Browse

You are looking at 201 - 300 of 1,141 items

Absztrakt:

A szervezeti bizalom klíma kvalitatív vizsgálatát Ötperces beszédminta elemző eljárás (Magaña et al. 1986) segítségével végeztük el középszintű oktatási intézményekben (N = 112). Az interjúk szövegét Atlas.ti programmal előzetesen kialakított kategóriák (érzelmi valencia, kényszer, szándék, közösség) alapján elemeztük, az eredményeket összevetettük az érzelmi klíma kérdőív (Wiesenfeld et al. 1997) alskáláival.

Az azonosított nyelvi markerek a bizalom kognitív és érzelmi alapjai szerint eltértek. A kiszámíthatóság jelei: a kedvező érzelmi viszonyulás, a vezetői kényszer elfogadása, a külső szakmai kényszerek és a diákokkal kapcsolatos kényszerek említésének hiánya. Az érzelmi bizalomalapok markerei: a többes szám első személy használata, a kollegiális és a fizikai feltétel kényszerek hiánya, valamint az autonómiaérzet a diákokkal a szakmai munka kapcsán.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja az iskolai kötődés és lemorzsolódás összefüggéseinek bemutatása. A munka első része az iskolai kötődés különböző értelmezéseivel foglalkozik, majd kitér a kötődés kapcsolatára a tanulói teljesítménnyel, személyiségfejlődéssel, társas kapcsolatrendszerrel és magatartással, megállapítva, hogy az iskolai kötődés jelentős szerepet tölt be a különböző iskolai problémák és a lemorzsolódás megelőzésében. A tanulmány harmadik nagy egysége áttekintést nyújt az iskolai kötődés alakulását meghatározó tényezőkről, melyek az intézmény, az osztályközösség és az egyén szintjén is hatnak a tanulók iskolával való viszonyára.

Open access

Abstract

In the age of big data and AI, the ability to extract knowledge and value from personal data is promising, especially for researchers and policymakers. The new findings based on the vast amount of data have the potential to save lives and reduce expenses for the whole society. However, processing sensitive data for a new purpose poses complex ethical, legal and technical challenges. The EU General Data Protection Regulation (GDPR) accounts for this challenge by allowing researchers to process and further use personal data under the ‘research exemption’. However, many aspects of this exemption would need further clarification: what level of public interest is necessary e.g., general, important or substantial, how the data should be de-identified and what kind of activities can fit in the definition of ‘scientific research’. The issue is elaborated through the GDPR and its implementation in England and Germany, focusing on the secondary use of health data.

Restricted access

Absztrakt:

A bizalom nem pusztán általános szervezeti-közösségi szempontból érinti a felsőoktatást. A hallgatók továbbtanulási motivációiban, a fenntartók és az állami irányítás szervezeti megoldásaiban és az egyéni, illetve finanszírozási döntésekben jelentős szerepe van a bizalomnak, így azok konkrétan befolyásolják az egyetemi működést, irányítási és pénzügyi szempontból egyaránt. A tanulmány empirikus kutatások alapján elemzi, hogy a magyar felsőoktatást jelentős közbizalom övezi, a nemzetközi kitekintés pedig jelzi, hogy a társadalom politikai polarizációja kihathat az egyetemek megítélésére is, amint ez az USA-ban történt. A továbbtanulási adatok elemzése a hallgatói bizalom stabilitását bizonyítja, miközben a felsőoktatás-politika orientáló prioritásainak elfogadása csak részben jellemző a jelentkezőkre. A bizalom elvének érvényesülése a felsőoktatási irányításban hatékonyabb megoldásokhoz vezet, mint a bürokratikus és a bizalmatlanságon alapuló túlszabályozás, amit egy alternatív modell bemutatásával is szemléletet a tanulmány.

Open access
Author: Katalin Tóth-Pjeczka
Open access

Abstract

This article focuses on the issue of the relationship between constitutional recognition and constitutional imposition of identity. The Canadian state in its constitutional document describes itself as a liberal democracy governing a pluralist society. It also recognizes Aboriginal rights as constitutive. The first two elements have met with considerable success in terms of aligning state and citizen identity. This suggests that neutral constitutional identities or identities that respect individual diversity can be imposed successfully through the democratic process. However, these are not effective in meeting decolonizing objectives, which must instead be pursued through respecting Indigenous self-governance.

