Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 11 - 20 of 2,119 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

A ChatGPT mint házitanító

ChatGPT as a Tutor

Educatio
Author:
István Bessenyei

A tanulmány célja, hogy felmérje az MI-alapú szöveggenerátorok, a GPT 3.5 és GPT-4 (GPT: Generative Pre-trained Transformer) és az újabb fejlesztésű intelligens keresők (Bing, Bard) tanulásszervező potenciálját. Különböző típusú kérdésfeltevések (promptok) segítségével bemutat néhány lehetséges tanulási utat. Felméri az MI által támogatott eszközök előnyeit és hátrányait, megmutatja a különbséget az iskolai közegben való használat és az élethosszig tartó tanulás kontextusában történő használat között. A tanulmány rámutat a kérdések pontos feltevésének kiemelkedő szerepére és vázlatosan bemutatja a technológia legújabb fejleményeit.

Open access

Mesterséges intelligencia az oktatásban: kihívás vagy lehetőség?

Artificial Intelligence in Education: Challenge or Possibility?

Educatio
Author:
Anikó Mátyás
Open access

A mesterséges intelligencia felhasználása az e-learning-alapú oktatási programfejlesztésekben

The Use of Artificial Intelligence in E-Learning-Based Instructional Design

Educatio
Author:
János Ollé

A tanulmány egy összefoglaló elemzés a mesterségesintelligencia-alapú szoftverek és algoritmusok oktatási programfejlesztésben történő felhasználhatóságáról. Az e-learning-alapú oktatási programok fejlesztését a széles körben ismert ADDIE modell egyes fázisai alapján vázolom fel, és áttekintem a fejlesztési lépéseken belül az MI-alapú megoldások alkalmazhatóságát. Az elemzés nemcsak a felhasználók által megtapasztalható tanulási környezetre, hanem az oktatási programfejlesztés minden lépésére vonatkozik. A tanulmány egyensúlyra törekszik a jelenleg már működő piaci szolgáltatások és az elméleti következtetések alapján várhatóan nemsokára elérhető lehetőségek ismertetése között.

Open access

A mesterséges intelligencia hatása a mérés-értékelésre

The Impact of Artificial Intelligence on Assessment

Educatio
Author:
Gyöngyvér Molnár

Minden új technológia megjelenése lehetőséget ad arra, hogy átgondoljuk az oktatás céljait, hatékonyságát. A mesterséges intelligencia mérés-értékelésben való alkalmazása nemcsak új lehetőségeket kínál, hanem komoly kihívások elé is állítja az oktatás szereplőit. A mesterségesintelligencia-alapú értékelési technikákban, melyek lehetővé teszik nagy adathalmazok gyors elemzését és a személyre szabott visszacsatolás megvalósítását, benne van az a lehetőség, hogy a hagyományos értékelési módszerek átalakításával jelentős mértékben fokozzák a tanulási folyamat hatékonyságát és emeljék a tanítás minőségét. Autentikus, megbízható és valid adatok nélkül azonban az adatokon, bizonyítékokon alapuló fejlesztés kudarcra van ítélve. A mesterséges intelligencia mérés-értékelésben történő alkalmazása nem csupán technológiai vagy infrastrukturális, sokkal inkább pedagógiai és módszertani kihívás.

Open access

A mesterséges intelligencia hatásai: remények, félelmek, forgatókönyvek és megoldások

The Impact of Artificial Intelligence: Hopes, Fears, Scenarios and Solutions

Educatio
Author:
Zoltán Szűts

A tanulmány bemutatja a mesterséges intelligencia alkalmazásának hatását az oktatásban és a pedagógusképzésben. A munka forgatókönyveket vázol fel, ezek számos reményt, lehetőséget, kihívást és megoldást mutatnak, amelyek az ember-gép együttműködésre összpontosítanak. A tanulmány célja a mesterséges intelligencia hatásának bemutatása a pedagógusképzésben, és a hatékony ember-gép együttműködés lehetőségeinek, kihívásainak feltárása. A tanulmány írása során a szerző a Google Bardot és a ChatPDF kutatási asszisztenseket is használta, valamint keresőkérdéseit fejlesztette és pontosította. Az eredmények alapján, amint az várható volt, a mesterséges intelligencia alkalmazása az oktatásban és a pedagógusképzésben számos lehetőséget kínál, de kihívást is felvet. Ezek számbavétele után a szerző az ember-gép együttműködésre épülő oktatási módszerek és pedagógusképzési programok kidolgozását javasolja.

