Browse

You are looking at 301 - 400 of 1,141 items

It is common nowadays for a person to suffer an injury as a result of a widespread illegal practice by a particular entity. Individual redress mechanisms prove to be insufficient. It is therefore crucial to provide a suitable way for an injured party to achieve remedy. Collective litigation serves this exact purpose.

This article defines opt-in and opt-out systems of collective redress, asseses their strengths and weaknesses and offers possible solutions. The author does not omit two related topics: time limits for opt-in and opt-out, and notice of initiation of the proceeding. The article also contains a comparative study of Danish, Norwegian, Dutch, Portuguese, British and Belgian systems as representatives of opt-out systems. Lastly, the article also describes the current state in the Czech Republic, where a debate is currently taking place over the possible form of collective redress.

The aim of this article is to provide a complex view of pros and cons of the opt-out system of group proceedings and to show that the opt-out system can be functional and suitable for collective redress.

Restricted access

Absztrakt:

A cikk azt vizsgálja, hogy a társadalmi- és humán tudományi PhD-fokozat megszerzésének milyen hatása van az egyén karrierjére, a munkahelyére és a társadalomra. A PhD fokozattal rendelkezők karrierútja szempontjából világszerte két csoport kezd elkülönülni: az akadémiai karriert folytatók és a nem akadémiai karrierre vállalkozók/kényszerülők (az üzleti szférában kutatási tevékenységet végzők, a köz- és magánszférában nem kutatói tevékenységet folytatók). A cikk e két csoport szerint vizsgálja a fokozatot szerzetteket, és négy karrier mobilitási sémát azonosít körükben. A kutatás eredményei szerint az „akadémiai” munkaerőigény Magyarországon hullámzó, amely a gyakran változó tudomány-technológia és innovációpolitika következménye. A nem akadémiai szférában, így a közigazgatásban és a különböző gazdasági szegmensekben a tudás iránti kereslet csak nagyon lassan növekszik. Összességében az empirikus kutatás sok fontos információt szolgáltatott a hazai társadalom- és humán tudományi végzettségű PhD-sekről, és a karrierlehetőségeikről, s ez utóbbiakat befolyásoló külső és belső tényezőkről, motivációkról.

Open access

Labour standards are more and more framed as open norms at a higher level of abstraction. A considerable share of these open norms set standards of conduct for employers in order to inspire socially responsible corporate behaviour. Nonetheless, concerns are often raised about the uncertain, un-measurable, possibly insufficient implementation of these open standards.

The present paper examines one illustrative Hungarian regulatory case-study in order to be able to reflect on the chance of implementation of open norms in a more general context. This regulatory case study is the principle of ‘equitable assessment’ from the new Hungarian Labour Code. According to this ‘employers shall take into account the interests of workers under the principle of equitable assessment; where the mode of performance is defined by unilateral act, it shall be done so as not to cause unreasonable disadvantage to the worker affected’ (Section 6, Subs. 3 of Act 1 of 2012 on the Labour Code). The principle of ‘equitable assessment’ institutionalizes one form of the proportionality-test, as a limitation on employers, into the architecture of Hungarian labour law as a general standard.

One of the main assumptions of the paper is that ‘essence’ i.e. the goal, aim, relevance, ‘marketing’, uptake, infrastructure etc, of a given open norm is the truly important factor for its total effect and success, not solely its judicial practice.

In summary, the principle of ‘equitable assessment’ does not fulfil its intended most important functions and, for the time being, it cannot unfold its inherent multifaceted potential. In this context, the study examines the reasons why this standard is struggling with a form of functional deficiency and aims to demonstrate how this particularly important provision could be more effectively operationalized, dynamized, and ‘breathed into life’.

Restricted access

Absztrakt:

Az esszé a magyar filozófia utóbbi negyedszázadát tekinti át. Középpontjában a filozófiai intézményrendszer áll: az MTA Filozófiai Intézet, az egyetemek filozófiai tanszékei, a Magyar Filozófiai Társaság működését és a filozófiai könyv- és folyóiratkiadás helyzetét elemzi. Következtetése szerint a korszak a magyar filozófia reneszánszát hozta el, ugyanakkor azonban ez a reneszánsz az elmúlt években le is zárult.

