, central in business ethics, do not easily make room for competition and competitors. Reflective contributions concerning the issue of competition refer to its function in a civilisation process and in social progress. More directly related to ethical considerations are remarks made by Frank H. Knight (1923), Tom Sorrell (Sorrell - Hendry 1994) and Norman E. Bowie (1999). The paper summarises these contributions, and then presents recent discussions concerning basic institutions of the social fabric, viz. the market, government and civil society. The thesis of the paper is that, in order to regulate competition in a morally legitimate way, interventions are needed by representatives of these basic institutions, working together in alternating alliances, and referring to moral norms that are inherent in the market system itself as well as to external, overarching norms, derived from human morality at large.

Restricted access