Open access

A mesterséges intelligencia lehetőségei és kihívásai a pedagógiai tervezés folyamatában

The Opportunities and Challenges of Artificial Intelligence in the Pedagogical Planning Process

Educatio
Author:
László Horváth

Tanulmányunkban megvizsgáljuk, hogy – a mesterséges intelligencia fogalmából kiindulva –, milyen lehetőségek merülnek fel a pedagógiailag racionálisan cselekvő ágensek létrehozásában az általános pedagógiai tudás részeként értelmezett tervezés folyamatában (az óratervezés szintjén). A pedagógiai tervezés során felmerülő kihívásokon keresztül bemutatjuk az MI által biztosított lehetőségeket és kihívásokat, reflektálunk a paradigmaváltás lehetőségeire és az ebből fakadóan felmerülő új szerepekre és kompetenciákra. Két lehetséges út (generatív út – tartalom létrehozása; prediktív út – algoritmusokkal támogatott konstruktív összehangolás) mentén mutatjuk be az MI felhasználását a tervezésben. Megközelítésünkben elsősorban a tervezési kompetencia fejlesztésének támogatására fókuszálunk.

Open access

A mesterséges intelligencia mint tudáskörnyezet és tudásprotézis

Artificial Intelligence as Knowledge Environment and Knowledge Prosthesis

Educatio
Author:
László Z. Karvalics

Hogyan értelmezzük a tudáskörnyezet és tudásprotézis kifejezéseket az oktatás és az emberiség közösen gyarapított tudáskincsének vonatkozásában? Milyen korábbi tudástechnológiai törekvések utolsó fejezetét jelentik a mesterséges intelligencia mai szöveg- és képalapú megoldásai – Otlet, Bush, Licklider, Nelson, Engelbart –, mi valósult meg az egykori elképzelésekből, és milyen korlátok maradtak?

Megfontolások és érvek hálójában igyekszem megjeleníteni, milyen jellegzetes helyzetekben milyen oktatási célokat támogathatnak a mesterséges intelligencia jelenlegi, egyre többet tudó rendszerei, és miket nem.

Open access

Robotokkal kapcsolatos attitűdök vizsgálata a bábművészet segítségével

Exploring Attitudes Towards Robots through Puppetry Art

Educatio
Author:
Eszter Angéla Kocsis

A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen kutatási irányok bontakozhatnak ki, ha feltételezzük, hogy az emberrel közvetlen interakcióba kerülő szociális robotok fejlesztése során mind a megjelenés, mind a mozgástervezés tekintetében hasznosíthatóak lehetnek a bábművészetben alkalmazott bábtervezés módszertani elemei. Akár bábokról, akár robotokról beszélünk, az elsődleges kérdés az, hogy mozgásukkal, megjelenésükkel, „viselkedésükkel” milyen hatást váltanak ki a nézőből. A (báb)színház jól alkalmazható a HRI (humán-robot interakciók) modellezéseinek terepeként, az emberek robotokra adott reakcióinak tesztelésére. A tanulmány bemutat egy folyamatban lévő művészeti kutatást (artistic research), amely 8–12 éves gyerekek körében vizsgálja a robotokkal kapcsolatos attitűdöket, valamint azt, hogy a gyerekek milyen érzelmekre tanítanának meg egy robotot, illetve, hogy milyen érzelmeket várnak el egy ilyen tárgytól. Ezen vizsgálatok segítségével közelebb juthatunk azon kérdés megválaszolásához, hogy vajon mitől válhatnak a gyerekek mint nézők, felhasználók számára „élővé” és elfogadhatóvá a jövőben a környezetünkben valószínűleg egyre több helyen megjelenő szociális robotok.

Open access

A sokszínű mesterséges intelligencia

The Multi-colored Artificial Intelligence

Educatio
Author:
András Buda

Az elmúlt évtizedekben a mesterséges intelligencia (MI) fejlődése forradalmi változásokat generált az élet különböző területein. E fejlődési folyamat az oktatásra is jelentős hatással bír, az MI számos lehetőséget rejt magában a tanulás és tanítás terén. Ez a tanulmány áttekintést nyújt a mesterséges intelligencia használatának dinamikus fejlődéséről, különös hangsúlyt fektetve az oktatási szektorra, hiszen az adaptív tanulási környezetektől az oktatói segítségnyújtásig számos MI-alkalmazás könnyítheti meg a diákok és oktatók életét. Az írás egyben bevezetőként szolgál a tematikus szám tanulmányaihoz, melyek mélyebben tárják fel a mesterséges intelligencia oktatási dimenzióit, bemutatva azokat a kihívásokat és lehetőségeket, amelyekkel a tanárok és az oktatási intézmények szembesülnek az intelligens technológiák bevezetése során.

Open access

Technosovinizmus: szervetlen szenvedélyünk a számítógép

Technochauvinism: Emotions in Inorganic Informatics

Educatio
Author:
József Danyi
Open access