Browse Our Social Sciences Journals

In the broadest sense, social sciences encompass society, human behavior, and its influence on the world. Social sciences help understand how society works, ranging from the causes of unemployment, economic growth, what makes people happy, and so on. The information it provides is vital for governments and policymakers, non-governmental organizations, and local authorities.

Social Sciences and Law

You are looking at 1 - 50 of 1,094 items for

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Bűnügyi együttműködés a közel-keleti országokkal

International cooperation in criminal matters with Middle East and North African countries

Scientia et Securitas
Author: Krisztina Karsai

Összefoglalás. A bűnügyi együttműködés joga jelentős fejlődésen ment keresztül az uniós tagállamok egymás közötti viszonyaiban az integráció utóbbi 25 évében. Legfőbb jellemzője e fejlődésnek az együttműködési formák „eljogiasodása” és formalizálása, valamint genuin, új uniós jogintézmények megszületése, amely a tagállamok kölcsönös bizalmán alapul. A közel-keleti országokkal való együttműködés szükségessége egyre nyilvánvalóbb, azonban az ezekre a viszonyokra vonatkozó jogszabályi háttér nem létezik, vagy legfeljebb minimális, ami az egyén – akit érinthet az államok közötti bűnügyi együttműködési eljárás – számára e lehető legnagyobb biztonsági kockázatot hordozza. A tanulmány feltérképezi azokat a hatásokat, amelyek az uniós fejlődésből a harmadik államokkal való együttműködésre vonatkoznak (extraterritoriális hatások), és kimutatja, hogy az uniós jog többletkövetelményeket támaszt a tagállamok felé még ilyen, az uniós jog hatálya alá (látszólag) nem tartozó kérdésekben. Kitér a munka arra is, hogy az Európa Tanács jogfejlesztő tevékenységének hol van a helye ezen a spektrumon, valamint arra is, hogy az ENSZ bűnözéskontroll egyezményei miként játszhatnak szerepet a jelen témakörben.

Open access

Science disinformation as a security threat and the role of science communication in the disinformation society

Tudományos dezinformáció mint biztonsági fenyegetés és a tudománykommunikáció szerepe a dezinformációs társadalomban

Scientia et Securitas
Author: Nóra Falyuna

Summary. The danger of the spread of science disinformation was demonstrated by the coronavirus pandemic. This created a complex crisis, affecting economic, social, and public health security, so disinformation can be perceived as a security threat. Understanding characteristics, communication, and mechanisms of disinformation are particularly important. In this paper, I will elaborate on the concept of disinformation society based on the information society and the dangers of science disinformation, mainly using the example of the disinformation wave that accompanied the coronavirus epidemic. I present the main responses to the problem, highlighting the role of science communication. I will emphasize the need to change attitudes in science communication practices and show how understanding science disinformation can help to do this.

Összefoglalás. Az új kommunikációs és médiakörnyezet újítólag hat a dezinformáció megjelenésének és terjedésének módjára, formáira, a terjesztő aktorok számára, az alkalmazott új információmanipulációs technológiára és e tartalmak társadalmi hatásaira. Az információs társadalom koncepciójára reagálva, egyes szakértők már inkább dezinformációs társadalomról beszélnek. A dezinformáció, különösen a tudományos dezinformáció jelentőségét és terjedésének veszélyét a pandémia mutatta meg igazán, amely során a dezinformáció különböző formái, kiemelten az áltudományos és tudományellenes elméletek mennyisége, terjedésük sebessége és hálózatba szerveződése példátlan volt. A tudományos dezinformáció komoly veszélyt jelenthet akár az egyénre, a szélesebb közösségekre, vagy akár a társadalom egészére nézve is. Napjainkban a dezinformáció megjelenik a biztonságot, jelesül az információbiztonságot fenyegető veszélyek között is. A világjárvány komplex válsághelyzetet szült, amely a gazdasági, társadalmi és közegészségügyi biztonságot is meghatározza, ezért a dezinformáció felfogható nemzetbiztonsági fenyegetésként is. A tudományos dezinformáció működésének, kommunikációjának, hatásmechanizmusának megértése így különösen fontos, mivel közvetlenül biztonságot fenyegető tényezővé válhat. A tanulmányban bemutatom, hogyan épül az információs társadalom alapjaira a dezinformációs társadalom koncepciója, külön kiemelve a tudományos dezinformáció működését, hálózatosodását és veszélyeit, elsősorban a koronavírus köré épülő infodémia példáján. Ezután a problémára adható főbb válaszreakciókat tárgyalom, kiemelve a tudománykommunikáció szerepét. Amellett érvelek, hogy olyan tudománykommunikációs fejlesztésre van szükség, amely elsősorban nem a közösségimédia-platformok használatát, hanem a tudománykommunikációs gyakorlatok során megmutatkozó szemlélet változását helyezi fókuszba. Végül bemutatom, hogy ehhez a szemléletváltáshoz milyen támpontokat nyújthat a tudományos dezinformáció jellemzőinek vizsgálata.

Open access

An assessment of cyber volunteer groups in interstate conflicts and their impact on public policies

Az önkéntes kibercsoportok értékelése az államközi konfliktusokban és hatásuk a közpolitikákra

Scientia et Securitas
Authors: Botond Feledy and Csaba Virág

Summary. The paper examines whether cyber volunteers are reshaping the modern conflicts. The case study serving as the proof-of-hypothesis for the paper is the Russian war against Ukraine. The hypothesis is that such groups will be part of future conflicts. We examine the conditions for group formation. We find that conditions will be present and such groups will become part of war and also of peacetime in the coming years. Hence, we advocate – de lege ferenda – that public policies and capabilities shall be adapted to this new reality accordingly, taking into account the capabilities, volatility and value-driven nature of these groups.

