Browse

You are looking at 41 - 50 of 1,107 items

Non-traditional students in higher education
Author: Agnes Engler
Open access
A Nordic model in policy and practice? The case of immigrants and refugees in rural schools in Iceland and Sweden
Authors: Anna Katarzyna Wozniczka and Per-Åke Rosvall

Through a cross-national analysis of Iceland and Sweden, we investigate How are the two countries’ national and local educational systems ensuring access to education and social inclusion of immigrants and refugees? How do immigrant and refugee students talk about their agency in their classrooms, schools, and peer communities in rural contexts? Our analysis builds on fieldwork including classroom observations and interviews with immigrants (Iceland) and refugees (Sweden) aged 12–16 years, their teachers, and school principals, in four compulsory schools. The concept of ecology of equity is used to investigate power relations with regard to place and agency. The analysis also includes investigation of the politics of the teaching profession in response to students’ diversity. Findings show that although some students describe that they do not feel “othered,” the majority, especially refugee students in Sweden, do feel excluded from their peers. The Icelandic and Swedish rural schools are on their own in tackling issues of working with these students, despite the fact that their practices may lead to reinforcing inequalities between schools and regions of the two countries. In this sense, the approach of the two countries does not reflect the ideals of the Nordic welfare system.

Open access

Absztrakt:

Tanulmányunkban nappali tagozaton, BA vagy MA szinten abszolutóriumot szerzett hallgatók esetében vizsgáljuk az első állás megszerzését. Hipotéziseink szerint jobb kilátásokra számíthatnak 1) a mesterszakon, illetve 2) a számítástechnikai, műszaki területen végzettek, 3) a felsőoktatási intézmény hatása pedig a bölcsészettudományi, gazdaságtudományi, társadalomtudományi területeken a legerősebb. Hipotéziseinket a Diplomás Pályakövetési Rendszer 2011–2015 hullámaival teszteljük. Eredményeink szerint 1) az MA vagy osztatlan képzést végzettek nagyobb eséllyel és gyorsabban találják meg az első állást; 2) a legjobb elhelyezkedési esélyekkel az informatikai és a pedagógus területen végzettek rendelkeznek; 3) a gazdaságtudományi, a művészeti és a társadalomtudományi képzési területeken az intézmény is jelentős mértékben befolyásolja az elhelyezkedési esélyeket. Az eredmények azt sugallják, hogy a diplomások képzése és a diplomás munkaerő iránti kereslet nem illeszkedik tökéletesen.

Open access

Absztrakt:

Jelen tanulmány célja, hogy feltárja a Debreceni Egyetem pedagógushallgatóinak inkluzív neveléssel kapcsolatos véleményét, valamint a fogyatékossággal élő személyek iránti attitűdjét. A vizsgálatban 101, osztatlan tanárképzésbe, illetve óvodapedagógus képzésbe járó hallgató vett részt. Az adatfelvétel papíralapú kérdőívvel, valószínűségi mintavétellel történt 2018 októberében és novemberében. A tanár szakos, illetve az óvodapedagógus képzésben részt vevő hallgatók attitűdje enyhén negatív, szignifikáns eltérést nem találtunk a két csoport között. Elméleti, illetve gyakorlati ismeretek terén a két hallgatói csoport eltérő mértékben érzi magát felkészültnek, mindez azonban nem eredményez szignifikáns eltérést az együttnevelésre való nyitottságban, illetve egy részük esetében az ettől való elzárkózásban.

Open access
A pedagógusok szakmai fejlődését, tanulását meghatározó rendszerszabályozási környezet
Authors: Judit Szivák, Zoltán Rónay, Judit Saád and Ágnes Fazekas

Absztrakt:

A tanulmányban arra a kérdésre keressük a választ, hogy a hazai oktatás világát aktuálisan szabályozó rendszerkörnyezet miként orientálhatja a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését. Az elemzés az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében zajló, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését vizsgáló OTKA-kutatás keretein belül született és elsődlegesen arra irányult, hogy feltárja, a vizsgált stratégiai és jogi szabályozó dokumentumokban a pedagógusok szakmai fejlődésével, tanulásával kapcsolatban milyen célok, elvárások fogalmazódnak meg, milyen támogatóeszközök segítik azok elérését, valamint milyen ellenőrző funkciók működnek ezekhez kapcsolódóan. Az elemzés megállapította, hogy a szabályozó dokumentumokban a szakmai fejlődés alapvető kontextusa sokkal inkább az elvárás és annak ellenőrző mechanizmusai, mint a támogatott, autonómiára épített professziókép. Az egyes stratégiákban kevéssé látható a fejlesztéspolitika koherens és kifejtett koncepciója, sokkal inkább a közalkalmazotti kötelezettségek ellenőrző mechanizmusainak standardizáló rendszerei.

