Browse

You are looking at 81 - 90 of 1,107 items

Absztrakt:

A gyermekek társas készségei az óvodás évek kezdetétől jelentősen bővülnek, köszönhetően a szociális ingereknek, amelyek az új kortárs kapcsolatokból és a pedagógusokkal való interakciókból származnak. Az óvodai hétköznapok bővelkednek olyan helyzetekben, ahol a gyermekek közbelépésére van szükség, proszociális viselkedés (segítés, vigasztalás, megosztás) formájában. A kutatás fő célja annak felmérése volt, hogy a kiscsoportosok milyen arányban kerülnek kapcsolatba társaikkal és problémás helyzetek esetén hogyan reagálnak. A kutatás eredményeként megállapítható, hogy a társas helyzetekben alacsony számban jelennek meg a proszociális viselkedések, azonban egyes típusai közül a segítés a legjellemzőbb.

Open access

Absztrakt:

A tanulmány célja az iskolai prevenciós beavatkozások hozzáférhetősége és az iskolák prevenciós aktivitása vonatkozásában a rendszerváltást követő 30 évben azonosítható hazai tendenciák felvázolása és értelmezése.

A rendelkezésre álló kvantitatív és kvalitatív kutatási eredmények alapján a kilencvenes években lassan beinduló, majd az ezredfordulót követően kezdetben elsősorban a hozzáférés (volumen), később a minőségi dimenziók tekintetében is megmutatkozó kedvező tendenciák mára megtorpantak, sok tekintetben visszalépés tapasztalható. Az utóbbi években mind a prevenció hozzáférhetősége, mind a minőségi fejlesztések tekintetében kedvezőtlen folyamatok, a célpopulációban azonosítható prevenciós szükségletekhez és a nemzetközi tendenciákhoz képest fokozódó hiányjelenségek azonosíthatók.

Open access

Absztrakt:

Világ- és Európa-szerte számos formában és szinten jelenik meg a prevenciós tevékenység, de annak egységes fogalomrendszere, tudományos bázisa nem kellőképpen kidolgozott, nincsenek egyértelmű elvárások azzal kapcsolatban sem, hogy a prevenciós szakembereknek milyen képzettséggel, milyen tudományos megalapozottsággal kell rendelkezniük. Az elmúlt 15 évben számos kezdeményezés fogalmazódott meg annak érdekében, hogy a prevenciós tevékenység szakmai megalapozottsága erősödjön, hogy a minőségi kritériumok váljanak ezen tevékenység szerves részévé, s hogy a szakterület nyerje el méltó helyét az alkalmazott tudományok körében. A tanulmány néhány olyan – elsősorban a drogprevenvenció területén jelentkező – kezdeményezés rövid bemutatását célozza, melyek az elmúlt években egyre erőteljesebben jelentkeznek és azzal az ígérettel kecsegtetnek, hogy ezen a területen is megjelenik egy feszes, tudományos igényű gondolkodás, melynek eredményei a gyakorlati tevékenységben is tetten érhetővé válnak.

Open access

Absztrakt:

Az elmúlt években a prevenciós beavatkozások terén is növekvő érdeklődés övezi az automatizált, szakember bevonását nem igénylő online alkalmazásokat és webalapú programokat. Jelen tanulmány célja, hogy módszertanilag értékelje a VoltEgySzer prevenciós applikáció pilot hatékonyságvizsgálatának eredményeit, valamint azok alapján ajánlásokat fogalmazzon meg a hasonló céllal kivitelezett prevenciós alkalmazások jövőbeni tervezését illetően. Az applikáció hatékonynak bizonyult az elmúlt havi energiaital-fogyasztás gyakoriságának csökkentésében, tendenciaszinten a pszichoaktív szerekkel kapcsolatos ismeretek átadásában és a testmozgás gyakoriságának növelésében, illetve részben az elmúlt havi alkoholfogyasztási gyakoriság csökkentésében is. Az applikáció legeredményesebbnek mutatkozó moduljai a gamification (játékosítás) elemeit tartalmazzák, ami alapján feltételezhető, hogy a játékelemek prevenciós alkalmazása javíthatja a hasonló programok hatékonyságát. A VoltEgySzer pilot hatékonyságvizsgálata tehát részben pozitív tapasztalatokat, részben olyan eredményeket szolgáltatott, amelyek alapján érdemes átgondolni az alkalmazás továbbfejlesztési lehetőségeit.

Open access

Absztrakt:

A cikk bevezetőjében a fiatalkori öngyilkosság témájával ismerteti meg az olvasót, röviden összefoglalja: 1) a fontosabb idevonatkozó epidemiológiai adatokat – melyekből látható a téma fontossága, 2) a rizikó-, és védőfaktorokat – melyek rávezetik az olvasót, hogy mire kell figyelni a megelőzés érdekében, és 3) a prevenciós módszereket. A téma elhelyezése után egy validált, bizonyítottan hatékony, magyar nyelven elérhető, hazánkban adaptált, iskolában megvalósítható mentális egészségfejlesztő és öngyilkosság megelőző program, a Fiatalkori Mentális Egészség-öntudatosság Program (Youth Aware of Mental Health Programme: YAM) kerül bemutatásra. Miután az iskola igen fontos színtere a prevenciónak, fontosnak tartjuk, hogy egy ilyen paraméterekkel jellemezhető program beépüljön a hazai iskolák kurrikulumába és minden fiatal számára elérhető legyen.

Open access

Sandor Karacsony (1891–1952) is a prominent figure in Hungarian pedagogy, in his educational work, and writings; he combined Reformed theology and education science theory. Karacsony interpreted the reform pedagogical responsibility (playfulness, experience-oriented education, etc.) principles, and studied that it referred to the different ages, e.g., the role and prospects of autonomy. However, for example, respecting the other people, placing the individual development into the center, creating benevolent atmosphere, etc., can be explained with his Calvinistic conviction as well (Karacsony, 1995, 2004). According to Karacsony, the joined development of body and soul is recognizable, we always have to look at the whole person. His conception has a lot of similarities with the dialectical conceptualization of Hubert Henz, Ernst Christian Trapp, and Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, furthermore with Dilthey, Nohl, and Wilhelm Flitner’s pedagogical fundamental relation, communication-centered theory. Examining Sandor Karacsony’s findings on education, it can be stated that he speaks not so much about education but rather collaboration and a sharing of life. In short, the general aim of the upbringing is the increase and the finding of what is possible only with relating and common language.

Open access
The patterns of the dropout of doctoral students

Compared to the trends of the OECD countries, the proportion of graduated higher educational students is low in Hungary, especially in the doctoral education; however, the need for doctoral education has been increased due to the expansion in the past two and half decades. According to the report of the European Committee, the ratio of those having a PhD degree is 0.8 per mille among the 25- to 34-year-old Hungarian population that is not advantageous. As a causal factor, the dropout can be detected. The aim of my investigation is to detect the pattern of the dropout of the doctoral students. Who are those who quit their studies before finishing it? In which field is the ratio of graduation the lowest? I hypothesize that approximately one fifth of the students enrolled for a doctoral course quit their studies during the education. According to the educational fields, the dropout ratio is the lowest in the natural, medical, and agricultural sciences, whereas it is the highest in the arts, human, and social sciences. The basis of the current research is provided by a huge national database entitled Higher Educational Informational System, containing the data of doctoral students enrolled in the autumn semester of the school years 2010/2011 and 2014/2015.

Open access