Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 11 - 20 of 2,128 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Education of audience in the digital space – Post-COVID musical educational strategy

Közönségnevelés a digitális térben – Poszt-COVID zenei edukációs stratégia

Scientia et Securitas
Author:
Balázs Igric

Summary.

The research “Educating the audience in the digital space” explores the problem of efficiently adapting the traditional classical music concert into a digital setting. Based on my experiences working in a symphony orchestral environment, the result of a questionnaire conducted on a representative sample, and the views of internationally acclaimed experts in the field, new concept of musical activity in the digital space characterized by adaptation rather than reproduction has been developed.

Through the creative functions of the audience education software, the user takes part in the interpretation process and becomes the recipient of fine music instead of simply listening to the concert.

Összefoglalás.

A „Közönségnevelés a digitális térben” címmel folytatott kutatómunka a hagyományos klasszikus zenei hangverseny digitális térbe történő hatékony átültetésének problematikáját állítja középpontba. Ennek jelentősége a pandémia, és újabban az energiaválság kapcsán került előtérbe. Jelen tanulmány a zenei együttesek aktuális kihívásainak jövőbe mutató stratégiai megközelítésével állít fel téziseket a kutatómunka eredményei alapján megfogalmazott reformok irányába.

A technológia vívmányainak kulturális és nevelő céllal történő hasznosítása évszázados múltra tekint vissza. A zenei területen a fonográftól a legmodernebb virtuális audiovizuális rendszerekig bezárólag minden eszközről elmondható, hogy a hagyományos előadás leképezésére törekszik, a személyesen átélhető zenei élmény átadására viszont természetszerűleg nem képes.

A bezártság alatt a streamelt koncerteket rendkívüli érdeklődés övezte. Az új, online publikációs tér megteremtette a szélesebb nyilvánosság elérésének lehetőségét. Olyanokhoz is eljutottak az értékes zenei tartalmak, akik addig nem mutattak fogékonyságot irántuk. Ugyanakkor a tisztán reprodukción alapuló komolyzenei termékek jellegükből adódóan a reprezentatív környezettől megfosztva alkalmatlannak bizonyultak a hagyományos koncertek kiváltására, a hangversenytermek újranyitását követően gyakorlatuk megszűnt. A reprodukción alapuló megközelítéssel a zeneművészet széles társadalmi nyilvánosságának újraszervezése, és a zenei nevelés kihívásainak kezelése nem lehetséges.

A hatékony és újszerű műértelmezés jegyében a digitalizáció művészeti alkotótevékenységre gyakorolt hatásai is vizsgálat tárgyát képezik. Az expanzív tömegkultúra befolyása és a zeneipar igényei érzékeny művészetelméleti és morális kérdéseket vetnek fel az alkotófolyamatra vonatkozóan, melyek a mestereséges intelligencia korában új aktualitást nyernek.

A Kooperatív Doktori Program keretében a Duna Szimfonikus Zenekar közreműködésével végzett analitikus munka tapasztalatai alapján, illetve reprezentatív kérdőíves mintavételezés eredményére és a téma nemzetközileg elismert szakembereinek véleményére támaszkodva kidolgozásra került a digitális térben folytatott zeneművészeti tevékenység új, reprodukció helyett adaptáción alapuló koncepciója, az Interaktív Hangversenyterem.

A közönségnevelő szoftver kreatív funkcióinak segítségével a felhasználó megismeri a szimfonikus zenekar munkáját, megérthet alapvető zenei folyamatokat és akusztikai jelenségeket, illetve bepillantást nyer a kulisszák mögé. A képi orientációjú térre történő alkalmazás jegyében a zenei tartalomra reflektáló művészi animációk segítik érvényre jutni a vizuális kreativitást. A felhasználó az interpretációs folyamat részese lesz, a koncert hallgatójából az értékes zene befogadójává válik.

Open access

Enhancing bus safety: A modular driver monitoring system

Biztonságosabb buszközlekedés: Moduláris járművezető monitoring rendszer

Scientia et Securitas
Authors:
Viktor Nagy
,
Patrik Bézi
, and
Gábor Kovács

Summary.

