Browse

You are looking at 101 - 200 of 1,141 items

Author: Anna Szabina Szele
Open access
Authors: Gabriella Pusztai, Klara Kovacs, Valeria Markos, Zsuzsanna Demeter-Karaszi and Enikő Maior

Background and aims

Even the richest statistical databases leave the reasons of student dropout from higher education largely obscure. It is the answers of the students who drop out that the panel examinations of the cohorts of students do not contain. The theoretical background to our research was provided by Coleman’s concept of social capital (1961), Tinto’s integrational and Astin’s involvement theory, as well as Pascarella and Terenzini’s institutional integration/embeddedness ideas (2005).

Methods

To find a solution to that problem, we devised a quantitative, questionnaire survey, based upon the qualitative examination of students who have dropped out (DEPART 2018; N = 591). For data gathering, the snowball method was used, and almost all academic fields are represented in the database. The primary objective of the research was revealing and identifying the factors preventing students from obtaining a degree, surveying the processes and decisions that resulted in their not being able to graduate. School career, educational experience, the attitude of the family to the student’s studies, job/career orientation, educational and social experience in higher education, competitive activities, and social–economical characteristics were the topics we examined. We collected the data of the students who have dropped out with the questionnaire (IESA 2015; N = 2017) and compared the information thus collected with the social and demographic characteristics, school career, and higher educational integration of persistent students. We also compared the data to the embeddedness of (the persistent) students in various voluntary organizations (civic, sport, and religious). For the examination of persistence, a 9-item, highly reliable scale [Cronbach, 883 (IESA)] has been used since 2012.

Results

The results suggest that the influence of institutional factors and that of the social network is more powerful than the individual characteristics. We found considerable differences between the intra- and extra-campus influences.

Discussion

Our findings highlight the necessity of providing empirical foundations for the institutional dropout prevention programs.

Open access

Increasing the number of students who complete their higher education (HE) studies is growing significantly across Europe; it is seen to contribute to individual and national prosperity, and to improve the efficiency of the HE system. The Higher Education Drop-out and Completion in Europe project examined the issue of “study success.” The methodology utilized a literature and policy review, two surveys of an HE expert in each European country, and eight in-depth mixed-method national case studies. This paper considers how in many European countries study success is not explicitly defined, and national policies can be ambiguous or even detrimental due to the lack of clarity about, and alignment with, study success. These flaws are reinforced by the lack of indicators and tools to measure study success, which would facilitate evaluation to improve national policies and institutional actions. These issues are illuminated by a comparison between the Czech Republic and England. A widely agreed definition of study success contributes to better policy alignment and allows performance indicators to be developed, which fosters a more coherent national and institutional approach to improving study success, but this needs to be underpinned by a shared national commitment, which values and promotes study success.

Open access
Authors: Dorina Anna Toth, Marianna Szemerszki, Timea Cegledi and Barbara Mate-Szabo

Background and aims

Our research is a part of a complex dropout research, whose main aim is to examine the time changes, social and regional inequalities, and constitutional differentiation of student dropout, appearing on a large scale and causing individual and institutional loss. As a part of this, the aim of our research on one hand is to identify the training fields and training levels with high dropout risk, furthermore to draw the patterns of dropout based on the available countrywide data.

Methods

We analyzed the database of the Hungarian Higher Education Informational System for our research, especially considering the students starting their training, based on final exam. We examined the most important features of advancements in studies, furthermore the occurring recoils. Considering our data, the measure of dropout remarkable differs based on the training fields and schedule, training, finances and some demographically background variable as well, taking the measure of dropout and its reasons into account. During our analysis, we separated three main types of the dropout’s reasons: financial reasons, study inefficiency, and dropout caused by other reasons.

Results

In this study, we examine these types and their characteristics in three different training levels: Bachelor degree programs, undivided, long-cycle Master courses, and short-cycle higher education vocational training.

Discussion

Almost one third of the students end up joining the group of dropout in all kind of training type, especially critical period is from the second to the fifth semester. The most endangered are males, correspondent students, fee-paying students, participants of higher education vocational training, furthermore the students of science and students of IT fields.

Open access

Absztrakt:

Az ASAP Training elnevezésű európai projekt kutatási elemének keretében az Európai Unió országai drogprevenciós rendszereinek feltárása és elemzése kezdődött meg. A kutatásban való részvételre mind a 28 tagország nemzeti drogkoordinációs szervezete meghívást kapott. Az önkitöltős kérdőívvel gyűjtött adatok segítségével megalkotásra kerülnek az európai rendszerek egységes profiljai, továbbá feltérképezésre kerülnek az azonosságok, a lényegi különbségek és ezek fényében a tipizált rendszerek erősségei és gyengeségei. A végső cél javaslatok megfogalmazása a rendszereknek, illetve azok elemeinek a javítására, fejlesztésére, különös tekintettel a munkaerő-fejlesztésre és oktatásra, figyelembe véve a drogprevenciós kultúra európai sajátosságait.