Open access

Absztrakt:

1958-ban iskolareform kezdődött a Szovjetunióban, ami nemcsak a keleti blokkot befolyásolta, hanem az USA pedagógiai diskurzusait is. A Szputnyik-sokk után fontossá vált megérteni a szovjet technikai fölény okait – az űrverseny mellett az oktatási versenyben is a jobb pozíciók szerzéséért folyt a harc. Az amerikai kormányzat nyilvános dokumentumai tartalmazzák a reformra tett reakciót, ami tanulmányom fő témája. Az első, Szovjetunióba tett hivatalos amerikai látogatások és az erről tett jelentések 1958–1959-ből származnak, ez jelenti a kiindulópontot.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány az 1993 után a PhD-képzés intézményesítésére alapított humán és társadalomtudományi doktori iskolák személyzetének összetételét vizsgálja néhány – durkheimi értelemben vett – „társadalommorfológiai” szempontból, összehasonlítva az oktatókat a vizsgált szakterületek művelőinek egyéb kategóriáival, mint az akadémiai kandidátusok és a nagydoktorok, különös tekintettel a neveléstudományban tevékenykedőkre. A közel teljes körű prozopográfiai felmérésen alapuló vizsgálat így foglalkozik a különböző szakterületeken oktatók és publikálók számbeli arányaival, különös tekintettel a doktori iskolák oktatóinak képzettségi adataira, a nőiesedésre és a publikációkban megnyilvánuló szakmai termelékenységre.

Open access
Restricted access

In the 19th Century, Francis Galton made a case for framing British policy on Africa in terms of the replacement of Africa’s ‘negro’ population with the ‘China man’ because the China man- had every desirable trait. This policy may never have materialised but today, the relationship between Africa and China has taken the form of expanded trade and economic relations with a huge influx of Foreign Direct Investment (FDI) from China to African states. This paper examines this burgeoning economic relationship through the lens of Bilateral Investment Treaties (BITs) entered into between China and African states. This paper examines some of the typical challenges posed by standard BITs and then examines how current China-Africa BITs have addressed those challenges.

Restricted access

Absztrakt:

2011-ben és 2016-ban népszámlálás és mikrocenzus zajlott. A korábbi évtizedekben készült népszámlálásokkal ellentétben, a KSH kutatószobájában a népszámlálás eredeti adatfájlja használható. Ennek segítségével sikerült a 18 éven aluli személyekhez hozzákapcsolnunk a saját családfőjük részletes adatait, s ennek segítségével bemutatni, hogy 2011 és 2016 között a társadalmi egyenlőtlenségek egyértelműen növekedtek mind a bölcsődéhez és az óvodához való hozzáférésben, mind az iskolai előrehaladásban. A népszámlálási és a mikrocenzusból származó adatok lehetővé teszik, hogy a közismerten megromlott kutatási körülmények ellenére az egyes iskolatípusok szociológiai összetételét nyomon kövessük.

Open access
Authors: Zoltán Víg and Tamara Gajinov

This article examines economic and other challenges that China is facing. It has completed its cycle as a high-growth, low-wage country and thus from now on, it should have to concentrate on efficiency of the economy. However, there are other issues like corruption, lack of cheap work force, lack of market liberalization, and political issues which will need to be addressed.

Restricted access

Absztrakt:

A cigány, roma népességet hagyományosan úgy szokták tekinteni, mint a társadalom leghátrányosabb helyzetű csoportját, amelynek sok gazdasági, társadalmi és kulturális segítségre volna szüksége, hogy integrálódjék a többségi társadalomba. Ebben a tanulmányban a szerző, ellenkezőleg, a cigány, roma társadalom középosztályosodását mutatja be Magyarországon. A cigány, roma középosztályosodás századok óta tart, de nehezen vagy sehogy sem volt megfigyelhető, mivel azok, akik integrálódtak a középosztályba, egyben asszimilálódtak is. Az utóbbi években azonban új jelenségre figyelhettünk fel: a cigányság a középosztályosodás során egyre inkább megőrzi cigány, roma identitását, amit eredeti nevének a megőrzése is mutat. A cigány, roma lakosság iskolázottsági szintje drámaian emelkedik. A kutatások, amelyek eredetileg a cigány, roma elemi oktatásra összpontosultak, egyre inkább áttevődnek a cigányság közép- és felsőfokú oktatására. Új aktor is színre lépett a cigányság iskolázásának támogatásában, a tradicionális (keresztény) egyházak. A szerző néhány egyetemi hallgató életpályáján keresztül illusztrálja a fő társadalmi intézmények (iskola, felsőoktatás, egyház, civil szervezetek) együttműködését a cigány, roma középosztályosodás folyamatában.