Restricted access

Abstract

The legal regulation of contractual transactions in the field of e-business in the last decade, in regards to respecting consumer rights, has marked rapid advancements which have never been seen before. However, in Kosovo, this issue is not only problematic but also complex. Sufficient attention has not been paid to legal regulation of business transactions made by electronic means. This assertion was elaborated from the perspective of comparative legislation in order to influence the local policy makers. This is because there is an urgent need to address the issues derived from this nature and this aims to influence the policy makers’ dealing with electronic contracts and indent. However, this has led to the achievement of the provision of a high quality legal consent and a reduction in the probability of evidence for the existence and interpretation of the content of the electronic contract via electronic form as an essential condition for its validity. The Republic of Kosovo has a deficit in terms of completing e-business legislation and e-contracts. Local legislation needs to be completed in order to complement the elements for secure attachment of an advanced electronic signature and cohesive legal grounds dedicated to this issue, with particular emphasis on the standardization of electronic document integrity protection and the identity of the electronic signature. For the realization of this protection, referring to the comparative legislation, in the case of conclusion of an electronic contract with errors or the legal effects they produce in cases when certain quantities of goods or their values are exceeded, it should be regulated on the basis of specific information statements placed in the e-mail editorial office, which means their authentic and prior receipt and signature.

In addition, referring to comparative law, in the case of signing an electronic contract with irregularities, in particular its legal consequences in overcoming its quantity or value, in this case the contract should be amended based on clear information (specific conditions) stipulated by the editor (contractor) of electronic contract, which inter alia means prior acceptance and authentication signature.

Restricted access

Abstract

The Hungarian and Polish observations show how the use of the public law is limited in illiberal constitutional states. This paper claims that certain non-legal reasons for effective successful transformation to an illiberal state, such as the emergence of populist rhetoric and morality; the clear lack of political self-restraint and the inability or unwillingness of the people to form a strong and capable civil society or to raise their voice against extreme views or resist an aggressive and clearly unfounded political campaign, have been pre-determined and influenced by the historical and socio-psychological particularities of the nations in question. If this is indeed the case, this may offer another, though obviously non-conclusive, explanation as to why public law measures and mechanisms have failed to preserve liberal democracy.

The paper concludes that overturning illiberal constitutionalism by either political or constitutional and legal means, at the present time, seems doubtful, if not impossible. The historically and psychologically determined national and constitutional identities of Hungary and Poland are not apt to nurture liberal constitutionalism in the long term.

Restricted access
Author: Adrienn Anita Tóth
Open access

Absztrakt:

A hallgatói bizalom nemcsak az individuumszintű hallgatói jóllét egyik erős tartópillére, hanem – mivel a bizalom és a megbízható magatartás szoros összefüggésben áll egymással – jelentős társadalmi tény, s egyben előrejelzés a következő felnőtt állampolgári generáció társadalmi magatartására vonatkozólag. Tanulmányunkban egyrészt azt vizsgáljuk, hogy milyen törésvonalak mentén rendeződik el a bizalom napjaink hallgatótársadalmában, milyen hatással van a felsőoktatási hallgatók teljesítményére, milyen forrásból ered, valamint arra keressük a választ, hogy a lemorzsolódásban milyen szerepe lehet a bizalomvesztésnek. Három adatbázis adatait elemeztük Magyar Ifjúság 2016, A hallgatói eredményességre gyakorolt intézményi hatás (IESA 2015) és a Lemorzsolódottak (Depart 2018). Az elemzés során azt tapasztaltuk, hogy az országos hallgatói adatok szerint a közintézményekbe vetett bizalom szintje a szülői iskolázottsággal meghatározott státus mentén jelentős eltéréseket mutat, az egyenlőtlenségeket tovább színezik a vallásosság szerinti különbségek. A kelet-magyarországi intézmények hallgatói között azonban egyenletesen magas a bizalmatlanok aránya. A felsőoktatási tanulmányi kudarcot szenvedők bizalomszintje alacsony, a lemorzsolódottak a bizalom megroppanásával magyarázzák tanulmányaik félbehagyását. Noha a nevelési-oktatási hatékonyság alapfeltétele lenne a szereppartnerek közötti bizalomteljes kapcsolat, a tömegessé, majd üzletiessé vált felsőoktatásban a hallgatók domináns élménye az oktatói odafigyelés nélkülözése és a személytelenség.

Open access

Abstract

The article consists of a thought experiment involving the modeling and conceptually positioning of the new political community and the political (theoretical) and constitutional construct that Prime Minister Orbán claims to have created and institutionalized through a new constitution in Hungary. Two concepts are at the center of the analysis: the contours, organizational foundations and defining features of the self-proclaimed new political community and the morphology and consequences of the illiberal nature of the newly established regime. The author argues that the Orbán government's self-proclaimed revolutionary regime claims, to have reconstituted and re-conceptualized the relationship between the state and its citizens, both in institutional and normative terms and ‘illiberalism’ is a form of constitutional identity guiding the discursive framework of this new political community.

