Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 81 - 90 of 2,037 items for

  • Refine by Access: All Content x
Clear All

Abstract

Toppling the statue of the slave merchant Edward Colston in Bristol, removing the monuments of King Leopold II from public places in Belgium, Black Lives Matter protests, and mass demonstrations targeting remembrance of certain chapters of the history of the Global North – these are some of the significant events that drew attention to the ongoing disputes around the legacy of colonialism during the summer of 2020. These developments form an integral part of the long-drawn-out process of decolonisation: decolonising the culture of the former mother countries. From museology through the natural sciences and linguistics to visual arts, vast areas of the academic, scientific, and cultural scene of the Global North are crucially affected by decolonizing tendencies, with the teaching of history arguably among the most disputed ones. This paper reviews the key decolonising aspirations of history teaching in the United Kingdom by studying the goals, messages, methods, and endeavours of three movements: Why Is My Curriculum White?, The Black Curriculum, and Rhodes Must Fall Oxford, address different levels of education and urge the transformation of numerous aspects of history teaching (teacher training, curricula, teaching methodology, etc). Source materials examined include the work, teaching aids, and written, audio, or video content published on various social media platforms by these three organisations, as well as parliamentary papers and reports of public and non-governmental bodies.

Open access

Az ionkromatográfia alkalmazhatóságának lehetőségei a gyógyszeranalitikában

Potential applications of ion chromatography in drug analysis

Scientia et Securitas
Authors:
Boglárka Páll
,
Róbert Kormány
, and
Krisztián Horváth

Összefoglalás.

Gyógyszermolekulák kémiai szintézissel történő előállítása során előfordulhat, hogy a szintézisút toxikus vegyületeket tartalmaz, vagy szintézis során képződik toxikus melléktermék. Ezeket az anyagokat alacsony koncentrációszinten kell kizárni a gyártott végtermékben, hogy az adott hatóanyag törzskönyvezése sikeres legyen. Így a genotoxikus (megváltoztatja a DNS által tárolt genetikai információt), rákkeltő szennyezők analitikai kontrollja folyamatos kihívás elé állítja az analitikusokat. Erre a vizsgálatra a legelterjedtebb módszer a nagyhatékonyságú folyadékkromatográfia. Ennek egyik speciális változata, a nagyhatékonyságú ionkromatográfia alkalmas a kis méretű ionos vagy ionizálható molekulák, pl. szervetlen anionok és kationok, szerves savak, aminok, valamint hidrolizálható vegyületek vizsgálatára. A kéziratban bemutatásra kerül a nagyhatékonyságú ionkromatográfiás technika, valamint annak gyógyszeranalitikai alkalmazása.

Summary.

In the production of drug molecules, the synthesis pathway may contain toxic compounds, or a toxic by-product may be formed during synthesis. These substances must be excluded at low concentration levels in the final manufactured product in order for the registration of the active substance to be successful. The drug analytics task to quantify these contaminations. This part of the pharmaceutical industry involves a wide spectrum of analytical techniques, which together complement each other to give a complete picture of the product being manufactured. Measurement techniques range from titration to large instrumentation (mass spectrometry, nuclear magnetic resonance spectrometry). Chromatography is one of the most widely used techniques. Lots of pollutant which must have quantified, have polar properties and its may present a risk for patients. The analytical control of genotoxic (altering the genetic information stored in DNA), carcinogenic contaminants is a constant challenge for analysts. Organic acids, amines, acid chlorides which are easily ionizable, hydrolysable are difficult to analyze at low concentration limits by the means of gas chromatography or high performance liquid chromatography. For the analysis of such contaminants, the high performance ion exchange chromatography method is a possible solution. In drug analytics, the ion chromatography techniques (ion exchange, ion exclusion, ion pair, ligand exchange) are not as widely used as the other liquid chromatography methods. In addition to inorganic anions and cations, ion chromatography is a suitable chromatographic method for the analysis of organic acids, amines, and hydrolysable compounds. In case of amines, this technique has better peak symmetry and theoretical plate height than gas chromatography. However, additional acidic API may cause the disappearance of these peaks. With this instrument, not only impurities can be tested, but also the counter ions of basic drug substances can be easily measured to verify the molecular composition of the active pharmaceutical ingredient. The manuscript describes the applications of ion exchange chromatography through some examples from pharmaceutical industry. In some cases, the methods have been validated according to international guidelines to demonstrate the applicability of high-performance ion exchange chromatography for the analysis of ionizable organic/inorganic compounds in pharmaceutical production.

