Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 131 - 140 of 2,121 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Kecskét szakálláról, szamarat füléről, innovációt egyeteméről?

Birds of a Feather Flock Together – So Do Innovations after Graduation?

Educatio
Author:
Edit Szilágyi
Open access

A középfokú oktatási ingázás vizsgálata Magyarországon a 2010-es években

Examination of Secondary Education Commuting Patterns in Hungary in the 2010s

Educatio
Authors:
Norbert Apáti
and
János Pénzes

A középfokú oktatási ingázás fontos szerepet tölt be az oktatás rendszerében hazánkban. Vizsgálatunk során három időmetszetben (2013, 2016 és 2019) elemeztük az ingázási hálózatokat, amely során az intézményi adatokat településekre összesítettük. Az ingázás csökkenő értékeiben közrejátszanak a demográfiai folyamatok és a hazai oktatáspolitika hatása (a tankötelezettségi korhatár csökkentése). Ez a csökkenés azonban elsősorban a vidéki és elmaradott térségekben jelentkezett, ugyanakkor a nagyvárosok agglomerációs térségeiben intenzív és bővülő ingázási övezeteket lehet megfigyelni.

Open access

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók számának területi és statisztikai elemzése

Territorial and Statistical Analysis of the Number of Children and Students with Special Educational Needs

Educatio
Author:
Hegedűs Roland

Kutatásunkban a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, illetve tanulók leíró jellegű statisztikai elemzését végezzük. Az Oktatási Hivatal 2016. évi és 2021. évi adatbázisait elemezzük a két év összevetésében is. A tanulmányban megvizsgáljuk, hogy a két év között hogyan változott az SNI-gyermekek aránya, mely területeken nőtt és hol csökkent az arányuk. Kitérünk arra, hogy mely intézménytípusban milyen arányban nevelkednek sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. Megvizsgáljuk, hogy az SNI-gyermekek fogyatékosságtípusnak megfelelően integrálva vagy szegregálva tanulnak. Végezetül arra is kitérünk, hogy az egyes fogyatékossági típusba tartozó gyermekek aránya hogyan változott a vizsgált két év között.

Open access

„A sorsunk közös.” Falvak és iskolák

“Our Shared Fate”: Villages and Schools

Educatio
Author:
Helga Andl

A neveléstudományi, szakpolitikai és pedagógiai-szakmai viták időről időre felbukkanó témája a (falusi) kisiskola, leginkább fenntarthatósága, előnyei-hátrányai kerülnek fókuszba. Tanulmányunk elsőként azokat a hazai történéseket, oktatáspolitikai irányokat tekinti át, melyek alapvetően befolyásolták az alapfokú intézményhálózat, főként falusi, alacsony tanulólétszámmal működő intézmények helyzetét. Az írás második része egy esettanulmány, ami két kistelepülés oktatást érintő összefogását mutatja be, ami az ezredforduló előtt indult annak érdekében, hogy mindkét faluban fennmaradjon az általános iskola. Az esettanulmány vizsgálja, hogy az iskolát körülvevő aktuális társadalmi és oktatáspolitikai környezet miként befolyásolta a működést, hangsúlyosan kitérve arra, hogy az új – állami – fenntartói struktúrában hogyan találta meg a helyét, és a településeknek, a helyi közösségeknek és vezetőinek milyen szerepük van a helyi érdekek érvényesítésében.

Open access

A szakképzés intézményi ellátottsága és fejlesztési lehetőségei

Institutional Provision of Vocational Training and Development Opportunities

Educatio
Authors:
Szilárd Malatyinszki
and
Zoltán Katona

A szakképzési rendszer 2020-as átalakításával az ágazati képzések elérhetősége vált meghatározóvá, mert ezeken belül a szakmaválasztás már rugalmasabban megvalósulhat. A gazdasági szervezetek működése természetszerűen függ a rendelkezésre álló tárgyi, anyagi, infrastrukturális és humán erőforrások mennyiségétől és minőségétől. Kutatásunk két irányt tár fel. Bemutatjuk a szakképző intézmények területi elhelyezkedését, fenntartásuk sokféleségét. Második irányunk a szakképzési centrumok, agrárszakképzési centrumok működését, a gazdasági szférával való együttműködésüket helyezi fókuszába. Fontosnak tartjuk, hogy az egyes ágazati képzések elérhetővé váljanak azon térségekben, melyekben prosperál az adott térség gazdasága. Célunk az ágazatok elérhetőségének térségi bemutatása és ezek kapcsolata a területen sikeres ágazatokkal. Kutatásunkban statisztikai elemzéssel és mélyinterjúkkal adunk választ a kérdésekre.

Open access
Open access

Tér és iskola – Bevezető

Space and School – Introduction to the Thematic Issue

Educatio
Authors:
Roland Hegedűs
and
Katalin Forray R.
Open access

Trójai faló: Korlátok és autonómiára törekvés a decentralizációs folyamatokban

Trojan Horse: Constraints and the Quest for Autonomy in Decentralisation Processes

Educatio
Author:
Katalin Sipos
Open access

Abstract

In the context of this article, the author takes stock of the legacy of the UN Commission on Human Rights (CHR) and the changes that its replacement by the Human Rights Council (HRC) in 2006 have led to. A political body such as the CHR/HRC cannot do more than the member states allow it to do, and cannot be blamed for being driven by political motivations. Against this background it is not surprising that the new institutional framework did not solve the political problems associated with the CHR, since the new body was almost identical in size to its predecessor, involved the same actors, and operated under similar political conditions. The establishment of the Universal Periodic Review (UPR) mechanism, however, introduced a new approach to the UN system by ensuring a cooperative review of the human rights situation of all UN member states, thus awarding an increasingly important role to the technical assistance pillar in implementing its recommendations. Notwithstanding the above, the UPR process has not rendered the adoption of country-specific resolutions unnecessary, but their use should be more strategic, ensuring better coordination within the UN system as a whole, and increasing the importance of the regional dimension in the work of the world organisation. It is not politically realistic to expect all HRC member states to have excellent, flawless human rights records, but the nomination of governments committed to and supportive of human rights should be encouraged. It is important to underline that over the past years, WEOG, EEG, and GRULAC countries, together with some pro-human-rights countries from Asia and Africa, have built successful coalitions within the HRC concerning a number of sensitive issues. The process of democratisation around the world, despite the decline in recent years, will further reinforce these positive trends, improving the composition of the HRC as more and more democratic countries hopefully seek to join the body.

Full access