Open access

Az online platformok diskurzusának moderációja és biztonsági aggályai

Moderation and security concerns about discourses on online platforms

Scientia et Securitas
Author: Melinda Pintér

Összefoglalás. A tanulmány arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen biztonsági aggályokat jelent az, hogy az online platformok diskurzusát egyre nagyobb mértékben mesterséges intelligencia (MI) ellenőrzi. A kérdés megválaszolásához röviden bemutatja a téma szakirodalmának és a releváns empirikus kutatások eredményeit, valamint a legfontosabb értelmezési kereteket és fogalmakat. Megállapítja, hogy az online diskurzusok MI általi moderálásának vonatkozásában meghatározhatók egyrészt belülről kifelé, másrészt pedig kívülről befelé irányuló biztonsági aggályok és fenyegetések. A belülről kifelé irányuló fenyegetések az MI gyakorlati működése, így pedig a diskurzust befolyásoló szerepe okán jelentkeznek, a kívülről befelé irányuló fenyegetések pedig az MI mögött álló emberek döntéseiből adódnak.

Open access

Összefoglalás. Kutatásunk célja a női fogvatartottak oktatási szempontú profiljának felállítása. Arra a kutatói kérdésünkre kerestünk választ, hogy a jelenlegi börtönoktatás módszertana adekvátan illeszkedik-e a női fogvatartottak képességeihez, illetve hogyan járul hozzá a sikeres reintegrációs neveléshez. Kutatásunk ezáltal a társadalomba való visszailleszkedést támogató törekvések körébe jól illeszkedik, azt biztonsági aspektusból vizsgálja. Eredményeink alapján megerősítést nyert, hogy a többségi iskola mintáján szerveződő börtönoktatás módszertana kevéssé hatékony az összetett problémahálóval küzdő női elítéltek számára. A fogvatartottak képességstruktúráját tekintve a vizsgált csoport (N = 81) jelentős eltérést mutat a reintegrációt támogató életvezetési stratégia kialakításához szükséges kognitív területeken.

Open access

Buildings as embodiments and symbols of security and power

Az épület mint a biztonság és a hatalom megtestesítője és szimbóluma

Scientia et Securitas
Author: Borbála Jász

Summary. In this paper I argue that based on the analysis of the relationship between security and representation, three different approaches can be distinguished in architecture: visible security; represented security; and functional security. In my analysis, I use a history-based approach, which I try to supplement at each point. These approaches are not able to cover all architectural functions because of the heteronomy, multifunctionality and regional-cultural dependence of architecture. I first give a general introduction to the close connection between architecture and security from the beginning. I then, following Nikolaus Pevsner, focus on the analysis of government buildings as a primary architectural task.

Összefoglalás. Tanulmányomban amellett érvelek, hogy a biztonság és a reprezentáció kapcsolatának elemzése alapján az építészetben három megközelítés különíthető el. Az első a látható biztonság, a második a reprezentált biztonság, a harmadik pedig a funkcionális biztonság. A három kategória azonban az építészet heteronómiája, multifunkcionalitása és regionális-kulturális függősége miatt nem képes lefedni a biztonsággal kapcsolatos összes építészeti funkciót. Bevezetésként bemutatom, hogy városlakóként hogyan találkozunk a biztonság kérdésével az épített környezetben. Ennek illusztrálására Jane Jacobs és Jan Gehl munkáira támaszkodom. A biztonság a kezdettől fogva alapvető emberi szükségletnek számított, pusztán az épített környezet változott, újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg. A látható biztonság kérdése Vitruviusig nyúlik vissza, kinek a tanai az építészet alapvető kérdései szempontjából ma is aktuálisak. A reprezentált biztonság témáját a 19. századi kormányzati építkezések elemzéséhez kapcsolódóan magyar példákkal vizsgálom (Parlament, Nemzeti Bank). A példák elemzéséhez Nelson Goodman tipológiáját használom. Tanulmányom utolsó része a funkcionális biztonság kérdésével foglalkozik, amely a kortárs építészet egyik legnagyobb kihívása. A vastag falak helyett ma már különféle biztonsági berendezések állnak rendelkezésre a védelmi funkció ellátására. Amellett érvelek, hogy a hagyományos értelemben vett biztonság kérdésköre ma már az akadálymentesítés építészeti kérdésére is kiterjed.

Open access

Abstract

Court rulings and publications on constitutional identity have spread in a sort of viral way since the entry into force of the Lisbon Treaty in 2009. Accordingly, many scholars analyse the possible sources of the term and the risks associated with its use, including the fact that opponents of constitutional democracy can use it as a great weapon, as there is no objective standard in terms of its content. In this regard two different positions can be distinguished concerning the function of the constitutional identity clause and the determination of the content elements of the constitutional identity. The first perspective looks at the notion of identity as a manifestation of Euroscepticism, according to which the identity clause is in fact a possible form of derogation under obligations deriving from European integration. In contrast, the second perspective leads to a cooperative interpretation of the concept of identity, if you like, an integration-friendly dissolution of the concept of sovereignty in a sort of post-Westphalian meaning of identity, which can be linked to the concept of ‘unity in diversity’. Accordingly, Article 4 (2) TEU allows for the articulation of individual Member State specificities and establishes a mechanism in which different Member State and supranational perspectives can be harmoniously aligned with each other. This paper looks at Article 4 (2) TEU as an embodiment of the idea of ‘cooperative constitutionalism’ having the function of a ‘valve’ and presents all the relevant cases where constitutional identity as a legal standard has been raised in front of the Court of Justice of the European Union up to 2020.

Open access

Abstract

After canvassing the CJEU's return-related case-law and identifying the references to the ECHR and the Strasbourg case-law within it, based on empirical research of CJEU rulings, this article explores the possible reasons and motivations for the EU Court's more guarded approach towards ECHR and ECtHR case-law in interpreting and developing the EU's return acquis (as opposed to the EU asylum legislation). Potential explanations are manifold. Nonetheless, one might still argue that, substance-wise, quite a number of human rights protected under the ECHR and ECtHR case-law have been presented in the CJEU rulings as EU law standards. Hence, it is also arguable that ECtHR jurisprudence does play a role behind the scenes in the CJEU's deliberations but does not surface in the judgments themselves.