Restricted access

Abstract

This paper focuses on domestic workers, with particular attention paid to migrant women and their social protection. The ILO Convention concerning Decent Work for Domestic Workers is discussed and its possibilities and limits are highlighted. The response of EU legislation to the phenomenon of domestic work is also analysed. In conclusion, domestic work is labelled as a possible source of inspiration for future regulation of another, in many aspects, similar phenomenon – collaborative economy.

Restricted access

Abstract

In the introductory part of the article, the importance of foreign direct investments for host states are examined. Following this, non-commercial risks foreign investors are facing in the host state (e.g. taking, currency inconvertibility risk, etc.) are assessed and finally, legal instruments for the protection of these investments are considered. Legal instruments for the protection of foreign investments can be divided into domestic (host state) and international instruments. Foreign investors usually prefer international instrument as these insure impartial dispute settlement. These are individual agreements between the investor and the host country (in which the host country agrees to treat the investor equal), bilateral investment treaties (BIT) and multilateral agreements.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány az elvándorlási szándékok egyéni szinten megnyilvánuló befolyásoló tényezőit vizsgálja. Amellett érvelünk, hogy a humán tőke elméletben szereplő tételeken túl az intézményekbe vetett bizalom mértéke is befolyásolja a migrációs hajlandóságot. Álláspontunk szerint, ha az emberek nem bíznak abban, hogy az intézmények betöltik bizonytalanságcsökkentő funkciójukat, az kivándorlásra ösztönözheti őket. Hipotézisünket egyéni szintű Eurobarometer-adatokon, logit modell segítségével teszteljük. Eredményeink igazolják, hogy az intézményi működés, illetve az intézményi bizalom a migrációs folyamatok alakulásában is érdemi szereppel bírnak.

Open access

Absztrakt:

A cikkben az oktatási rendszer iránti bizalommal foglalkozunk, mégpedig a 2010-es magyarországi kormányváltást követően elindított átfogó közoktatási reform kapcsán. Írásunkban nyomon követjük az oktatási rendszer iránti bizalom alakulását a közpolitikai folyamat során, a reform előkészítésétől a megvalósításig. Azt vizsgáljuk, hogy milyen tényezők eredményezhették az állampolgárok oktatási rendszer iránti bizalmának olyan mértékű gyengülését, amely a közpolitikai folyamat előrehaladásával egyre nagyobb számban vezetett tiltakozásokhoz. Amellett érvelünk, hogy az oktatási rendszerbe vetett bizalom hanyatlásában szerepet játszott mind az általa nyújtott közszolgáltatás színvonalának a közvélekedésben is megjelenő romlása, mind pedig maga a közoktatás átfogó megújítását célzó közpolitikai folyamat, amely nem volt képes sem a szakszerűség, sem a méltányos eljárás képzetét kialakítani az érintettekben.

Open access

Absztrakt:

A felsőoktatás átalakulásával a hallgatói társadalom is átalakult. A hallgatói összetétel heterogenitásával megjelent a lemorzsolódás jelensége, ami nemcsak a felsőoktatást és Magyarországot érinti, hanem a közoktatást és szinte az egész világot. Számos szerző hangsúlyozza az első egyetemi év jelentőségét (Horn 1998), hiszen ekkor szocializálódik az egyén az egyetem világába (Pusztai 2011). Munkámban arra keresem a választ, hogy a továbbtanulás előtt álló szakgimnáziumokba járó diákok körében milyen korai lemorzsolódáshoz vezető kockázati faktorok azonosíthatók, és ezek mennyiben különböznek a gimnáziumból jelentkezőkétől. A 2017-es felvételi adatbázis alföldi régióiban található középiskolákból jelentkező tanulókat vizsgáltam. Az eredmények azt mutatják, hogy nem minden rizikófaktor tekintetében lehet egyértelműen beazonosítani az intézményi különbséget.

Open access

Absztrakt:

A mobilitási lehetőségek és igények, valamint az oktatási rendszer funkciói szorosan összefüggnek. Fontos kérdés, vajon egy-egy képzéstípus kiszolgálja-e kliensei társadalmi igényeit. A magyar szakképzési rendszer egyre inkább kettészakad: míg az érettségit nyújtó képzésekben lehetőséget látnak a tanulók az előrelépésre, addig az érettségit nem adó képzések teljes zsákutcát jelentenek egy homogén társadalmi rétegnek. Ráadásul, a szakközépiskolák kliensei pont azokból kerülnek ki, akik számára jelenleg nem körvonalazódik az iskolai mobilitási csatornán kívül egyéb mobilitási lehetőség. Ilyen környezetben a lemorzsolódás, a korai iskolaelhagyás és az iskolai reziliencia vizsgálata kulcskérdés, hiszen ezek az atipikus tanulói magatartások áshatják alá leginkább egy-egy képzéstípus legitimitását. Jelen tanulmányban az iskolai reziliencia és a mobilitási szándék összefüggését keressük. Az Országos kompetenciamérés (OKM) 2016. évi 10. évfolyamos tanulói adatbázisának felhasználásával háromféle rezilienciaszámítást ismertetek. Azt vizsgálom, hogy miként alakul a reziliencia mértéke azok között, akik státuszmegőrzési szándékot vagy felfelé irányuló mobilitási vágyat fogalmaznak meg. Eredményeim szerint a mobilitási szándék és a reziliencia mértéke összefügg.