Open access

Absztrakt:

Az „Iskoláskorú gyermekek egészségmagatartása” (Health Behaviour in School-aged Children, HBSC) kutatás 1985 óta folyik hazánkban, nemzetközi keretben. Célja a 11–17 éves korosztály egészséget befolyásoló szokásainak és szubjektív egészségi állapotának feltérképezése, ezek időbeli és nemzetközi trendjeinek követése és a magatartásokat, egészségi mutatókat befolyásoló tényezők felderítése, működési mechanizmusaik vizsgálata.

Tanulmányunkban bemutatjuk néhány, egészséget támogató (táplálkozás, fizikai aktivitás), illetve kockázati magatartásforma (dohányzás, alkoholfogyasztás, szexuális élet) jellegzetes változásait a 2000-es évektől kezdődően. Eredményeinket nemzetközi szinten is értelmezzük.

Open access

Absztrakt:

A vizsgálatsorozatot egy budapesti középiskolában 2016 és 2019 között végeztük, kvantitatív és kvalitatív módszerekre támaszkodva. Innovatív kutatásunkban a Haver Alapítvány foglalkozássorozatának hatását vizsgáljuk, a középiskolás korosztály attitűdváltozására és a zsidókkal kapcsolatos ismereteire. A hatásvizsgálat módszertani alapja a kontrollált kísérleti elrendezés, amelynek lényege egyrészt a diákok attitűdjeinek és ismereteinek előzetes (pre-) és utólagos (poszt-) mérése, illetve a kísérleti csoportok (A, C, D osztályok) mellett egy kontrollcsoport bevonása a vizsgálatba (B osztály), akik nem vettek részt a foglalkozásokon. Tisztában vagyunk azzal, hogy rövid idő alatt (néhány hónap) és egy foglalkozás hatására nem várható lényeges elmozdulás egyik dimenzióban sem (attitűd és ismeretek), éppen ezért különböző, „jól célzott” foglalkozásokkal és többszöri méréssel vizsgáljuk a diákok általában a kisebbségekkel és konkrétabban a zsidósággal kapcsolatos nézeteit. Jelen tanulmányban az első két kutatási hullám legfontosabb kvantitatív és kvalitatív eredményeit tekintjük át.

Open access

Foreign language skills come under the spotlight in higher education (HE) in Hungary. At present, Hungarian HE students are required to pass at least one intermediate level general or professional language exam in order to earn a degree, but from 2020, having an intermediate language exam will be a requirement for admission to HE. Thus, it is important to examine the foreign language-learning attitude of HE students as well as their family background that could affect their attitude. Expansion brought several non-traditional student groups to HE, which used to attract only the most talented upper-class students. However, a number of research studies highlight that motivation, attitude to learning, and the socioeconomic background of the students are influential factors not only in HE but also in foreign language learning. In this study, we present the results of our quantitative analysis performed on the Hungarian subset of the IESA-TESSCEE II. 2014 database developed by CHERD-Hungary. Using cluster analysis, the students could be clustered into four categories. Our results show that students whose parents have a low level of education are mainly motivated by the requirement to pass the necessary language exam to earn a degree. Students with a language certificate are driven by cultural interest to learn a foreign language. Students in Master Degree programs experience the practical benefits of learning a foreign language. Significant correlations between language attitude and the financial status of the family were not detected.

Open access

Nowadays, Hungary is famous for its musical pedagogical method, the Kodaly concept, many foreign music lovers, and music teachers travel to our country to get to know and master it. But what do we experience in practice, what are the benefits for the musical tastes of young people? The aim of the study is to provide an insight into the attitudes of music and music in primary school youth and the surrounding social environment. We present a small slice of international research led by Dr. Judit Varadi, in which we examined the results of 4th and 6th grade pupils of five primary schools in Debrecen, 221 students in all. In the course of our research, we used a questionnaire consisting of 46 questions, which examined the family background of young people, the process of singing and music classes, listening habits, attitudes related to music classes, and music itself. Results were analyzed using SPSS 22.0 for Windows. In our observations, we found that parents’ previous music studies have a great influence on teaching their children to music. The attitudes toward class music and music and the number of classical music records in the children’s home are also positive. In our changing world, the genres of light music have gained a lot of space, the effect of which is reflected in the musical tastes of young people. How to get a full picture of the subject, and then the entire material will be processed.