In the area of road safety, the development of a Modular, Machine Vision-Based, Custom-Built Driver Monitoring System (DMS) for bus drivers has become imperative. This research presents a comprehensive system capable of detecting drowsiness, blinking patterns, and various forms of distraction, including the use of mobile phones, and one-handed driving. Leveraging the power of Mediapipe and YOLOv7 for real-time image analysis, as well as ROS2 for seamless data transfer, our system not only ensures the immediate safety of bus passengers but also offers expandable functionality, such as eye tracking and skeleton detection.

Összefoglalás.

A biztonságos tömegközlekedés iránti igény fokozza a járművezetőkre nehezedő nyomást a növekvő forgalmi torlódások miatt. Ezt súlyosbítja a közlekedési rendszer összetettsége és a fokozódó külső ingerek hatása, különösen városi környezetben. A közösségi közlekedésben alkalmazható, a közlekedésbiztonságot fokozó moduláris, gépi látáson alapuló, egyedi fejlesztésű járművezető-felügyeleti rendszer kifejlesztése az autóbuszvezetők monitorozására elengedhetetlen. Ez a kutatás egy olyan átfogó rendszert mutat be, amely képes érzékelni az álmosságot, a pislogási mintákat és a figyelemelterelés (disztrakció) különböző formáit, beleértve a mobiltelefon-használatot, és az egykezes vezetést. A Mediapipe és a YOLOv7 valós idejű képelemzésre, valamint a ROS2 adatátvitelre való felhasználásával rendszerünk nemcsak a busz utasainak biztonságát garantálja, hanem olyan bővíthető funkcionalitást is kínál, mint például szemkövetés és csontvázfelismerés (szkeleton).

A rendszer alapvető célja az, hogy a szemmozgás, fejtartás és testtartás elemzésével pontosan azonosítja a járművezető fáradtságát, figyeli a pislogási mintákat az álmosság jeleit, és felismeri a közúti biztonságot veszélyeztető disztrakciókat. Továbbá a rendszer moduláris felépítése lehetővé teszi további érzékelők, például szemmozgás-követő rendszer, telemetriai eszközök vagy 5G-adapterek egyszerű integrálását, ami átfogó megfigyelést és adatfúziót tesz lehetővé a valós környezetbe történő adaptálás elősegítésére.

A fejlesztett Járművezető Monitoring Rendszer a ROS2 keretrendszer segítségével integrált megoldást kínál a buszvezetők megfigyelésére. A rendszer alapvető képessége a fedélzeti kamerák által rögzített felvételeken a járművezető vizuális felismerése. Ezen túlmenően képes követni a vezető testén lévő kulcspontok, mint a fej, a törzs és a karok pozícióját, ami létfontosságú az ő testtartásának és mozgásának megértésében. Az egyediséget a vezetőfülke mérete és a buszvezető személygépjárműhöz mérten dinamikus mozgásképe adja. A rendszer az emberi arcot is részletesen elemzi, kiemelve a fontos arcpontokat, mint a szemek, orr és száj. Ez lehetővé teszi a tekintet irányának, arckifejezéseknek, valamint a fáradtság vagy stressz jeleinek azonosítását. Az adatok könnyebb értelmezése érdekében a rendszer egy vizuális ábrázolást is nyújt az észlelési folyamatról. Az adatok kezelése és kommunikációja a ROS2 keretrendszeren keresztül történik, amely strukturált módon rendezi az adatokat és támogatja a valós idejű feldolgozást és elemzést. Az összegyűjtött adatok tárolására a .rosbag fájlformátumot használjuk, amely lehetővé teszi az adatok hatékony rögzítését és későbbi felhasználását elemzésekhez és felülvizsgálatokhoz.

A tanulmány a moduláris járművezető-felügyeleti rendszer felépítését, megvalósítását és tesztelését mutatja be, részletesen közli az alkalmazott algoritmusokat és technológiákat. A valós körülmények között végzett kísérletek eredményei bizonyítják a rendszer hatékonyságát, valamint a rendszer szélesebb közlekedési ökoszisztémákba való integrálhatóságát.