Open access

Abstract

Self-regulation in the governance of higher education systems is often assumed to improve institutional performance, accountability, and responsiveness. Although studies of higher education governance have addressed the extent of self-regulation across national systems, there has been less investigation of the links between self-regulation and quality and equity. Nevertheless, the universal adoption of the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) commits all countries to equal access to affordable and quality education, including higher education, by 2030. To assess the relationship between self-regulation, quality, and equity, this paper presents a novel higher education self-regulation index trialed using the cases of England, Finland, France, and Germany. The index compares self-regulation, based on the respective national legal and policy frameworks, in core higher education functions: control and evaluation, funding, strategy and structure, personnel, and teaching and research. Each area is analyzed using six conditions reflecting the level of autonomy of an institution which could be met in full, in part or not met and assigned to a proxy number ranging from 0, 0.5 and 1 respectively. Each of these areas is summarized with a level that is either High, Medium, or Low and these are the levels then shown in the composite index. The impact of varying levels of self-regulation in a higher education system on quality and equity is then analyzed. Whereas higher levels of self-regulation do appear to have some impact on quality, the study found that a mix of policy steering, and institutional initiatives are needed to improve equity. Further refinement and testing of the self-regulation index would improve its utility as a tool to support governments and institutions to enhance higher education governance in support of the SDGs.

Open access

Az ismeretfogyasztói attitűd mint jelenkori probléma

Knowlewdge Consumer Attitude As a Contemporary Problem

Educatio
Author: Gábor Kutrovátz

A tanulmány a modern korok emberének tudáshoz való viszonyát fogyasztói attitűdként elemzi. Ennek központi elemei a felhasználói szemlélet, a szükségletkielégítő hozzáállás, a megszerző attitűd, a megrendelői mentalitás és a válogató attitűd. Igyekszem megmutatni, hogy ezek a jellegzetességek a megismerői magatartásban is tetten érhetők. Elemzésem új megvilágításba kíván helyezni olyan jelenségeket, melyeket a tudományos világképbe vetett bizalom megrendülésével, illetve a tudománytól való elidegenedéssel szokás összefüggésbe hozni. Felvázolom, hogy mely pontokon ütközik ez a hozzáállás a tudás közkeletű normatív koncepciójával, és megvizsgálom, hogy a tanulmány értelmezési kerete milyen konstruktív gondolkodási irányokat jelöl ki a megoldások kereséséhez.

Open access

Az oktatás/kutatás viszonya a magyar szociológiában – hallgatói és oktatói tapasztalatok összehasonlítása

The Relationship between Research and Teaching in Hungarian Sociology – A Comparison of Student and Lecturer Experiences

Educatio
Authors: Rita Hordósy and Jennifer Norris

E tanulmány az egyetemek két fő küldetése, a kutatás és az oktatás közötti kapcsolat vizsgálatát tűzi ki célul a magyar szociológia tanszékeken. Összehasonlítja, hogy a hallgatók és az oktatók/kutatók hogyan látják a tudástermelés tágabb kontextusát és strukturális problémáit, illetve a kutatás folyamatát saját szakmai gyakorlatukban. A tanulmány alapjául szolgáló kutatás kevert módszertanra épül, bemutatva a hallgatói létszámadatokat, és az oktatókkal/kutatókkal, valamint szociológus BA-, MA- és PhD-s hallgatókkal és szakértőkkel készült interjúkat.

Open access

Egy felsőoktatási e-learning tananyagfejlesztés értékelése

Evaluation of an E-Learning Curriculum in Higher Education

Educatio
Authors: Judit T. Kárász, Olivér Nagybányai-Nagy, Nándor Takács, and Szabolcs Takács

A COVID–19 miatt bevezetett távolléti/hibrid oktatás első három félévének során tananyagfejlesztést végeztünk a Károli Gáspár Református Egyetem Pszichológiai Intézetében a matematikai statisztika tárgy keretei között. A pszichológus alap- és mesterképzés hallgatói esetében az oktatási keretrendszer folyamatos naplózása lehetővé tette, hogy összesített statisztikák segítségével megfigyeléseket tegyünk. Az időszak végén a mesterképzéses hallgatóktól Q-módszertan (Stephenson 1953) szerinti preferenciaértékelést is kértünk, hogy az általuk alkalmazott e-learning stratégiákról képet alkothassunk. Ennek segítségével azonosítani tudtunk három eltérő tanulási stratégiát (önálló tanulás, gyakorlatorientált tanulás erős oktatói támogatással, elméletorientált tanulás), melyek a felkínált tartalmakat eltérő módon használták ki. Ez indokolja, hogy ezen anyagok elérését továbbra is biztosítsuk a hallgatók számára.

Open access

Egyetemi kutatási játszmák

The Research Game in Academic Life

Educatio
Author: Zsolt Ábrahám
Open access

Félperiféria a tudástermelésben.

Globális hátrányok és kitörési lehetőségek közép-kelet európai és hazai szemszögből

Semi-periphery of Academic Knowledge Production.