Open access

Sanitary and phytosanitary measures (SPS) are incessant non-tariff barriers (NTBs) to trade in both intra and extra-African trade. New SPS measures are now set up in the African Tripartite Free Trade Area (TFTA) that amalgamate three existing regional economic communities (RECs): The Common Market for Eastern and Southern Africa (COMESA), the South African Development Community (SADC), and the East African Community (EAC).

This article compares and contrasts the SPS measures obligations as set out in Annex 15 of the TFTA to the WTO Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS Agreement). Additionally, the application of ‘abusive SPS measures based on minority science’ as non-tariff trade barriers to both internal and external African trade especially on agricultural products is analysed. An increase in transparency and accountability in the formulation of NTBs monitoring mechanisms in the COMESA, SADC, and EAC would address this ever present problem. The TFTA in Annex 15 is a case of SPS-Minus as it has a number of serious shortcomings including the lack of important obligations of sufficient risk assessment, non-discrimination, equivalence, the precautionary principle, and specific reference to consultations and dispute settlement. Notwithstanding these omissions, the TFTA has the potential for great achievement in the curbing of NTBs generally and unjustified SPS measures specifically because of the monitoring, transparency, and harmonisation obligations. If the Tripartite mandate, however, turns out to be like most other ‘loose’ integration efforts in Africa, then there is reason to believe that the NTB monitoring and reporting mechanism is not going to bear much fruit.

Restricted access
Open access

Absztrakt:

A tanulmány egy már megvalósult és egy tervezett magyar iskolarendszer-szerkezeti reform kérdéseit vizsgálja. Az óvodai reform 2015-ben kezdődött, azóta minden gyermek (hacsak nem mentik fel ez alól valamilyen különös okból) 3 éves korától köteles óvodába járni iskolai tanulmányai megkezdéséig. Az írás bemutatja e reform bevezetésének oktatáspolitikai összefüggéseit és eddigi eredményeit. A másik, a tervezett reform a jelenleg 8 évfolyamos általános iskolát érinti, amelyről a kormány bejelentette, hogy évfolyamainak számát kilencre kívánja növelni. A szerző e terv kapcsán vet fel oktatás- és társadalompolitikai, elsősorban szelekciós politikai kérdéseket.

Open access

Absztrakt:

A magyar felsőoktatás meghatározó nemzetközi környezetét elsősorban az Európai Felsőoktatási Térség jelentette a vizsgált időszakban. Az elemzés három szinten történik. Az első a kormányzati szint, amely a Bologna-reform dokumentumai alapján követhető. A második az intézményi szint, az Európai Egyetemi Szövetség keretében végzett vizsgálatok, elemzések alapján. Végül a szubsztantív szintet azok a kutatások jelentik, amelyekről az Európai Szociológiai Társaság tudományos rendezvényei számolnak be. Két konkrét témával foglalkozik részletesebben az írás, az intézményi autonómia kérdésével és az Európába történő tömeges bevándorlásból adódó felsőoktatási feladatokkal.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány először a közoktatásban bekövetkezett változásokat veszi számba az intézmények fenntartói szerkezetének átalakulását, s ennek nyomán az iskolatípusok közötti arányváltozást és változás személyzeti kihatásait. Kitér a közoktatás állami kiadásainak alakulására – nemzetközi összehasonlításban is –, valamint a pedagógus bérrendszer bevezetésének problémáira.

Ezt a felsőoktatásban bekövetkezett változások áttekintése követi: a felsőoktatás kondícióinak a költségvetési törvények alapján történő elemzése, az állami támogatások strukturális átalakulásának bemutatása, a finanszírozási módszer átalakulásának rövid leírása, majd egy nemzetközi összehasonlítás a kondíciók és a rankingok alapján. Végül az oktatók tudományos teljesítményének és keresetének nemzetközi összehasonlításával zárul a dolgozat.