Open access

Causes of dike deterioration – environmental and anthropogenic effects

Árvízvédelmi töltések károsodása – környezeti és antropogén hatások

Scientia et Securitas
Author:
Zsombor Illés

Summary.

The flood protection embankments of Hungary and Europe face challenges. Previously unprecedented droughts and low-water periods in the rivers are experienced. As a consequence, the water balance of the dikes can alter and desiccate in the long term. The most staggering fissures appeared on dikes built from clays susceptible to volume change. The safety aspects of these fissures are not fully understood. The concerns raised depend on the crack’s spatial extent, the material of the dike and the environmental effects, such as heavy rains and floods. The General Directorate of Water Management ordered a comprehensive survey of dike pavement cracks in Hungary. It was a nationwide survey. Hungary has about 4,400 km of primary flood protection embankments, out of which 1,250 km are paved. There are a number of reasons why the pavement of an embankment can crack. The main intention of this paper is to classify the primary and secondary sources of pavement cracks on flood protection embankments. The main features of crack patterns related to clays with shrink-swell potential are identified.

Összefoglalás.

Magyarország és Európa árvízvédelmi töltései számos kihívással néznek szembe. Az egyik legjelentősebb az éghajlatváltozás következtében jelentkező szélsőséges időjárás. Az elmúlt évtizedek során az árvizeket gyakran hosszan tartó aszályok követték, a folyóink vízállása az aszályos nyarak során rekord alacsony értékeket mutat. A vízhiány következtében a gátak óhatatlanul kiszáradnak, burkolt vagy burkolatlan koronájuk megrepedezik.

Mintegy 4400 km elsődleges árvízvédelmi töltés található hazánkban, ebből 1250 km burkolt. Számos hatás idézhet elő töltésburkolat-repedéseket. Jelen cikk fő célja az árvízvédelmi töltések burkolatrepedései elsődleges és másodlagos forrásainak osztályozása, a köztük lévő kapcsolatok feltérképezése. A zsugorodási-duzzadási potenciállal rendelkező agyagokhoz kapcsolódó száradási repedésminták főbb jellemzőinek meghatározása. A felmérés fontos hozadéka, hogy a repedés geometriája és a töltés anyaga következtetni enged a repedés kialakulását előidéző folyamatokra.

2018-ban országos felmérés készült a burkolatrepedésekről az Országos Vízügyi Főigazgatóság megbízásából. Az árvízvédelmi töltésburkolat-repedés felmérése, a töltés és a burkolatrepedés geometriai tulajdonságai mellett az adott szakaszok rétegrendjét, töltésanyagát és a kialakuláshoz vezető folyamatokat is dokumentálták a felmérők. Az eredményeket, a levonható konklúziókat és a felmérés korlátait is tárgyaljuk.

A repedéseket hat jól elkülöníthető kategóriába sorolhatjuk irányultságuk alapján, ezeket a tanulmány részletezi. A kialakulásuk három legfőbb oka a töltéskonszolidáció, az aszály következtében létrejövő száradási (zsugorodási) repedések, és az árvízhez köthető károsodások. A Tisza és mellékfolyóinak repedezett töltései szinte kizárólag kötött talajból épültek, míg a Dunántúlon sokszor átmeneti vagy szemcsés talajt is használtak a töltés építéséhez.

A hosszirányú komponenssel, illetve a repedés két széle közötti magasságbeli különbséggel rendelkező károsodásokat zsugorodás okozhatta. A térfogatváltozó talajok és a hozzájuk köthető zsugorodási burkolatrepedések a Tisza és mellékfolyóira jellemzők.