Open access

Absztrakt:

Nem helyes azt elvárni az iskoláktól, hogy minden létező problémára ők készítsék fel a gyerekeket. A tanulmány legfőbb mondanivalója az, hogy a 6–14 éves korosztálynak egy olyan élet- és viselkedésstratégiát kell megtanítani, amely fontos területeken ellentmond a humán evolúció évezredek során kialakult logikájának. A túlélés genetikai programja a rövid távú optimalizálásra ösztönöz. A hosszú élet, az egészséges öregkor viszont azt feltételezi, hogy az emberek ellenállnak a rövid távú örömforrásoknak. A jó hír az, hogy a bizalom, az önkontroll, az akaraterő fejlesztése tanítható – erre nyilvánvalóan a mélyszegénységben élő családok gyermekeinek van a legnagyobb szükségük. Ez kellene, hogy legyen az iskolai prevenciós programok elsőszámú célja.

Open access

Absztrakt:

A gyermekek társas készségei az óvodás évek kezdetétől jelentősen bővülnek, köszönhetően a szociális ingereknek, amelyek az új kortárs kapcsolatokból és a pedagógusokkal való interakciókból származnak. Az óvodai hétköznapok bővelkednek olyan helyzetekben, ahol a gyermekek közbelépésére van szükség, proszociális viselkedés (segítés, vigasztalás, megosztás) formájában. A kutatás fő célja annak felmérése volt, hogy a kiscsoportosok milyen arányban kerülnek kapcsolatba társaikkal és problémás helyzetek esetén hogyan reagálnak. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a társas helyzetekben alacsony számban jelennek meg a proszociális viselkedések, azonban egyes típusai közül a segítés a legjellemzőbb.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja az iskolai prevenciós beavatkozások hozzáférhetősége és az iskolák prevenciós aktivitása vonatkozásában a rendszerváltást követő 30 évben azonosítható hazai tendenciák felvázolása és értelmezése.

A rendelkezésre álló kvantitatív és kvalitatív kutatási eredmények alapján a kilencvenes években lassan beinduló, majd az ezredfordulót követően kezdetben elsősorban a hozzáférés (volumen), később a minőségi dimenziók tekintetében is megmutatkozó kedvező tendenciák mára megtorpantak, sok tekintetben visszalépés tapasztalható. Az utóbbi években mind a prevenció hozzáférhetősége, mind a minőségi fejlesztések tekintetében kedvezőtlen folyamatok, a célpopulációban azonosítható prevenciós szükségletekhez és a nemzetközi tendenciákhoz képest fokozódó hiányjelenségek azonosíthatók.

Open access

Absztrakt:

Világ- és Európa-szerte számos formában és szinten jelenik meg a prevenciós tevékenység, de annak egységes fogalomrendszere, tudományos bázisa nem kellőképpen kidolgozott, nincsenek egyértelmű elvárások azzal kapcsolatban sem, hogy a prevenciós szakembereknek milyen képzettséggel, milyen tudományos megalapozottsággal kell rendelkezniük. Az elmúlt 15 évben számos kezdeményezés fogalmazódott meg annak érdekében, hogy a prevenciós tevékenység szakmai megalapozottsága erősödjön, hogy a minőségi kritériumok váljanak ezen tevékenység szerves részévé, s hogy a szakterület nyerje el méltó helyét az alkalmazott tudományok körében. A tanulmány néhány olyan – elsősorban a drogprevenvenció területén jelentkező – kezdeményezés rövid bemutatását célozza, melyek az elmúlt években egyre erőteljesebben jelentkeznek és azzal az ígérettel kecsegtetnek, hogy ezen a területen is megjelenik egy feszes, tudományos igényű gondolkodás, melynek eredményei a gyakorlati tevékenységben is tetten érhetővé válnak.

Open access

Absztrakt:

Az elmúlt években a prevenciós beavatkozások terén is növekvő érdeklődés övezi az automatizált, szakember bevonását nem igénylő online alkalmazásokat és webalapú programokat. Jelen tanulmány célja, hogy módszertanilag értékelje a VoltEgySzer prevenciós applikáció pilot hatékonyságvizsgálatának eredményeit, valamint azok alapján ajánlásokat fogalmazzon meg a hasonló céllal kivitelezett prevenciós alkalmazások jövőbeni tervezését illetően. Az applikáció hatékonynak bizonyult az elmúlt havi energiaital-fogyasztás gyakoriságának csökkentésében, tendenciaszinten a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ismeretek átadásában és a testmozgás gyakoriságának növelésében, illetve részben az elmúlt havi alkoholfogyasztási gyakoriság csökkentésében is. Az applikáció legeredményesebbnek mutatkozó moduljai a gamification (játékosítás) elemeit tartalmazzák, ami alapján feltételezhető, hogy a játékelemek prevenciós alkalmazása javíthatja a hasonló programok hatékonyságát. A VoltEgySzer pilot hatékonyságvizsgálata tehát részben pozitív tapasztalatokat, részben olyan eredményeket szolgáltatott, amelyek alapján érdemes átgondolni az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeit.