Open access

Absztrakt:

A 2010-ben nagy parlamenti többséggel hatalomra került jobboldali kormány jelentős átalakításokat hajtott végre a magyar közoktatás területén. A gyors és sok esetben nem megfelelően előkészített, konszenzust nem élvező változtatásokkal párhuzamosan megszüntettek egyes olyan tanácskozótestületeket, amelyeket a rendszerváltás után hoztak létre az alap- és középfokú oktatás területén. A fenti átalakítások ismertetése után a tanulmány második része azokat a tanár- és diákmozgalmakat mutatja be, amelyek kifejezésre juttatták, hogy nem értenek egyet a változtatásokkal. A korábban már működött és újonnan létrejött szervezetekből és mozgalmakból olyan, az interneten alapuló hálózatok is alakultak, amelyek a tiltakozó akciók megszervezésén túl alternatív oktatáspolitikai koncepciók kialakítására is vállalkoztak. A különösen erőteljes 2016-os tiltakozómozgalmak a kormányzatot egy új fórum létrehozására késztették. Ennek munkájában azonban a testület összetételét és működésmódját kifogásoló szakszervezetek és új tiltakozó mozgalmak nem vesznek rész.

Open access

Shortly after the end of the Cultural Revolution, some four decades ago, there were no passenger cars in China when Volkswagen AG started its negotiations inthis country. The country was poor and underdeveloped. Today, the GDP of China reached USD 17.6 billion compared to the US’ 17.4 billion USD. Car production in China is now more than 18 million cars per year, more than in the USA. Today, China is still a socialist country and its economic system is called ‘socialist market economy’ but there are about 50 million private companies, 400 million people are belonging to the middle class and there are about 800 super rich having more than 100 million USD on average. In this ‘sino-marxist’ country, there are even 130 multi billionaires in USD. No wonder that under these circumstances, joint ventures and wholly foreign-owned enterprises, especially also in the automotive industry, are welcome.

Volkswagen started its negotiations with its Chinese partner, STAC (Shanghai Tractor and Automobile Investment Corporation), BoC (Bank of China) and CNAIC (China National Automotive Industry Corporation) in 1979. These negotiations ended in 1984 by setting up the ‘Shanghai-Volkswagen’ joint venture which started the production of the Santana in 1985. Some years later, in 1988, Volkswagen started the negotiations with FAW (First Automobile Work) in Changchun. These negotiations lasted much shorter and the second VW joint venture, ‘FAWVW’, started with the production of Jetta and Audi 100, 100, 000 cars per year in 1991.In 2004, the ‘Volkswagen Group China’ (VGC), a wholly VW-owned holding company was set up in Beijing in order to coordinate the VWparticipations, the sales and marketing of its joint ventures, the purchasing, personnel and governmental relations as well as finance. Today, VGC has, including its 16 subsidiaries, 95,000 employees, has built 30 million cars at 30 Chinese production sites and sold them by 5,000 dealers (with 330,000 employees). In 2016, VGC has built about 4 million cars.

Restricted access

Hedge funds are a controversial element of the global financial system, as their activities can affect countries’ economies to a great degree. Therefore, it is important to gain insight into their operation. The aim of the article is to give an overview of some legal aspects of hedge funds and starts with a definition of hedge funds, whilst also giving a historical overview of their genesis. The following parts outline the legal framework for hedge funds in the USA and the European Union. The conclusion is that regulation for hedge funds are flexible in spite of the reforms in the legal framework after the events of the financial crisis, which still makes them an attractive proposition for the ‘high society’ of investors.

Restricted access
Open access

International trade has been tested by a growing number of economic, political, ideological, institutional and legal challenges. On the one hand, the future of the global trading system depends largely upon the development of all these ‘external’, uncertain and unpredictable risks and opportunities of various natures. On the other hand, international trade and the functioning of the global trading system is one of the major factors that have a significant impact upon the shaping of the present and future world order.