Global Disadvantages and Breakthrough Opportunities from a CEE and Domestic Perspective
Educatio
Authors: Gergő Háló, Andrea Rajkó, and Márton Demeter

A tanulmány arra vállalkozik, hogy kritika tárgyává tegye mind 1) a globális egyenlőtlenségek újratermelését eredményező centrális akadémiai nemzetköziesítést, mely figyelmen kívül hagyja egyes földrajzi-gazdasági régiók hátrányos megkülönböztetését, mind pedig 2) a hazai akadémiai minősítési rendszereket (a spanyol ANECA, valamint a lengyel IDUB jó gyakorlatainak kontrasztjában), minthogy azok a rendszerben lévő instabilitás, átláthatatlanság és az informalitások túlzott szerepének következtében akadályozzák a nemzetközi kutatási közösségbe történő szerves integrációt, a felsőoktatási intézmények nemzetközi versenyképességét, és kiszámíthatatlanná teszik az egyéni, kiváltképp a fiatal, kutatók életútját. E két kritikai perspektíva egyesítésével amellett érvelünk, hogy a globális egyenlőtlenségek kritikája és az önkritikus megújulás sürgetése nem ellentétes gondolatok – mint ahogyan azok narratívái a hazai akadémiai diskurzusban gyakran megjelennek –, hanem az egyetlen, valódi változáshoz segítő dinamika két, egymással kölcsönösen összefüggő oldalát írják le.

Open access

Izomorfizmus a társadalomtudományi publikációs gyakorlatban

Isomorphism in Social Science Publications

Educatio
Authors: Henriett Primecz and Máté Baksa

A társadalomtudományi területen megjelenő tudományos publikációk egyre inkább hasonlóvá válnak egymáshoz. Cikkünk célja, hogy megvizsgáljuk ezt a trendet, feltárjuk okait és következményeit. Elméleti keretként az intézményi szociológia makroinstitucionalista megközelítését alkalmazzuk. Széles körű tapasztalatunk szerint a tudományos folyóiratok szerkesztői és bírálói arra törekszenek, hogy a cikkek azonos formai standardoknak feleljenek meg, ennek következtében pedig a cikkek egységesülnek tartalmuk, logikájuk és felépítésük szempontjából is. Ezen szerkesztőségi törekvéseket különösen erősíti az, hogy a tudományosság kritériumai objektívnak tűnnek, holott ezek az intézményi szociológia megközelítése szerint egy tudományos közösség társas konstrukciójaként jönnek létre. Akár a tudományosság mítoszának is tekinthetjük azokat a kritériumokat, amelyeket a szerkesztők és bírálók elvárnak, és amelyek az izomorfizmus irányában hatnak.

Open access

Kínai hallgatók nehézségei magyarországi tanulmányaik alatt és után

Chinese Students’ Difficulties during and after Studying in Hungary

Educatio
Authors: Henriett Primecz and Xueyan Li

Hazánkban viszonylag nagy számban tanulnak kínai hallgatók, akiknek a nehézségeikről, beilleszkedésükről és jövőbeli terveikről viszonylag keveset tudunk. Narratív interjúra építő kutatásunk a kínai hallgatók tapasztatait tárta fel, és arra is választ keresett, hogy milyen jövőbeli elképzeléseik vannak továbbtanulás vagy karrier tekintetében. A kutatás eredményei szerint a kínai hallgatók számtalan nehézsége közül a nyelvi akadályok és a tanulási stílusbeli különbségek kiemelkedő problémát jelentenek. A jövőjüket leginkább a bizonytalanság jellemzi, a magyar felsőoktatási tapasztalatok annyira eltérnek a kínaitól, hogy az itt szerzett tudás hasznosulása kétséges.

Open access

A közfoglalkoztatottaknak szóló képzések vizsgálata hazánkban (2016–2020)

Study of Trainings for Public Employees in Hungary (2016–2020)

Educatio
Author: Dávid Hajdú

A tanulmány az elsődleges munkaerőpiacról kikerült közfoglalkoztatottaknak szóló képzések főbb jellemzőit vizsgálja a 2016–2020 közötti időszakban, kitérve a résztvevők számának nem, korcsoport, iskolai végzettség szerinti megoszlására, valamint a későbbi sikeres munkaerőpiaci elhelyezkedésre is. A közfoglalkoztatás egy átmeneti állapot, amely arra hivatott, hogy a munka világából kiszorulókat visszasegítse a munka világába. A közfoglalkoztatottaknak szóló képzések ugyanezen cél mentén jöttek létre, hogy egy új szakma elsajátításával minél hamarabb munkához jussanak a képzéseken részt vevők. Az eredmények nagy területi, térségi különbségeket mutatnak, és kijelenthető, hogy azokba a térségekbe (főként a keleti régiókba) csoportosultak a képzések, ahol a legnagyobb szükség van rá. Ugyanakkor összességében elmondható, hogy a képzések nem érték el a kívánt eredményt, hiszen a képzést sikeresen elvégző közfoglalkoztatottak a képzés elvégzése után 6 hónappal vagy munkanélkülivé váltak, vagy csak a másodlagos munkaerőpiacon, azaz közfoglalkoztatottként tudtak csak újra elhelyezkedni.

Open access

A publikálás szerepe a társadalmi folyamatok megértésében

The Role of Writing in Understanding Social Processes

Educatio
Author: Márton Bagyura
Open access

Publikálok, tehát létezem?!

Fiatal oktató-kutatók fenntartható válaszai a publikációs elvárásokra

I Publish, So I Exist?!

Sustainable Responses to Publication Expectations from Early Career Academics
Educatio
Authors: Andrea Juhászné Klér, Zsuzsanna Kun, and Andrea Toarniczky

A fiatal oktató-kutatókat a szabadság reménye, az értelemteli munka és a folyamatos tanulás lehetősége vonzza az egyetemi pályára. Az eltérő nemzeti és szakmai kontextusban felvázolt tapasztalatok nyomán a publikációs teljesítményelvárás központi elemként körvonalazódik, melyre az ellenállás nem lehetséges válasz, ugyanakkor az alkalmazkodás sem jelent egyszerű megoldást azon motivációk tükrében, amelyek miatt ezt a pályát választották.

