Browse our Medical Journals - AKJournals

Among all scientific traditions alive, medical publishing has a good chance to be the oldest. The first fully peer reviewed academic journal, “Medical Essays and Observations” was launched in 1731 by the Royal Society in Edinburgh. Since then, hundreds of medical journals have been published worldwide. Medical publication in Hungary started in 1857 when the famous physician, Markusovszky founded “Orvosi Hetilap”, which has been published since then every week (with short breaks during the world wars). It is now a most prestigious piece in AKJournals’ portfolio, listed in Journal Citation Reports, with a remarkable impact factor.

Medical and Health Sciences

You are looking at 211 - 220 of 4,324 items for

  • Refine by Access: Content accessible to me x
Clear All

Az egészségkárosodás társadalmi költségei a munkaképes korú lakosság körében 2019-ben Magyarországon

The social cost of ill health among the working-age population in 2019 in Hungary

Orvosi Hetilap
Authors:
Tamás Joó
,
Petra Fadgyas-Freyler
,
József Vitrai
, and
Zsófia Kollányi

Bevezetés: Hazánkban a várható egészséges életévek száma alacsonyabb, mint a nyugdíjkorhatár, vagyis a 30 és 64 éves kor közötti magyar lakosság megromlott egészségi állapota jelentős termeléskiesést okoz. A gazdasági szempontokon túl a munkaképes korú korosztály romlott egészségi állapotát más társadalmi szereplő nézőpontjából is lehet vizsgálni, a közvetett költségeket az emberitőke-megközelítésnek megfelelően kalkulálva. Célkitűzés: Becslésünk célja az volt, hogy megvilágítsuk, mekkora veszteségeket okoz Magyarország számára évről évre az, hogy lakosai jelentősen rövidebb és betegebb életre számíthatnak, mint más országok hasonló helyzetű lakosai. Módszer: Az elemzés első részében a 30–64 éves korosztályra vonatkozóan 2019-re összesítettük a megromlott egészség és a betegségek okozta korlátozottság miatt elvesztett, egészségben eltöltött időt. A vizsgált korosztályra vonatkozó magyar értékeket a visegrádi országok, Ausztria és az Európai Unió megfelelő értékeivel vetettük össze. Az elemzés második részében a betegségben töltött időhöz kapcsolódó társadalmi költségeket mutattuk be, melyek között megkülönböztettünk közvetlen, pénzmozgással járó költségeket, valamint közvetett, az elmaradt bevételekben vagy termelésben megtestesülő költségeket. Eredmények: Az eredmények alapján megállapítható, hogy 2019-ben Magyarországon a munkanapok egyhetedében az egészségproblémák miatt csökkent a termelékenység és a teljesített munkaidő. Átlagosan 51 naptári nap, ennek megfelelően 35 munkanap elveszett egészséges idő jutott minden 30–64 éves munkaképes magyarra. A közvetlen költségek, vagyis az Egészségbiztosítási Alap természetbeni kiadásainak, valamint a betegek és az önkéntes (magán)biztosítás által finanszírozott kiadásainak összege 1446 milliárd Ft-ot tett ki. A közvetett költségek, amelyek a korai halálozásnak és a betegségeknek betudható munkaévveszteség következtében fellépő kiadásokat jelentik, további 2279 milliárd Ft terhet jelentettek. Következtetés: A 30–64 évesek közvetlen és közvetett kiadásainak összege 2019-ben 3425 milliárd Ft-ot tett ki, a GDP 7,21%-át. Jól ismert, hogy a fejlett országokban, így Magyarországon is azok a nem fertőző, krónikus betegségek okozzák a legnagyobb egészségveszteséget, amelyek egészséges életmóddal megelőzhetők. Az ország versenyképességének javításához emiatt elengedhetetlen az egészséges életmód előmozdítása és az azt elősegítő fizikai és szociális környezet kialakítása. Orv Hetil. 2024; 165(3): 110–120.

Open access

A fülzúgás csoportos kognitív viselkedésterápiás kezelése

Egy pilotvizsgálat eredményei

Cognitive behavioral group therapy for tinnitus

Results of a pilot study
Orvosi Hetilap
Authors:
Beáta Bencsik
,
Orsolya Bokk
,
Dóra Vajda
, and
Judit Szigeti F.