Open access
Authors: Agnieszka Bień-Kacała, Anna Tarnowska and Wojciech Włoch

Abstract

This paper presents results of research on legislative delegation in representative democracy which points to the existence of a bond between a nation (demos) and a constitution. Consequently, we claim that the meaning of constitutional institutions may change, depending on the understanding of the concept of nation. We refer to a homogeneous and to a heterogeneous concept of nation and their coexistence in Polish societal space and analyse the Second (1918–1939) Polish Republic's constitutions and practice to exemplify the friction of two concepts of the nation. Furthermore, the Third (since 1989) Republic's regulations and practice are explored to show how a homogeneous concept of the nation affects the openness of 1997 Constitution. A heterogeneous nation is reflected in the Polish constitutions and their values whilst at the same time, a constitutional practice has been developed under influence of the homogeneity of the nation.

Restricted access

Absztrakt:

A közpolitika és a bizalom kapcsolatának vizsgálata talán napjaink egyik legaktuálisabb kérdése, mind az akadémia, mind a politika területén. Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy a hazai és nemzetközi szakirodalom alapján áttekintjük az intézményi bizalom, különösképp a politikai intézményekbe vetett bizalom főbb magyarázó tényezőit. Ezt követően bemutatjuk a kooperatív közszolgáltatások elmélet főbb elemeit és ez alapján megvizsgáljuk, hogy az elmélet mennyiben járulhat hozzá az önkormányzatokba vetett bizalom növekedéséhez. Úgy találtuk, hogy az elmélet megvalósítása esetében az állampolgári részvétel erősítése és a közszolgáltatások minőségénének javítása, ami elsődlegesen javíthatja az önkormányzatokba vetett bizalmat.

Open access
Authors: Krisztián Széll, Anikó Fehérvári and Borbála Paksi

Absztrakt:

Tanulmányunk három pedagógus-adatfelvétel (2004, 2009, 2014) alapján arra keresi a választ, hogy 2004 és 2014 között miként alakult a pedagógusok által észlelt szervezeti bizalom az iskolákban, az adatfelvételi évek (mint időtényezők) magyarázzák-e a gyakorló pedagógusok bizalmi szintjét, illetve, hogy mely tényezők befolyásolják jelentősen a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos személyes percepcióit. A lineáris regressziós modelleken alapuló eredményeink azt jelzik, hogy a vizsgált 10 éves időszak változásai nem írhatók le lineáris folyamatként: 2004-hez képest 2009-ben bizalomnövekedés, ezt követően 2014-ben viszont jelentős bizalomcsökkenés következett be. Hozzátéve, hogy 2014-ben az egyéni jellemzők helyett már egyértelműen a formális (regionális elhelyezkedés, fenntartó) és informális jellemzők (tantestületen belüli légkör) gyakoroltak jelentős hatást a pedagógusok szervezeti bizalommal kapcsolatos percepcióira.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja két kérdés megválaszolása. Az egyik kérdés, hogy hogy miért lett az elmúlt évtizedekben a bizalom kutatása aktuális és népszerű téma oly sok tudományterületen, és e sokszínűségből milyen dilemmák fakadnak. Ez alkalmat ad néhány olyan alapfogalom és összefüggés bemutatására, mint az intézményi és személyközi bizalom, vagy a bizalom, a bizalomraméltóság és a bizalom magatartási különbségének megkülönböztetése. A másik kérdés, hogy milyen kapcsolat van a bizalom és a kockázat, illetve a bizalom, a kontroll és az autonómia között. Mayer, Davis és Schoorman (1995) modellje, a megbízó-ügynök és a stewardship-elméletek alapján hogyan alkalmazhatóak ezek a személyközi és a szervezetközi viszonyokra?

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja a középiskolás diákok tanulmányi és nem tanulmányi eredményességének vizsgálata az egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség egyes faktorai alapján létrehozott klaszterek által. A minta 48 középiskola tanulóit tartalmazza hazánk hét régiójából és Budapestről, valamennyi évfolyam (9–12) bevonásával (n = 2 864). Klaszteranalízis alapján négy tanulói klaszter vált elkülöníthetővé: a deviáns (rossz egészségmagatartás és tanulmányi eredményesség), flegma (jobb egészségmagatartás, rosszabb tanulmányi eredményesség), stresszes (jobb egészségmagatartás, rosszabb mentális egészség és tanulmányi eredményesség) és kiegyensúlyozott (jobb egészségmagatartás és jó tanulmányi teljesítmény) klaszterek. Eredményeink alapján a nem, az évfolyam és a területi elhelyezkedés tekintetében a klasztertagságok megoszlásában jelentős különbségek mutathatóak ki.