A cikkben arra keresünk választ, hogy megvalósítható-e, s ha igen, akkor milyen formában egy fenntartható kutatási és publikációs gyakorlat a fiatal oktató-kutatók részéről, és ezek közül melyek azok, amelyeket a szervezet is sikeresként ismer el. Kutatásunk során sikerült megfogalmazni olyan kutatási és publikációs stratégiákat, amelyek túlmutatnak az ellenállás vagy alkalmazkodás leegyszerűsített kettőségén, ugyanakkor az egyén szintjén maradva ezek nem fenntarthatóak, szervezeti kultúra változást igényelnek.

Open access

Science fiction, avagy a tévedhetetlen tudomány csupán fikció

Science Fiction: The Infallibility of Science Is a Fiction

Educatio
Author: Henrietta Muzsalyiné Molnár
Open access
Open access

A tudomány globalizációja

The Globalization of Science

Educatio
Author: Marek Kwiek

A nemzeti tudományos rendszerek beágyazódtak a globális tudományba, és az országok mindent megtesznek azért, hogy a globális tudást a nemzetgazdasági szükségletek érdekében használják fel. A globális tudás gazdagsága azonban csak a tudósokon keresztül férhető hozzá és használható fel. Ebből adódóan a nemzetek kutatási ereje az egyes tudósok kutatási erején és nemzetközi együttműködési képességén múlik. A globális tudomány folyamatosan fejlődő, alulról felfelé irányuló, autonóm és önszabályozó természete mélyebb megértést igényel. Empirikus szempontból a tudomány globalizációját a 2000–2020 közötti időszak válogatott publikációs, együttműködési és idézettségi adatainak felhasználásával írjuk le. A tudomány globalizációja a két különböző rendszertípusban különböző folyamatot takar. A tudomány növekedése a nyugati világban szinte teljes egészében a nemzetközi társszerzős publikációkban megy végbe. A fejlődő világban ezzel szemben a növekedés a nemzetközi társszerzős és a hazai publikációk körében egyaránt zajlik.

Open access

A tudomány tömegesedésének hatásai a felsőoktatás működésére

The Impact of the Massification of Science on Higher Education

Educatio
Authors: Gábor Király and Gergely Kováts

Jelen tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a tudomány expanziója milyen következményekkel jár a felsőoktatás működésére. Ennek megfelelően a tanulmány első, bevezető szakasza bemutatja, hogy milyen mennyiségi és minőségi változásokon ment keresztül a tudomány, valamint, hogy ez mennyiben változtatta meg a tudományos szféra belső szerveződését. Ezt követően az expanzió két hatását tárgyaljuk bővebben. Egyfelől bemutatjuk a kutatás funkcióinak differenciálódását és feszültségeit. Ebben a fogalmi keretben a kutatás hat különböző társadalmi szerepét különböztethetjük meg. Az ezek között kialakuló potenciális feszültségek egyik legjobb példája, hogy hogyan kerül egymással szembe az a kutatásfelfogás, amely ezt a tevékenységet mint az egyetemi, akadémiai szakma közös jellemzőjét fogja fel, valamint az, amely a teljesítmény mérésére és a kutatók rangsorolására helyezi a hangsúlyt. Ehhez a feszültségforráshoz kapcsolódik az expanzió másik fontos hatása, a „publish or perish” kultúra elterjedése és intézményesülése. A tanulmány lezáró részében a kutatás jövőjével kapcsolatos trendeket mutatunk be.

Open access

A tudományos karrier rögös útja

The Bumpy Road to a Career in Science

Educatio
Author: Mónika Besenyei
Open access

Túl tényeken és igazságokon?

A „post-truth” jelenség okai és következményei

The Causes and Consequences of Post-truth

Educatio
Author: Ákos Bocskor
Open access

Abstract

The language features of the second language (L2) English academic texts written by Indonesian graduate students enrolled in Hungarian higher education are employed in the present study. The study focuses on the level of abstraction and informational density in student assignments in particular. Seven high-stakes essays were collected from seven Indonesian graduate students registered in the faculty of Social Sciences at three different Hungarian universities. Coh-Metrix, a corpus-based computational tool, was used in this study to examine indices of content words and abstraction. As for the comparison between higher and lower proficiency level students, parametric statistics were used to conduct a quantitative analysis of the selected linguistic features, including nouns, verbs, adjectives, adverbs, pronouns, and concreteness and abstraction. The results show that C1 English proficiency level students outnumber B2 students in terms of informational density. Their texts are more abstract than those of B2 students.

Open access

Abstract

This case study compared preservice primary school teachers' and primary school teachers' experiences with multi-grade teaching in the 2018–2019 academic year. The sample consisted of 17 fourth-year students in the department of primary school teaching education of a public university and 14 multi-grade teachers from 12 schools in Turkey. The preservice teachers and multi-grade primary school teachers developed similar lesson plans and executed similar learning processes. Although the multi-grade teachers claimed that they used different methods (brainstorming, drama, observation, etc.), the preservice teachers observed them mostly use Q&A and direct instruction techniques. The preservice teachers did not use multidisciplinary teaching activities but instead showed students videos and slides and designed textbook-based activities. They did not use different methods to plan a multi-grade lecture. Multi-grade teaching training offered by the faculties of education should be interdisciplinary and encourage collaboration among teachers from other branches (e.g., teacher agency).

Open access

Abstract

From the beginning of its existence, the child is articulating an unconditional claim to life. Even in the post-mythic era, or rather in the myth-critical world of the modern age, education is confronted with the difficult task of responding to this claim - but now without the possibility of being able to legitimise its interventions and actions by appealing to an unquestionably absolute authority. First of all, this means questioning the coercion that is primordially inscribed in education.

May parents, may teachers, may educators force the compliance of the self-willed child? All guardians of a supposedly true and unconditional social order will answer the question with “yes”. For even since antiquity, human beings have been granted free will, but this - according to the great Church teacher Augustine in the 5th century - is “not always good”. For this reason, education was, and to some extent still is, a project to replace the “bad” self-will with a will that was as fully “good” as possible, or an attempt to at least neutralise or tame the bad parts of the will. In the case of success, so the anxious hope of education, the child can protect itself as well as the community into which it is born from “evil” and from sinful misfortune.