Bevezetés és célkitűzés: A fülzúgás kezelési lehetőségei közül a pszichoterápia a szakirodalom alapján is preferált eljárás. Ezek közül is a kognitív viselkedésterápia rendelkezik a legnagyobb bizonyító erővel az érintettek pszichés tüneteinek csökkentése szempontjából. Klinikánkon 2022 februárjában kezdtük a kognitív viselkedésterápia jellegű csoport-pszichoterápia alkalmazását tinnitusban érintett egyéneknél. Módszerek: A terápiás folyamat hét héten keresztül, heti egy alkalommal, másfél órában zajlik. A beavatkozás hatásvizsgálata pre-poszt elrendezésben, önkitöltős mérőskálákkal történik a következő pszichológiai konstruktumok mentén: fülzúgással kapcsolatos életminőség, szorongás, depresszív tünetek képződése, észlelt stressz. A tinnitus jellemzőinek rögzítése vizuális analóg skálákon is megtörténik. Eredmények: A 29 főt számláló első pilotvizsgálat eredményei szerint, miközben a tinnitus hangerejében és hangmagasságában a résztvevők nem észleltek csökkenést, a tünet zavaró volta a csoportterápia végére mindkét fülön szignifikánsan csökkent, és a fülzúgással összefüggő életminőség szintén szignifikánsan javult. A résztvevők észlelt stressz-szintje, szorongásos és depresszív panaszai szignifikánsan csökkentek. Megbeszélés és következtetés: A Magyarországon újszerűnek számító csoportos kognitív viselkedésterápia alkalmas lehet a tinnitusszal együtt járó pszichés tünetek és észlelt panaszok lényeges mértékű csökkentésére. Orv Hetil. 2024; 165(3): 89–97.

Open access

Nyaki áttétet adó papillaris pajzsmirigyrák sebészi kezelésének eredményei – 5 éves anyagunk feldolgozása

Results of surgical treatment of papillary thyroid cancer with lymph node metastasis – review of our data in a 5-year period

Orvosi Hetilap
Authors:
Bernadett Lévay
,
Erika Tóth
,
Ilona Péter
,
Alexandra Kiss
,
Georgina Fröhlich
,
Orsolya Dohán
,
András Boér
, and
Ferenc Oberna

A papillaris pajzsmirigyrák prognózisát a gyakori nyaki nyirokcsomóáttét-képzés befolyásolja. Sebészi kezelésük minősége a betegek túlélését és a recidíva előfordulási gyakoriságát is meghatározza. Az Országos Onkológiai Intézet Fej-Nyaki Daganatok Multidiszciplináris Központjában a fej-nyak sebész szerzők által 2013 és 2018 között operált, nyaki áttétet adó papillaris carcinomás betegek adatait vizsgáltuk. 130, nyaki áttétet adó papillaris pajzsmirgy-carcinomás beteg esetében az ATA (American Thyroid Association) 2015. évi irányelvei alapján teljes pajzsmirigy-eltávolítást és nyaki nyirokcsomó-dissectiót végeztünk. Az eltávolított anyagokat szövettani feldolgozásra küldtük, vizsgáltuk a nyirokcsomóáttét(ek) arányát az életkor, a nem, a tumor-multifokalitás, a kétoldaliság, a tokon kívüli terjedés, a nyirok-, érinvázió függvényében. Elemeztük a műtét után fellépő szövődményeket is. 43 betegnél thyreoidectomia, totális és centrális nyaki dissectio (VI. régió), 87 esetben centrális (VI. régió) és laterális (II–V. régió) nyaki dissectio történt. Átmeneti (6 hónapon belül normalizálódó) hypocalcaemia 30 betegnél (23%), permanens hypocalcaemia 4 betegnél (3%) fordult elő. Átmeneti nervus recurrens bénulás 12 esetben (9,2%), permanens bénulás 3 (2,3%) esetben történt. A szövettani értékeléskor érbetörés és tokinvázió 75 betegnél (57,7%), nyirokér-invázió 63 betegnél (48,5%), Hashimoto-thyreoiditis 51 betegnél (39,2%) igazolódott. Microcarcinoma (1 cm-nél kisebb daganat) 43 esetben fordult elő (33%). Az eltávolított nyirokcsomók átlagosan 48%-a volt áttétes. Ez csak a tumormérettel mutatott szignifikáns korrelációt, az életkorral nem találtunk összefüggést. Az oldaliság, a többgócúság, valamint a tok-, nyirokér- és érinvázió, a Hashimoto-status és a beteg neme nem mutatott összefüggést az áttétes nyirokcsomók számával. A túlélést befolyásolta a tok-, ér- és nyirokér-invázió, valamint a tumorméret is. A nyaki áttétet adó, differenciált pajzsmirigyrákos beteganyagunk kezelésében a kivizsgálási protokollt követően a teljes pajzsmirigy-eltávolítás és a megfelelő régiókat tartalmazó nyaki dissectio döntő fontosságú, a radiojód-terápiával kiegészítve az irányelveknek megfelelő kezelési modul. A pajzsmirigydaganat a leggyakoribb endokrin daganatos megbetegedés, melynek sebészi kezelése a multidiszciplináris terápia legfontosabb eleme. 5 év alatt operált, nyaki áttétet is adó, differenciált pajzsmirigyrákos beteganyagunkat feldolgozva ismertetjük eredményeinket az olvasóval. Orv Hetil. 2024; 165(3): 83–88.