Open access
R&D partnership: The CEE story of the “Comprehensive Movement”
Authors: Katalin R. Forray and Tamas Kozma
Open access

Conceptual frameworks are conjectural/hypothetical research tools that are particularly important and widely used in the disciplined inquiry, including educational (technology) research. However, there is a lack of guidance on how to construct them. Hence, the objective of the current research was to provide a methodological perspective through a case study on how to develop such a framework for deductive research with a complex research subject. To this end, a five-step technique was constructed and implemented: text database, research panorama, authors’ network and thread, location, and definition. The case of Pygmalion effect was actual and significant as a recent meta-analysis found it to have an outstanding impact, among other leadership interventions, and relevant to educational research as it was first experimented in educational context. The conclusion found the five steps to be intertwined as they were built upon each other, carried the thread forward and opened it up deeper and closer to the research subject by each section. The errors and limitations involved uniqueness, availability, less is more, meaningfulness, approach, and space. Hence, the recommendations were defined as the regard for the complexity of the research subject and the approach to which the defined steps were delegated, the preliminary search on the most up-to-date academic papers on the subject, the only necessary number of collected sources and classes, the sense-making in implementing the steps, and the adaptation to longer essays, theses, or to prepare the foundation of research proposals.

Open access

The migration crisis of the past few years has influenced Hungary and Austria; therefore, migration, as well as its linguistic effect on society and education, and the cultural and social variation came to the front in both countries’ educational policies. Nonetheless, while Austria is a well-developed welfare country, and according to Esping-Andersen’s analysis, a conservative/corporatist welfare regime, Hungary is a post-communist developing welfare state, which is currently conservative. In terms of their divergent historical and political trajectories, immigration policy, the number of immigrants, their native language, and country of origin, the two countries present significant differences. It is controversial whether education has a crucial role in economic and social integration of migrants. Despite contextual differences, Austrian and Hungarian educational systems are confronted with challenges emerging from the presence of migrant children in education. The aim of this article is to present the Austrian and Hungarian models with regard to migrant children in formal education: at macro level to identify the educational policies applying to migrant children, analyzing the syllabuses that provide control in the consistency of education, and at micro level analyzing the implementation of these guidelines and the syllabuses in the pedagogical practice and the challenges for educational integration.

Open access
Tanulási utak a közoktatásban és a felsőoktatásban
Authors: Anikó Fehérvári and Marianna Szemerszki

Absztrakt:

A tanulmány nemzetközi összefüggésben bemutatja azokat a továbbhaladással összefüggő trendeket és megközelítéseket, amelyek a kétezres évek eleje óta jelen vannak a magyar oktatásban. Kiemelten foglalkozik a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás jelenségével, azok oktatáspolitikai vetületével, valamint a tanulók, szülők továbbtanulási preferenciáival. Emellett az írás kitér a felsőoktatási trendekre, változásokra, hogyan alakult a felsőoktatáshoz való hozzáférés az ezredforduló óta, illetve milyen tipikus mintázatai vannak a felsőfokú továbbtanulásnak, a képzésben való továbbhaladásnak. A tanulmány foglalkozik a felsőfokú tanulmányok melletti kitartás és a lemorzsolódás jelenségének vizsgálati lehetőségeivel is.

Open access

Absztrakt:

A tanulmányban a közoktatásban részt vevő tanulók tanulási útjait mutatom be két tipizálási logika mentén. Egyrészt a tovább haladás folytonosságát, másrészt a teljesítmény és a társadalmi háttér alapján kialakított tanulócsoportok pályaútját követem a 6. évfolyamtól a 10. évfolyamig. A bináris logisztikus regresszióelemzés rámutatott arra, hogy a vizsgált tanulócsoportok markánsan különböznek egymástól intézményi háttér, teljesítmény, szociális háttér, tanulási nehézségek és származási jellemzők szerint. Az egyes csoportok között a középfokú továbbhaladás irányait tekintve is nagy eltérések láthatók, ráadásul ezeket inkább a társadalmi háttérre, mintsem a teljesítményre lehet visszavezetni. Az elemzés alapját az Országos Kompetenciamérés 2011–2017. éves felméréseinek összefűzött tanulói adatbázisa adja.

Open access