Open access

Absztrakt:

Az esszé áttekinti, mit jelentett 1968 a politika világában Nyugaton és Keleten. Felidézi Párizs és a hasonló ihletésű német diákmozgalmak újbaloldali, anarchista gondolatvilágát, az ugyanebben az időben Amerikában kibontakozó polgárjogi és háborúellenes mozgalom törekvéseit. Szembehelyezi ezzel a szocialista Közép-Európa 68-as történetét: prágai tavasz, varsói márciusi tüntetések, magyarországi újbaloldali megmozdulások. Egy második, részletesebb áttekintés bemutatja, hogy alakult ki az ellenkultúra, milyen helyet foglalt el ezekben a mozgalmakban, hogy alakította át a politika tárgyát, színtereit és eszközeit Amerikában, majd az egész világon, és hogyan jutott el a vasfüggönyön túlra, Közép-Európába is.

Open access

Absztrakt:

Tanulmányomban először a ’68-as diákmozgalom nyomán megalkotott francia felsőoktatási törvény létrejöttét mutatom be levéltári forrásokat felhasználó új publikációk alapján. Ezután az egyetemi oktatás terén bekövetkezett változásokról és a döntésekben való egyetemi és középiskolai diákrészvétel intézményesüléséről írok. Meg kell jegyezni, hogy a részvételi arányok általában alacsonyak. Röviden szót ejtek a ’68-as májusi események szellemét legjobban megtestesítő Vincennes-i Egyetemről is. Ugyancsak szólok az elmúlt fél évszázad középiskolai diákmozgalmairól, amelyek hatékonyan tudták befolyásolni az oktatáspolitikai folyamatokat. Tanulmányom utolsó részében azt is bemutatom, hogy 1968 hogyan járult hozzá az iskolai fegyelem fennmaradásában szerepet játszó hagyományos megoldások ellehetetlenüléséhez.

Open access

Absztrakt:

1968-ban nemcsak politikai forradalmak rázkódtatták meg a világot. A diákmozgalmak résztvevői az emberek életformáját is forradalmasítani kívánták. Egyenlő magatartásnormákat követeltek férfiaknak és nőknek, új emberi kapcsolatokat és intézményeket próbáltak kialakítani. Változtattak a nevelésen, a gyerekkori szocializáción. Új szellemben határozták meg magánélet és közélet határait, kommunákat szerveztek. Megújították a gondolkodás és ízlés tartalmait, a kultúra értelmét. A tanulmány ezeket a törekvéseket, eredményeiket és hatásukat tekinti át.

Open access

Absztrakt:

A szerző művelődéstörténeti kontextusba ágyazva vizsgálja, hogy az 1968-as esztendő „nagy eseményei” (gazdasági reform Magyarországon, diáklázadás Franciaországban, a „prágai tavasz” és leverése) miképp tükröződtek a hazai pedagógiai gondolkodásban és gyakorlatban. Igazolható-e, hogy a „reformista” és „ellenreformista” konfliktus mellett megjelent a „dogmatikus baloldal” és az „újbaloldal” párviadala is?

Open access

Abstract

The institution of fiduciary asset management (trust) has been introduced into the Hungarian civil law by the Civil Code of 2013. The Hungarian regulation may be considered as a high standard – even in the international context. Its main advantage is its adaptability. However, after the entry into force of the Civil Code, many questions were addressed during the application that the legislature had to answer. The amendments of 2017 were adopted to strengthen the protective function of the fiduciary asset management regarding the trust property but on the other hand, the relationship between this new legal institution and the law of succession has also needed to be clarified. The purpose of the legislation through the amendments was clearly to facilitate an operable asset management construction that attracts Hungarian and foreign settlors as well.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány célja, hogy – 1968 kapcsán – a 60-as és a 70-es évek társadalom- és gazdaságtörténeti, valamint gazdaságpolitikai összefüggéseit röviden áttekintse, a diáklázadások gazdasági, társadalmi hátterét valamennyire megvilágítsa.

Először egy rövid történelmi áttekintést ad az írás az ’50-es évek végétől a ’70-es évek elejéig tartó időszak legfontosabb történelmi eseményeiről. Ezt követően a fejlett világban a ’60-as években induló posztindusztriális korszak társadalmi, gazdasági és oktatási összefüggéseit ismerteti röviden. Majd a ’60-as évek végén megtorpanó jóléti állam társadalmi sajátosságait vázolja fel, bemutatva a gazdaságpolitikai korszakváltást: a keynesiánizmus leáldozását és a libertariánus megközelítés felerősödését.