Open access

Absztrakt:

A cikk bevezetőjében a fiatalkori öngyilkosság témájával ismerteti meg az olvasót, röviden összefoglalja: 1) a fontosabb idevonatkozó epidemiológiai adatokat – melyekből látható a téma fontossága, 2) a rizikó-, és védőfaktorokat – melyek rávezetik az olvasót, hogy mire kell figyelni a megelőzés érdekében, és 3) a prevenciós módszereket. A téma elhelyezése után egy validált, bizonyítottan hatékony, magyar nyelven elérhető, hazánkban adaptált, iskolában megvalósítható mentális egészségfejlesztő és öngyilkosság megelőző program, a Fiatalkori Mentális Egészség-öntudatosság Program (Youth Aware of Mental Health Programme: YAM) kerül bemutatásra. Miután az iskola igen fontos színtere a prevenciónak, fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen paraméterekkel jellemezhető program beépüljön a hazai iskolák kurrikulumába és minden fiatal számára elérhető legyen.

Open access

Sandor Karacsony (1891–1952) is a prominent figure in Hungarian pedagogy, in his educational work, and writings; he combined Reformed theology and education science theory. Karacsony interpreted the reform pedagogical responsibility (playfulness, experience-oriented education, etc.) principles, and studied that it referred to the different ages, e.g., the role and prospects of autonomy. However, for example, respecting the other people, placing the individual development into the center, creating benevolent atmosphere, etc., can be explained with his Calvinistic conviction as well (Karacsony, 1995, 2004). According to Karacsony, the joined development of body and soul is recognizable, we always have to look at the whole person. His conception has a lot of similarities with the dialectical conceptualization of Hubert Henz, Ernst Christian Trapp, and Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, furthermore with Dilthey, Nohl, and Wilhelm Flitner’s pedagogical fundamental relation, communication-centered theory. Examining Sandor Karacsony’s findings on education, it can be stated that he speaks not so much about education but rather collaboration and a sharing of life. In short, the general aim of the upbringing is the increase and the finding of what is possible only with relating and common language.

Open access

Compared to the trends of the OECD countries, the proportion of graduated higher educational students is low in Hungary, especially in the doctoral education; however, the need for doctoral education has been increased due to the expansion in the past two and half decades. According to the report of the European Committee, the ratio of those having a PhD degree is 0.8 per mille among the 25- to 34-year-old Hungarian population that is not advantageous. As a causal factor, the dropout can be detected. The aim of my investigation is to detect the pattern of the dropout of the doctoral students. Who are those who quit their studies before finishing it? In which field is the ratio of graduation the lowest? I hypothesize that approximately one fifth of the students enrolled for a doctoral course quit their studies during the education. According to the educational fields, the dropout ratio is the lowest in the natural, medical, and agricultural sciences, whereas it is the highest in the arts, human, and social sciences. The basis of the current research is provided by a huge national database entitled Higher Educational Informational System, containing the data of doctoral students enrolled in the autumn semester of the school years 2010/2011 and 2014/2015.

Open access

Introduction:

This study examines the influence of major fluctuations in the number of students enrolling at university on the probability of dropout or a switch to a different course of study. Findings from the US show that a pronounced increase in student numbers leads to more dropouts.

Materials and methods:

This article provides an analysis of this relationship for the first time outside the US and for an entire university system. We use administrative data for all the students who started studying at Swiss universities between 1980 and 2001.

Results:

The results suggest a significant relationship between positive cohort growth and the probability of dropout. A reduction in student numbers, on the other hand, does not increase the probability of persistence.

Discussion:

Despite the negative influence of a big cohort on the probability of persistence, no statistically significant relationship exists, by contrast, between the change in student numbers and the probability of a student switching to a different course of study.

Open access
Authors: Karolina Eszter Kovacs, Agnes Reka Dusa, Zsofia Kocsis, Katalin Pallay, Timea Szucs and Jozsef Palfi

Higher educational dropout is a major education policy issue that can be influenced by several factors. In addition to the family background, it is necessary to mention the motivation for further education as an individual factor which has a complex effect. Another possible individual cause can be the attractiveness of the labor market. Due to the ratio of students dropping out of higher education in Hungary, it can be suspected that students’ intensive work contributes to weaker learning outcomes, resulting dropout finally. In this context, however, the decisive role of the different work values and working attitudes is also unquestionable. Other institutional factors such as the country of the institution or the type of financing of the training cannot be ignored as well. Accordingly, in our research, we investigated individual, institutional, and sociodemographic factors affecting persistence through the TESCEE 2015 (N = 2015) database. Factors influencing persistence were measured by linear regression analysis with the application of two-sample t-test to measure the between-group differences. Regarding socio-demographic factors, the father’s educational level showed a significant impact on a negative while the mother’s employment in a positive way, furthermore, gender presented a trend effect. Institutional factors by themselves are not remarkable; however, some individual factor can increase their impact. At the individual level, the significant effect of career office membership and work values could be detected. Our results can contribute to the recognition of the relationships behind the high ratio of dropout and the identification of factors that can promote persistence, which can support to reduce the dropout ratio at a national and international level.