A buszvezető monitorozása kapcsán kapott adatok hozzájárulhatnak a jármű és utasai biztonságának fokozásához. A járművezető figyelmének nyomon követése és a kognitív terhelés elemzése lehetőséget kínál a munkakörülmények optimalizálására és a balesetmegelőzési megoldások javítására.

Open access

A felszín alatti hidrogéntárolás kőzetalkotó ásványokra gyakorolt hatása a Pannon-medencében

Effect of subsurface hydrogen storage on rock-forming minerals in the Pannonian Basin

Scientia et Securitas
Authors:
Orsolya Gelencsér
,
Péter Tóth
,
Tibor Németh
,
Zsuzsanna Szabó-Krausz
, and
György Falus

Összefoglalás.

Az energiaigény és a megújuló energiaforrásokból származó kínálat között fennálló szezonális eltérés áthidalható a hidrogéngáz bevezetésével az energiaellátásba. A nagy léptékű energiatárolás hidrogén formájában a felszín alatti térben lehetséges. Azonban a kőzet pórusterében az injektált hidrogén hatására végbemenő reakciók nemcsak a kitermelendő hidrogén mennyiségét és minőségét csökkentik, de a kőzet hosszabb távú állékonyságát is ronthatják. A Kárpát-Pannon régióban jelentős mennyiségben találhatók porózus kőzetek, amelyek hidrogéntárolásra is alkalmasak lehetnek. Ugyanakkor, ezek a kőzetek változatos ásványos összetételük miatt reakcióba léphetnek a hidrogénnel. Vizsgálatunk célja, hogy megismerjük a kőzetalkotó ásványok viselkedését pórusvíz és hidrogén jelenlétében, amely elengedhetetlen a rezervoár tárolási potenciáljának felméréséhez.

Summary.

One of the key substances in the modern-day energy transition is hydrogen, which can be utilized as an energy storage chemical substance. To store hydrogen on the scales required for global hydrogen economy, porous geological formations should be considered. However, geochemical challenges associated with hydrogen storage in sedimentary formations are still not well understood. Mineral dissolution and precipitation, as a result of hydrogen injection into the rocks not only can decrease the quality and the quantity of the stored hydrogen but may have an impact on the rock integrity as well. The Carpathian Pannonian region is rich in porous rocks, which could serve as hydrogen storage sites. However, many of them show various mineralogical compositions, which could behave differently under high hydrogen partial pressure. The main objective of our study is to predict geochemical reactions among rock-forming minerals, pore water and hydrogen. For this purpose, we apply analytical techniques and geochemical modeling.

The subject of this research is the Late Miocene Szolnok Sandstone Formation located in the Pannonian Basin, Carpathian-Pannonian Region. In the future this Formation can play a significant role in hydrogen storage, due to its favorable reservoir geological and petrophysical characteristics.

X-ray diffraction analyses were carried out, polished and thin sections were prepared for petrographic and geochemical analyses. The collected data were used in the PHREEQC modeling environment. In the first stage, equilibrium batch models were made to assess the potential long-term impacts of hydrogen on the reservoir rock and the effect of the geological environment. The modeling results of the project showed that hydrogen almost does not react with silicates (e.g., quartz). Possible hydrogen loss can occur due to redox reactions. Pyrite (FeS2) can react with hydrogen producing hydrogen sulfide (H2S) and since petrography has revealed that the studied sandstones have pyrite as accessory mineral.

Open access

Közúti közlekedési balesetben megsérült gyalogosok számának csökkentési lehetőségei

Opportunities for reducing pedestrian injuries in road traffic accidents

Scientia et Securitas
Authors:
Nóra Krizsik
,
Tibor Sipos
, and
János Berényi

Összefoglalás.