Befejezésül az írás rámutat, hogy a 60-as évek vége fontos korszakhatár volt, amelyet a diáklázadások mintegy lakmuszpapírként jeleztek.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az összetett tartalmú 68-as események azon vonulatával foglalkozik, amely közvetlenül az egyetem intézményrendszerét érintette. Áttekinti a diákság elégedetlenségének hátterében álló, az egyetem szinte minden elemét érintő általános folyamatokat és az egyetemi polgárok fő követeléseit. Három város – Oslo, Tokió és Párizs – diáklázadásait mutatja be, érzékeltetve, hogy az alapvetően közös vonásokat felmutató események milyen különböző jellemzőkkel bírtak. Az események hatására több tekintetben gyökeresen megváltozott a felsőoktatás intézményrendszere. Létrejött az ún. nem egyetemi szektor, elterjedt a képviseleti jellegű intézményi kormányzási rendszer, és mintegy mellékhatásként megindultak az ifjúságra irányuló kutatások.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja feltárni és bemutatni a nyolcosztályos általános iskolában ének-zene tantárgyat oktató pedagógusok nézeteit a tanítással kapcsolatosan. A vizsgálatban 176 alsó tagozatos tanító és 272 ének-zene szakos tanár vett részt. Az adatfelvétel online kérdőíves módszerrel történt. Az adatok kvantitatív módszerekkel való feldolgozásához az SPSS24 programot használtuk. A pedagóguscsoportok tanulásszervezési eljárásokkal, alkalmazott információforrásokkal és módszerekkel kapcsolatos nézeteik között több különbséget is feltártunk. Összefüggést találtunk a pedagógusok életkora, képzettsége, a pályán eltöltött gyakorlata és a tanításról alkotott nézeteik között.

Open access

Absztrakt:

Az iskola nem sziget kutatásban olyan multietnikus környezetben található iskolákat keresünk fel, amelyek hátrányos társadalmi összetételük ellenére kimagasló eredményeket érnek el a tanulókkal. A kutatás során az iskolai és települési reziliencia feltételeiről szeretnénk mélyebb megértést szerezni. Tanulmányunkban bemutatjuk a kutatás elméleti és módszertani alapvetéseit, valamint összefoglaljuk a statisztikai elemzések és a terepmunka első eredményeit.

Open access

Abstract

The principle of legality includes numerous requirements which guarantee that criminal law and its application meet the demands of the rule of law and legal certainty. One of these requirements is maximum certainty according to which the rules of criminal law must be defined in a clear and precise way in order to make criminal law understandable and predictable for citizens. In the practice of the Hungarian Constitutional Court this requirement is called the ‘clarity of norms’ doctrine. However, the theoretical content of this doctrine is obscure and is also ambiguous in the practice of the Constitutional Court. It is also a problematic phenomenon in the Hungarian judicial practice that the principle of maximum certainty is treated as a mere linguistic issue. Judges try to solve criminal cases in which criminal laws are uncertain by searching for the meaning of words in dictionaries and do not tend to take into consideration moral or justificatory reasons behind the relevant criminal law. The Author throws light on the above mentioned problematic elements in the Hungarian legal practice and makes efforts to suggest a theoretical solution for these problems.

Restricted access
Authors: Ferenc Turcsány, Domonkos Sík, Péter Tibor Nagy and Iván Bajomi
Open access

Abstract

Global soil degradation is one of the most challenging environmental problems which requires an effective solution. However, the issue of soil protection is almost completely lacking in the field of international environmental law, which does not help address this problem successfully. This legislative indifference can also be observed in EU decision-making, even though it intends to play a leading role in the domain of environmental protection and nature conservation at global level. In addition to highlighting the importance of soils, this paper aims at presenting major international legal instruments defining EU soil policy. It provides an overview of binding and non-binding legal sources, international initiatives and programmes that have had a significant impact on the European soil protection. The social, economic and legal environment defined by them give EU legislation the room for manoeuvre, significantly affecting the everyday life of present and future generations. The role of soil as a natural resource, however, seems to be appreciative in recent years, as demonstrated by some international documents. At the same time, until the achievement of long-term, sustainable soil management and the creation of a ‘land degradation neutral world’, there is still a long way to go and this would be greatly aided by a comprehensive, modern approach to legislation.