Restricted access
Authors: Sára Csillag, Zsuzsanna Géring, Gábor Király, Nicholas Chandler and Péter Miskolczi
Open access

Absztrakt:

Az ún. komprehenzív (közös) középiskolák Magyarországon a rendszerváltozás után alakultak ki alulról jövő kezdeményezésre, és váltak különösen népszerűekké a kisvárosokban. Egy 2015-ös kormányzati döntés a korábban közös (gimnázium és szakközépiskola) középiskolákat szervezetileg elkülönítette, kritikus helyzetbe hozva ezzel azokat a közösségeket, amelyekben csupán egy iskola tud működni. Két év fejleményeit végigkísérve, a tanulmány váratlan fejleményt mutat be. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma alatt maradt gimnáziumok fokozatosan meggyöngültek, a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz került intézmények azonban igyekeztek megőrizni korábbi általános profiljukat is. A társadalmi reziliencia szakirodalmát tanulmányozva a szerző azt föltételezi, hogy a helyi oktatáspolitikának ez a váratlan fejleménye egy politikai reziliencia kialakulásának a jele a társadalomban.

Open access

This article describes two of the most recent sub-regional integration efforts in South America, namely ALBA and UNASUR, including the factors that have contributed to their development. The analysis offered here pays special attention to the role played by the Venezuelan government, particularly during the administration of former president Hugo Chavez, both in political and economic terms toward the rise and growth of ALBA. This article also explains how the heavy dependence on Venezuela’s support was also detrimental to ALBA for it has been negatively affected by the crisis currently faced by the Latin American country. In contrast to the case of ALBA, this article discusses the rise of UNASUR as a collective endeavor and the efforts of its members to create a regional framework that includes a novel proposal of a Centre for the Settlement of Investment Disputes.

Restricted access
Authors: Anita Kathyné Mogyoróssy and Beáta Erika Nagy
Open access

Absztrakt:

A tanulmány a középfokú továbbhaladás magyarországi trendjeit mutatja be a középfokú felvételi információs rendszer intézményi adatbázisának idősoros adataira támaszkodva. A reguláris adatbázis tartalmazza az összes középfokra felvételiző jelentkezését képzési típus szerint, megkülönböztetve az elsőhelyes jelentkezéseket. A tanulmány a 2000 óta működő adatbázisból kirajzolódó trendeket vizsgálja, az utolsó négy évet fókuszba állítva. Számba veszi a tanulói preferenciák változását, a képzési kínálat változását képzési típus, fenntartó szerint, valamint mindezek területi különbségeit. Megállapítható, hogy a tanulói preferenciák – az oktatáspolitikai akarat ellenére – inkább az általános képzés felé irányulnak, ebben azonban jelentős területi különbségek vannak. Érzékelhető, különösen a gimnáziumi képzésben, az egyházi oktatás előretörése.

Open access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Restricted access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Restricted access

Akadémiai Értesítő

A Magyar Tudományos Akadémia Hivatalos Lapja

Restricted access

Absztrakt:

A közelmúltban több kutatás is foglalkozott a fiatalok nemzeti identitásának és csoportközi előítéletességének leírásásával, valamint a köztük fennáló kapcsolat empirikus igazolásával. A nemzeti identitás és az előítéletesség tipikusan létező típusai közötti korreláció és/vagy ok-okozati modell részletes, valamilyen szociokulturális jellemző alapján történő komplex vizsgálatára gyakorlatilag nem találunk példát a hazai szakirodalomban. Ezért – felhasználva az azonos koncepciót és operacionalizálást követő „Iskola és Társadalom 2017” kutatássorozat adatfelvételét – négy olyan városban (Budapest, Debrecen, Pécs és Győr) vizsgáltuk az identitás és előítéletesség kapcsolatát, amelyek feltehetően eltérő állampolgári szocializációs feltételeket jelentenek a fiataloknak. A település és az egyéni sajátosságok leírása és hatása nélkül a városok középiskolás fiataljait jellemző nemzet- és állampolgár-fogalmi konstrukció, valamint az etnikai/nemzeti kisebbségekhez és nemzetekhez kapcsolódó viszony bemutatására és területi eltéréseire koncentrálunk. Az elemzés következtetéseit egy olyan analízis során kívánjuk felhasználni, amely figyelembe veszi a vizsgált fiatalok szocializáció szempontjából releváns individuális és a városok kontextuális jellemzőit is.