A közlekedési balesetekben sérült személyek, valamint a baleset miatti anyagi károk jelentős mértékű társadalmi-gazdasági veszteségértéket képviselnek. Kutatásommal célom a közlekedés biztonságosabbá tételéhez szükséges kulcsterületek feltárása és a lehetséges potenciális beavatkozási területek meghatározása volt. Munkám során a 2016–2020 közötti közlekedési balesetek adatait elemeztem leíró statisztikai módszerrel. Megállapítottam, hogy a leginkább kritikus pont a gyalogosok közlekedése. Azokban a balesetekben, ahol volt gyalogos sérült, a balesetek két okcsoportja dominál: gyalogosok hibája (34,3%), valamint a járművezetők gyalogosok részére történő elsőbbségadásának elmaradása (38,1%). Az eredmények lehetőséget adnak a további célirányos vizsgálatokra, valamint a hatékony beavatkozásokra.

Summary.

Transport is an essential part of everybody lives. The aim of transport users is to make their journeys without accidents in the shortest possible time, while optimising their individual resources and inputs. The number of people injured in road traffic accidents with personal injury and the material damage caused by a significant socio-economic loss. By preventing accidents, it is clear that the costs and resources spent on road accidents can be reduced. Therefore, I started my research by determining the share of road user groups in the number of accidents, the number of people injured and the amount of economic loss value associated with accidents. I analysed road accidents between 2016 and 2020. By the accident analysis, I found that among vulnerable road users, the proportion of pedestrians and cyclists injured was extremely high. Injuries in these two transport modes accounted for more than half of the injuries in cars. By calculating the loss value, I found that the damage to the national economy caused by pedestrian injuries was significant. In my research, by analysing the causes of accidents, I found that in accidents where there was a pedestrian injured, two groups of causes dominate: pedestrian error (34.3%) and drivers not giving priority to pedestrians (38.1%). Examining the accident data, it was evident that the number of pedestrian accidents due to pedestrian error is very high, so I continued my research in the area of other activities of pedestrians while walking. I measured pedestrians in 10 locations in Budapest. During the measurements, I recorded and analysed data of 11536 persons. The average rate of distraction was 54.3%, which means that one in two pedestrians is doing some other activity while walking. The most frequent activity was talking to another pedestrian (29.8%), but phone use (15.7%) and head/earphone use (13.5%) were also very significant. My research results so far show that if we want to improve pedestrian safety, we need to reduce accidents caused by pedestrians’ own fault and increase drivers’ willingness to give priority to pedestrians. My research plans also include investigating ways to reduce pedestrian errors, increasing pedestrian awareness and examining pedestrian-driver interactions in more depth. I already have results in this area, but my aim is to identify target areas (including human, infrastructure, vehicle field) for my research that can be implemented in practice, thus helping to improve pedestrian safety and road safety.

Open access

Nagynyomású hidrogénatmoszférás kemence gyártása szénacélok elridegedésének vizsgálatához

Investigation of the embrittlement of carbon steels in a high-pressure hydrogen atmosphere

Scientia et Securitas
Authors:
Balázs Varbai
,
Levente Katula
,
János Dobránszky
, and
Olivér Fodor

Összefoglalás.

A hidrogén tárolása iránti igény egyre növekszik, melynek oka az, hogy a hidrogén mint alternatív energiahordozó jelentős szerepet játszik a szén-dioxidkibocsátás-csökkentési törekvésekben. Azonban, az elridegedési folyamatok körében a hidrogén által előidézett károsodások jelentik a legkomolyabb problémát az acélokra nézve. Kutatómunkánk során egy nagynyomású hidrogénatmoszférás hőkezelésre alkalmas autoklávot terveztünk, majd gyártottunk. Az autoklávban P355 NH minőségű alapanyagból kimunkált szabványos Charpy-féle ütőpróbatesteket hőkezeltünk 150 °C-on, 40 bar túlnyomáson, 200 órán keresztül, tiszta hidrogén atmoszférában. A vizsgálatok eredményei alapján megállapítottuk, hogy a jelentős mértékű elridegedés a hidrogénezési folyamat után sem történt.

Summary.