Restricted access

Absztrakt:

Tanulmányomban a „hosszú” ’68-as diáklázadások történelmi előzményeit, fő történéseit, társadalmi hatásait és utóéletét mutatom be. Emellett tárgyalom azokat az elméleti problematikákat, melyeket mindezek felvetnek. Fő tézisem: a diáklázadások céljai komplexek voltak, számos emancipatorikus mozzanatot tartalmaztak, de a célok középpontjában a szabadság-egyenlőség-testvériség hármasából elsősorban a szabadság értéke emelkedett ki. Ez kapóra jött a ’70-es évek neoliberális fordulatát levezénylő társadalmi aktorok számára, melyek domesztikálták és a maguk javára használták fel a ’68-as ifjúság szabadságvágyát és ezzel összefüggő államellenességét. Bemutatom továbbá, hogy a lázadásoknak milyen azonos és különböző társadalmi előzményei, vonásai és hatásai voltak Nyugaton és Magyarországon. Elemzem azt is, hogy a ’68-as eszmei, etikai és szellemi hagyaték mindazonáltal igen gazdag és sokszínű, amelyekből a lázadó ifjak újabb és újabb generációi mind a mai napig táplálkozhatnak.

Open access

Absztrakt:

Kutatásunkban 53 szakmai tanár mesterpedagógus pályázatának részeként elkészített szakmaiéletút-dokumentumait elemeztük, a szakmai fejlődés tanári értelmezésének és gyakorlatának, motivációinak és formáinak, illetve a tipikus szakmai tanári életútmintázatok, karrierutak feltérképezése érdekében. Eredményeink szerint a vizsgált tanárok szakmai fejlődésében a legfontosabb tanulási formát a formális képzések jelentik, mely elsősorban a rendszerszintű szabályozókkal magyarázható, ugyanakkor kiemelkedő szerepet játszanak a belső és külső kapcsolatok és a tanári együttműködések is. E tanári tanulási lehetőségek esetenként az eredeti szakmában való munkavállaláshoz, de jellemzőbben iskolai és iskolán kívüli, tanításon felüli munkakörökhöz és feladatokhoz kapcsolódnak, melyek alapján tipikus szakmai tanári karrierutakat különböztethetünk meg.

Open access

Absztrakt:

A nemzetközi együttműködésben megvalósuló közös képzési programok a határokon átnyúló együttműködések jó gyakorlatai, így a tanulási-tanítási célú mobilitás kiemelt serkentői is egyben, melyek nem csupán az intézményi stratégiákban, de a nemzeti és regionális szakpolitikákban is fontos szerepet kapnak. Erre építve kutatásunkban a joint degree programok megvalósítását ösztönző regionális, nemzeti és intézményi szakpolitikai dokumentumok, stratégiák, koncepciók összehasonlító jellegű megismerésére vállalkoztunk. Jelen kutatási összefoglaló a közös képzéseket érintő európai uniós és latin-amerikai regionális szintű célkitűzések, illetve támogatási programok vizsgálatának eredményeit tartalmazza.

Open access

Abstract

Over the past few decades, a novel approach to crime and conflict resolution has been gaining ground around the world. ‘Restorative justice’ revolves around the notions that crime is primarily a violation human relationships; the chief aim of the justice process should be to reconcile those most directly affected by the offending behaviour while addressing the injuries they suffered; the resolution of crime-related conflicts demands a positive effort on the part of victims and offenders and the assumption of responsibility by the community. Restorative justice is not a new concept – It was a prevalent justice model in early civilizations in Europe and Asia and remains so among many indigenous communities around the world. This paper outlines the broad philosophy of restorative justice, comments on the differences between restorative justice and other prevailing conceptions of justice and identifies the constitutive elements necessary for a restorative justice practice. The paper then considers contemporary restorative justice practices, presenting information on guiding principles, procedures and goals and identifying concerns that need to be addressed in the design and implementation of such practices.

Restricted access

Abstract

The Czech Academy of Sciences and Czech universities are in the beginning of the implementation of the General Data Protection Regulation (GDPR). How to deal successfully with the GDPR in a specific environment that is often international, funded by many resources (a mixture of various national and international, public and private funds and companies, with their own financial and administrative rules), having their specific tasks, missions and cultures (academic freedoms, scientific excellence, competitive environment)? This article focuses on the GDPR's impact on the life of the research entities, such are research institutes and universities. The GDPR is an EU regulation that should have equal legal effect over the entire European Union; however, in certain specific parts of the GDPR specific implementing legislative measures are expected of the EU member states. Moreover, due to different history of the legislation regulating personal data protection in each EU member state, the article focuses mainly on the area of the Czech Republic. The scope of this article is limited to specific issues of scientific life (e.g. open access, open data, peer review), other general aspects of the GDPR (e.g. handling the employees’ personal data, the personal data of research subjects) are not the objects of this text.