Open access

Synovialis folyadékból nyert extracellularis vesiculák proteomja és azok lehetséges funkciója befertőződött ízületi protézisekben

Proteome of extracellular vesicles from synovial fluid and their possible function in periprosthetic infections

Orvosi Hetilap
Authors:
Imre Sallai
,
Lilla Turiák
,
Simon Sugár
,
László Drahos
, and
Gábor Skaliczki

Bevezetés: A periprotetikus infekciók ellátása jelentős kihívás elé állítja az operáló orvost, mind diagnosztikai, mind terápiás tekintetben. Az utóbbi években a mozgásszervi kutatások során egyre növekvő figyelmet kaptak az extracellularis vesiculák. Az extracellularis vesiculák által szállított fehérjék tömegspektrometrián alapuló azonosítása fontos lépés, mely segíthet megérteni a védekezési folyamatban betöltött biológiai funkcióikat. Célkitűzés: Vizsgálatunk célja volt az akut és a krónikus fertőzött mintákból izolált extracellularis vesiculák fehérjetartalmának megismerése, azonosságok és különbségek keresése – az „egy legjobb biomarker” megtalálása helyett a lehető legtöbb, detektálható mennyiségben jelen lévő extracellularis vesiculába zárt fehérje vizsgálata és biológiai folyamatokba illesztése. Módszer: Prospektív, monocentrikus vizsgálatot végeztünk, a beválasztási kritériumok a 2018-as MSIS-kritériumokon alapultak. A vizsgálatba 13 (n = 13) beteget vontunk be, minden beteg periprotetikus infekció miatt került műtétre. 6 (n = 6) betegnél akut purulens (akut csoport) folyamatot, míg 7 (n = 7) betegnél ’low-grade’ infekciót (krónikus csoport) igazoltunk. Az extracellularis vesiculák izolálása minden esetben a protézist körülvevő synovialis folyadékból történt. A tömegspektrometriai vizsgálattal azonosított fehérjék funkcionális alapú klaszterezésére a STRING, KEGG, Gene Ontology adatbázisokat használtuk. A végleges vizualizáció Cytoscape 3.9.1. szoftverrel történt. Eredmények: Az extracellularis vesiculák feltárása után 222 db fehérjét azonosítottunk, melyek vagy az akut, vagy a krónikus minták valamelyikének több mint felében fordultak elő. Csak az akut minták több mint felében 50 db fehérjét; csak a krónikus minták több mint felében 33 db fehérjét; egyszerre mindkét csoport több mint felében 86 db fehérjét azonosítottunk. Ezek alapján készültek a funkcionális klaszterek. Megbeszélés: A protézisfertőzések diagnosztikájában régóta megvan a törekvés, hogy megtalálják az „egy legjobb biomarkert”, amely biztosan különbséget tud tenni fertőzött és nem fertőzött protézislazulás között. Következtetés: Vizsgálatunk célja nem egy újabb biomarker kiválasztása volt, hanem az extracellularis vesiculákban szállított fehérjék biológiai folyamatokban betöltött szerepének ábrázolása, leírása, amellyel jobban betekinthetünk a periprotetikus infekció során zajló folyamatokba. Orv Hetil. 2024; 165(3): 98–109.

Open access

Abstract

Gambling Disorder (GD) is an impactful behavioural addiction for which there appear to be underpinning genetic contributors. Twin studies show significant GD heritability results and intergenerational transmission show high rates of transmission. Recent developments in polygenic and multifactorial risk prediction modelling provide promising opportunities to enable early identification and intervention for at risk individuals. People with GD often have significant delays in diagnosis and subsequent help-seeking that can compromise their recovery. In this paper we advocate for more research into the utility of polygenic and multifactorial risk modelling in GD research and treatment programs and rigorous evaluation of its costs and benefits.