Open access

Absztrakt:

A bevándorlás új hulláma a problémák sokaságát hozza magával mindkét oldal számára. A történelemben nem ismeretlen a magyarok számára a bevándorlás, de az utolsó nagyobb bevándorló népesség a cigányság, amelynek máig beilleszkedési problémái vannak. A tanulmányok az oktatás kérdéseit vizsgálják. Kitekintenek a jelenlegi nem magyar tanulókra, az iskoláskorú migránsok problémáira, a tanulók és tanáraik attitűdjeire. Végül a német és francia tapasztalatokat mutatják be.

Open access

Absztrakt:

A 2016–17-ben folytatott kutatás célja az volt, hogy feltárja a tanárok multikulturalizmusról, multikulturális pedagógiáról alkotott nézeteit, valamint a migránsokkal és gyerekeikkel kapcsolatos attitűdjeit. A kutatás elméleti hátterében az a feltételezés állt, hogy a multikulturális pedagógiai nézetek és a migrációs attitűdök nem függetlenek a tanárok nemzeti identitásától és diverzitásélményétől. A kérdőíves vizsgálatban 368 pedagógus és pedagógusjelölt vett részt. Az eredmények arra utalnak, hogy a multikulturális nézetek és a migrációs attitűdök szorosan összefüggnek egymással, továbbá, hogy az esszencialista nacionalizmus a fenyegetettségérzettel pozitív, a résztvevők családjának és környezetének etnikai diverzitásával pedig negatív kapcsolatban áll.

Open access

Since the Treaty of Maastricht, EU law has become more open to international law and has engaged with it in different forms of interactions. The influence of EU law on universal law-making has found its way through different legal channels and techniques. The article thoroughly scrutinizes the impact of EU return acquis on the development of the international law governing the ‘expulsion of aliens’, which can be best analysed through the work of the UN International Law Commission (ILC) on the expulsion of aliens (2004–2014). The ILC’s approach has come a long way from the mere ignorance of EU law and the EU’s submissions by the special rapporteur in the early stages of the codification work until it has gradually taking into account major EU migration law concepts in ILC reports and in the draft articles. The 2014 ILC draft articles on the expulsion of aliens have finally been, in many aspects, inspired and influenced by EU law, especially the Return Directive (2008/115/EC). This short piece meticulously explores the inroads EU return law made in relation to the ILC work on the expulsion of aliens, by identifying and critically evaluating the tangible impact of EU law on the UN codification project.

Restricted access

Absztrakt:

A bevándorlók gyerekeinek oktatását segítő franciaországi megoldások kapcsán szólunk a származási országok nyelvét és kultúráját előtérbe állító foglalkozásokról, a kiemelt oktatási körzetekről és a francia nyelv elsajátítását segítő iskolai csoportokról. Írunk a fejlesztőmunkát segítő szolgáltatásokról is, így a továbbképzésekről, egy szakfolyóiratról és a kiemelt körzetekben folyó munkát dokumentáló egyesület honlapjáról, valamint azon oktatásirányítási egységekről, amelyek a bevándorlók oktatásával kapcsolatos tevékenységek összehangolásán túl forrásközpontként is működnek. Végül arra is kitérünk, hogy a tanulmányban bemutatott megoldásokról szóló elemzések milyen problémákat említenek.

Open access
Open access

Absztrakt:

Kutatásunkban a 2007–2014 közötti időszakban Európai Integrációs Alap és Európai Menekültügyi Alap keretében támogatást nyert, migráns hátterű fiatalok oktatási rendszerbe történő integrációját segítő programok ex post elemzését vállaltuk. Vizsgáltuk továbbá, hogy egyes intézményekben milyen utóhatásai vannak a korábbi projekteknek, illetve ehhez képest miben különböznek azok az intézmények, akik dolgoznak ugyan harmadik országbeli gyerekekkel, azonban migránsok integrációját elősegítő programban vagy felkészítésen nem vettek részt. Cikkünkben a harmadik országból érkezett gyerekek oktatási helyzetéről alkottunk pillanatképet, vizsgálva az állami fejlesztési intézkedések hatásait és a gyakorlatban megfigyelhető tendenciákat, valamint a jelen helyzetben felmerült igényeket.