Open access
Authors: Barbara M. Kehm, Malene Rode Larsen and Hanna Bjørnøy Sommersel

This contribution is based on an extensive literature review of student dropout in Europe, which was carried out by a research group of the Danish Clearinghouse for Education in cooperation with an international expert group in 2012/2013. The review served to answer three basic questions: What is dropout? Why does it occur? What can be done to reduce or prevent it? Only empirical studies were included in the review and altogether 44 studies were included. The article points out that student dropout is a more complex and multidimensional issue than most people think and that it is important to distinguish between formal dropout (i.e., leaving university studies altogether before degree completion) and transfer (i.e., changing subject and/or institution). The review summarizes and discusses the main results of the 44 studies included in terms of nine dimensions: (a) study conditions at university, (b) academic integration at university, (c) social integration at university, (d) personal efforts and motivations for studying, (e) information and admission requirements, (f) prior academic achievement in school, (g) personal characteristics of the student, (h) sociodemographic background of the student, and (i) external conditions. The conclusions provide an answer to the three questions posed above and include recommendations for further research, university leadership, and policymakers.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány első része a középiskolában tanuló fiatalok dohányzási, alkohol- és egyéb drogfogyasztási szokásaiban bekövetkezett hosszú távú változásokat elemzi az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) 1995–2015 közötti időszakra vonatkozó adatai alapján, nemzetközi összehasonlításban. Ezt követően azt vizsgáljuk, hogy a főbb társadalmi-demográfiai tényezők (nem, iskola típusa, székhelye, szülők iskolai végzettsége, család típusa) mennyire befolyásolja a fiatalok fogyasztási szokásait és a veszélyesebb fogyasztási formák kialakulását. Végül néhány egyéb veszélyeztető/védő-óvó tényező (szabadidő, baráti és családi integráltság) és a szerfogyasztás kapcsolatát vizsgáljuk.

Open access

This article aims to analyze student progression in European higher education (HE) using Sweden and UK as countries of reference. It presents and problematizes common ways to measure student progression (e.g., rates of dropout, completion, and retention), distinguishing between institutional departures or system departures, and the implications of the timing of the measurement, hence focusing on early and late leavers. The article also discusses general rates of student progression in different countries and the reasons for dropping out, revealing what lies behind the dropout statistics. Finally, the article also includes a critical questioning of the interests and intentions behind the data production. The article offers an orientation among the multiple definitions and measurements of student progression in HE. It deals with the value of measurements and alternative ways of measuring student progression, and with the implications for further studies on dropout and completion rates, which are politically contested issues.

Open access

Absztrakt:

A lassan harminc éve tartó angol oktatási reformok hangsúlyai 2016 óta a szakképzési és továbbképzési rendszer modernizálására helyeződtek. A tanulmányban az angol kormányok három hullámának (Thatcher kormánya és az „Új Jobboldal”; a Munkáspárt kormányai; Cameron koalíciós kormányai és a mai May-kormány) oktatáspolitikáján keresztül röviden áttekintjük a folyamat legfontosabb intézkedéseit és azok pártpolitikai és oktatáspolitikai vetületét. A koalíciós kormány Michael Gove oktatási miniszter irányításával 2010-től az oktatási követelmények és az ellenőrzés szigorítása mellett döntött, elsősorban a 16–19 éves korosztály képzési helyzetének javítása céljából. Az intézkedéseket intenzív szakmai vita kíséri, melyben finanszírozási és szakmai szempontok egyaránt megfogalmazódnak.

Open access
Restricted access
Authors: Gabriella Kelemen and Ildiko Novak
Open access
Author: Krisztina Sebestyen
Restricted access
Open access

Absztrakt:

Tanulmányom elején a napóleoni centralizált oktatásirányítás kezdeteit és főbb jellemzőit mutatom be. Ezután négy olyan fejleményről szólok, melyek nyomán némiképp módosult a franciaországi centralizált és bürokratikus oktatásirányítási modell. Először arról írok, hogy a 19. század végén miként kapcsolódhattak be a tanárok képviselői az oktatásirányító szervek működésébe. Majd azt mutatom be, hogy a franciaországi oktatásirányítás terén a 20. század nyolcvanas éveiben lezajlott kismértékű decentralizációs folyamatok keretében hogyan jöttek létre sokszereplős oktatásügyi együttműködések a kiemelt oktatási körzetekben. Szólok még a hagyományos oktatásirányítási modellt némiképp módosító újfajta értékelési mechanizmusok kiépüléséről. Ezután a bürokratikus irányítási logika érvényesülését nehezítő szülői és intézményi stratégiákról szólók. Végül azt érzékeltetem, hogy a bemutatott öt különböző logika, illetve szabályozási mechanizmus hibridizált formában jut érvényre a francia oktatásügyben.