Open access

Abstract

Background and aims

Mobile phone addiction (MPA) is emerging among adolescents, especially during the COVID-19 pandemic. Nevertheless, there is a dearth of knowledge regarding the correlation between MPA and suicide behaviors and its mechanism. The objective of the current study is exploring the direct effect of MPA on suicide behaviors and the indirect effect through poor sleep quality.

Methods

A total of 18,900 Chinese adolescents aged 12 to 18 were recruited via a multi-stage cluster sampling method.

Results

The prevalence of MPA and poor sleep quality was 26.2 and 23.1%, respectively. During the past year, 24.4% participants were involved in suicide behaviors. Specifically, suicide ideators, suicide planners, and suicide attempters were 10.7, 8.4, and 5.3%, respectively. Particularly, rural females had the highest prevalence of suicide behaviors, MPA, and poor sleep quality. Logistic regression analysis showed that MPA was significantly associated with suicide ideators (OR = 1.22, 95% CI: 1.09–1.37, p < 0.001) and planners (OR = 1.18, 95% CI: 1.04–1.34, p < 0.05), but not for suicide attempters (p > 0.05). Structural equation modelling demonstrated that MPA had direct effect on suicide behaviors (β = 0.145, 95% CI = 0.127–0.160), and poor sleep quality partially mediated the relationship (the mediating ratio was 46.7%). The mediating ratio of poor sleep quality was the highest in urban males.

Conclusions

MPA has both direct and indirect effects on suicide behaviors. For suicide prevention, limited mobile phone use and improvement sleep quality may be practical for adolescents. Additionally, more efforts of intervention could give priority to rural girls.

Open access

Endokrin változások, endokrin betegségek időskorban

Endocrine changes, endocrine diseases in the elderly

Orvosi Hetilap
Authors:
Edit Kőhalmi
and
Gyula Bakó

A világ népessége, a születéskor várható élettartam és ezzel együtt az idősek aránya a népességen belül visszafordíthatatlanul növekszik. Ez a trend a belátható időn belül megfordíthatatlannak látszik, aminek jelentős egészségügyi kihatásai vannak. Az idősek körében aránytalanul magasabb az endokrin és anyagcsere-betegségek prevalenciája. Az idősek patofiziológiai paraméterei jelentősen eltérnek a fiatal felnőttekéitől, aminek következtében morbiditási „mintázatuk” is más. A hypopituitarismus, a hypothyreosis, az osteoporosis, a diabetes mellitus, a mellékvesekéreg-elégtelenség, a hypogonadismus különböző formái, a malignus endokrin betegségek gyakoribbak idősekben. Nagy figyelmet igényel, hogy időskorban a hormonok laboratóriumi értékei általában „normálisan” alacsonyabbak a standardoknál. A kezelés során ennek a korcsoportnak az adottságait fontos tényezőként kell figyelembe venni, hogy optimális eredményt érhessünk el. A belgyógyászat és az endokrinológia oktatása során az időskorra vonatkozó eltéréseknek fokozott hangsúlyt kellene kapniuk a graduális képzés idején. Orv Hetil. 2024; 165(2): 51–58.

Open access

Innovációk a colorectalis sebészetben

Innovations in colorectal surgery

Orvosi Hetilap
Authors:
Balázs Bánky
,
András Fülöp
,
Viktória Bencze
,
Lóránd Lakatos
,
Petra Rozman
, and
Attila Szijártó

Összefoglaló cikkünkben a colon- és rectumcarcinomák sebészeti kezelésében az elmúlt években megjelent új elveket, új ötleteket és technológiákat tekintjük át. A tanulmány narratív összefoglalás, mely tematikusan kiemelt colorectalis sebészeti irodalmi ismeretek gyűjteményét adja két, a colorectalis sebészetben jártas sebész független válogatása alapján. A coloncarcinomák esetében a komplett mesocolon-excisiót (CME), illetve a radikális lymphadenectomiát, a jobb és bal colonfél tumorainak biológiai eltéréseit, valamint a tumorbiológiai jellemzők alapján a neoadjuváns gyógyszeres kezelés lehetőségeit értékeljük. A rectumcarcinomák sebészeti megoldásai közül a transanalis teljes mesorectum-excisio (TaTME), a robotsebészet, az intersphinctericus reszekciók, illetve a lymphadenectomia radikalitásának kérdései, végül a szervkímélő rectumsebészet kerül tárgyalásra. A colon- és a rectumcarcinoma sebészete mára jelentősen eltérő utakra jutott. A technikai, technológiai innováció nyújtotta lehetőségeket a patológiai, onkológiai ismeretekkel összhangban személyre szabott terápiás lehetőségekként indokolt a mindennapokban multidiszciplináris döntés alapján alkalmazni. Orv Hetil. 2024; 165(2): 43–50.