A feltárt repedések biztonsági vonatkozásai nem teljesen ismertek. Ez függ a repedések térbeli kiterjedésétől, a töltés anyagától és a környezeti hatásoktól, mint például a heves esőzések, árvizek. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság által rendelt felméréshez hasonló átfogó adatgyűjtést Európában még nem végeztek, Amerikában is csak az egyes államok megyéire terjedtek ki útburkolat-repedés felmérések. A jelentősebb repedések évenkénti felmérése célszerű lenne, hiszen információhoz jutnánk a terjedésükről. Hány évvel a töltés vagy a burkolat átadása után jelennek meg? Egy aszályos nyár után nő-e a repedések kiterjedése?

Open access

A csökkentett paraméteres biometrikus hitelesítés jelentősége kórházak kritikus informatikai infrastruktúráiban

The significance of biometric authentication with reduced parameters in critical IT infrastructures at hospitals

Scientia et Securitas
Author:
József Tisóczki

Összefoglalás.

Jelen tanulmány a kritikus infrastruktúrák körébe tartozó létfontosságú egészségügyi rendszerelemek informatikai adatvédelmét és a felhasználók informatikai munkavégzési folyamatainak könnyítését célzó újfajta technológiai megoldás kutatási folyamatának első mérföldkövét kívánja bemutatni. Kutatásunk céljául egy újszerű biometrikus azonosítási rendszer megvalósítását tűztük ki. Jelen tanulmányban bemutatásra kerülnek az alapvető fogalmak, a betegbiztonságot veszélyeztető, informatikai rendszerek (Muha 2008) elleni támadási trendek. A tanulmány ismerteti a létfontosságú rendszerelemek körébe sorolt fekvőbeteg-ellátási intézmények informatikai szakrendszereit használó személyekkel készített mélyinterjúk elemzéseit. Ezen eredmények megalapozzák a csökkentett paraméterezésű biometrikus hitelesítési technológia megvalósíthatóságának lehetőségét, alátámasztja annak létjogosultságát, valamint a magyarországi létfontosságú rendszerelemek körébe sorolt egészségügyi ellátó intézményekben olyan biometrikus hitelesítéssel támogatott folyamatok kidolgozását, amelyek nagymértékben képesek lesznek a stratégiai jelentőségű egészségügyi adatvagyon védelmét szolgálni. A tanulmány választ ad arra a kérdésre is, hogy mi az összefüggés a csökkentett biometriával támogatott rendszerhasználat, valamint a malware, ransomware és más jellegű támadások, adatszivárgások között. A technológia kidolgozása, majd bevezetése közvetett módon képes lesz támogatni az eltérő tudásszintekkel, eltérő kiberrezilienciával rendelkező fejlesztők, felhasználók és üzemeltetők kórházi informatikai szakrendszereinek eltérő üzletmeneteit.

Summary.

This paper presents the first milestone in a research process aimed at protecting the IT privacy of a critical health system element of critical infrastructure and facilitating the IT workflow of users. The objective is to implement a novel biometric identification system. The paper introduces the basic concepts and the trends of attacks against IT systems that threaten patient security. The paper presents an analysis of in-depth interviews with users of IT systems in inpatient care facilities classified as critical system components. The results provide a basis for the technological implementation of a reduced-parameter biometric authentication option and support its justification. The development of processes supported by biometric authentication will be able to provide a high level of protection for strategic health data assets. The study also answers the question of the correlation between reduced biometrics-enabled system usage and malware, ransomware attacks. The development and implementation of the technology will indirectly be able to support the use and development/maintenance of business processes of hospital IT systems with different levels of knowledge, cyber resilience. The protection of health IT systems must be strengthened with modern technological solutions beside human education.

Open access

Geoinformációs Válságindex – biztonságföldrajzi elemzésekhez használható geoinformációs elemző-értékelő rendszer kialakításának lehetősége a Magyar Honvédségben

Geospatial Crisis Index – the possibility of developing a geospatial analysis-evaluation system for security geography analyses in the Hungarian Defence Forces

Scientia et Securitas
Author:
Péter Balog

Összefoglalás.