Open access

The paper presents, in an analytical manner, Hungary’s legal experiences with international investment arbitration, giving an in-depth overview of the country’s ICSID cases and their background. Investment disputes are notoriously complex and have several political, economic and regulatory aspects. The purpose of the paper is to present the Hungarian investment disputes in the context of their local background and the national regulatory environment.

Restricted access

Absztrakt:

Az éppen folyó „Iskola és társadalom 2017” kutatás módot ad rá, hogy teljesen friss adatokból rekonstruáljuk a fővárosi középiskolások attitűdjét idegenekkel szemben, és összevessük korábbi évek – 2005, 2008 – hasonló korú középiskolásainak attitűdjével. Méréseink szerint az idegenekkel szembeni attitűdök összképe a korábbihoz hasonló. Az eltérések egyrészt az ellenérzés ritkulását mutatják, másrészt ez a változás eltérően érinti a különböző iskolatípusok tanulóit. Ezt a különbséget az iskolatípusok átszervezésével és tanulóik családi hátterének változásával próbáljuk magyarázni. Végül kísérletet teszünk a migránsokkal szembeni hangulatkeltés hatásának tettenérésére is, bár ez nem szerepelt a kutatási szempontok között.

Open access

Absztrakt:

A napjainkban felerősödő migrációs folyamatokkal összefüggésben ismét előtérbe kerül az a kérdés, hogy mitől válhatnak sikeressé az egyre diverzebb társadalmak. Tanulmányunk egy 20 évet felölelő, nyomon követő kutatás harmadik szakaszának első eredményeit mutatja be. A vizsgálatban főként olyan fiatalokkal vettünk fel életút interjúkat, akik szociális hátránya a roma/cigány közösségbe tartozással fonódott össze. A mintegy 70 élettörténetet a reziliencia és inklúzió elméleti keretrendszerébe elhelyezve kerestük, hogy a család, az iskola és a társadalmi környezet milyen szerepet játszott a felnőttkori életlehetőségekben. A kutatás során elemzett életutak lehetővé tették tipizálható élethelyzetek megfigyelését, az egyenlőtlenségi helyzetet stabilizáló feltételek, illetve az egyén rezilienciájára pozitívan ható jelenségek összegyűjtését. Láthatóvá vált, hogy az inkluzivitás, az integrált helyzetben biztosított befogadó és támogató környezet feltételei, valamint az empowerment, az önsorsalakítás és a közösségi felelősség képességének fejlesztése együttesen járultak hozzá az egyéni sikerekhez.

Open access

The critical assessment of the legacy of socialist jurisprudence is amongst one of the most difficult tasks of the post-transitory Central-European legal thinking. This study provides a critical reading of the findings of Hungarian socialist legal sociology with respect to the description and analysis of the socialist legal culture. The discussion starts with the first comprehensive empirical survey on the legal knowledge of the population, designed and carried out by Kálmán Kulcsár in 1965 and ends with András Sajó’s synthesis on the nature of the Hungarian socialist legal culture elaborated in his monograph entitled Illusion and Reality in Law, published in 1986. The paper’s main conclusion is that this two decades long ‘golden age’ of Hungarian legal sociology offers many valid points in both methodological and substantive terms contrary to the fact that the various findings were mainly elaborated under the pressure of official Marxism-Leninism.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány egyrészt áttekinti, hogy a népszámlálási adatokban, illetve a hivatalos oktatási statisztikákban hogyan jelennek meg a külföldi diákok: hogyan „definiálják” jelenlétüket, illetve milyen mértékű, nagyságú ez a tanulói csoport. A tanulmány utolsó részében az Országos Kompetenciamérés telephelyi adatbázisát használva a nem Magyarországon született és/vagy nem magyar anyanyelvű diákokról igyekszem teljesebb leírást adni, és ezen belül központi kérdés lesz annak megvizsgálása is, hogy a telephelyi külföldi diákok aránya mutat-e valamilyen összefüggést a kompetenciaeredményekkel. Az elemzésben helyenként utalok a PISA-felmérés adataira is, ahol a háttérkérdések alapján be lehet határolni az első- és másodgenerációs migráns diákokat is.

Open access

The armed conflict in Ukraine shows how difficult it sometimes is to clearly identify the nature of armed conflict. This is connected primarily with the lack of the full range of information on facts – knowledge of which is essential for determining the degree of control by a third country (Russia) over non-State party to an armed conflict (Ukrainian separatists). It is especially difficult to make such an assessment while armed conflict continues and is undoubtedly easier when the judgment is made after the fact, when there is access to intelligence and testimony of witnesses.