Since the rebellious discourse of the dignity of man, one cannot avoid including the child, even the wayward one, in the circle of dignity. As in politics, so also in education, dealing with resistance and “deviants” shows the real meaning of values such as freedom, justice, codecision, public spirit and the protection of life. The question is how the values are anthropologically justified, normatively interpreted and practically concretised. In more recent times, i.e. in the modern age that is far removed from God and critical of myths, this poses a particular challenge. Now, the legitimisation of education in general, as well as its moments of coercion in particular, can no longer be justified with a “Higher Will” as it was centuries ago. Coercion inevitably emanates from the authoritative counterpart of the child, from the holder of the “educational power” - as a spontaneous action of responsible adults as well as in the form of a longer-term and planned effort on the part of socially legitimised authorities.

This study attempts to provide food for thought from historical, conceptual-systematic, various theoretical and practical perspectives regarding the “eternal” question of the inherently contradictory relationship between child and educator or between individual and community/society. In the post-mythic era, according to the thesis, there is a need for a constant dialogue effort based on agreement in the sense of an authentic culture of responsive communication. According to its intention, it establishes a creative space of claim and response in which every human being has a right to a voice and a hearing. In this endeavour, the child to be educated must be included as a relevant co-creator of his or her educational process, if he or she is not to be made a mere object of foreign ambitions and demands. For the possibility of an education that respects human dignity and is resolutely oriented towards universal values is ultimately dependent on the free consent of the child and the later adult.

Open access

Abstract

The leveraging of market power by digital ecosystems and self-preferencing have become fashionable topics nowadays at national, European, and international levels. However, they are not novel issues. This paper argues that we can find the underlying concepts in a number of practices previously identified as abusive, such as tying and bundling, margin squeeze, and refusal to deal. This paper points out that these abuses have certain similarities with self-preferencing. This supports the claim that self-preferencing is likely to be conceivable under EU competition law as a new abuse. The investigations launched by the Commission after the adoption of the Google Shopping decision – such as against Amazon and Apple, the Amazon case of the Italian Competition Authority, as well as the various expert reports, and the legislative proposals that have been put forward in this regard also point in this direction. However, many questions remain when it comes to the legal standards that are applicable to the assessment of whether self-preferencing is abusive in a given situation.

Open access

Abstract

The task of higher education is twofold: (1) to prepare students to meet the expectations of the labor market and (2) to create a learning environment and conditions so that as many students can meet the subject requirements as possible, the dropout rate should be the lowest possible. Input and continuous monitoring of students' transversal competencies can be a suitable method to meet this dual requirement. The range of these competencies is very diverse. In our present study, we focused on inductive thinking, which plays an important role in problem-solving. The research involved 212 first-grade BSc technical students. Our measurement tool is widely used in the selection of the workforce, which the students had to fill in online. The gained results were evaluated using IBM SPSS Statistics. The analysis included a comparison of inductive thinking and its two subcomponents, abstract reasoning, and diagrammatic cognition, in terms of background variables, as well as time consumption, and the definition of specific performance. We found a functional relationship between time consumption and the performance achieved in the test. Students have advanced analogical cognition in terms of abstract thinking; however, their diagrammatic thinking shows very different levels of development, which can cause difficulties in solving technical problems.

Open access

Abstract

Adults learn when they actively engage in meaningful activities. Meaningfulness is an extremely subjective factor, which depends on experiences, values, attitudes and much more. “The ways in which adults learn in and through the workplace are rooted in educational trajectories and their complex intertwining with social institutions (of labour market, workplace, community) and social roles (of employee, citizen, family member) at different stages of the life-course” (Kersh et al., 2011, 355). The interplay between work, studies and lifeworld is the focus of this study, conducted at the University College Copenhagen in 2020–2021. At the College, and in teacher training in particular, we are asking two important questions these days: How can we establish an engaging learning culture in our educational program? How can we create space for all students to find the relevant content to engage with? How can this be done when our students are so diverse according to age, life and work experiences, life situation and life interests? In this article, I analyse my own workplace learning and professional development during my first 2 years at University College, where I have been working on transforming my experience from the university to a new context – a professional teacher education program at University College.

Open access

Abstract

The significance of equipping higher education graduates with both practical skills and theoretical knowledge relevant to their future workplace has been identified as one of the priorities in the higher education sector. Specifically, the issues, such as the preparation of young people for the world of work, facilitating the links between academic studies and practical experiences, and situating practice-based education have become central to the higher education landscape. This article discusses the extent to which practically-based higher education learning spaces can be constructed and co-constructed, involving the cooperation and collaboration of different stakeholders: employers, university lecturers and students. The article will particularly draw on the perspectives from a case study of practically-based higher education in the hospitality sector in England. Drawing on this case study the article will address the following research questions: (1) How can practically-based learning spaces be constructed and co-constructed within the context of higher education? and (2) What is the role of different stakeholders in this process? The article argues that the development of a practically-based higher education learning space is much more complex than simply bringing together academic and practical learning, and involves both institutional affordances, industry engagement and collaboration of key stakeholders.

Open access

Abstract

Work practices and learning are entangled processes that operate differently in each workplace. Central factors producing this diversity are the informal, social and affective cultures facilitated and supported in each workplace. Recent research findings further suggest that these informal modes of workplace practice are critical for how people in these organisations learn, and for their capacity to innovate and adapt to changes in their business environment. Lockdowns implemented because of the COVID-19 pandemic, during which many organisations and individuals have had to embrace remote working using digital devices, software and broadband, have significantly reduced opportunities for these important informal and social dimensions of workplace practice. Given the likelihood that diverse forms and degrees of remote working will become part of the post-pandemic ‘new normal’, we discuss in this paper approaches to researching the extent to which, and in what forms, the benefits of informal interactions can be enabled and replicated in situations of partially or wholly remote working. The paper contributes to the literature on workplace learning by critically discussing the effects of the pandemic, and especially remote working, on the modern workplace, and discussing possible future directions for research.