A biztonságföldrajz egy terület biztonsági rendszerét, környezetét befolyásoló katonaföldrajzi tényezőket vizsgálja, vizsgálati módszere pedig a geográfiában gyökerezik. Az elemzés nyílt forrásból elérhető információk gyűjtésén alapul. Az ehhez kapcsolódó adatbázisok gyorsan változó adathalmazok, így azok elemzése csak pillanatnyi állapotot mutat meg, de ha az adatállomány elég nagy, tömeges adatnak minősül, akkor alkalmas lehet a jövőre vonatkozó új összefüggések, következtetések levonására. A fejlesztés alatt álló biztonságföldrajzi elemzésekhez használható geoinformációs elemző-értékelő rendszer előre meghatározott változók – katonaföldrajzi tényezők – figyelembevételével egy definiált érdeklődési területről gyűjt adatokat folyamatosan. Az adatgyűjtés alapvetően algoritmusok alapján, változatos forrásból és formában előállított adatokból történik, hiszen napjaink új típusú katonai konfliktusai, újfajta veszélyek, kihívások – a proxy-, a hibrid- és aszimmetrikus hadviselés szerepének növekedése a konfliktusokban, a hadviselés újabb generációinak megjelenése, határokon átívelő természeti katasztrófák és társadalmi veszélyek – újszerű elemző szemléletet igényelnek a geoinformációs támogatásban is. Kutatásom várható eredménye lehetőséget teremt egy olyan geoinformációs elemző-értékelő rendszer létrehozására, ami megkönnyíti, hatékonyabbá teszi egy megfelelően lehatárolt válságtérség biztonságföldrajzi elemzését, bevezeti a Geoinformációs Válságindex fogalmát, ezzel segítve a Magyar Honvédség szakemberei által nyújtott hatékonyabb támogatást a parancsnoki döntéshozatali rendszerhez.

Summary.

New types of military conflicts, new types of dangers and crisis – the increasing role of proxy, hybrid and asymmetric warfare in conflicts, the emergence of new generations of warfare, cross-border natural disasters and social dangers – require a new analytical approach in geospatial support as well. The expected result of my research creates an opportunity to develop a geospatial analysis and evaluation system, which makes the security geography analysis of a properly defined crisis area easier and more efficient. It introduces the concept of Geospatial Crisis Index, thereby helping to provide more effective support to the commander’s decision-making system provided by the specialists of the Hungarian Defence Forces.

The purpose of my research is to examine the methodology for the preparation of current, open-source geo-information analyses at the Hungarian Defence Forces, and to propose the use of a geospatial analysis-evaluation system, with the aim of raising the standard of professional work.

In the course of my research, I reveal the shortcomings of the analytical and evaluation procedures and methods used so far for the security geography analysis of crisis zones at the Hungarian Defence Forces, and I propose the creation of a modern geoinformation analysis system.

I prove that the development of such a modern analysis system must be based on the investigation methods of military geography as an interdisciplinary science.

I make a proposal for the geospatial delimitation of crisis areas for security geography analysis. My further aim is to analyse the changes in the concept of space and spatial interpretation in warfare.

I study the possibilities of increasing the efficiency of the system to be created in this way, I examine the impact of the introduction of Geospatial Crisis Index on the results of the analysis and evaluation processes and formulate the criteria expected of Geospatial Crisis Index.

As a result of the research, I propose to transform the relevant domestic official professional regulations.

The user group targeted by the system to be developed is primarily the professional staff of the Hungarian Defence Forces dealing with geoinformation, through them its entire staff, as well as the staff of geoinformation evaluation users in the defence sphere. At the commanding level, the expectation is a fast, transparent result product that highlights the essence, accordingly, Geospatial Crisis Index, as well as thematic maps that professionally support the evaluation and show its results.

Open access

Összefoglalás.

A hallgatói lemorzsolódás az egyik legégetőbb probléma a felsőoktatásban. Ebben a munkában a lemorzsolódás előrejelzésén keresztül bemutatjuk, hogyan tudják segíteni a felsőoktatás résztvevőit a magyarázható mesterséges intelligencia (XAI) eszközök, mint például a permutációs fontosság, a parciális függőségi ábra és a SHAP. Végül pedig kitérünk a kutatás gyakorlati hasznosulásának lehetőségeire, például, hogy az egyéni előrejelzések magyarázata hogyan teszi lehetővé a személyre szabott beavatkozást. Az elemzések során azt találtuk, hogy a középiskolai tanulmányi átlag bír a legnagyobb prediktív erővel a végzés tényére vonatkozóan. Továbbá annak ellenére, hogy egy műszaki egyetem adatait elemeztük, azt találtuk, hogy a humán tárgyaknak is nagy inkrementális prediktív erejük van a végzés tényére vonatkozóan a reál tárgyakhoz képest.