This paper presents a factual section which then concentrates on the legal framework for armed conflicts in general and examines the types of armed conflicts and international humanitarian law applicable to them. The legal ramifications are followed by an analysis of the events in the Crimea and eastern Ukraine in order to apply the law to the facts. The author attempts to establish whether the situation in the Crimea and eastern Ukraine is an international or non-international armed conflict and what law is applicable.

Restricted access

Since Ancient Rome, presumption has occupied a strong position in jurisprudence. It is considered a legal category, a certain device of legal technique, which provides an opportunity to move from a known fact and its relation to other facts to an implied or supposed ‘fact’ when there is no or limited knowledge. In practice the use of presumptions helps to shorten the span of time used to solve a particular case. In such a way it saves means for the state and all the parties involved in legal procedure, and draws less on intellectual resources of participants involved in legal proceedings.

Variety and prevalence of presumptions is based on three elements: social policy of the state, aspiration to optimize the law and aspiration to provide flexibility, consistency and clarity in legal relations. In nowadays jurisprudence, classification of presumptions into legal (in the narrow sense) and factual, deniable and undeniable ones are the most important because any legal presumption, in the broad sense, causes certain procedural consequences. Usually one of procedural parties gets relief from the burden of proof and upon the other one the burden is transferred (praesumptio iuris et de iure is an exception to this rule). Different presumptions serve different purposes, e.g. helping to go from a well-known fact to a supposedly known fact or to balance various potentials (opportunities) of the parties to the process in order to make them as equal as possible. This is due to the fact that the same term is used for various elements of legal technique that are of different origin and form.

However, not all legal categories which fall under the term of ‘presumption’ can be recognised as being proper presumptions. In this article, while proceeding with the study of the conception of presumption,1 the meaning of presumptions is revealed, the way they are expressed is presented and, with the help of mathematical argumentation, an attempt is made to explain why iuris et de iure forms of presumptions should not fall under the category of legal presumptions.

Restricted access

Absztrakt:

A tanulmány az oktatás mint társadalmi alrendszer és a más társadalmi alrendszerek kapcsolódásának kimunkáltságát és kimunkálatlanságát vizsgálja a migráció témájának összefüggésében: egyfelől mint lehetséges új területeit a neveléstudományi kutatásnak; másfelől komplex megközelítésben értelmezi a pedagógiai válaszok típusait a migrációs kihívásokra.

Open access

Absztrakt:

A németországi (oktatás)politika és iskolapedagógia az „inklúzió” fogalmát – mind a társadalmi, mind az iskolai befogadást tekintve – sokáig a fogyatékkal élők befogadásának koncepciójaként értelmezte. A tágabb értelemben vett inklúzió – tehát az adott közösségben lévők sokszínűségének és különbözőségének elfogadását és megbecsülését jelentő értelmezés, amely a (társadalmi és iskolai) esélyegyenlőség biztosítására törekszik – csak viszonylag rövid idő óta dominálja az oktatáspolitikai és neveléstudományi diskurzust. Az inkluzív oktatásról szóló vita Németországban szorosan összefonódott a PISA-vizsgálattal kapcsolatos diskurzussal – főként ami a migráns hátterű tanulók iskolai eredményeit illeti. A nemzetközi összehasonlító PISA-vizsgálatok kimutatták, hogy Németországban főként a migráns hátterű tanulók (akik általában alacsonyabb társadalmi rétegekből származnak) teljesítményszintje nem éri el a kívánt szintet. (Többek között) ennek javítására került kidolgozásra az inkluzív iskola koncepciója, amely arra törekszik, hogy az iskola világát olyanná tegye, hogy az lehetőleg minden Németországban tanuló iskolás gyerek sajátos igényének megfeleljen, és így mindenki számára egyenlő oktatási esélyt biztosítson. Az iskolai inklúzió mára fontos vezérelvvé vált mind az oktatáspolitikai, mind a neveléstudományi diskurzusban, amelyet azonban az iskolai gyakorlatban (még) nem sikerült megvalósítani.

Open access