Open access

Abstract

This study investigates occurrences and tools of informal and non-formal learning at work, focusing on the Hungarian IT sector. The aim is to demonstrate that learning at work mainly manifests informally and to identify its patterns. Companies shifting towards teleworking during the pandemic further increased the importance of informal learning. The empirical research uses complex methodology of three pillars: A questionnaire about workplace learning conducted among employees in the IT sector (N = 162). Case studies of three Hungarian IT companies using questionnaires and semi-structured interviews. Learning activity logging of work-related learning events were recorded by participating employees (N = 19). According to the main conclusions there is a positive correlation between the number of available workplace learning opportunities and opinions on the efficacy of informal learning. Informal learning dominates the learning patterns of employees in a knowledge-intensive industry. In supporting employees’ learning the average number of informal learning opportunities are significantly higher than those of formal learning and both employees and employers agree that this mode of learning is more effective.

The results highlight that reinterpreting workplace learning is necessary due to economic, social and technological trends not to mention employer flexibility becoming more and more inevitable. Thus, the importance of informal learning is unquestionable.

Open access

Abstract

The development of AI has been an explosive process, permeating almost all areas of life. During this rapid evolution, the legal profession has been slow to catch up. This is especially true for international law, which seemingly remains indecisive regarding whether it has a role to play at all. This article aims at mapping out converging points between AI and international law. Through separating key elements of the definition and nature of AI, the possibility of its legal personality and the means by which AI may become a subject of international law are analysed. Utilizing various modalities regarding legal personality, such as that of inanimate objects, corporations and natural persons, the paper presents avenues for if and when decision-makers want to regulate the field. Last, the advantages and problems with bestowing legal personality and the potential future directions of international regulation are observed.

Open access

Abstract

The article uses a multi-faceted approach to present the major challenges to vocational education and training (VET) that Hungary and Poland have been facing during the transformation of their economic systems in 1989 and integration into the EU in 2004. The evolution of VET is examined according to historical traditions, its declining prestige, the introduction of dual training, governance, and the involvement of social partners. We also look at recent changes in the two countries as a result of the COVID-19 pandemic and discuss the current situation in the light of VET scenarios recently developed by Cedefop.

Open access

Abstract

Social problem-solving skills are the individual's way for better social adaptation. Therefore, the study aimed to investigate the characteristics of Palestinian adolescents' social problem-solving (Positive orientation, negative orientation, rational style, impulsive style, and avoidance style) in connection to some demographic variables (i.e. gender, age, family composition, father's education, and mother's education). As an instrument, Social Problem-Solving Inventory-Revised (SPSI-R) was applied to 410 Palestinian adolescents whose ages (12, 15, and 18 years old). The results showed that the Palestinian adolescents had the highest level of positive orientation and the least level of negative problem orientation towards solving social-problems. In addition, the finding showed that there were no differences between girls and boys in positive orientation, rational style and impulsive style, while females had a tendency towards negative orientation and avoidance style. There were no differences attributed to age in negative orientation, rational style, impulsive style, and avoidance style. However, it was found that positive orientation was prominent in 18 years old. There was no difference in adolescents' family composition in their dealing with social problems. Also, there was no difference in solving social problems attributed to the father's education. However, there was no difference in negative orientation, positive orientation, rational style, and impulsive style attributed to mother's education. However, there was a relationship between the mother who has elementary school and avoidance style.

Open access

Abstract

This study is part of a larger research study that seeks to understand how employee-driven innovation (EDI) is initiated, enacted and sustained in small and medium enterprises (SMEs) in Singapore. To date, most of the EDI studies are conducted in the Nordic context where management, employees and public authorities work closely with each other. In more hierarchical societies, such as those in Asia, employees may be given less discretion in exercising initiative to improve work processes and conditions. This study seeks to provide insights on factors that support employees initiating, enacting and sustaining innovations in Singapore SMEs through case studies. Besides interviews, data gathering was also undertaken through observations of the employees, supervisors/managers and owners at work and their interactions where possible. It is found that employees’ engagement in workplace learning contribute to initiation, enactment and sustenance of EDI in Singapore SMEs. The findings underline the significance of workplace learning in developing and strengthening employees’ innovation capacity.

Open access

Abstract

New Public Management (NPM)-inspired higher education (HE) governance has become increasingly topical in recent years. However, while existing research provides an overall understanding of relevant changes, it does not offer a complete analysis of complex governance and falls prey to deterministic and relatively narrow ideological impositions. Scholars are overwhelmingly oriented toward governance models or modes and the ideas of efficiency, effectiveness, and competition in NPM. They either promote these aspects as an approach to organizing HE governance or criticize them in addition to evaluating or comparing their outcomes. Therefore, based on a literature review and drawing on Foucauldian ideas of political rationality, this paper proposes a shift from the ideology-based problem-solving paradigm to a renewed approach. By calling for an increased focus on bottom–up initiatives that stem from below while studying NPM-inspired HE governance, this paper recommends conducting a discourse analysis of technical policy papers together with empirical-analytical studies to identify interpretive political rationalities and histories. Overall, the approach proposed in this paper would limit the deterministic mode of policy analysis and lead to more refined ways of understanding HE governance in certain fields, clarifying problematic situations, and effectively estimating future directions.