Summary.

Delayed completion and student drop-out are some of the most critical problems in higher education, especially regarding STEM programs. A high drop-out rate induces both individual and economic loss, hence a detailed investigation of the main reasons for dropping out is warranted. Recently, there has been a lot of interest in the use of machine learning methods for the early detection of students at risk of dropping out. However, there has not been much debate on the use of interpretable machine learning (IML) and explainable artificial intelligence (XAI) technologies for dropout prediction. In this paper, we show how IML and XAI techniques can assist educational stakeholders in dropout prediction using data from the Budapest University of Technology and Economics. We demonstrate that complex black-box machine learning algorithms, for example CatBoost, are able to effectively detect at-risk student using only pre-enrollment achievement measures, but they lack interpretability. We demonstrate how the predictions can be explained both globally and locally using IML methods including permutation importance (PI), partial dependence plot (PDP), LIME, and SHAP values.

Using global interpretations, we have found that the factor that has the greatest impact on academic performance is the high school grade point average, which measures general knowledge by taking into account grades in history, mathematics, Hungarian language and literature, a foreign language and a science subject. However, we also found that both mathematics and the subject of choice are among the most important variables, which suggests that program-specific knowledge is not negligible and complements general knowledge. We discovered that students are more likely to drop out if they do not start their university studies immediately after leaving secondary school. Using a partial dependence plot, we showed that humanities also have incremental predictive power, despite the fact that this analysis is based on data from a technical university. Finally, we also discuss the potential practical applications of our work, such as how the explanation of individual predictions allows for personalized interventions, for example by offering appropriate remedial courses and tutoring sessions. Our approach is unique in that we not only estimate the probability of dropping out, but also interpret the model and provide explanations for each prediction. As a result, this framework can be used in several fields. By predicting which majors they could be most successful in based on high school performance indicators, it might, for instance, assist high school students in selecting the appropriate programs at universities and hence this way it could be used for career assistance. Through the explanations of local predictions, the framework provided can also assist students in identifying the skills they need to develop to succeed in their university studies.

Open access

A magyar történelem jelentős alakjainak megjelenítése – A digitális arcrekonstrukcióban rejlő lehetőségek

The perspectives of digital facial reconstruction concerning the visualization of important figures from the Hungarian history

Scientia et Securitas
Author:
Luca Kis

Összefoglalás.

Az archeogenetika dinamikus fejlődése Magyarországon új lehetőségeket nyitott az egykor élt népességek tanulmányozásában és személyazonosításában. A Magyarságkutató Intézet Archeogenetikai Kutatóközpontja célul tűzte ki magyar királyok és történelmi személyek azonosítását. Kutatásom témája, az archeogenetikai vizsgálatokkal összhangban, digitális arcrekonstrukciós technikával megjeleníteni a magyar történelem jelentős alakjainak arcát. Az arcrekonstrukció célja a lágyrészek visszaépítése a koponyára, annak jellegzetes vonásai és az anatómiai ismeretek alapján, amihez a genetikai adatok további, a fenotípusra vonatkozó információkat szolgáltathatnak. Dolgozatomban három olyan kiemelt jelentőségű esetet ismertetek, amelyek esetén a genetikai adatokra támaszkodva célom digitális arcrekonstrukciót készíteni.

Summary.

The dynamic development of archaeogenetic research in Hungary has given new opportunities in the study of past populations and personal identification. In an extensive research project, the Institute of Hungarian Research, Department of Archaeogenetics (IHR, DA) aimed to identify the lost remains of Hungarian kings and nobles. Related to this research project, I started a new investigation based on facial reconstruction techniques to visualize the genetically examined and identified important figures from Hungarian history. During this process, the face of an individual is built onto the skull based on unique morphological characteristics and anatomical knowledge. Besides, archaeogenetic data provide additional information concerning phenotypic characters that could not have been detectable on the bones.