Open access

This article discusses the (mostly impeding) impact of the traditional female role model on the learning success of Roma and Gypsy women – based on two interview studies with Roma and Gypsy women in Hungary about their educational biography – with focus on the case of Marianne, a Hungarian Gypsy woman, who has come from a background of multiple deprivations but has managed a successful educational career (higher education graduation). Her educational biography can be seen as typical for Roma and Gypsy women in Hungary. She achieved her university degree at the age of 40 years – with delays and breaks – mostly in evening courses in addition to family and work. During her studies, she questioned the traditional female role model and experienced strong identity crises in her educational career because of the incompatible attitudes of the majority and minority culture. The departure from tight and constricting family relationships was very distressing. However, she also experienced the freedom to decide, could develop her talents, and took her life into her own hands, which altogether strengthened her self-esteem.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány egyrészt arra a kérdésre igyekszik válaszolni, hogy az oktatásirányítás 2010 utáni változásai mennyire voltak összhangban az uniós elvárásokkal, másrészt, hogy az új irányítási rendszer mennyiben s mely elemeiben segítette, illetve gátolta ezeket a kormányzati oktatáspolitikai törekvéseket. A szerző úgy látja, hogy oktatásirányításunk sokkal inkább az öncélú bezárkózás jeleit mutatja, mintsem a korszerű, az egyéni igényekre reagáló, a lemaradókkal is törődő oktatásét. Csak érintőlegesen veszi figyelembe az uniós célokat, s a széles lakossági rétegekkel való együttműködés helyett igyekszik a nyilvánosság teljes kizárásával működtetni a rendszert. Mindez hozzájárul a magyar oktatás teljesítményének visszaeséséhez.

Open access

Using the recent student protest in Budapest as context, this essay examines a key role and task of education. While acknowledging the crucial need to prepare students for the labor market and the workplace and to find their place in society, it argues that fundamentally the role and task of education is to enable students to develop fully as human beings. In this sense, it maintains that education is ultimately not about “learning outcomes” but “learner outcome.”

Restricted access

Life in the Romani community can objectively be described only by the members of that community, and it is difficult to be perceived from any other perspective. Unpropitious socioeconomic position of the Romani is caused by low levels of education, poverty, and other negative factors that create a closed circle of social exclusion from which Romani cannot come out without support. This paper presents statistical data on the education of members of the Romani national minority, and qualitative research has been conducted as well by interviewing Romani women on their education. The results show there is the necessity for raising awareness about the importance of education for members of the Romani national minority, regardless of gender.

Restricted access

Aspects of Charlin’s educational biography have been collected within a qualitative study considering challenges and conditions of successful educational pathways of Sinteza and Romnija (female Romani people) in Germany. But, to face discrimination in school and workplace is something also Charlin knows. Charlin is Sinteza, a woman, a mother, and belongs to the acknowledged national minority of Sinti and Romani in Germany. This article presents a qualitative, narrative-biographical interview conducted in 2018 that reveals her educational biography and builds the basis of a case analysis. In addition to that, the case of Charlin portrays a successful one referring to graduation and societal participation; it outlines various aspects to question: the importance of role models, the importance of discriminatory experiences and resilience, gender roles, and the appearance and invisibility of ethnic identity in different contexts.

Restricted access

Absztrakt:

A tanügyigazgatás fogalmának nincs egységesen elfogadott, „kötelező” tudományos meghatározása, és a kodifikátor sem vállalkozott értelmező rendelkezés megalkotására. Mindez kiemeli a jogszabályi keretek szerepét, mert a normatív rendelkezések alapján egyrészt rekonstruálható a jogalkotói szándék, másrészt azok adnak segítséget a tevékenységet végzők számára nem csupán jogaik és kötelezettségeik tekintetében, hanem arról is, egyáltalán tanügyigazgatás-e, amit folytatnak. A tanulmány megkísérli megkonstruálni a fogalmat, ehhez pedig áttekinti azok egyes elemeit a kormányzati tevékenységtől egészen az intézmény szintjéig, egyfajta horizontális és vertikális bemutatásra vállalkozva. Ugyanakkor az is megállapíthatóvá vált, hogy a tanügyigazgatás jogi meghatározatlansága lehetőséget ad az államnak közvetlen beavatkozásra a tanügyigazgatás valamennyi szintjén.