Restricted access

A Magyar Tudományos Akadémia elnökének 15/2018. (VI. 28.) számú határozata

a Magyar Tudományos Akadémia Titkárságának és a Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központjának Közbeszerzési szabályzatáról

Author: Lovász László
Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány Lengyelország PISA-eredményeinek legújabb változásait és a mögöttük meghúzódó lehetséges okokat, a felmerülő bizonytalanságokat mutatja be. A 2012-es mérés eredményei alapján úgy tűnt, hogy a lengyel oktatási rendszer jó irányban halad, azonban ezt a 2015-ös PISA-mérés gyengébb lengyel eredményei és a jelenleg is zajló strukturális reform is cáfolja. Az írás a 2015-ös lengyel eredmények bemutatásán túl részletesen kitér a PISA-eredmények összehasonlíthatóságának kérdésére, ugyanis a számítógépes mérésre való átállás a lengyel eredmények romlásának egyik oka lehet.

Open access
Authors: Csaba Makó, Miklós Illéssy and András Borbély

Absztrakt:

A digitalizáció megjelenésével ismét felerősödtek a munkahely elvesztésével kapcsolatos félelmek. Az EU-27 országaiban minden második munkavállaló jelentős autonómiát és tanulást igénylő kreatív munkahelyen dolgozik, miközben egynegyedük munkájára a rutinfeladatok ellátása a jellemző. Az előbbiek munkáját kevésbé, az utóbbiakét viszont nagymértékben veszélyeztethetik a számítógépek. Ugyanakkor jelentősek az országok közötti különbségek: a skandináv, kontinentális és angolszász országokban a kreatív munkavégzés az EU-átlagnál nagyobb arányban fordul elő, ennek fordítottja jellemző az EU mediterrán és közép-kelet-európai országaira, ahol rutinfeladatokat képviselő taylori munkahelyek az EU átlagnál nagyobb arányban fordulnak elő. Magyarország a sereghajtók közé tartozik, és az elmúlt évek tendenciái sem kedvező irányúak.

Open access

Abstract

The general picture about Somló’s Juristische Grundlehre is, that it is the continental version of John Austin’s The Province of Jurisprudence Determined, or even more harshly, the ‘carbon-copy’ of it. The paper attempts to show that this picture is misleading and oversimplified. Somló developed further his master’s theory in important points, and in very creative ways. Three fields, or building blocks have been selected for illustrating this thesis. 1. The place, role, methodology, and use(fulness) of the jurisprudence in general, and its place within the system of legal sciences. 2. The definition of norm in general, (as genus proximum of the law), and the relationship between different norm-types. 3. The concept and the distinctive features of law.

Restricted access

Abstract

This paper examines the excellent Hungarian legal philosopher, Felix Somló’s theories on the state and politics. It claims that Somló had three theories of state. The first could be reconstructed from the sociological allusions and hints of his first book, titled Állami beavatkozás és individualismus [State intervention and individualism] (1903). His second theory of state was based on legal concepts exposes in a Neo-Kantian fashion, and it has been explicated in his Juristische Grundlehre [Basic Legal Concepts and Ideas] (1917). His third theory of state is an unfinished theory prepared in his unpublished Állambölcseleti jegyzetek [Notes for a Philosophy of State] (1919/20). The core idea of the first theory is regulation (which was considered by Somló as interference); the central concept of the second theory is the so called ‘Rechtsmacht’ [legal might], which was coined by Somló; whereas the third theory revolves around the possibility of so called eternal truth of history of ideas.

Restricted access

Absztrakt:

A vállalkozó egyetemek a tudásalapú társadalom és gazdaság fontos szereplői. Egyrészt magasan kvalifikált munkaerő forrásai, másrészt az innovációhoz és versenyképességhez nélkülözhetetlen tudás előállítói és terjesztői. Utóbbi tevékenységük nem előzmény nélküli, azonban annak erőteljes üzleti jellege, licenciaszerződéseken és cégalapításon keresztüli formái igen nagy figyelmet kaptak az elmúlt évtizedekben, köszönhetően elsősorban olyan amerikai csúcstechnológiai térségek példájának, mint a Szilícium-völgy. A lehetséges előnyök kiaknázása érdekében a tudomány- és innovációpolitika képviselői lépéseket tettek az egyetemi vállalkozói fordulat előmozdítására Európa számos országában, így Magyarországon is. Ugyanakkor számos olyan tényező van, amelyek alááshatják a folyamat sikerét. Jelen tanulmány célja annak vizsgálata, hogy milyen realitásokkal bír hazánkban a vállalkozó egyetem és a spin-offok széles körű terjedése. Szakirodalmi források, jogszabályi és stratégiai dokumentumok elemzése alapján arra a következtetésre kell jutnunk, hogy a folyamat megindult, azonban számos tényező hátráltatja annak teljes kibontakozását.

Open access