In Hungary, most of the reconstructions were made with sculptural techniques. However, the development of IT tools has opened new perspectives, and the use of digital sculptural methods is spreading as they have several advantages compared to traditional sculptures (e.g., easier checking, corrections, and more effective reproducibility).

During my research, I had the opportunity to work with several remarkable cases I will visualize with the digital facial reconstruction technique. In this study, three of these cases will be introduced that represent the three main target groups of the investigation: kings, significant historical figures, and prominent cases of Hungarian archaeological and anthropological research.

The subject of the first case is the skull held in the Saint Ladislaus herm in Győr. In 2022, during the re-examination of the supposed skull of the Saint and Knight king, Ladislaus I, the genetic team of the IHR DA sampled the cranium and successfully verified its originality. The results highlighted the importance of creating a new reconstruction, as genetic data contains unique information concerning the appearance of the king.

In the second part, I introduce my results on the anthropological analysis of the supposed skeletal remains of John and Christopher Corvinus held at Lepoglava, Croatia. The anthropological data (age-at-death, sex, and pathological conditions) and the written sources certify that the skeletons belonged to the son and grandson of the great Hungarian king, Mathias (Hunyadi) I. Therefore, digital reconstruction can be conducted after the genetic analysis.

The third case is a high-ranked individual from the rich burial No. 1 of the 10th-century-CE cemetery of Sárrétudvari–Poroshalom. On the top of the skull, traces of an unfinished surgical trepanation were observed with a weapon-induced injury in the middle.

No similar phenomenon has been published until now; and thus, this case reveals rare information concerning past medicine.

The genetic analysis and reconstruction of this unique case provide valuable information about the Hungarian Conquest Period.

Open access

Öszvérszerkezetű hidak építéstechnológiái a közlekedésbiztonság fényében

Traffic safety aspects for the construction technologies of steel-concrete composite bridges

Scientia et Securitas
Author:
Dániel Gosztola

Összefoglalás.

Számos meglévő infrastruktúra-beruházás esetén – legyen az felújítás, rekonstrukció vagy fejlesztés – szükségessé válhat új hidak építése, ezek közül kiemelt kérdéskör azon beruházások, ahol az áthidalandó keresztmetszet bővül és a feszített vasbeton gerendás szerkezet helyett az öszvérszerkezetű híd gazdaságilag indokolttá válik. A híd építéstechnológiája forgalombiztonsági és forgalomszervezési oldalról kulcsfontosságú. Az építés ideje alatt a forgalmat biztosítani kell, amit a hagyományos építési módnál forgalomterelés mellett lehet megtenni. A kutatásom ezért a hídépítés miatt szükséges forgalomterelések közúti biztonságával foglalkozik, illetve az új, a problémát feloldó hídépítési technológiákkal.

Summary.

In the case of many existing infrastructure investments – be it renovation, reconstruction or development – it may become necessary to build new bridges. The investments where the cross-section is expanded and instead of the prestressed reinforced concrete beam structure, the use of composite bridge becomes more economically. The construction technology of the steel-concrete composite bridge is crucial from the point of view of traffic safety and traffic management. Traffic must be ensured during construction, which can be done with traffic diversion in the case of the traditional construction method. My research therefore deals with road safety, the traffic diversions required due to steel-concrete composite bridge construction, and the new bridge construction technologies that solve this problem. In the reconstruction of the M1 motorway, the prefabricated prestressed reinforced concrete beam structure could be built with intermediate support, but there are several arguments in favor of abandoning the intermediate support and building steel-concrete composite bridge with single span. The strongest of these is ensuring road safety. In addition to the existing traffic, in order to avoid traffic disruption, it is necessary to avoid an intermediate support, which reduces traffic jam and waiting time. I illustrate the impact of traffic diversion on traffic safety by analyzing a previous renovation work on the M1 motorway. During the research, I compare the traffic diversion accident data with the control section. The control section is the same road section, with the same length of time, before the renovation in this study. The comparison confirms that traffic disruption should be avoided during bridge construction. It is economically justified to build steel-composite bridges, but it is necessary to deviate from the cast-in-place on concrete construction of deck slab, because it requires traffic diversion. I present new construction technologies for the construction of steel-concrete composite bridges, which can be used to ensure road safety. Overall, the raising the degree of prefabrication results in the avoidance of traffic disruption. Among construction technologies, economic aspects are typically decisive, such as the availability of human resources, capacity utilization and reduction of construction time. We developed a new construction technology for achieve the deck slab of steel-concrete composite bridges with less human resources, in a shorter time, with the available capacities, more economical construction and without traffic disruption.