Open access

A különböző eredetű fertőzött sebek negatív nyomású sebkezelése során észlelt bakteriális flóra eltérése pálcás és szivacsmintás tenyésztések során

Differences in bacterial flora detected during negative pressure wound treatment of different origin of infected wounds in stick and sponge cultures

Orvosi Hetilap
Authors:
Erzsébet Szabóné Révész
,
Valéria Montskó
,
Áron Altorjay
,
Gabriella Jakab
, and
László Hangody

Bevezetés: A sebekben jelen lévő kórokozók különböző sebességgel növekednek, kölcsönhatásba léphetnek egymással, hogy elősegítsék a szaporodásukat, és biofilmképző tulajdonságaik révén kolóniákat képeznek, gátolva az antibiotikumok hatékonyságát és a sebgyógyulást. A negatív nyomású sebkezelés csökkenti a seb baktériumterhelését. Célkitűzés: Tanulmányunk célja volt, hogy felmérjük a pálcika- és szivacsmintás tenyésztések közötti esetleges eltéréseket a fertőzött sebek negatív nyomású kezelése során, továbbá hogy megvizsgáljuk, különbségek esetén a szivacstenyészetből kimutatott további kórokozók milyen mértékben befolyásolhatják a sebgyógyulást és a sebkezelést. Módszer: 2018. január 1. és 2021. december 31. között összesen 147 beteg (88 férfi és 59 nő) adatait dolgoztuk fel. A retrospektív vizsgálatban 77 traumatológiai-ortopédiai, 49 általános sebészeti és 21 érsebészeti beteg adatainak elemzése történt. Eredmények: A pálcás és a szivacsmintás tenyésztések alapján traumatológiai-ortopédiai betegeknél 39%-ban, sebészeti esetekben 53,1%-ban, érsebészeti beavatkozásoknál 66,7%-ban mutatkozott eltérés. Figyelembe véve a tenyésztési eltéréseket, a sebzárás vagy a bőrrel való implantáció lehetősége a traumatológiai-ortopédiai betegeknél 85,6%, sebészeti esetekben 62,5%, érsebészeti beavatkozásoknál csupán 33,3% volt. A többi esetben nyitott sebkezelés történt. Megbeszélés: A csak a bőrflórára jellemző baktériumok okozta fertőzés esetén a seb jobban gyógyult, mint a polimikrobás flóránál. A legrosszabb gyógyhajlamot a multirezisztens kórokozók idézték elő. A polimikrobás és multirezisztens kórokozókat is tartalmazó sebek esetében a nyitott sebkezelés jobbnak bizonyult. A Gram-negatív, főleg biofilmképző patogén kórokozók hátráltatták a bőr megtapadását, vagy elősegítették annak lelökődését. A tenyésztések pozitivitása ellenére jó sebgyógyulást és magas sebzáródási arányt értünk el a negatív nyomású terápiával, a seb keletkezési típusától függetlenül. Következtetés: A negatív nyomású kezelés során a szivacsmintás tenyésztések többletinformációt hordozhatnak a pálcás mintavételhez képest. A szivacsból kitenyésztett, döntően Gram-negatív kórokozók módosíthatják a kezelés során az antibiotikumválasztást és a sebkezelést. Orv Hetilap. 2024; 165(2): 59–68.

Open access

Tüdődaganat cranialis áttétének talaján kialakult enormis nagyságú epiduralis tályog

An enormous epidural abscess secondary to cranial metastasis of a lung tumor

Orvosi Hetilap
Authors:
Csaba Zsolt Oláh
,
Benedek Oláh
,
Béla Demeter
, and
Attila Papp

Epiduralis abscessus a leggyakrabban otitis media, sinusitis és mastoiditis következtében alakul ki. Ezekben az esetekben a kórokozók a legtöbbször a vénás és artériás rendszeren keresztül jutnak az epiduralis térbe, míg nyílt törések vagy idegsebészeti műtétek során direkt módon is kerülhetnek baktériumok a koponyacsont és a dura közé. Esetismertetésünk irodalmi ritkaságnak tekinthető, mivel az enormis nagyságú epiduralis tályog kialakulásában szerepet játszott a tüdődaganat áttéte miatt kialakult craniumdestrukció, mely megnyitotta a nem steril sinusokat és a mastoid rendszert az epiduralis tér irányába. A gyors állapotromlásban szerepet játszott a beteg szegényes együttműködése és krónikus alkoholizálása. Orv Hetil. 2024; 165(2): 69–73.

Open access