The demand for hydrogen storage is growing. The primary reason for this is that hydrogen as an alternative energy carrier is playing a significant role in carbon reduction efforts as a fuel for road and maritime transport. In addition, hydrogen can be seen as a long-term flexible energy storage option. Hydrogen as an energy carrier is expected to play a significant role in residential and industrial use in the future. A first step in this development is the mixing of hydrogen with natural gas in small quantities. Increasing the share of hydrogen would not only reduce CO2 emissions, but would also facilitate the development of different hydrogen production methods and thus reduce production costs. The upper safety limit for hydrogen blending with natural gas is set by the national specification of the natural gas supply, possible material quality restrictions and the tolerance of the most sensitive equipment in the network. For this reason, the maximum allowable hydrogen content in natural gas is generally limited to 2,5%.

However, among the embrittlement processes, hydrogen-induced damage is the most serious problem for both non-alloy and low-alloy steels. Atomic hydrogen diffuses in steel at high rates. The diffusion rate is orders of magnitude higher than that of other elements; this is due to the small atomic diameter of hydrogen.

To investigate the degradation of different carbon steels in a high-pressure hydrogen atmosphere, a hydrogenation furnace was designed and fabricated at the Department of Materials Science and Engineering at BME. The hydrogenation furnace is the main part of a complex mechanical engineering system, for the operation of which the mechanical, heating, electrical supply, control and gas handling components are indispensable. The entire design process of the furnace was led by József Blücher, Professor Emeritus at BME, with the help of the engineers and technicians working on the project. Standard Charpy impact test specimens were machined from P355 NH grade material to test the embrittlement of carbon steels. The hydrogenation temperature was 150 °C, the internal overpressure in the chamber was 40 bar, the hydrogenation time was 200 hours and the atmosphere was hydrogen gas of purity 5.0. The impact test was carried out at -20, 0 and +20 °C.

Based on the results of the tests, it can be concluded that there was no significant degree of degradation both before hydrogenation and after prolonged exposure to hydrogen. It can be concluded that the tube material used as a sample is suitable for operation in a hydrogen medium. Based on the analysis of the burst areas and impact values of the impact test specimens, it was concluded that hydrogen did not cause any observable damage to the test material.

Open access

Prospects for reform and community-based operations in Hungarian law enforcement

A reform és a közösség alapú rendészet kilátásai a mai magyar rendőrségen

Scientia et Securitas
Author:
Árpád Budavári

Summary.

This paper summarises the main theses of the author’s doctoral research, awareded with an excellent rating, and funded by the National Research, Development and Innovation Fund and supported by the Ministry of Innovation and Technology’s Cooperative Doctoral Programme Doctoral Fellowship. The aim of the research is to take a position on whether organisational reform is necessary for a modern, socially integrated police force in Hungary that respects human rights. To reach his conclusion, the author reviewed the changes in the perception of security and the role of the police in society from the creation of modern states to the present day, and studied five foreign police reforms. He examined the process of social integration in the Hungarian police from the change of regime to the present day, analysing in detail the attempts at organisational reform and the reasons for their failure, as well as the situation of plural policing. In his empirical research, he carried out a questionnaire survey with the participation of 310 police officers serving in the public places in a police headquarters in a county, and interviewed 19 senior police officers, and compared these findings with those of a survey of the general public on a similar topic.

According to his conclusions, the lack of reforming the rule of law in the period of regime change in the spirit of depoliticisation, decentralisation and demilitarisation can be considered reasonable in view of the social, political and law enforcement conditions of the period. Since the regime change, the Hungarian police has been experiencing changes in the direction of cooperation with the communities of society. Structural reform is not necessarily the way forward for the renewal of Hungarian policing. The changing, globalising world situation, which is burdened by serious crises, points to new directions for the development of the police. A state policing model that reinforces centralisation does not preclude the emergence of a community approach that is capable of cooperating with society. Changes in the direction of the three ‘de-’ can be facilitated by a paradigm shift that recognises and accepts the extension of policing.

Összefoglalás.

E tanulmány a szerző doktori kutatásának főbb téziseit foglalja össze. A kutatás célja állást foglalni abban, hogy szükséges-e szervezeti reform ahhoz, hogy modern, az emberi jogokat tiszteletben tartó, társadalomba integrált rendőrség működjön Magyarországon.