Open access

Abstract

Building on the findings of Cedefop’s research project ‘The changing nature and role of VET in Europe’ (2015–18), this article outlines the development and transformation of European VET over the last two decades. Exploring change from epistemological-pedagogical, institutional and socio-economic perspectives, the research not only illustrates the stability and path dependence of national VET systems (and how this sustains overall VET-diversity in Europe), it also demonstrates how the combination of incremental change and major societal and economic shocks shift the orientation of VET. This mapping and analysis of the past is used to outline possible scenarios for the future of vocational education and training in Europe. Three main scenarios - pluralistic, distinctive and special-purpose VET - illustrate the different directions VET can take in the next two decades and the challenges and opportunities involved in this. The final part of the article discusses the potential use of the scenario-approach and how this is taken forward in Cedefop’s follow-up project on the Future of VET (2019–2022).

Open access

Abstract

There is a general consensus in mainstream education sciences and sociology that the Hungarian educational system has long been highly selective. Although the majority of Hungarian society has high hopes that the educational system promotes social mobility, empirical studies show that the problem of selectivity has not been handled effectively, regardless of the multitude of changes in education policy in past decades. It has become a very fashionable theme in the past few years to denounce the detrimental effects of neoliberalism on the educational system for this failing. We, however, argue that neoliberalism has only played a secondary role in the controversial evolution of educational policy, while its chief causes may rather be found in ambiguous education legislation.

As a result of the aforementioned controversy, the impact of neoliberal economic policy on the institutional selectivity of education needs to be clarified. Accordingly, this paper aims to highlight the main patterns of how the neoliberal idea has affected education, as well as its side effects on social mobility.

Open access

Abstract

A common feature of the present-day constitutions of the Western Balkans is the effort to solve conflicts of ethnic character using predominantly legal tools, mostly in a parliamentarian way. However, the practice shows that most legal regimes based on instruments that give preference to the interests of one or more equally strong ethnic groups can be built mostly to the detriment of democratic states. Effective and functional state institutions and ethnic power-sharing in multi-ethnic states seem to be in conflict with each other. Rule-of-law-based models can only function properly if parties have mutual trust and can solve their internal conflicts through compromises among themselves. Political agreements based on mutual trust are more effective in the long term as legal instruments. There are examples of such arrangements in multi-ethnic states of Western Europe (Belgium, Northern Ireland, and Switzerland). Analysis of the solutions of the Western Balkans countries and their comparison with these Western examples shows clearly that hard legal tools (vetoes) do not soften but sharpen conflicts, while informal arrangements based on mutual trust are more productive.

Open access

Abstract

As the role that publicly owned and private think tanks play in evidence-based governance grows, several parameters that have a bearing on the agenda, schedule and timetable of the think tanks have already been studied. Here we look at the interplay between the funding model (public vs. private) and the analysis intention (the temporal outlook; ex-ante vs. ex-post approach), choosing Lithuanian education policy, system and agents as the study domain. Among other findings, we see that the funding model correlates with the temporal outlook: the investigated representative of private think tanks tends to engage in ex-ante work more intensively, while the publicly funded equivalent is exhibitive of both ex-ante (preparatory) and ex-post (evaluative) research tactic in almost equal measure. We conclude that the private sector may afford the luxury of being more focused and efficient in its information behavior mostly due to the clear and non-debatable ideological commitment. In a deliberative democracy this is rarely possible. It would be of great interest to check whether the same generalizations hold for jurisdictions that are free from the post-Soviet administrative tradition.

Open access

Abstract

The aim of the present study is to identify teachers' reading strategy use in L1 (mother tongue) and L2 (foreign language), and also to examine whether background variables such as gender, qualification, teaching experience, platform of teaching, reading habits, majors, L2 level and the number of L2s known make a difference in teachers' reading strategy use. Reading has been widely researched yet examining L1 and L2 reading strategy use simultaneously yielded contradicting results. Furthermore, there is little research on teachers' reading strategy use although their role in students' reading is vital. An online, anonymous questionnaire including background variables and items from MARSI was used, which was filled in by 256 teachers. Data analysis found that teachers use more reading strategies in L1 than in L2. No background variable had any significant relationship with L1 reading strategy use. Reading habits, L2 level, majors and L2s known, however, did make a difference in teachers' L2 reading strategy use. Thus it seems that L2 metalinguistic knowledge and reading habits might be important to consider when examining reading strategies.

Open access

Abstract

In today's globalized, multicultural and multilingual world, diverse social processes and macrocontextual factors are influencing people's motivation to learn a new language. According to OECD, the students' mobility to study abroad has increased more than two times during the past 2 decades, which plays a significant role in the world's future development. This paper aims to obtain a deeper understanding of international students' motivation for learning Hungarian in Budapest, Hungary. To achieve this aim, in-depth interviews were conducted with 17 international students who were awarded the Stipendium Hungaricum scholarship and have achieved between A1 and B1 level in Hungarian as a foreign language. The interview guide was adapted from Dörney's L2 Motivational Self System and Taguchi, Magid, and Papi scales. The collected data was analyzed through thematic analysis. The findings revealed that international students have integrative and instrumental motivation for learning Hungarian. However, their integrative motivation purposes are more common than their instrumental motivation.

Open access

Abstract

This article intends to show that while the strong VET-labour market link has a long tradition in the Netherlands and likely maintains strong in the future, the dynamics that substantiate this link, especially in terms of institutional arrangement have seen a radical shift in the last decades. To explore the shifts we make use of Rageth and Renold (2020) model of three ideal types of linkages between education and employment system and the ideas concerning vocational and academic drift (Hippach-Schneider, 2014; Cedefop, 2017, 2020). This article is based on a literature review and case studies conducted in recent years on the Dutch system in the context of various (European) research projects. The article concludes that while the ownership for VET of the employment system decreased, the VET schools, due to the high level of autonomy and institutional capacities, were effectively able to install cooperation mechanism, joint delivery mechanisms in VET programmes and effective feedback mechanisms. The article shows that powerbalancing on VET content and supporting vocational drift does not necessarily require powerbalancing institutionally. In doing so, the article offers reflections to other countries’ VET systems on how to balance education and labour market systems in the determination of the VET content and the governance of the VET system.

Open access