Open access

Absztrakt:

A technológia oktatásban betöltött szerepének célja az oktatás megkönnyítése és a hatékony tanulás megvalósítása. A kutatás során 6. és 7. évfolyamos tanulók körében vizsgáljuk, hogy melyik nyelvi képességterületek fejleszthetők hatékonyan IKT-eszközök segítségével. Azt feltételezzük, hogy a kísérleti csoport tanulói motiváltabbak a tanórákon, valamint, hogy az egyes nyelvi képességterületek fejlődést mutatnak az IKT-eszközök tanórai használatának köszönhetően. A kutatásban hat tanulócsoport (N = 65), három kísérleti (n = 28) és három kontrollcsoport (n = 37) vett részt. Az eredmények szerint az IKT-eszközök tanórai alkalmazása pozitív hatással van az egyes nyelvi képességterületek fejlesztésére.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány központi kérdése, hogy vannak-e lényeges változások a magán oktatási intézmények működésére nézve a 2010 utáni centralizáció következményeként a rendszerváltáskor kialakult szabályozási feltételekhez képest. A tanulmány feltárja az iskolaalapításra és működtetésre vontakozó szabályozás változásának lényegi elemeit, a magániskolák oktatási rendszeren belüli arányának alakulását húsz éves időtávon, valamint a vonatkozó finanszírozási és ellenőrzési rendszert, különös tekintettel a magánszakképzés visszaszorulását okozó közvetett szabályozási eszközökre.

Open access

In Hungary, one of the part of singing lessons is music listening. It is obvious that the role of the learning songs and singing them or the expansion of musical elements (such as rhythmical patterns, harmonies, intervals, scales, solmization or absolute notes, or music history in higher levels) are more often in practice than music listening. The teacher can check this knowledge of the students easier but not the music listenings. In Hungary, there are two music lessons in the first 4 years. In the following 4 years in primary school and for 2 more years in secondary school, the students have only one lesson. Like it or not most of the children are never taken to opera performances, concerts, or folk music concerts by their parents, so the classical or folk music is absent in those students’ life. Unfortunately, lots of the pupils can get or listen to artistic music only at school. But how teachers can find more chance to students to listening to music? There are several opportunities to get to know with classical music for the students. Music listening and music literacy are significant and useful phenomenon for the students – both help the children to become sensitive and creative adults.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány a lengyelországi tanügyigazgatás hangsúlyváltozásait mutatja be. Arra keresi a választ, hogy hogyan alakult, és milyen tényezők formálták az állam és önkormányzatok közötti feladatmegosztást az elmúlt harminc évben. Az önkormányzatok a kilencvenes években fokozatosan vették át a fenntartói feladatokat az államtól, ezzel párhuzamosan a középszintű regionális állami oktatásirányítási szerv, a kuratorium oświaty szerepe is átalakult. Az 1999-es rendszerszintű reform során a kuratoriumok és önkormányzatok viszonya, feladatkörei nem kerültek tisztázásra. Az eredetileg csak a működtetői feladatokért felelős önkormányzatokra egyre több felelősség hárult az oktatás minőségével kapcsolatban, mely eredetileg a kuratoriumok feladata volt. Ezzel párhuzamosan ez utóbbiak hatalma és feladatkörei a 2000-es években tovább csökkentek, később a megszüntetésük is felmerült. 2015-ben viszont újabb rendszerszintű oktatási reform indult meg, melynek során a folyamat megfordult. A jelenlegi kormány a kuratoriumok szerepének erősítésével az állam oktatási szerepét erősíti.

Open access
Authors: Judit Török, András Kétyi, Szilvia Hukné Kiss, Viktória Koltányiné Vadász, Zsuzsanna Ugrai and Ferenc Kósik

Absztrakt:

A BGE KKK Német Tanszéki Osztálya 2017 őszén bevezette a projektalapú nyelvoktatást. Ehhez kapcsolódóan három féléven át a német szaknyelvet első nyelvként (n = 65, 1. minta) és második nyelvként (n = 59, 2. minta) tanuló hallgatók körében kutatást végeztünk a problémamegoldó képesség és nyelvtanulási motiváció változásáról, valamint a tanárok közötti együttműködésről. A problémamegoldó feladatnál csak az első minta esetében volt szignifikáns különbség az elő-, illetve az utómérésben (p < 0,001). A motiváció az első mintánál nem mutatott szignifikáns különbséget, a második mintánál azonban az utómérésben a belső motivációs tényezőknél szignifikánsan alacsonyabb értéket mértünk (p < 0,005). A tanári együttműködés vonatkozásában megállapítható, hogy a munkaközösség az eltelt három szemeszter során munkacsoportból teammé alakult.

Open access

Some of social researchers think that countries in Central and Eastern Europe are expected quicker and rapid secularization. Therefore, it is interesting to search how the religiosity of young people is formed at the background of continual social and culture changes. The main goal of the presented paper, based especially on the own empirical research, is description related to condition of youth’s religiosity in Slovakia and effort to appoint demographical and social features, which differentiate that religiosity. The presented work is situated in area of sociology of religion and also shows typology of Slovakian youth’s religiosity that is very useful as well.

Restricted access

We entered a good road,

What we have been told to do, we will do

We want to settle

And send our children to schools.

The darkness and impurity of hearts will

Then fall from us,

And we will live beautifully

Like any human being…

And the old Gypsies cry.

They remember the old days,

They think about forests, about rivers,

About mountains and fires.

Because old Gypsies

Have hearts like stones.