Állásfoglalásához a szerző áttekintette a biztonságszemlélet és a rendőrség társadalmi szerepének változásait a modern államok létrejöttétől napjainkig, tanulmányozott öt külföldi rendészeti reformot. Megvizsgálta a magyar rendőrségben a rendszerváltástól napjainkig végbemenő társadalmi integrációs folyamatot, részletesen elemezve szervezeti reformokra tett kísérleteket és ezek elmaradásának okait, valamint a plurális rendészet helyzetét. Empirikus kutatásaiban a rendőrök bűnözésértelmezését, együttműködési készségét és problémakezelését vizsgálva kérdőíves vizsgálatot végzett egy vármegyei rendőr-főkapitányság 310 közterületen szolgáló rendőrével, interjút készített 19 vezető beosztású rendőrtiszttel, e vizsgálatokat pedig összevetette egy, a lakosság körében hasonló témában végzett kutatás eredményeivel.

Megállapításai szerint a rendszerváltás időszakában a depolitizálás, decentralizálás, demilitarizálás jegyében megvalósítandó jogállami reform elmaradása az időszak társadalmi, politikai, rendészeti viszonyainak ismeretében okszerűnek tekinthető. A magyar rendőrségben a rendszerváltás óta tapasztalhatók a társadalom közösségeivel való kooperáció irányába mutató változások. A magyar rendészet megújításának nem szükségképpeni útja a strukturális reform. Az átalakuló, globalizálódó és súlyos válságtünetekkel terhelt világhelyzet a rendőrségek fejlesztésének új irányait mutatja. A centralizációt erősítő államrendőrségi modell nem zárja ki a társadalommal együttműködni képes közösségi gondolat térnyerését. A három „de-” irányába mutató változások a rendészet kiterjesztését elismerő és elfogadó paradigmaváltással elősegíthetők.

Open access

Az innováció és az etika egyensúlya: a mesterséges intelligencia oktatásra gyakorolt hatásának jogi szempontjai

Balancing Innovation and Ethics: Legal Aspects of The Impact of Artificial Intelligence on Education

Educatio
Author:
Elizabet Végh
Open access

A ChatGPT a matematikaoktatásban

Chatgpt in Mathematics Education

Educatio
Author:
Anna Tóth

A mesterséges intelligencia használata egyre elterjedtebb a hétköznapok során is. Néhány kutatás már született arról, hogyan lehet használni a ChatGPT-t az oktatásban. Ebben a cikkben a magyar matematikaoktatásban való használatára kocentráltam. Annak is az egyik legidőigényesebb részét, azaz az órák előkészítését vizsgáltam. Tud-e hatékony segítség lenni feladatok készítésében? Képes-e erre magyar nyelven? Hogyan érdemes a kérdéseket megfogalmazni? Vizsgálataim eredménye az lett, hogy a ChatGPT ugyan hibázik, de ennek ellenére is hasznos eszköz. Le tudja rövidíteni azt az időt, amit a feladatok keresésére, gépelésére kellene szánni. Nem árt azonban figyelmesen megnézni a válaszait, s kijavítani az előforduló hibákat.

Open access

A ChatGPT mint házitanító

ChatGPT as a Tutor

Educatio
Author:
István Bessenyei

A tanulmány célja, hogy felmérje az MI-alapú szöveggenerátorok, a GPT 3.5 és GPT-4 (GPT: Generative Pre-trained Transformer) és az újabb fejlesztésű intelligens keresők (Bing, Bard) tanulásszervező potenciálját. Különböző típusú kérdésfeltevések (promptok) segítségével bemutat néhány lehetséges tanulási utat. Felméri az MI által támogatott eszközök előnyeit és hátrányait, megmutatja a különbséget az iskolai közegben való használat és az élethosszig tartó tanulás kontextusában történő használat között. A tanulmány rámutat a kérdések pontos feltevésének kiemelkedő szerepére és vázlatosan bemutatja a technológia legújabb fejleményeit.

Open access

Mesterséges intelligencia az oktatásban: kihívás vagy lehetőség?

Artificial Intelligence in Education: Challenge or Possibility?

Educatio
Author:
Anikó Mátyás
Open access