Open access

Szennyvízkezelés során képződő, technológiai szempontból káros ásványkiválások feltérképezése és javaslattétel ezek hasznosítására

Mapping the formation of technologically harmful mineral precipitates during wastewater treatment and proposal for the utilisation of the precipitates

Scientia et Securitas
Authors:
Judit Benyó
,
Tamás Mireisz
,
Erzsébet Harman-Tóth
,
Károly Márialigeti
, and
Tamás Weiszburg

Összefoglalás.

A kibányászható foszfátércek fogyóban vannak. A nemzetközi kutatások alapján a felmerülő foszfáthiány enyhítésére megoldást jelenthet a szennyvíztelepeken spontán képződő, és ott üzemeltetési problémát is okozó foszfátásványok hasznosítása. A vizsgált szennyvíztisztítóban két foszfátásvány, a struvit ([NH4]Mg[PO4]·6H2Orombos) és a vivianit (Fe3(PO4)2·8H2Omonoklin) okoz problémát. A technológiai folyamatban azonosítottuk azt az egyik pontot, ahol ma – szándékolatlanul – szubmikrométeres vivianitkristályok nukleációja történhet. E ponton beavatkozva, vagy e pont után egy új műtárggyal tudatosan erősítve a kristályképződést mind a nyersanyag-leválasztás, mind az üzemeltetési probléma csökkentése lehetővé válhat.

Summary.

Based on the experience of the past decades, the 21th century is challenged with several environmental problems that call for a solution at a global level. One such problem of the foreseeable future is, according to scientific forecasts, the shortage in phosphate rocks. Phosphate minerals forming spontaneously in sewage plants and causing operational difficulties at the same time, with a proper technological design can alleviate the emerging problem of phosphate shortage.

We examined the phosphate mineral precipitation processes in a large-capacity sewage treatment plant in Hungary. Both the precipitated phases and phosphorus content characteristics of the sewage sludge were studied.

X-ray powder diffraction (XPD) was used to identify the minerals. The total phosphorus content (expressed as phosphate concentration) and the dissolved orthophosphate content of the sewage sludge samples were measured by molybdenate spectrophotometric method.

Our findings point to two main phosphate minerals: struvite (Mg(NH4)[PO4] · 6H2Oorthorhombic) and vivianite (Fe3[PO4]2 · 8H2Omonoclinic) formed as technologically harmful precipitates at the sewage plant (Figure 1). The two minerals occur downstream of the digester, at separate, well-defined points of the technological line (Figure 2). Both crystalline compounds are potentially suitable for the alleviation of the impending global phosphate shortage.

We determined the total P content (expressed as phosphate concentration) of sewage sludge samples, along with the quantitative distribution of the dissolved (liquid; orthophosphate) and solid (organic phosphate, polyphosphate, phosphate minerals) fractions of the sludge prior and after the anaerobic digester tanks (Figure 3). The total P content (expressed as phosphate concentration) – in full agreement with the expectations – has practically not changed during digestion (Figure 3; columns # K1 MW vs. 5 MW). Concerning the P forms present in the sludge we expected an increase of dissolved orthophosphate at the expense of bonded phosphate after the digestion (Figure 3; column # „elméleti”); however the actual orthophosphate content dropped by 80% in the sample after the digester (Figure 3; columns # K1 vs. 5). The misfit between the stable total P content and the decreasing amount of both the dissolved (ortho)phosphate and solid polyphosphate in the digester clearly indicates the formation of submicroscopic vivianite, confirming from the P speciation side the findings of Wilfert et al. (2018). That process is triggered by the addition of FeCl3 into the digester. The more controlled FeCl3 treatment and/or a new technological step (mineral separator tank) included right after the digester may help the separation of up to 50% or more of phosphorous from the sludge in the form of vivianite. By that step the spontaneous and harmful mineral formation, currently visible on the technological equipment following the digestion, could also be reduced significantly.

Open access