In the forest they grew and fossilized …

Papusza “Na dobrej drodze”

(“Pre laccho drom”) (“On the good road ”)

[Papusza – Bronisława Wajs (1908–1987) – the first Polish–Romani classic poet and singer]

The aim of the study is to present the current situation of Romani women in Poland and to define their contemporary role in educating the young generation of Romani. An important element of the research comprises the analysis of cultural conditions for the current educational situation of Romani women in Poland. The study used both a diagnostic survey and a questionnaire, which were distributed among the Romani community (Bergitka Roma), which is particularly concentrated in the Lesser Poland Province, the region with the largest Romani population in Poland. In addition, numerous interviews have been conducted with Romani assistants at schools. The objective of the given research has been focused upon questioning the stereotypes concerning the secondary role of women in Romani communities. The analytical attention has also been focused upon showing the increasing role of women in education and the education of the new generation of the Romani as well as indicating that the fate of subsequent generations of the Romani depends upon their involvement of women in the education of their children. The research results show that an increasing number of Romani women do indeed encourage their children to participate in school activities, regularly send children to school, have positive opinions of teachers’ work, and support them. Over half of the surveyed women endorse the importance of preschool education and send their children to kindergarten, which should be considered an immense change. The research and their results are in fact a positive testimony to the changes and a growing openness of the Romani community of Bergitka Roma group toward the education of next generations.

Restricted access

In most European countries, Roma people are traditionally less successful in education systems than the non-Roma population. Especially, Roma women have traditionally been less involved in schooling compared to men than they suffer from multiple deprivations: First, their different cultural/ethnic traditions often lead to discrimination in school education. Second, a large part of Roma live in poverty. Third, women also have disadvantages through the gender aspect, because the traditional Roma culture defines the place of women in the family and an educational career is not necessary for that. Despite these multiple deprivations, Roma women are increasingly successful in the education system. In modern societies, however, Roma women are present at school, although usually at the lowest, compulsory level. The lack of education is often the reason that they are only partly present in the labor market. Even if they have a job, they often receive the worst positions. Several countries, such as Hungary, also paid particular attention to education policy. With the emergence of resilience, disadvantaged young people started to be involved in education. The model of inclusive school helps them in schooling. The current HERJ issue discusses the situation of female Roma and Gypsy women in some European countries: Croatia, Poland, Norway, England, Germany, and Hungary. First, our aim is to describe their particular needs (possible), improving and impeding factors in educational systems and second to share experiences about developing education concepts, which could support the educational participation of Roma women and – as much as possible – also their success in the education system.

Open access

Our general knowledge of the social situation of Roma women (traditional female roles, early drop out of the school system, early childbirth, harder getting job) is supported by many studies. Most of these are interviews to explore their life paths or research focusing on women’s roles. There is less empirical data that can be obtained from studies on the social situation of Roma women at a statistical level. This is understandable, as research on the Roma population is already facing several questions and dilemmata. In this study, we are referring to the problem of ethnic demarcation, the legal issues of freedom of identity, or opinions that impeach the representativeness of the samples of Roma focused examinations. Obviously, research data of Roma women, in addition to those mentioned above, also face the statistical obstacle that databases, in addition to the ethnic ones, do not show gender distributions. The article attempts to give an overview of the situation of Roma women, which is less analyzed by previous figures, using a measurement system that provides separate data on the status and integration of these women. This measurement system, developed under the Decade of Roma Inclusion initiative, is the Roma Integration Index.

Open access

Absztrakt:

A svéd oktatásirányítás az egyik legcentralizáltabb volt Európában, és jó eredményeket ért el a tanulói teljesítmények, az iskolázottság, a foglalkoztatottság és a gazdasági növekedés terén. Idővel azonban kritizálták, hogy nem hatékony, túl drága és nem elég sikeres az egyenlőtlenségek csökkentésében. A kilencvenes évek elején, az akkori neoliberális trenddel összehangban, radikális reformra került sor. Az alap-, közép- és felső középfokú oktatásért csakúgy, mint a felnőttképzésért minden felelősséget a helyhatóságokra ruháztak, a regionális oktatási tanácsok pedig szerepüket vesztették a központi szándékok továbbításában. Fokozatos finanszírozási reformra is sor került, lehetővé téve az önkormányzatok számára, hogy szabadon allokálják a kormányzattól érkező támogatásokat. Az iskolaválasztás szabaddá vált. A növekvő számú független (a svéd terminológia szerint szabad) iskola éppúgy ingyenes lett a diákok számára, mint az önkormányzati iskolák. Egy oktatási utalványrendszer segítségével a magániskolák is jogosulttá váltak az állami finanszírozásra. Bár fennmaradt a kormányzati elkötelezettség az esélyegyenlőség megőrzésére, az oktatás piacosítását gyakran kritizálják a szegregáció erősödése és a romló tanulói teljesítmények miatt.